Jump to content
Ани

8. СЪХРАНЕНИЕ НА ДУШЕВНАТА ЕНЕРГИЯ

Recommended Posts

8.

СЪХРАНЕНИЕ НА ДУШЕВНАТА ЕНЕРГИЯ

Беседа за жени

От Исаия глава 62, ст. 3:

„И ще бъдеш венец на слава в ръката Господня.“

Думата „венец“ има двояко значение. Под тази дума се подразбира правилно движение в кръг, правилно даване. Всички тела в пространството, които съхраняват своята енергия, се движат в кръгообразна орбита. Това, което е вярно за небесните тела, е вярно и за човека, затова човек, който иска да съхрани своята енергия, трябва да се движи в кръгообразна орбита. Или, казано на ваш език, работа, която се свършва по най-лесен начин. Да се знаят начините или методите за съхранение на душевната енергия е необходима наука за правилното човешко развитие.
Всички съвременни страдания, индивидуални и общи, се дължат на изгубването на тази Божествена енергия. Докато сте били млади, тази енергия, която сте имали в организма ви, е била толкова голяма, че сте били наклонни да мислите, че тя така ще се продължава до веки веков. Но това е една илюзия в земния живот. Тази енергия може да се изгуби така, както изгубвате парите си. Тя изтича от вас тъй, както когато пукнете някое шише и водата изтича от него. Така и някои винари наливат в бутилки сладко вино и го заравят в земята, за да престои там няколко години, гдето ферментира бавно; при това стоене на виното се развива известно количество въгледвуокис, затова отварянето трябва да става много внимателно, защото всичкото вино може да изтече наведнъж. Така и човешката енергия, която е складирана в човешката душа, при известни моменти може да изскочи изведнъж, което става при голяма радост или голяма скръб. Затова човек трябва да знае как да се радва и как да скърби. И това е изкуство. Не трябва да се прави в това погрешки, защото човек пострадва.
Ще ви дам един пример, отдето ясно се вижда как се отразява силната радост. В Цариград турили на лотария един английски параход, който коствал 4-5 милиона лева. Той се паднал на един хамалин, когото накарали да отиде и види своето притежание. По пътя обаче от радост той полудял. Сега хората от голяма радост и от голяма скръб полудяват. Що е полудяване? То е изгубване на душевната енергия или неразбиране на душевния език. Няма защо да се радваме много, но не трябва да скърбим много, защото голямата радост подразбира голяма скръб и обратно. Това е верен закон. Казвате: „Като отидем на Небето, ще се радваме много, но които слизат долу, в ада, ще скърбят.“ Това са два противоположни полюса.
Вие, които не разбирате Божествените закони и не сте запознати с тях, казвате: „Защо тези хора са долу, в ада, да се мъчат?“ Аз бих питал: защо онези, които са горе, се радват? Каква разлика има между страдания и радост? Скръбта произтича от факта, че онова, което ни е дадено, сме изгубили. Например, ако изгубим здраве, очи, слух, пари и др., ще скърбим. Следователно трябва да се научим да пазим онова, което Бог ни е дал. За да можем да пазим даденото, непременно трябва да удвояваме своята енергия, а за това е даден закон в Евангелието. Удвояването е законът на сеенето. Ако земледелецът не сее, всякога ще губи. В това отношение вашият мозък е нива, върху която вие трябва да сеете. Във вашата житница Бог е положил семето, а като дойде определеното време, Господ казва: „Посей нивата!“ Вие отговаряте: „Тази година няма да сея, имам достатъчно храна, затова ще си почина.“ Оставяте мозъците си необработени и те треволясват, т.е. както се казва научно - атрофирват се.
Главното изкуство в спазване на душевната енергия е обработването на човешкия мозък. Има три начини, по които човешката енергия се изразходва: 1) чрез физическия организъм - чрез ръце, крака, мускули, стомах, бели дробове; 2) чрез човешката мисъл, разсъждение и 3) чрез човешките страсти.
Най-опасните елементи за изразходване на енергията са страстите и онези от вас, които се оплакват, че паметта им отслабва, ще знаят, че у тях страстите са взели надмощие. Забелязва се този факт у млади момичета и момчета, на около 15-16 години. В тази възраст те почват да любят и затова започват да забравят, не могат да си учат уроците. Така е и с възрастните: те се влюбват в други неща, но това не е любов, това е привидна любов, любов на чашката. Такова е положението на всеки пияница, който обича чашката: погледне я, глътне от нея и е доволен. Такива биват и мислите. В окултна смисъл взето, има мисъл чисто физическа, има мисъл на желанията и мисъл духовна. Съвременното общество страда от мислите на желанията, т.