Jump to content
Ани

5. КОЕТО БОГ Е СЪЧЕТАЛ

Recommended Posts

5.

КОЕТО БОГ Е СЪЧЕТАЛ

„И тъй, онова, което е Бог съчетал,

человек да не разлъча.''

Евангелие от Марка, гл. 10, ст. 9

Сега да се повърнем към онова, което Бог е съчетал. Аз взимам тези думи в много широка смисъл, т.е. тъй както Христос ги е разбирал. Те обхващат целия човешки живот, във всички негови проявления.
„И тъй, онова, което Бог е съчетал, човек да не разлъча.“ Всяко страдание в живота произтича от това разлъчване. Няма защо да аргументирам това, да го доказвам, всеки може да го провери на опит.
Като се разлъчите от вашия мъж, от вашата жена, от вашите братя и сестри, приятели, от вашата къща, от вашето отечество, вие сте скръбни. Защо? Думата „отечество“ има малко по-друго значение от това, което хората разбират. Под „отечество“, хората разбират дом, фамилия, но това, което е на Земята фамилия, то на Небето е отечество, Божествен дом.
Съвременните хора под „разлъчване“ разбират разлъчване само между мъж и жена, т.е. това, което наричат парясване. Под разлъчване се разбира отлъчване на всяка мисъл и желание от своя ум и сърце. Когато отлъчиш от своя ум една добра мисъл и от своето сърце едно добро желание, ти вършиш едно престъпление.
„Не изхвърляй навън това, което Бог е съчетал.“ Упражненията, които ви дадох миналия месец, имат връзка с този велик закон. Вие казвате в първото предложение[1]: „Така да изгрее моето слънце в моята душа.“ Защо? Както Слънцето във физическия свят е причина за растенето в природата, когато то изгрее на хоризонта, освежава природата, така и у човека има едно слънце, което изгрява и освежава по същия начин. Когато лъчите на естественото Слънце изгре[ят] в пустинята, то сгорещява само пясъка и ако пътувате бос по пустинята, то ще ви изгори. Ако слънцето пада на една почва, богата със семенца, то донася блага, развива тези семенца и създава живот. И ако пътувате през такава местност, изпитвате приятност. И ако вашето слънце изгрява по същия закон, то вие ще опитате и ще видите, че всичко е тук и е много вярно. Ако вие сте разлъчили това, което Бог е създал, вашето слънце ще изгрее, както в пустинята, ще образува топли и горещи течения. Виждали сте как лятно време хората се разгръщат, задъхват се, горещо им е - тази горещина се дължи на това, че има малко растителност.
Защо трябва да изгрее вашето слънце? За да възрасте у вас всичко, което е добро.
Сега, към първото предложение ще добавите следното: - Така да изгрее моето слънце в моята душа и да обнови моето сърце.
Ще добавите и към следните предложения, за следующите лица, по някои нови думи.
II лице: Можеш - Така да изгрее Божието слънце в мене и да обнови моята душа.
III лице: Може - Така да изгрее слънцето на моя дух и да обнови моя ум.
Множествено число,
I лице: Можем - Така да изгрее слънцето на нашите ангели и да обнови нашите сърца.
II лице: Можете - Така да изгрее слънцето на Великия Господ на мира и да обнови нашите души.
III лице: Могат - Така да изгрее слънцето на всички слънца в нашите духове и да обнови нашите умове.
Цял месец ще се работи за обновление на сърцето, душата и ума. Това значи „туй, което Бог е съчетал, човек да го не разлъча.“ Това е законът, към който се връщате, за да турите съгласие между сърцето, душата и ума си. Всеки, който е направил разлъчване от това, което Бог е съчетал, той е изгубил тази хармония.
Има много жени, на които мъжете са умрели, но някои от тях са живи, макар че хората ги смятат умрели. И обратно, има жени умрели, но те са живи. Тъй че, според моето схващане, някоя жена може да е жива, но тя отдавна е умряла, тя стои вкъщи, както в някоя зоологическа градина има скелети останали или както в някои музеи има препарирани птици. Турците за такива случаи казват: „За ибрет.“
