Jump to content
Ани

1. ПЕНТОГРАМЪТ ПО УЧИТЕЛЯ

Recommended Posts

1. ПЕНТОГРАМЪТ

ПО

УЧИТЕЛЯ

Боян Боев

Още от древно време е известен Пентограмът. Той е даден от Великите Посветени и окултните школи. Обаче е даден със своите линии без никакви картини, думи и букви. А Пентограмът в такъв вид, какъвто го дава Учителят, Му е даден отгоре през последните години на XIX в. На Търновския събор в 1914 година Учителят го даде на учениците, присъствуващи на събора.
Пентограмът, това е пътя на ученика. Това е пътя, който човек извършва за постигане съвършенство.
Пентограмът представлява самия човек. Върхът, който е обърнат нагоре, представлява главата на човека. Двата странични върха представляват двете ръце, а долните два върха - неговите крака.
Пентограмът има три части: външен кръг, вътрешна част и център.
I. ВЪНШНИЯТ КРЪГ
Външният кръг е пътя на човека, който е още в началото на своето разви­тие. Външният кръг е изразен в пет картини, които ще разгледаме по ред.
1. Сабята
Външният кръг започва със сабята. Какво означава сабята в случая? То­ва е пътя на насилието. Значи, в началото на своето развитие, когато е още млада, неопитна душа, човек си служи с насилието. Той мисли, че всичко му е позволено, че може да прави насилие, неправди, всичко каквото си поиска, без да мисли за последствията.
2. Чашата
Обаче, който върши насилие, ще си научи урока рано или късно. Законът е: Насилието ражда насилие. За онзи, който върши насилие, ще дойдат пос­ледствия, страдания. Това именно представлява чашата. Чашата е символ на страданието. Страданието е метод за пробуждане на човешката душа.
Чрез страданието човек почва да разбира, че насилието, неправдата, не е метод, с който трябва да си служи. Значи чрез страданието човек добива един урок.
Може би не всякога той вижда връзката между насилието, което е вър­шил и страданието, което иде след него. Но когато след смъртта отиде горе, ясно вижда тази връзка и взема решение, като дойде следния път на земята, да води друг живот, да не минава през страдания.
Страданието има и второ значение. Има окултен закон: Страданието се превръща в любов. Страданията, през които минава човечеството, подготвят новия човек, човека на любовта.
Учителят прави следното сравнение: Като бият млякото, то дава масло. Млякото [маслото] тук символизира любовта.
Страданието е временно явление в живота. Ще дойде време, когато стра­данията ще изчезнат от света, защото ще изчезнат причините, които ги създа­ват.
Страданието има трето значение. Новите идеи идат от Слънцето. Човек не може да ги възприеме, ако не е префинен неговият организъм. Това става чрез страданията. Затова има закон: Винаги раждането на една идея в човека се предшествува от страдания. Значи, третото значение на страданието е, че то представлява родилните мъки за раждането на новите идеи в човека. Обаче в бъдеще ще възприема новите идеи без да минава през страдания, понеже ще има префинен организъм.
Затова Учителят нарича страданието: „Бич за повдигната ръка на Бога."
3. Книгата
След чашата иде книгата. Чрез страданията, които минава човек, почва да изучава книгата на живота, изучава законите на живота, гледа да спазва тия закони. Обаче в тая форма е още в началото на своето пробуждане. Той чете в книгата на човека още първите уроци.
4. Свещта
Човек, като чете в книгата на живота и на цялата природа, добива прос­ветление. Нова светлина озарява съзнанието му. Това е свещта. Чрез тая свещ, чрез тая светлина, човек почва да вижда величието и красотата на Божестве­ния план, който води човека от тъмнина към светлина; от робство към свобода; от несъвършенство към съвършенство; от греховност към чистота; от невежес­тво към знание.
5. Жезълът
Чрез четене на книгата, чрез това просветление, човек добива известна власт над себе си. Това именно е жезълът. Той вече е извлякъл поука от изуча­ването на живота и се старае да владее себе си, да управлява себе си. Учите­лят казва: „Човек трябва да стане цар, но цар на себе си, да владее себе си."
Жезълът означава, че човек вече има известно самообладание. Той гле­да да се въздържа, когато в него дойде желание да прояви своята ниска приро­да. Той се учи да я владее, да я контролира, да я управлява. Това е жезъла.
Жезълът има и друго значение. Човек, при тая фаза на своето развитие, се учи вече да манипулира с известни природни сили и закони, да си служи с тях.
С това се извършва външният кръг в развитието на човека. Човекът на външния кръг, това е живота и пътя на светския човек. Както виждаме в Пен- тограма, първите пет картини, сабята, чашата, книгата, свещта и жезъла са вън от петолъчната звезда на Пентограма. Това показва, че човек минава по този път преди да стане ученик, докато е още светски човек. Влизането в самия Пентограм, това е началото на ученичеството.