е. епохата, в която живеят днес хората, е такава. Това движение вътре в нас, този стремеж трябва да стане на венец в ръката Господня. А под думата „ръка Господня“ ние разбираме волята Божия. В съвременното общество човек трябва да има силна воля. Вие мислите, че имате воля. Да, имате, но тя е обикновена. За да имате воля, трябва да знаете да се движите в кръг. В Америка има столове, наречени „рокинг-чеър“[1], които са най-глупавите столове, на които като седне някой, завъртяват го. На такъв стол никога не сядайте, никога не се движете. Когато искаме да паднат ябълки от дървото, ние ги разтърсваме. Когато имате някоя еднообразна мисъл, например не обичате някого, вие изпращате мисли от вас до него, от него до вас - то е все едно, че сте на този рокинг-чеър и няма да се мине 1-2 дни и вие ще се усетите неразположени духом. Ако ме питате защо този човек ви е казал обидна дума - казал ви я, за да опита вашата воля. В Писанието е казано: „Трябва да имаш шлем, за да отбиеш стрелите.“ Неприятелите от Невидимия свят може да хвърлят една лоша мисъл чрез когото и да е: чрез жена ви, чрез мъжа ви, чрез децата ви или чрез кого и да е другиго. Даже и тези, които най- много обичате, ще ви подхвърлят такава мисъл, каквато не сте очаквали. Трябва да отбивате всяка мисъл.
Слушали сте това старо изречение: „Господ ще направи всичко.“ Как ще направи всичко? Да допуснем, че в една стая храните буби и в нея пуснете вашия млад юнак, 1-2 годишно детенце. Какво ще направи то с бубите? Ще обходи и изпомачка всички тези буби. Така може да пуснете една ваша двегодишна мисъл във вашата святая святих и тя в един час отгоре ще изпомачка всичките ви буби. Под думата „буба“ аз подразбирам известен род мисли, действия или желания на вашата воля. В живота си ние трябва да следваме точно методите, които природата употребява. Никога не може да си представляваме Слънцето в един тъмен кръг-то няма да бъде слънце, - но всякога трябва да си го представляваме светло. Светлината е кръгообразно движение.
Най-напред турете в мисълта си това, че всяка една мисъл, желание, действие, което прониква вътре във вас, е изпратено от Невидимия свят и да знаете, че това, което ви се случва, непременно трябва да ви се случи. Ако разбирате този закон на движение, вие ще знаете, че една мисъл, която е изхвърлена от някого, като мине от единия край на вашата орбита до другия край, на противоположния край тя сама ще падне и ако сте на този край, вие ще може да я хванете; и затова никога не хващайте мисълта, когато току-що е дошла, когато кръстосва във вашия край. Затова Христос казва: „Не противи се злому.“ То значи: Не му се противи, но застани на другия край и го улови.
Сега, разбира се, ще ви трябва опит. В какво се състои този опит? Мнозина са ми задавали въпроси: „Как да се развиваме? Как да напредваме? Как да видим това или онова?“ Аз бих желал не само да виждате, но и да усвоявате нещата. Може да видите едно житно зърно - то е едно нещо; а ако вземете и го посеете, то е друго нещо. Тъй че една Божествена мисъл, която ви се дава, не е достатъчно само да я почувствувате, но и да я усвоите и приложите. Искате например да видите някой ангел. Може да видите ангели колкото искате, да отидете при тях, но като се върнете, оставате си пак същите и разказвате, което сте видели, като да сте били на представление и свършва се с това въпросът. Трябва усвояване на тези принципи. Важно е, като видите някой ангел, да влезете в съприкосновение с неговата интелигентност, с неговия дух. Така и в природата, най-напред нещата започват с чувствуване, а после с виждане. Има много животни, които ни чувствуват, но не ни виждат. Един ден, като израстят, като дойдат на нашето положение, ще кажат: „Виждаме сега това, което по- рано ни е препятствувало в живота.“
Ще ви дам един опит, който да изпълнявате в продължение на един месец. Мнозина от вас може да го изпълните. Не мислете, че когато правите опити, всичко е приятно и всичко има резултат. Някога може да имате най-лош резултат, но това да не ви обезсърчава. Най-лошите резултати са някога най- добрите. Ще ви дам пример за обяснение на тази мисъл. Жената на един турчин, като се смяла много, челюстта й се изместила и с това устата й се изкривила. Търсили лекари да наместят челюстта, но никой не могъл това да направи. Затова един ден мъжът й я качва на колата и я завежда при един добър лекар. По пътя обаче конете се подплашват, обръщат колата и жена му пада от колата. Но с това падане челюстта й се намества. Турчинът отива да направи опит за наместване челюстта на жена му при един знаменит лекар, но Господ намира за добре да падне тази жена от колата и по този начин да се намести челюстта й. Затова не считайте, че падането от колата е лошо - напротив, ще ви се намести челюстта.