Така аз разбирам посланието на апостола Павла. Той казва: „Да не приемаш вдовица по-долу от 60 години.“ Числото бе число на любовта. Това показва, че такъв човек не е за работа. Младите вдовици да се женят и да отглеждат деца. Това е велик закон. Думата „женене“ значи „живот“. Съвременните хора не разбират живота, понеже те не разбират духовния смисъл на нещата. Имате дете, което не яде, майката го счита, че е болно и се безпокои. Ами дете, което престава да пее? Ами дете, което престава да се моли? Човек, който престава да яде, да пее и да се моли, е болен. Яденето се отнася към тялото, пеенето - към сърцето, молитвата към човешкия ум. Някои философи казват: „Човек не трябва да се моли.“ Казвам: Някои микроби са влезли в ума ти, затова ти си болен. Разбира се, вие трябва да правите опит, вие сега сте като в една школа. Не ви казвам като отидете вкъщи, да изхвърлите всичко. Не ви уча да изхвърляте всичко, а да използувате. И съвременните хора, като имат парцали, събират ги и от тях правят книга. Имате тор, наторявайте нивите си. И тъй, задайте си за задача да се върнете към думите: „Това, което Бог е съчетал, човек да го не разлъча.“
В какво се състои това съчетание? Съчетанието между човека и Слънцето се обуславя от 5 чувства. Ние можем да влезем в съчетания със Слънцето чрез нашите очи. Ако повредим очите си, ще се лишим от това благо. Ако повредим обонянието си, няма да влезем в свръзка с плодовете, тяхната миризма, които Слънцето ги създава. Вкусът ако ни е повреден, няма да разберем това вътрешно благо, което се съдържа в плодовете.
Очите си трябва да пазим чисти. Как се развалят очите? Някоя жена като изгуби мъжа си, плаче, плаче за него и очите й отслабват. Защо трябва да плаче? Този, същия мъж тя по-рано не го е искала, а сега плаче за него. Според моето схващане, плачът не е естествен в това отношение. Плачът трябва да бъде израз на едно смекчаване на сърцето. Плач, който не произвежда смекчаване, той е без благо.
Ще ви приведа следния пример за изяснение на мисълта. Осъдили един крадец за кражба - откраднал 25 лева, осъдили го на 3-годишен затвор. Адвокатът, който го защищавал, казал: „Той тази кражба не я направил умишлено, защото ако той беше крадец, на същото място имаше 10 000 лв., които също би взел.“ Крадецът, като чул това, започнал да плаче. „Защо плачеш?“ - го запитали съдиите. - „Защото не можах да взема 10 000 лева.“ Мнозина сега плачат не за това, че са откраднали 25 лева, но че не са видели 10-те хиляди лева, за да ги вземат. Често някои плачат, казват: „Съжалявам, че нямам това, нямам онова!“ Казвам: Съжалявате, че не сте взели 10-те хиляди лева.
Знанието е необходимо дотолкова, доколкото може да ви принесе полза. Много хипотези, теории философски, са дотолкова необходими, доколкото да представляват гимнастика на ума, но за живота е необходимо същественото, защото то внася всякога здраве, мир и една вътрешна радост. И тъй, по аналогия ще съдите: това, което Слънцето произвежда в света, а именно - извори, гори, планини, всички блага на Земята, така и вашето слънце, когато изгрее във вашето сърце, по същия закон ще създаде всички блага, само ще трябва разумно да работите. Вие сте господари на вашия живот, няма никоя сила в света, която може да ви противодействува, защото Бог, Който е турил тези неща в съчетание, Той се грижи да пази това равновесие. И всяка мисъл, добра или лоша, която се породи у вас, предизвиква голяма борба. У вас едновременно се борят две разумни сили - и едната, и другата ви казват как трябва да постъпвате.
Разумният живот е потребен за вас, а не за обществото. Обществото е • условие за индивида. Христос казва, че човек не е създаден за [съботата], а [съботата] за човека. Човек не трябва да става роб за обществото. Обществото е условие за развитието на индивидуалната душа. Колективните общества са - единици, събрани в едно. Когато кажете: „Защо Бог създаде света?“ - създаде го за моята душа. А вие казвате: „Нека се подобри обществото; светът.“ Ако всички хора са здрави, пеят, ядат, а ти не си добре, какво ще те ползува този свят? Каква полза, че има много ангели, светии? Светът ще се подобри, когато ти се подобриш. Когато говоря за обществото, разбирам вътрешното у човека. Никога не казвай: „Какво мога да направя аз?