Jump to content
Ани

2. ПЕНТОГРАМЪТ КАТО ПЕТОЛЪЧЕН ЕМБЛЕМ

Recommended Posts

2. ПЕНТОГРАМЪТ КАТО ПЕТОЛЪЧЕН

ЕМБЛЕМ

(Дадено непосредствено от Учителя)

През 1914 г., когато нашата слънчева система премина в знака на Водо­лей, в гр. Търново стана събор на Братството в България. На този събор Учите­лят разкри дълбокото мистично съдържание на Пентограма.
Пентограмът като петолъчен емблем датира от дълбока древност в шко­лата на ВББ [Великото Бяло Братство], но в този вид, в който ние сега ще го опишем тук, Учителят за първи път го разкрива на човечеството.
Разглеждайки Пентограма ние виждаме, че фигурата му наподобява до известна степен човешкото тяло, когато е застанало в разкрачено състояние с разперени ръце. В Пентограмата са написани: Любов, Мъдрост, Истина, Прав­да и Добродетел. Това са петте качества, които трябва да изработи в себе си човек, за да бъде съвършен. Любов, Мъдрост и Истина са понятия разбираеми, но какво точно да се разбира под понятието Правда?
Под понятието Правда или Справедливост трябва да се разбира нещо по-дълбоко от онова, което разбира днешната юриспруденция. Човек може да окаже Правда, ако има уважение почти към всичко живо в света: към вола, овцата, паяка, към малката мушица и т.н., понеже във всички твари пулсира Живият Бог. Както всичко живо и те има да осъществяват Божествена цел в бъдеще. Ако човек обиди едно животно, той нарушава с това Правдата.
Всички блага, които Бог дава, трябва да бъдат правилно разпределени, защото тия блага са за всички. Всички трябва да ги получават.
Трето нещо, което се разбира под понятието Правда, е следното: Всеки човек, който се ражда, идва с известен бюджет, с определен кредит. Което и да е същество е предмет на кредитиране от страна на невидимия свят. Общес­твото е длъжно да му създаде всички условия за развитие. Ако това се прило­жи, тогава може да се счита, че са запазени законите на Правдата.
Какво значи Добродетел. В случая тази дума има двуяка употреба, един път в широк смисъл и друг път в тесен смисъл. В широк смисъл на думата се обхващат всички тия добродетели, а в тесен смисъл се обхващат само добри дела, правене на добро. А в още по-тесен смисъл пък трябва да се разбира служене Богу. Който служи на Бога, той е добродетелен, има добродетел в се­бе си.
На Пентограмата се виждат буквите
В, У, и Ж,
което значи:
„Велико Учи­лище на Живота".
С тези думи Пентограмът изразява картинно нагледно учи­лището, в което сме поставени ние тук, в живота. В Пентограма се виждат числа­та: 1, 2, 3, 4, и 5 - числата на добродетелите.
Нека изложим сега Пентограма като
Път на еволюцията на човешката душа
, а след това в начина, по който можем да си служим с Пентограма. Кога­то човек е още млада душа, която тепърва добива опитности, той извършва външния кръг на Пентограма. Във външния кръг се намират: Сабя, Чаша, Книга, Свещ и Жезъл. Тези пет неща са вън от Пентограма, вън от Петолъчката. Човек в началото на своето развитие започва с насилието, служи си със силата, прав или не. Това е значението на
сабята
. Служейки си с насилието, с неправдата, тогава, по силата на кармичния закон, той минава през страдания, т.е. започва да опитва горчивата
чаша
на страданията. Затова, след символа на сабята, идва този на чашата. Чашата е последствие от играта със сабята. Като мине през страданията, те го поучават. Той дохожда до
книгата.
Като се учи, той се просвещава, добива светлина, става по-разумен. Затова след книгата идва зна­ка на
свещта.
Тази свещ е в него, той се учи. Сдобивайки се със светлина, той идва до
жезъла
- емблем на властта, т.е. човекът е добил власт над някои сили и закони - става вече господар на себето.
С тези символи завършва външният кръг. Свършва се външното учение в живота. Всичко това става несъзнателно. След това у човека настъпва една вътрешна криза. Той се усеща недоволен. След тази неудовлетвореност, под натиска на тази вътрешна криза, човекът потърсва по-дълбокия смисъл на жи­вота. Стъпва се в пътя на ученика.
На Пентограма има изобразена врата. Това е врата на влизане на учени­ка в Школата. В него започва да проблясва Истината, но не пълната истина, която ще заблести за него само когато стане съвършен. Христовият дух започ­ва да работи в него и тогава той минава през Правдата. Когато научи закона за Правдата, той идва до мястото, където начева каменистият път. Вижда се тяс­ната врата, през която минава ученикът. Той минава по тесния път, за който говори Христос.Тази врата символизира отказване, отричане, до известна сте­пен, от светските неща, които дотогава са го съблазнявали. Затова пътят е стръ­мен, а вратата - тясна. Изминал този стръмен път на отричане, дори и от тежне­нията на своята личност, той тръгва вече по пътя на Любовта. Развивайки у себе си Божествената Любов, тя му донася, до известна степен, Мъдрост. Тога­ва заработва и Мъдростта. Окото е символ на Мъдростта.
Обладал Любовта и Мъдростта, човекът е изправен пред Дървото на жи­вота. Неговият живот дава своите плодове. Идва Добродетелта в мистичен сми­съл на думата. Той оразумява, че великият смисъл на живота е в служене на Бога. Добродетели значи да правиш добро. А какво значи да правиш добро? Можеш да нахраниш един гладен, можеш да помогнеш на един болен - това е добро. Добро е всичко, което правиш в служба на Бога. Така човек идва до пълно осмисляне на своя живот.
С това се завършва вторият кръг в развитието на ученика. След него идва третата фаза на неговото развитие. Тази фаза е в центъра. Тук има две змии, кръг и пак кръг. Двете змии показват, че той се бори със своята природа, побеждава нисшата си природа, злото у себе си и минава през кръста. Под кръст се разбира пълно самоотричане. Той отвръща взор от своите лични из­годи, насочва всичките си усилия само в служба Богу. Той е завършил напълно развитието си. Той е съвършен. Затова казахме, че този Пентограм символи­зира пътя на развитието на човешката душа, на Великото училище, през което се минава, за да се стигне до съвършенство.