Опитът ви ще се състои в следното:
1. Като се породи у вас една мисъл на омраза, да се обърне в обич. Този, когото мразите, веднага се поставете на неговото място, че и вие имате същата грешка по отношение към Бога. Кажете: „Господ, при всичките ми грешки, ме обича, затова и аз ще направя същото с този човек - ще го обичам!“ Каквато грешка или каквото поведение има даден човек спрямо вас, също в такова положение сте и вие по отношение към Господа. Господ и досега не си е изменил поведението спрямо вас, Той ви обича. Започнете да мислите от вас до Господа, а после се обърнете от себе си до другия, до човека, когото мразите. Тази обич, която Господ има към вас, ще мине от вас към другия човек и той ще бъде в същото положение към вас, в каквото сте и вие към Господа. В съзнанието на този човек ще бъде същото.
2. През целия този месец не одумвайте никого или като ви одумват, мълчете, правете се, че това не се отнася до вас. Може да се вкиснете малко, но считайте, че това не сте вие. Ако жена положи ръцете си във вкиснато тесто, тя вкисната ли е? Даже и цялото ви тяло да се вкисне, считайте, че вашата душа не се е вкиснала. Не приемайте външното вкисване за вътрешно. Не мислете, че то ва е лесно, да се откажете от одумване. То е сериозна работа. Аз не искам да се откажете за цял живот да се одумвате, но само за един месец. Това е само за един месец, да опитате каква е вашата воля. И като ви карам да превръщате омразата в обич, тя няма да изчезне изведнъж, все ще си върви. Ако опитът ви излиза всеки ден сполучлив, ще усетите един вътрешен мир, придобиване на една малка енергия; ако пък опитът ви през деня излиза несполучлив, ще имате малко загуба от енергията си. През тези 30 дни ще имате загуба и печалба, но главното е крайният резултат да бъде добър. Може да падате от колата, но в края на месеца челюстта ви ще се намести.
Тези два опита ви давам, защото те вървят в естествения път, по който ангелите работят сега в света. Вие ще имате тяхното съдействие.
3. Произведете в себе си една добра мисъл и я задръжте през целия месец. Когато правите този опит, всякога мислете, че вие сте свободни, не мислете, че външният свят или отношенията, които имате към хората, може да ви противодействуват.
Преди да почнете опитите, ще кажете тъй: „Този момент, когато започвам опитите, чрез силата Господня, която е у мене, аз мога да сторя всичко.“ Да не ви смущава думата „всичко“. Тя подразбира всичко добро, но не и всичко зло. Няма сила, която в този момент може да преодолее. Дръжте в ума си живата мисъл: Всякога, когато човек иска да извърши едно добро дело, Божието съзнание е будно. Щом решиш да извършиш едно добро дело, между тебе и Бога се явява връзка, завежда се вече разговор. [В] момента, в който решиш да вършиш добро заради Бога, Той мисли за тебе.
Тези три опита, които ви давам, ще бъдат като основа за обновление на вашите мисли и сърца, докато не почнете да се борите. Мнозина от вас, гледам, живеете като тези, които са купили лотарийни билети - гледат да им капне нещо. Втората година пак продължават билета, третата година - пак, а то я им капне) я не. В царството Божие по този начин не се влиза. Царството Божие чрез сила се взима, знанието чрез сила се придобива, всичко в света чрез сила се придобива. „Чрез сила“, то значи: чрез тези разумни същества, които стоят по-горе от ангелите. Те са силите Господни и чрез тях всичко се придобива. Тези същества са архангелите.
По-после, като направите тези опити, ще дойдем до това да изгонваме ревматизъм, главоболие, сърцебиене, охтика и др. болести, които съществуват не само в организма, но и в ума горе, и в сърцето.
Казва се в Писанието: „Ще бъдеш венец и слава в ръката Господня.“ Под „венец“ се разбират най-възвишените ангелски същества. Да имаш венец Господен, то значи да си в съприкосновение със серафимите, с възвишените духове на любовта, които са и извор на Божествената любов. Всеки, който пие от този извор, неговата жажда ще се утоли. Има две категории: „венец“ и „слава“. Славата, това са архангелите, които са носители на Божествената воля на физическото поле. Когато искаш да усилиш волята си, ще извикаш един архангел, а той е мощен, силен. Това е един закон, който работи чрез внушение.
