Jump to content
Ани

Наряди за 1949 г.

Recommended Posts

НАРЯДИ за 1949 година

 1. Обични братя и сестри, 14.II.1949 г. (За кн. „Разговорите при Седемте рилски езера")
 2. Обични братя и сестри, 7.III. 1949г. -нарядза22. III., пролетното равноденствие
 3. Позив, 27.III. 1949 г.
 4. Протокол на год. конгрес, 26. IV., Айтос.
 5. Обични братя и сестри, 27. VI. 1949 г. - наряд за Петровден.
 6. Обични братя и сестри, 27. VI. 1949 г. (Слово за Петровден.)
 7. Обични братя и сестри, 19. VIII. 1949 г. - наряд за събора.
 8. Приветствено слово от Тодор Стоименов, 19. VIII. 1949 г. (на събора)
 9. Любезни брат, 1 .IX.1949 г. (за беседите)
 10. Обични братя и сестри, 5. IX. 1949 г. - наряд за 22. IX., есенното равноденствие и годишен.
 11. Обични братя и сестри, 27. X. 1949 г. (писмо за упр. от „Връзка на съзнанието")
 12. Обични братя и сестри, 10. XII. 1949 г. - наряд по случай 5 год. от заминаването на Учителя.

1) ОБИЧНИ БРАТЯ И СЕСТРИ,

Като ви поднасяме „Разговорите при Седемте Рилски Езера", ние изпълняваме един завет на обичния ни Учител.
Веднъж, като седяхме около Него и разговаряхме, някой запита: „Учителю, тези разговори ще видят ли един ден бял свят?" Учителят се усмихна и каза: „ Един ден те ще видят бял свят, ще излезат, те не са само за вас."
Неизчерпаемото богатство от знание и мъдрост, което Учителят ни остави, трябва да стане достояние на човечеството, не само сегашното, но и бъдещето. Това е задача на учениците.
Разговорите са неделими от обстановката и живота край езерата, затова в тях са дадени характерните моменти от живота ни с Учителя край тях. Онези от вас, които са имали щастието да участвуват в този живот, пред тях ще възкръснат незабравимите дни и те отново ще ги преживеят, потопени в светлата мисъл на Учителя. Които не са имали това щастие, ще почувствуват сиянието на онзи хубав живот и те ще получат своя дял от него, дар от нашия обичен Учител за тях.
Нищо не отминава безвъзвратно. Което е било, може да бъде пак, зависи доколко съзнанието е отворено за живота.
Въпросите, засегнати в „Разговорите, са предимно за учениците, но тъй като учениците живеят и работят навсякъде, то „Разговорите" могат да бъдат предложени на всеки, който покаже интерес към Новото учение. Ние трябва да вършим нашата работа „без страх и тъмнина, с обич и виделина".
Изпращаме ви... броя от „Разговорите". Които от братята и сестрите желаят, по свобода, могат да си получат от вас. Книгата може да предложите и на външни лица, които са подготвени да разберат новите идеи. Останалите екземпляри съхранявайте до второ нареждане. Единична цена
500 лв
. Събраната сума, моля, изпращайте с пощенски запис на адрес:
Борис Николов, кв. Изгрев 44, София XIII.
Ако имате нужда от още книги, обърнете се до същия адрес.
Изгрев, 14февруари 1949 г.

С братски поздрав: Б. Боев

2) ОБИЧНИ БРАТЯ И СЕСТРИ,

Отпразнуването празника на пролетта - 22 март, т. г. - ще стане по следния
начин:
Сутринта на 22 март - излизане в 5 часа на определеното досега място. Молитвата ще започне точно в 5 часа, както следва:
 1. Добрата молитва.
 2. Молитвата на Царството.
 3. „Духът Божи".
 4. Евангелие от Матея, 5гл., 1-12 ст.
 5. Евангелие от Марка, 8 гл., 1 -9 ст.
 6. Евангелие от Лука, 10 гл., 10-20 ст.
 7. Евангелие от Йоана, З гл., 1-15 ст.
 8. „В начало бе Словото".
 9. Беседа: „Даде ми се всяка власт" (от тома „Красотата на душата").
 10. Отче наш.
 11. „Това е живот вечен да познаят Тебе, Единаго Истиннаго Бога и Христа, Когото си изпратил" (Зпъти).
 12. „На Учителя".
След това ще се изпълнят гимнастическите упражнения. Вечерта в 7 ч. братска вечеря. На вечерята ще се повтори утринният ред без беседата.
Умоляват се братята ръководители да съобщат настоящето на всички братя и сестри в града и околията.
Поздрав на всички братя и сестри.
Със сърдечен братски поздрав:

БРАТСКИЯТ СЪВЕТ

7.III.1949 г. Изгрев - София

3) ДО БРАТЯТА, СЕСТРИТЕ И СЪМИШЛЕНИЦИТЕ НА ОБЩЕСТВОТО„БЯЛО БРАТСТВО"

Копие: До Националния комитет за защита на мира

УЧЕНИЦИ НА ОБЩЕСТВО „БЯЛО БРАТСТВО" БРАТСКИ СЪВЕТ СОФИЯ

ПОЗИВ

Драги братя, сестри и съмишленици,

Вие знаете, че обществото „Бяло Братство" винаги е работило за мир между човеците, за сътрудничество и взаимопомощ между народите в света. В своята петдесетгодишна дейност Учителят П. К. Дънов е работил за мира. Цялата наша дейност е за любов, братство и мир между народите.
Днешната епоха се характеризира с пробуждане на колективното съзнание. Индивидуалното съзнание разглежда живота разпокъсано, а колективното го разглежда като цяло, като едно велико единство. И колкото повече се пробужда това съзнание в човека, толкова повече той чувствува своите връзки с всички хора. Ето защо колективното съзнание води към правилно разпределяне на благата и побратимяване на всички народи, като членове на едно голямо семейство. Съвременната епоха е епоха на обединяване, групиране, коопериране и взаимопомощ.
Човечеството мина през две катастрофални световни войни, които му струват скъпо. Затова днес носителите на прогресивни идеи трябва да се борят с всички сили за траен мир по цялата земя. Нека честните хора дигнат високо глас за тържеството на тоя мир и срещу войните, които винаги са били против развитието и културата. Разумните хора по целия свят желаят мир. Той е прекрасен плодна творческия дух. Прогресивните хора желаят мир, за щото за тях човеците са братя, а брат е всеки, който желае да сподели благата със своя ближен.
Ние отправяме апел към народите за любов, братство и мир!
Поканваме всички членове съмишленици на обществото „Бяло Братство" да се присъединят към акцията за защита на мира.

БРАТСКИ СЪВЕТ НА ОБЩЕСТВОТО „БЯЛО БРАТСТВО"

София
27 март 1949 г.

4) ПРОТОКОЛ

на редовния годишен конгрес на верската общност „Бяло Братство",

състоял се на 26 април 1949. г. в гр. Айтос

Днес, 20 април 1949 г., 8 часа сутринта, се откри в гр. Айтос, в братската градина, конгреса на Върховния съвет на верската общност Бяло Братство. Откриването на конгреса стана от старшия брат Георги Куртев с няколко приветствени думи. След това се избра бюро в състав: председател на конгреса - Стефан Тошев и секретар - Паша Теодорова.
Дневният ред на конгреса:
Разглеждане проектоустава на Верската общност „Бяло Братство", изработен от Жечо Панайотов, Симеон Симеонов, Георги Куртев и Боян Боев, на които се възложи да подпишат постоянния протокол.

5) ОБИЧНИ БРАТЯ И СЕСТРИ,

Тая година Петровден, 12. VII. 1949 г. - именният ден на обичния ни Учител - ще се отпразнува по следния начин:
Сутринта в 5 часа в салона на Братството ще се изпълни следната програма:
 1. Добрата молитва.
 2. 91 псалом.
 3. Молитвата на Царството.
 4. „В начало бе Словото".
 5. Евангелие от Йоана, 17 глава.
 6. Беседа: „Даром давайте" (от тома „Красотата на душата").
 7. „Благословен от Бога Ти".
 8. Отче наш.
 9. „Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите братя в Божията Любов" (З пъти).
В 7 часа вечерта братска вечеря, в която ще се повтори утринният ред без беседата. След това ще се изпълни литературно-музикална програма.
Молим, съобщете настоящето във всички околни села, дето има кръжоци. Поздрав на всички братя и сестри.
Със сърдечен братски поздрав:

БРАТСКИЯТ СЪВЕТ

27. VI. 1949г. Изгрев - София

6) ОБИЧНИ БРАТЯ И СЕСТРИ,

Като чествуваме днес паметта на нашия обичен Учител, ние искаме да споделим с вас някои мисли върху учението, което Той донесе на света.
Преди да отвори Божествената школа, Учителят дълго време проучава българина, респективно човека. В своите пътувания Той прави научни изследвания, за да види докъде е достигнал човек в своето развитие, какво е усвоил от Божественото знание, какво му се е преподавало в миналото и къде се спъва сега в своя път. Учителят слезе в нашия свят, за да види условията, при които се намираме, да ни помогне, да ни подаде ръка и да ни изведе в един по-висок свят.
Днес не е лесно да се говори на хората за Божественото учение, защото те още носят предразсъдъците, суеверията и заблужденията на миналото, подобни на джунгли, в които човек се е загубил и не може да намери своя път. Като се говори за Божественото учение, хората се стремят да го подведат към някоя от познатите тям религиозни, философски или социални системи - статични системи на миналото. С това те прекъсват живата връзка, която именно Божественото учение установява между човешката душа и нейния Първоизточник.
Има едно единно и неделимо знание, което иде от Великото Разумно Начало. То не принадлежи на никоя църква или общество, на никой учен или философ. Това е Божественото знание, знанието на Разумния живот - велико и необятно. Всички същества, от най-великите до най-малките, черпят от него и разрешават своите задачи в живота. Въпросът е човек*да намери пътя към това знание, т. е. онези методи, правила и закони, чрез които може да се ползува от него.
В своите беседи и лекции Учителят излага Божественото знание по начин, достъпен за нас. Затова главната ни задача е да проучаваме и прилагаме това знание, за да можем да го предадем и на нашите братя по цялата земя.
Има голяма разлика между знанието, което се преподава в една гимназия или университет и знанието, което се дава в Божествената школа - школата на Бялото Братство. Първото е външно знание, то може да се разбере и заучи; второто е живо знание, то трябва да стане живот на ученика - негова плът и кръв.
В школата на Бялото Братство знанието се дава като семенца. Ученикът трябва да ги посади в своята душа, да ги възрасти и отгледа, да принесат плод, да узрее този плод, и като го опита, да го поднесе на своя Учител, а после и на своите братя.
Божествените идеи, мисли и чувства се отглеждат в градината на човешката душа. В тази свещена работа ученикът не е сам. В нея участвува целият Разумен свят, всички Напреднали Същества. Като учи и работи, ученикът се свързва с тях, свързва се с Бога. Тази връзка е жива. Знанието расте заедно с ученика. В това се изявява великото единство на живота.
Когато една истина на Божественото знание влезе в човека, тя оживява в него и той живее в нея.
Някои идеи се посаждат за по-малък период от време; те принасят плод скоро. Други обаче принасят плод след векове. Като растат и се развиват, те организират съзнанията на много хора, обединяват ги, разширяват ги, внасят в тях светлина и сила, като същевременно черпят сокове от тях. Тъй те се реализират на земята.
Днес в живота прониква нова светлина. Тя носи новото знание. Тя разкрива непознати досега области на живота. Тя определя новото отношение на човека към Великото Разумно Начало-към Бога, отношение на син към Баща.
Тая светлина Учителят нарича разумната Любов. Тя ще преустрои живота първо отвътре, а после и отвън.
Учителят казва: „Ние проповядваме едно учение на Любовта, според което всички народи да живеят разумно като в един организъм."
Досега в пътя на борбата човек е бил враждебен на останалия живот, на цялата природа, която той иска да подчини. Сега, в пътя на Любовта, човек ще се възвърне отново в живота на Цялото - ще заеме своето място в Божествения организъм.
„Новото учение е Христовото учение, което трябва да се приложи поне в малки размери, поне в отношенията между бащи и майки, между слуги и господари, между всички хора на земята."
„Всички съвременни учения, всички теории могат да се приложат, но на базата на Любовта, т. е. на вътрешния принцип на живота. Всички растения могат да растат и да се развиват само, ако са посадени. В този смисъл Христовото учение е почвата, т. е. основа на всички социални учения. На тази почва всичко може да се приложи, всичко може да расте" - казва нашият обичен Учител.
Божественото учение днес влиза в живота. То носи със себе си всички условия да се реализира. Защото животът е цялостен, единен и неделим.
Бъдете бодри!
Бъдете смели и решителни!
Работете за делото на нашия обичен Учител -
за идването на Царството на Мира, Светлината и Любовта!
Той е винаги с нас!
С поздрав:

Изгрев, 27. VI. 1949 г.