“ Развалата в света как е дошла? - Все от хората, от индивидите. На някоя парижка дама й дошло на ума да си тури някоя перука и видиш след малко всички други тръгнали по пътя й. На някоя дама й дошло на ума да си направи тясна рокля - всички подире й тръгват с такива. Или решила да носи широка рокля - всички други я подражават. На някой мъж се дощяло да си ушие панталони долу широки - въвежда се тази мода и всички - подире му. Един дава пример за много. Не мислете, че всичко това, което вие правите в света, няма последствие. Има последствие и за вас, и за другите. Затова Христос казва: „Не бойте се, Отец ваш е благоволил да ви даде царството Си.“ За да бъдете силни, трябва да възстановите у вас това съчетание; тази дисхармония, която съществува у вас, трябва да я обновите, защото у вас има много мисли, които ви смущават, много противоречия. Например задавате си въпрос: „Какво ще бъде моето бъдеще?“ Някой път казвам: Не мога да ви кажа нищо. Защо? Защото виждам, че някому бъдещето е много лошо.
Един калугерин бил много набожен, правел по 500 поклони. Друг калуге- рин, като го видял, казал му, че го познава като много набожен. Първият се чуди как го познават, а се не сеща, че от многото поклони, които правил, пръстите му хванали мазоли. Тъй че, всеки има мазоли у себе си и от тези мазоли може да ви познаят какво правите. Христос казва: „Вие, жените, трябва да се повърнете към първото си положение.“ - Към кое положение? - Към положението да се храните с плодовете от дървото на живота. Дойде ви една горчива мисъл, горчиво желание - това е от дървото на познание добро и зло. Каквато мисъл ви дойде, веднага я отхвърлете, турете друга, добра, на мястото й. Мразиш някого - не се старай да се махне този човек, да го избегнеш, а намери някого да обичаш. Светските хора по-добре разбират този закон. Например някой мъж не обича жена си, той намира друга да обича. Същият закон е и за светските жени. Не обича мъжа си, обича друг някой. Не може да се избегне тази реакция в света. Не мислете, че вие постъпвате по друг начин.
Ще кажете: „Такива неща у нас няма.“ Законът е такъв; за да се избегне той, ще приложите всякога противното. Ще кажете: „Това е криво учение.“ Ако е криво, няма какво да се говори за него. Турете правото напред, а кривото да остане негова сянка. От това може да се научите как да изправите настроението на мъжа си и как да поправите вашето настроение. А вие какво правите? Обърнете се към Бога и се молите: „Боже, вземи този мъж или мене вземи, да се освободя от него.“ Но вие не знаете, че и тогава няма освобождаване, защото ако той замине, за вас ще бъде още по-лошо. От спиритизма има много примери, които потвърждават това. Например един мъж, който не живял добре със жена си, се освободил от нея и се оженил за друга. Но първата му жена, макар и умряла, успяла да изпъди втората. Когато някой каже: „Аз не мога да живея с мъжа си“ или „с жена си“, то значи, че има някой умрял мъж или умряла жена, които им пречат. Умрелите мъже и жени имат голямо действие, затова Христос казва: „Това, което Бог е създал, човек да го не разлъча.“
Когато човек влезе в тази Божествена хармония, ще изчезнат всички недоволства от живота, защото сега хората не са на местата си. А сега срещам мъже, жени, все подозрителни. Например казвате: „Той не е искрен.“ Ако не е искрен, как може да се противодействува? Аз имам събрани доста картини, все от характери без съчетание, без музика. Второ лице на глагола „мога“: „Можеш - Така да изгрее Божието слънце в мене и да обнови душата ми.“ Под думата „душа“ в тази смисъл се разбира граница на вашия свят, това, което е оформено вътре във вас, всички възможности, които се крият вътре у вас, защото слънцето е вътре у вас и само това Божествено слънце е в сила да обнови тази голяма и обширна душа. Вие понякога мислите, че сте много малки или пък се чудите какви ли сте. Вие не сте виждали колко е голяма вашата душа. Всеки от вас има три лица.