II. ВЪТРЕШНАТА ЧАСТ НА ПЕНТОГРАМА

След изминаването на външния кръг, човек минава във вътрешната част на Пентограма. Човек вече съзнателно работи върху себе си, работи за своето повдигане и усъвършенствуване. С влизането в тая част на Пентограма почва пътят на ученика. Досега външният живот е работил върху него без активното участие на неговото съзнание, а сега той поема еволюцията си в своите ръ- це.Това значи вече влизане в Божествената школа. Той почва съзнателно да работи за изработване на Божествени добродетели, които характеризират съ­вършения човек. Един английски писател казва: „Когато видя, че един човек работи върху себе си за своето усъвършенствуване, аз се изпълвам със све­щено благоговение, един свещен трепет ме изпълва, чувствувам, че се нами­рам пред нещо велико. Всички преходни работи бледнеят пред това."
Тук има пет стъпки. Всяка стъпка се илюстрира със една картина. Ще ги разгледаме поред. В началото на всяка линия на Пентограма има нарисувана една картина и в продължение на същата линия е написано името на доброде­телта.
1. Първа картина
- Стълба с удобни стъпала, които водят към една
врата.
Заедно с влизането на човека в пътя на ученика, почват изпитанията му. Разбира се, когато човек е в началото на своето развитие, дават му се по леки изпити, които той е в състояние да издържи. А по-тежки изпити той не би могъл да издържи, те не са по силите му. Затова се почва със следната картина: Стълба със удобни стъпала. Щом стълбата е удобна, това показва, че изпитите, които почва ученикът, са по-леки.
Тия изпити са най-разнообразни. Те постоянно се срещат в живота на човека. Тук ще дадем само три примера:
Ако при някоя неприятност, по-малка или по-голяма или при някоя мъчно­тия или препятствие, които среща в живота си, човек губи кураж, своя вътре­шен мир, изгуби самообладание и отпадне духом, той е пропаднал в изпита. Запример, човек е изгубил ценен предмет. Да кажем, че някой е правил изс­ледвания в течение на 20 години и приготовлява друг научен труд и този труд е изгубен. Да не трепне окото и сърдцето му. Все едно, че нищо не е станало. Да не изгуби присъствието на духа си, да не изгуби самообладание. Ако изгуби присъствието на духа, самообладанието, значи, че не е издържал изпита си.
Друг пример, минаваш покрай едно страдащо същество. У тебе се явява подтик да му помогнеш, обаче ти идва мисълта, да си вървиш по пътя, да го отминеш. Ако направиш последното, значи не си издържал изпита си.
У ученика в тая фаза на неговото развитие, почва зазоряване на Истина­та. Какво значи зазоряване на Истината? Бог е Истина. Затова, зазоряването на Истината значи начало на познаване на Бога. У ученика се явява подтик да върви в Божия път, да изпълнява Божествените закони, да изпълнява Волята Божия. Разбира се както казахме по-горе, сега имаме само зазоряване на Ис­тината, а ученикът ще я познае в нейната пълнота, по-късно, след като мине през Любовта и Мъдростта.
2. Втората картина
- Начало на връзката с Христовия Дух
Като достигне до тая фаза на своето развитие, Христовият Дух почва да работи върху ученика. Той вече е направил първата връзка с Христовия Дух. Това именно е изразено във втората картина на Пентограма. Разбира се това е само началото. Това не е пълното вселяване на Христовия Дух в човека. Хрис­товият Дух почва да го ръководи отвътре. И ученикът почва постепенно да се изменя.
В тази фаза на своето развитие ученикът постепенно влиза в Пътя на Правдата и Справедливостта.
Какво значи Правда на мистичен език? - Правдата от дълбоко гледище, има две значения, които ще изложа тук.
а) Първото значение на Правдата или справедливостта:
Всяко същество, което срещаме в живота си, заслужава да бъде почита­но и уважавано, защото като творение на Бога, то има известна мисия, която му е определена от Бога. Това същество, макар сега да е на ниска степен на развитие, има велико бъдеще. То ще се издигне постепенно в пътя на съвър­шенството. Такива отношения трябва да има човек към всички същества без разлика: човек, вол, кон, птичка, дърво и др.
б) Второ значение на Правдата
На всяко същество, със самото раждане на земята, природата му е дала известен кредит, то има право на благоприятни условия на живот за развитие. И тия права трябва да му се дадат. Тия права има всяко същество, без разлика дали е човек, вол, кон, дърво и прочие.