БРАТСКИЯТ СЪВЕТ

7) ОБИЧНИ БРАТЯ И СЕСТРИ,

Тази година Б ратската среща ще стане поместно и ще трае три деня: 28,29 и 30 август т. г. Събранията ще стават всяка сутрин в 5 ч. с. при следната програма:

ПЪРВИ ДЕН на събора, неделя, 28 август 1949 г.

 1. Приветствено слово от старшия брат Тодор Стоименов.
 2. „В начало бе Словото".
 3. Добрата молитва.
 4. Молитвата на Царството.
 5. Евангелие от Матея, 5 гл., 15-24 ст.
 6. Евангелие от Марка, 6 гл., 1-13 ст.
 7. Евангелие от Лука, 6 гл., 22-28 ст.
 8. Евангелие от Йоана, 14 гл., 1-17 ст.
 9. „Духът Божи".
 10. Беседа „Лъчи на живота" от тома със същото заглавие.
 11. „Това е живот вечен, да познаем Тебе, Единаго, ИстиннагоБога и Христа, Когото си изпратил." (З пъти)
 12. Отче наш.
 13. „Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите братя в Божията Любов." (З пъти)
 14. Песента „На Учителя".
 15. Гимнастически упражнения.
В 10 ч. преди обяд ще се чете беседата „Път на освобождаване" от тома „Лъчи на живота".

ВТОРИ ДЕН на събора, понеделник, 29 август 1949 г.

Същата програма, както първия ден, без приветственото слово. Ще се чете беседата „Стани!" от тома „Лъчи на живота".

ТРЕТИ ДЕН на събора, вторник, 30 август 1949 г.

Същата програма, както първия ден, без приветственото слово. Ще се чете беседата
„Четири правила"
от тома „Лъчи на живота". През трите деня на Братската среща ще има общ обяд и вечеря. Моля, съобщете тази програма на околните села, дето има кръжоци.
Сърдечен поздрав на всички братя и сестри.
С братски поздрав:
БРАТСКИЯТ СЪВЕТ
на Обществото „БЯЛО БРАТСТВО"

19 август 1949 г. Изгрев - София

8) ПРИВЕТСТВЕНО СЛОВО

от старшия брат на Бялото Братство, Тодор Стоименов към братята и сестрите по случай V-я събор след заминаването на Учителя

Христос казва:

„Тази е Моята заповед - да имате любов помежду си,

както ви Аз възлюбих.

И тогава светът ще познае, че сте Мои ученици."