Например Мара. Има една Мара на физическото поле, една между ангелите и една в Божествения свят. И трите Мари са свързани, но като ми говорите за някоя, аз питам: „За коя Мара ми говорите?“ Истинската любов се състои в това да обичаме и трите Мари. Мъж дойде, обича само едната, вие казвате: „Не може, трябва да обичаш и трите!“ Жена обича само едното лице у мъжа - този, който е на физическото поле. И за такива жена или мъж казват: „Те са хора без сърца.“ На такава Мара сърцето й е между ангелите. Това значи да познаваш душата на един човек и тогава ще почнете да гледате на хората малко по-другояче. Като познавате човека, който е на физическото поле, като познавате човека, който е между ангелите, като познавате човека, който е в Божествения свят, тогава ще разберете какво велико нещо е човекът.
Когато казвате: „Мога, можеш, може“, това са трите ти лица, все вие, аз, ти, той. Аз, който съм тук; ти, който си между ангелите; той, който е при Бога. Човек и ангелите съставляват една двойка, а Бог показва посоката, по която ангелите трябва да се стремят, т.е. образува се триъгълник, първата геометрическа фигура.
Когато дойдем до множественото число на глагола „мога“, казваме: „можем, можете, могат.“ Като кажем „можем“, значи всички хора, цялото човечество на Земята можем. „Можете“ - значи вие, ангелите, които сте горе. „Могат“ - значи всички богове, които сте горе. Ако така схващате този дълбок смисъл, веднага ще започнат да се събуждат у вас тези висши чувства, естествено ще растат и тогава всички окръжающи около вас ще бъдат разположени, ще ви обичат. Не могат да ви обичат хората, ако не обичате и вие. За да се разтвори цветът, трябва Слънцето да изгрее. Когато твоето слънце изгрее, непременно сърцето ти ще се разтвори. Когато Божието слънце изгрее, непременно цветът на твоята душа ще се разтвори. Когато слънцето на твоя дух [изгрее], тогава и твоят ум ще се разтвори. Това е съвременната философия, събличане от всички тези черупки. Казвате: „Много мъчна е тази философия, с толкова много черупки е.“ Взимате един орех, хвърляте му черупките и тогава виждате колко е голям той. Някои хора са много големи, но хвърлете обвивките им, ще видите тяхната големина.
Вие трябва да се държите за всяко учение, което има вътрешно съдържание. Вие сте в едно напрегнато състояние и казвате: „Какво ли ново ще ни се каже?“ Не мислете какво ново ще ви се каже, но мислете как да приложите това учение по отношение към вас. Някой колар минава покрай някое дърво и си казва: „Е, какъв хубав кол, ще си направя от това дърво за колелетата!“ Минава някой дървар покрай това дърво и казва: „Колко хубава греда може да направя от това дърво!“ Минава някой воденичар през някой извор и казва: „Колко хубава вода за воденицата ми!“ Тъй и вие, като минете през едно дърво или някой извор, помислете си за какво може да го използувате.
Които от вас са правили опит през изминалия месец, забелязали ли сте някакви резултати? Имате ли апетит? У вас първо трябва да се възстанови хармония между яденето, пението и моленето. Избягвайте самоосъждането. Схванете ли, че има една грешка у вас, поправете я, не се осъждайте, но я изправете. Ако схващаш, че има грешка и не я поправиш, значи това не е правилно схващане. Наблюдавайте сутрин какъв е цветът на Слънцето. Когато цветът е много червен и това ви направи впечатление, то значи, че вие сте много преситени от живота. Ако при изгряването на Слънцето забележите един облак, това показва, че в твоето слънце има облак и затова гледай да го премахнеш. Например някога не си разположен, не обичаш някого - ти имаш такъв черен облак на твоето слънце и Господ го вижда и казва: „На слънцето на Мара има черен облак.