Ученикът се учи в този стадий на своето развитие да живее по закона на Правдата. Разбира се, той ще прави само първите стъпки в това направление. В бъдеще, заедно със своя напредък, той постепенно ще разбира Правдата и нейната дълбочина и същина.
3. Трета картина
- Странен каменист път, който води до здание с тесни врати.
В тази фаза на своето развитие ученикът почва по-сериозни, по-трудни изпити в своя път. Това е показано в Пентограма с един стръмен и каменист път. Кърви ще потекат от нозете му, докато се качва по този път до зданието. Вратата на зданието са тесни. Тук важат думите Христови: „Влезте през тесни­те врата, защото просторни са вратата и широк е пътят, който води към поги- бел." Нека дадем няколко примера от тия по-трудни изпити.
Един от изпитите е любов към врага:
Когато някой ти е враг и ти прави пакости, ти да не се озлобиш, да му простиш и да го възлюбиш. Учителят казва, че любовта към врага е една от най- трудните задачи. Има закон:
Истинско прощаване има, когато е придруже­но с любов към онзи, комуто прощаваш
. В една лекция на младежкия клас Учителят казва: „Кои хора са велики? - Тия, които имат Любов към Бога."
Друг пример: Когато минаваш през някое голямо страдание, например, тежка болест или друг вид страдание, да не се обезсърдчиш и обезвериш, но да запазиш мира си и радостта си, като съзнаваш, че всичко е за добро или ще се превърне на добро.Това е изпита на Йова.
Всеки ученик в пътя на своя възход непременно ще мине през изпита на Йова.
Това е изпит за добиване посвещение. Изпитът на Йова е най-големия изпит през тази фаза на развитие на ученика.
Една сестра попита Учителя в разговор: „Нашите страдания не са ли по­добни на изпита на Йова?" - „Не, вашите страдания са още страданията на актьора, който играе на сцената."
Трети пример: Ако един ученик се съблазни от жажда за власт, слава, богатство и пр. и за цената на тия неща изневери на своето убеждение, на своята връзка с Бога, той е пропаднал в изпита си. Има много примери за подобни изпити. По-рано, в древните окултни школи ученикът минаваше през изкуствени изпити, създадени от неговите ръководители. Сега, когато вече жи­вотът е сложен и разнообразен, няма нужда от изкуствени изпити, животът сам ги предлага.
След като премине през подобни изпити и ги издържи, той е вече пречис­тен и готов да приеме любовта.
След приемането на Любовта, ученикът вече влиза в живота. Той чувству­ва, че досегашният му живот е бил приготовление за влизане в истинския жи­вот.
4. Окото
Следващата картина на Пентограма е Окото. Окото в случая символизи­ра Мъдростта. Ученикът има по-дълбок поглед към нещата. Той е приел Божес­твената Мъдрост в себе си. Когато е бил във външния кръг, той е приел външно знание, а сега вече влиза в Божествената Мъдрост. Портите на храма на мъд­ростта се отварят пред него. Само на човека на любовта се отварят тия порти. Само нему се поверяват ключовете на висшето знание, знанието на Великата Божествена Наука. Защо? - Защото няма да злоупотреби с него за свои лични цели, за свои интереси, но ще го употреби за служене на Бога, на всички. Ако биха поверили това знание на онзи, който не е минал през любовта, той ще злоупотреби с него и с това ще докара големи нещастия на себе си и на окол­ните.
5. Дървото на живота
След това иде картината: Дървото на живота. Ученикът проявява дълбок вътрешен живот, който се изявява в проява на добродетелите. Това е петото качество, което ученикът изработва в себе си след Любовта, Правдата, Исти­ната и Мъдростта.
Що значи Добродетел в дълбок смисъл на думата? Тук под Добродетел се разбира добротворство, правене добро. А що е истинско добро? - Истинско добро е това, което произтича от Любовта. Кое е най-високото добро, до което човек може да достигне? - Това е служене на Бога. И така в тая фаза на живота, ученикът се озарява от идеята, че едничкото осмисляне на живота му е в из­пълнението Волята на Бога и служене на Бога.
Учителят казва: „Проявата на Любовта е вече служене на Бога. Щом про­явиш Любовта, ти служиш на Бога."
Обаче, коя е най-високата форма на служене на Бога? Коя е най-висока­та проява на Любовта? Ето коя: Да показваш на другите пътя към Бога, да по­магаш за пробуждане на тяхното съзнание, за да познаеш Бога, да печелиш души за Бога.
Пита се: по кое се познава, че си спечелил някого за Бога? Учителят каз­ва: „Смята се, че действително човек е спечелен за Бога, ако той от своя стра­на да почне да печели души за Бога."