Иоанна 15:12

Обични братя и сестри,

Като ви поздравлявам от името на Братския съвет и от мое име, пожелавам, обединени в Божия Дух на безграничната Любов, да продължим с нови сили светото дело, предадено ни като завет от нашия светъл и любим Учител за общото добро и за наше добро.
Учителят казва: „Любовта е непобедима сила, тя е солта на земята. Всичко отрицателно ще изчезне, но любовта ще преживее вековете, защото тя е велика и безгранична."
Култура без любов и разбирателство не е имало и няма да има. Любовта и разбирателството са здравата, непоклатима основа на истинския живот.
Учителите и гениалните хора със своя силен дух и висок морал, носят красивите семена за разумния живот.
Добрите и почтените хора представят добра, плодотворна почва за великото и красиво в живота. Те ще изнесат на дело идеалите на Великите Учители, защото те носят в себе си смелост и решителност, когато се касае за общото благо.
Днешният човек познава миналото, работи в настоящето и, според разумната насока, вижда красивата перспектива на бъдещето. Той знае, че егоизмът, тщеславието са погребали велики империи.
Днес благородните и просветени водачи от всички съсловия и всички народи, стоящи в горните стъпала на живота, познавайки историята и потресени от страшните разорения и кръвопролития на близките войни, търсят нови пътища за облекчение живота на изтерзаното човечество. Казано е: „Който търси, ще намери; който хлопа, ще му се отвори и който проси, ще му се даде." Разумният човек знае какво търси, защо хлопа и що иска. В него всичко е отмерено, затова всичко ще му се даде. В неговото съзнание е ясно, че настъпва нова ера - ерата на любовта, другарството, приятелството и братството между всички народи.
Великият руски гений Толстой е казал: „Царството Божие е вътре в нас и от човека зависи неговото приложение в живота."
Човек е искра от Великата Разумност - Бога, Всички искри, съединени в едно, ще създадат огнената пещ, в която ще се стопи всичко нечисто от лицето на земята и ще се въдвори новата религия за всички народи, племена и раси. Вярата в любовта, братството и разбирателството ще бъде общата, неразрушима спойка за през вековете.
Любовта е за великите и силни души, защото те познават нейната неизчерпаема енергия. Любовта е най-великата непобедима сила. Пред нея и смъртта благоговее. Тя носи в себе си мъдростта и истината.
Велико е предназначението на човека. Безкрайно е неговото усъвършенствуване.
Христос казва: „Бъдете съвършени, както е съвършен Отец ваш небесни."
Любовта на Бога към човека е велика и безкрайна, затова Той пожертвува Сина своего единороднаго, за да не погине всеки, който вярва в Него, но да има живот вечен.
Човекът по своята сложност представя микрокосмоса, т. е. малката вселена и в неговите вътрешни заводи работят милиарди работници-клетки. Така те поддържат многостранните функции на общото благо. От неговата разумност като автономен управител, зависи да бъде или да не бъде.
Обични братя и сестри, да благодарим на Бога от дълбочината на сърцата ни за изпратения между нас любим и светъл Учител, Който ни отвори златните двери към великата безгранична Любов и ни откри великата Премъдрост, създателка на вселената. Тя движи всички по пътя на вечната еволюция.
Учителят казва: Ученикът трябва да учи, да учи и все да учи. Пред него е безкрайната еволюция на неговия дух. Радостта на Учителя е във всестранното развитие на ученика.
Да бъдем верни и предани ученици на обичния ни Учител! Да носим в себе си великия живот! Да сме образци във всичко и навсякъде - в личния, колективния и обществения живот. Да рушим старото в себе си и да градим новото!
„Търсете Истината - казва Учителят - защото тя ще ви освободи." Както не може без хляб на физическото поле, така не може без Истината в целокупния живот. Тя осмисля всичко, тя освобождава, тя е въздухът на душата. Де е Истината? - В земята, във водата, във въздуха и в светлината. Това са, според Учителя, четирите категории хора: старозаветни, новозаветни, праведни и ученици.
Когато се говори за богатство, за материални блага, за осигуряване, това е стремеж на старозаветните. Те се бият, ограбват и убиват Такава е обстановката на техния живот.
Новозаветните търсят любовта, но нямат светлина; търсят светлината, но нямат мир; и те са недоволни от живота си.
Праведните търсят правдата, но нямат методи за прилагането й.
Старозаветният работи в нисшите области на живота - в стомаха и червата; новозаветният работи в дробовете; праведният - в нисшите области на мозъка, а ученикът работи във висшите области на мозъка. Ето защо старозаветният се озлобява, новозаветният се съблазнява, праведният се наскърбява, а ученикът се радва на всички противоречия, които среща в живота си. Животът на ученика е нашият идеал. Ученикът излъчва светлина, която не дразни очите. Той говори с мек, тих глас, който не дразни ухото.
Обични братя и сестри, нека не се смущаваме, когато срещаме в живота си старозаветни, новозаветни и праведни. Естествено е в нашето развитие да минем през тези фази. Да вярваме, че ще срещнем ученика. Той е носител на новото. Той сее в добрата почва семена, които дават изобилно плод. И ние да сеем семето на любовта, за да изникне мирът в нашите умове.
Да сеем семето на дълго търпението и благостта, за да изникне милосърдието в нашите сърца.
Да сеем семето на вярата и надеждата, за да изникне в нашия живот плодът на въздържанието.
Да носим новата светлина, която ще разсее всички заблуждения, всякакъв мрак. Този е възходящият път към виделината, нужна за всички общества, народи, за цялото човечество. Само така, от трънения венец на всяка глава ще се изплете великото благо за всички народи, за цялото славянство. По този път славянските народи ще дойдат до истинското обединение.
Да следваме завета на Любовта - носителка на живота; на Мъдростта - носителка на знания и светлина, и на Истината,която освобождава.
19 август 1949 г.
София - Изгрев