“ Гледайте от всички неща да добиете една приятност, едно детинско разположение, а не да мислите, че много сте живели, много сте страдали. Един вол, който е носил много товар и всеки ден е изяждал по 50 тояги, той какво знае? Знае само закона на тоягите. Ако един вол 20 години наред е работил добре и господарят му го е гладил по гърба, той какво знае? Знае само да го гладят и нищо повече. Колко пъти ще виждате на Слънцето черни облаци! Но всеки ден то носи за вас благословение, нови мисли, нови желания. Разбира се, това Слънце е само като обект на тези слънца, които у вас изгряват - слънцето на сърцето, душата и ума ви. Някои ви питат какви са тези слънца. Това ще го държите за вас си, ще направите един опит и като видите резултата, ще го кажете и на други. Ако не проверите сами това нещо, то при най-малък неуспех ще кажете: „Това не е вярно.“ Напредвай малко, но това малко, в което успееш, да си сигурен.
Сега ще ви дам няколко допълнителни изречения към по-раншната молитва, която ви бях дал:
Вярвам в Тебе, Господи, Който си ми говорил в миналото. Ти си вложил в мене всички добри семена на живота ми.
Вярвам в Тебе, Господи, Който ми говориш сега. Ти възрастваш доброто в мене.
Вярвам в Тебе, Господи, Който ще ми говориш за в бъдеще. Аз ще се радвам в Твоя живот.
Думата „Твоя“ е съдържателна. Тя разбира обединение на тези три принципа. Буквата „Т“, долната линия представлява мъжа, а хоризонталната представлява жената. Те се стремят да се обединят, или има стремление към пасивното и активното състояние, между двете велики сили, които работят в света. А буквата „В“, то е принципа на обединението, то е начинът, по който се работи. Тъй както се работи в този свят, ние трябва да се радваме. Казвайте: „Аз ще се радвам в това, което Ти приготовляваш.“ Но вие ще кажете като онзи, който вярва само като му се дадат пари. Като му дам пари, няма защо да вярва, то е вече свършен факт.
Казвате много пъти: „Какъв ще бъде моят бъдещ живот?“ Като станеш сутрин и кажеш: „Това ще направя, онова ще направя“, това ще бъде твоят бъдещ живот. Казваш: „Аз ще го смажа него“ - за в бъдеще ще те смажат тебе. Като кажеш, че ще направиш добро някому, то значи, че за в бъдеще теб ще ти направят добро. Трябва да бъдете бодри и весели, защото най-велики тайни ви се откриват със страданията.
Светските хора се радват и веселят. Духовните хора си придават една сериозност и с това дават вид, че на тях се налага сериозен живот. А духовен човек се разбира всеки, който живее съзнателно. Ще ви дам пример за истински духовен човек. Един майстор зидар давал наставления на слугите си как да дигнат един голям камък върху къщата, но като показвал, камъкът паднал върху ръката му и му откъсва един пръст. Той се обърнал към Бога и казал: „Благодаря Ти, Боже, че не ми се откъсна цялата ръка!“ Който гледа така, той е духовен.
Сегашните жени трябва да образуват една велика атмосфера, трябва всички да си помагате. Гледайте да имате всички вътрешно разположение и да сте доволни от малкото, което имате. Слушал съм някоя жена казва за друга: „Тя не ме посрещна добре.“ Как щете посрещне добре-мъжът й я бил, със сина си имала неприятности. Затова духовните хора трябва да имат добри мисли за другите хора. Да казваме: „Той е добър“ и с това действително ще го подобрим.
Ще учите закона на подмладяването - то е възкресението. Няма да казвате: „Остаряхме“, а ще казвате: „Млади сме, ние отсега нататък ще работим.“ Няма да казвате: „Ще умра“, а ще казвате: „Намислих да си направя нова къща.“ Изгубил си парите, ще кажеш: „Дадох ги в банката.“ Тълкувайте нещата в права смисъл.
Един ден учениците на Христа, като минавали покрай едно умряло куче, казали: „Колко лошо мирише!“ Христос казал: „Колко хубави, бели зъби има то!“ Пази се от това, не казвай колко лошо мирише, а си измий ръцете. Да си миеш ръцете значи да си правдив. Само така ще се оправи светът. А за това се искат много години, докато научите проявленията, които хората имат.

Беседа, държана на 3 май 1917 г.

(четвъртък)

------------------------------------------------------------------------

[1] предложение (рус.) - остар. изречение.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×