III. ЦЕНТЪРЪТ НА ПЕНТОГРАМА

След като измине външния кръг и вътрешната част на Пентограма, уче­никът минава в центъра на Пентограма. Този път също е илюстриран с карти­ни. Това е пътят, който води към съвършенството, към вечния живот, към безс­мъртието. Това е пътят на пълно самоотричане, пълно отдаване на Божестве­ното дело, пълно отдаване на служене на Бога, на човечеството. Тук човек достига до висша проява на Любовта. В тази фаза на своето развитие, учени­кът минава най-тежките и страшни изпити.
В центъра на Пентограма са нарисувани няколко кръга. Това е Божест­вения център. Тук става сливане на човешката душа с Бога, при което човек запазва своята индивидуалност.
Но, за да дойде до този Божествен център, той ще мине един голям из­пит. Това е изпита на Голгота. Той ще мине през Голгота. По пътя на тия кръго­ве са нарисувани две змии. Това значи, че той трябва да победи нисшата си природа, да я трансформира, да победи личния си живот. По този път ученикът ще мине през най-големите страдания. Ще бъде оставен сам, като че ли всички са го напуснали, всички са го изоставили. Като че ли всичко е пропаднало, като че ли всичките му стремежи и копнежи са били напразни, като че ли всич­ко е изгубено. Голяма тъмнина около него. Той минава през един тъмен тунел.
В този момент той мисли, че е изоставен, обаче много светли Същества бдят над него, треперят над него и гледат той да издържи този, най-тежкия от всички изпити. Ако в този момент той се обезсърдчи, отпадне духом, той е пропаднал на изпита. Ако в този върховен момент той съзнава, че макар да е изоставен от всички, има Един, Който го обича и Който винаги е с него - това е Бог, той е издържал
л
ече върховния изпит. В този момент той съзнава, че опо­рата му е само в Бога. Ако той разбере това, той влиза в един нов живот на блаженство, на радост, на светлина, на свобода. Той е вече един от безсмърт­ните. Той е завършил вече човешката степен на развитие.
Той е изпита, който води към възкресението.
В центъра на Пентограма има един кръг, през който трябва да мине. И тъй два са най-трудните изпити на ученика, преди да завърши своето развитие и да влезе в живота на безсмъртието: Изпитът на Йова и изпитът на Голгота.
Всички тия изпити, през които минава ученикът, са необходими, чрез тях той развива ума и сърдцето си, калява волята си. От друга страна, тия изпити, които са придружени със страдания, пречистват човека, пречистват висшата му природа. Всичките му нисши мисли, чувства и наклонности изгарят в огъня, през който минава. Те са били пречка за проявяване Божественото.
Около Пентограма има нарисувани три букви:
В, У, Ж.
Тия букви означа­ват:
Великото Училище на Живота.
В това училище човек се учи. В това учи­лище на живота, от всяко преживяване човек се учи нещо. От всичко, което е поставено на пътя му, той се учи, напредва, развива своите способности и добродетели. Чрез опитностите, които добива, той развива своя ум, сърце и воля. От всеки човек, с когото се среща в живота, той се учи, получава нещо, защото всеки човек е специфична проява на Бога. Ученикът, чрез общение с всеки член, влиза във връзка с Божественото, което работи в него. Не само общението с хората го учи и възпитава, но общението с всички други неща: цветя, дървета, звезди, планини. И всичко, което гледа около себе си, действу­ва върху него, учи го, развива нови страни на неговото естество. Препятствия­та, мъчнотиите, които среща в живота си, укрепват неговата воля карат го да мисли, да разсъждава, за да намери начин, за да ги отстрани.