Всяка майка, която зачва детето си, какъвто идеал е имала в ума си, такова ще бъде детето й. Нашите мисли и желания стават точно такива, [за] каквито същества мислим в дадения момент. Ако мома люби някой глупав момък, такова ще бъде и нейното дете. Тя го гледа с други очи, представя си го по- идеален, а той всъщност не е такъв. То е едно състояние, което не съответствува на това, в което той се проявява. Ние не трябва да гледаме каква е неговата душа, а какви са проявленията му. Не трябва да гледаме неговата външност, че е хубав, че ходи спретнато и т.н. Че, и един кон може да бъде спретнат, но в тази спретнатост няма никаква интелигентност. В движенията разбирам разумност. Спретнатост разбирам, когато някой ти намести счупения крак или ако те облекчи, когато си неразположен. Да вземем например някого, когото мислим за спретнат. Влезе той в едно молитвено събрание и го развали, като каже лошо за едного, лошо за другиго. Това са спретнати хора, които развалят настроението в едно молитвено събрание, това са ваклите моми и момци, това са чернооките и чернокоси хора. Ако си спретнат, трябва, като идеш от вън с разположение, трябва да го внесеш и в останалите. Не е такъв венецът и славата Господня. И действително, в такова събрание човек скоро остарява. Как да не остарееш? Ако казвам постоянно на някого от вас, че е грозен, грозен, ще видите, че след един месец той ще почернее. Ако на някого казвате постоянно, че е хубав, той ще се поправи. Когато ви видя някога почернели, казвам: Някой върху вас е работил. Вътре в дома на Бога не искам червеи. Ако има червеи, да стоят вън. Когото хвана, ще го прехвърля през дувара отвън. Който си прави добре опитите, ако е паднал пред дувара, ще го взема и ще го туря на друга страна. Това е един отличен опит.
Когато реших да говоря на жените, времето беше дъждовно. Казвам: Този дъжд, този дъжд, той показва, че на жените не им върви. Но гледам, днес времето се поправи. Това показва, че и на жените се отпуща кредит. Слънцето, което грее, показва, че и то е в съгласие. Това не е само за утеха, това са факти.
Като пристъпите към първия опит, не се спъвайте от нищо. Не губете вашите чувства, вашите мисли и религиозни вярвания, които имате. Всеки мъж или жена трябва да прилага своята опитност. Дошли сме на Земята да печелим, за да се върнем при Бога богати. Да се губи е лесно, но да се печели е изкуството, понеже на мнозина от вас умът не работи. Това нещо, губенето, окултистите наричат демагнитизиране. Ако тези зададени опити не може да направите сами, поискайте помощта на другите, работете колективно. В цялата тази работа трябва да имате търпение. Започвайте опитите обикновено сутрин или когато имате разположение. Но ще питате: „Дали ще ни се приеме молитвата?“ Ние сме длъжни да се молим, но не трябва да се интересуваме дали Господ ще ни приеме молитвата или не.
За да успявате в този живот, трябва ви силна воля, силен ум и силно сърце. Тези неща се добиват само когато човек води един чист и свят живот. Вън от това никаква друга сполука не може да се очаква. Като се разгледа цялата история от единия край до другия, най-сполучливи са тези мъже и жени, които са живели най-чист и свят живот. Не мислете, че е мъчно нещо да бъдеш чист и свят човек. За да се изцапаш, някога си се опил, паднал си. Изобщо в света надделяват чистотата и святостта. Имаме грешка, като мислим: „В грях ме зачена майка ми“. Всички, които не изпълняват волята Божия, са в грях заченати, а всички, които изпълняват волята Божия, не са в грях заченати. Някой казва: „Ние сме грешни.“ Да, това не отричам, че правим грешки, но че сме заченати в грях, това отричам. Всички, които изпълняват волята Божия, са в любов заченати. Христос иска щото човек да бъде правдив в душата си. Това, което съм горе, да бъде и долу. Разтревожен си - не скривай това. Като си разтревожен, то значи, че вашите деца, които са вътре във вас, са много шумни, но и това ще се нареди.
Като се упражнявате така, всичките мъчнотии в света ще изчезнат и ще дойде благословението в света. По този начин най-после ще заставим хората да не крадат и да не лъжат.
Сега вече ще упражнявате волята си, за да станете чисти и святи. Като бъдете такива, ще имате силата да късате плодове от дървото на живота, за да видим, че всичко е възможно. Само по този начин животът ще стане интересен.
Отсега нататък все в училище ще бъдете. Досега не сте били в такова училище, а сте мили паници, рязали лук и др., а отсега ще започнете от буквата „а“, която е глас на волята. Само така ще упражните волята си.

Беседа, държана на 10 октомври 1918 г.

(четвъртък)

--------------------------------------------------------------------

[1] rockingchair (англ.) - люлеещ се стол.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×