9) ЛЮБЕЗНИ БРАТ........................... ,

Известно Ви е, че на 28,29 и 30 август се състояха нашите братски срещи по братствата в цялата страна. Тук на Изгрева отпразнувахме тия дни добре. Изнесоха се и три концерта пред братята и сестрите.
В София присъствуваха и около 25 души братя ръководители из цялата страна, които заедно с Братския съвет имаха две събрания, на които единствено се разгледа въпросът за братската книжнина - отпечатване беседите на Учителя. Направи се в случая кратък доклад, в който се изтъкна, че досега нашата книжнина се доставяше на братята и сестрите сравнително много евтино - по 365лв., повишени напоследък до 500-1000 лв., макар че тия 7-8 тома, които се поднасят годишно, струват на Братството 1500-2000 лв.
Това, разбира се, не можеше да продължава така. Въпросът бе разискван подробно от присъствуващите. Всички се изказаха, като главно се изтъкна, че печатането на беседите трябва да продължи поне в този размер, както досега. За набавяне на нужните средства се препоръча щото всеки брат и сестра, член на школата на Учителя, който получава отпечатаните през годината беседи, да внася минималната вноска от 1500 лв.
Присъствуващите ръководители се задължиха след завръщането си по своите места да разяснят на братята и сестрите положението по отпечатването на беседите. На второто събрание присъствуваха представители на ония градове и села, чиито ръководители не бяха дошли в София.
Молим Ви и Вие да направите потребното в този смисъл - да разясните на братята и сестрите, че се определя минимална вноска за настъпващата година по 1500 лв. на брат или сестра за беседите. За да не се затрудняват братята и сестрите, може вноската да се прави на два или три пъти през годината. А които не могат да внасят такава сума, нека внесат според както Духът ги научи отвътре. Но пак повтаряме: нуждите са належащи.
Към края на октомври Ви молим да ни изпратите списък на всички братя и сестри, които получават беседите и лекциите на Учителя. Този списък ни е необходим. При всяко записване на нов брат или сестра за беседите, веднага да ни уведомявате.
Желателно е да се развие от братята и сестрите дейност за записване на нови братя и сестри за беседите.
Сумите за беседите и приносът ще изпращате по същия начин, както досега. Приносът е въпрос, независим от въпроса за книжнината.
Поздрав на всички братя и сестри.
Със сърдечен братски поздрав:

БРАТСКИЯТ СЪВЕТ

1. IX. 1949 г.
София - Изгрев /
П. п. Изпращаме Ви годишния наряд. Нека всеки брат и сестра да го подшие, преди да почне употребата му.

10) ОБИЧНИ БРАТЯ И СЕСТРИ,

Съобщава ви се, че есенното равноденствие ще се отпразнува в четвъртък на 22 септември, 5 ч. с., по следния начин.
 1. Добрата молитва.
 2. 91 псалом.
 3. Молитвата на Царството.
 4. Евангелие от Матея, 5гл., 1-16ст,
 5. Евангелие от Марка, 10 гл., 17-31 ст.
 6. Евангелие от Лука, 6 гл., 41-49 ст.
 7. Евангелие от Йоана, 16 гл., 1-11 ст.
 8. „Духът Божи".
 9. Беседа: „Закон за вечната младост" (оттома „Лъчи наживота", Рилски беседи, 1939 г.).
 10. Отче наш.
 11. Мото:
   
  „Господи Боже наш, да дойдеТвоето Царство на земята, както е горе на Небето и всички народи, които Ти си призовал, да заемат своето място в Царството Ти, за да Ти служат с радост и веселие."