Това значат думите: Великото Училище на Живота.
Около Пентограма са написани няколко думи в кръг. Според окултната наука кръгът означава благоприятните условия, в които е поставено едно съ­щество. Животът на човека, както е описан в Пентограма, е обиколен от този кръг и това показва, че при своето развитие, по пътя на съвършенството, човек е поставен в благоприятни условия. Божественият Промисъл, напредналите същества и Бог са с него, помагат му и го крепят. Той винаги в своя път ще чувствува пръста на невидимия свят. Когато е в безизходно положение, идват му на помощ отгоре. Това е проявата на Божествения промисъл. Значи човек, в пътя на своя живот се ръководи от една любяща ръка. Това означава кръгът.
А думите, които заграждат Пентограма в кръга са: „В изпълнението Во­лята на Бога е силата на човешката душа."
Ученикът, като се учи във Великото училище на живота и като изминава всички стъпки, които са показани в Пентограма, пътеводна звезда в живота му става идеята, че в изпълнение волята на Бога е силата на човешката душа. Това е крайния предел, крайния резултат от целия път, който извървява. Това е придобивката от целия извървян път. Това е венеца на неговите придобивки.
Учителят в разговор каза: „Някои считат Пентограма като една мъртва форма, без никакво действие. Те много се лъжат. Пентограмът е извор на жи­вот, извор на светлина. От Пентограма постепенно извира светлина и като лъчи се разпространява. Защо? - Защото Пентограмът не е обикновена фигу­ра, а е построен по окултните закони. Окултните сили действуват в него."
Че действително е така се вижда от един факт, който е знаел Гьоте. Кога­то Фауст начертава Пентограм на прага на своята стая, то Мефистофел не е могъл да прекрачи прага, за да влезе в стаята. Значи Гьоте е знаел, че окултни сили се крият в Пентограма. Това показва, че Гьоте владее окултни закони.
Трептенията, които излизат от Пентограма са силни. Те действуват бла­готворно върху човека, повдигат го, вливат сили в него. Обаче, ако в стаята има каране, лъжа, престъпления и пр., то понеже трептенията на Пентограма са дисхармонични с отрицателните трептения на тия прояви, става сблъскване между тия две противоположни трептения, а това действува разрушително и причинява нещастия. Затова опасно е в помещението, дето е Пентограма, хо­рата да имат лоши мисли и чувства, да произнасят отрицателни думи и да вър­шат отрицателни постъпки.
Пентограмът да е обърнат винаги с върха нагоре, дето са буквите „В" и „У". Ако се обърне с върха надолу, той има отрицателно действие, това може да има нежелателни последствия. Ще дадем един пример: В един провинциа­лен град едно лице построило в своята външна стълба каменен парапет от ред Пентограми, обърнати с върха надолу. Това семейство съвсем пропадна, за­върши катастрофално и трябваше да се изсели от града.
Учителят е дал Пентограма на учениците си по две причини:
  1. В Пентограма нагледно и картинно е изложен пътят на ученика. Това, което е говорил Учителят в школата за ученика, чрез Пентограма има пред себе си изложен пътя на ученичеството. По този начин пътят на ученичеството става за него по-лесен и по-жив.
  2. Понеже Пентограмът е извор на Светлина, която се излъчва във всич­ки посоки, той има благотворно влияние върху ученика. Значи Пентограмът може да съдействува на ученика, понеже създава наоколо благоприятна аура чрез окултните сили, които действуват в него.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×