 12. „Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите братя в Божията любов." (З пъти)
След това ще се направят гимнастическите упражнения.
При братската вечеря в 7 часа ще се повтори утринният ред без беседата.
Тази програма важи само за 22 септември 1949 г., а не за цялата година.
 1. През годината при всекидневната молитва да се произнася мотото само веднъж.
 2. Ще се проучават през годината Библията и беседите по следния начин: всеки ден ще се прочита с размишление посочената страница от беседите и след това ще се прочете по свобода известно място от Библията.
 3. В другото свободно време - проучаване на Библията и беседите по свобода.
 4. Почивка всяка седмица - от четвъртък на обед до петък на обед - по свобода.
Молим, съобщете настоящето на всички братя и сестри в града и околията. Сърдечен поздрав на всички братя и сестри.
С братски поздрав:

БРАТСКИЯТ СЪВЕТ

5 септември 1949 г. Изгрев - София

11) ОБИЧНИ БРАТЯ И СЕСТРИ,

На 7 септември тази година, в сряда, се прочете на Изгрева лекцията
„Връзка на съзнанието"
от тома „Четирите кръга". В тая лекция е дадено едно упражнение за две минути. Тук, на Изгрева, ние правим това упражнение всеки неделен ден сутринта на полянката след утринното Слово и преди гимнастическите упражнения. А през другите дни на седмицата, който желае, го прави сам у дома си. Ето упражнението:
В неделен ден, преди изгрев слънце, заставаме на полянката в прави редици, на разстояние един метър един от друг и прекарваме две минути в мълчание, тайна молитва и размишление. В първата минута мислим за любовта към Бога, а във втората минута - за любовта към ближния. В първата минута мислим върху първия закон:
„Да възлюбиш Господа Бога Твоего с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичката си сила."
А във втората минута мислим върху втория закон:
„Да възлюбиш ближния си като себе си."
Ето няколко извадки от лекцията, за да се види важността на това упражнение.
„Сега, като ученици, пред вас седи великата задача - всяка сутрин да употребите по две минути от времето си за връзка с Великото Космично Съзнание. Две минути през деня, използувани правилно, съставят истинския ден. Истинската работа през годината се равнява на тези две минути, употребени всеки ден. Това упражнение ще ви донесе голямо богатство. Всички мъчнотии и страдания на човека не са нищо друго освен приготовление за тези две минути. През тези две минути ще мислите само върху тези два закона, а всичко друго ще оставите настрани. Ако опитът излезе сполучлив, ще направим и втори опит, и трети, и т. н. Докато не се изпълни законът за двете минути, на никого не се позволява да замине за онзи свят."
Препоръчваме ви да прочетете цялата лекция, за да се уясни характерът и духът на това упражнение.
Това упражнение да се последва с тайна молитва за следното:
Да се благослови Бялото Братство и всички негови членове, Бог да отстрани от неговия път всички препятствия и пречки, да го огради със своята сила и светлина, и нека то със своята дейност да прослави Името Божие на земята.
Вечерните молитви да продължават. Поради късите дни сега те могат да почват в 6 часа вечерта, обаче нека часът да се определи според местните условия.
Поздрав на всички братя и сестри.
Със сърдечен братски поздрав:

БРАТСКИЯТ СЪВЕТ

Изгрев, 27 октомври 1949 г.

12) ОБИЧНИ БРАТЯ И СЕСТРИ,

На 27 декември, по случай годишнината от заминаването на обичния ни Учител, в 5 ч. с. ще се състои братска среща, при която ще се изпълни следният ред:
 1. „В начало бе Словото".
 2. Добрата молитва.
 3. Пътят на живота.
 4. Молитвата на Царството.
 5. „Духът Божи".
 6. Ев. от Йоана, гл. 6,26-41 ст. (Минчо Сотиров)
 7. Ев. от Лука,гл. 7, от 36 ст. до края. (Борис Димитров)
 8. Ев. от Матея, гл. 10,7-23 ст. (Димитър Стойнов)
 9. Ев. от Марка, гл. 12,1-12 ст. (Милка Аламанчева)
 10. Беседа от Учителя: „За името ми" (от тома „Петимата братя", стр. 55).
 11. Песента „На Учителя".
 12. Отче наш.
 13. формулата:
„Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите братя в Божията Любов."
Братската вечеря ще почне в 6 ч. вечерта. На нея ще се изпълни утринният ред, без беседата.
Молим, съобщете настоящето и на околните села, дето има кръжоци.
С поздрав:

БРАТСКИЯТ СЪВЕТ

10 декември 1949 г. Изгрев - София

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×