УПОТРЕБА НА ПЕНТОГРАМА

Да се носи Пентограм само като украшение - това е равносилно на идо- лопоклоничество. Този, който носи Пентограма, трябва да знае че от този знак лъха динамична сила, че той е извор на светлина. Един ясновидец ще устано­ви, че от Пентограма струят лъчи във всички посоки. Това, като се знае Пентог- рама трябва да се носи само при високо съзнание за неговата символична сила и значение. Всяко място, където стои Пентограмът е място оградено, про- тежирано от силните вибрации, които излизат от него. Правилно поставен, той трябва да стои с върха нагоре. С върха надолу не бива никога да се постави.
Около Пентограма се чете изречението: „В изпълнение волята на Бога е силата на човешката душа", написано в една окръжност, а окръжността в окул­тен смисъл символизира благоприятни Божествени условия.
За да може човек да се развива, той трябва да бъде поставен в благопри­ятни условия. Кръгът означава Божественото начало, в което човек живее. Бла­годарение на това той добива благоприятни условия да се развива, докато стигне до съвършенство. Човекът, потопен в Бога - това е кръга.
Където има Пентограм, да се говори лошо или да си намираме отрица­телни мисли - това би значило да предизвикваме разрушителни действия от страна на Пентограма, защото в случая се смесват два вида начала - положи­телно и отрицателно.
Когато човек се намира пред Пентограма и се моли, тогава, ако иска, би могъл да си представя три изречения. Най-вътрешното изречение е следното: „В изпълнението Волята на Бога е силата на човешката душа." Той трябва да си представи мислено, че около този кръг има още два: „Бог толкова възлюби света, че даде своя Син Единороден, за да не погине всеки, който вярва в Него и да има живот вечен." В най-външния кръг нека си представи написано изре­чението: „Търсете първо Царството Божие и Неговата Правда и всичко ще ви се придаде!" И молейки се човек нека си представи трите изречения и тогава Пентограмът ще има по-голяма сила. Тези изречения са част от Пентограма, но те са невидими.
Човек може, в случай на нужда или в случай на опасност, да си предста­ви следното: С ръка да образува около тялото си Пентограм. Отначало да го направи с мисълта си, после с ръка да образува около тялото си Пентограм и да си представи тези 3 изречения около него. Пентограмът е мощно оръжие за запазване от външни пречки и препятствия и от вътрешна борба със зли мис­ли.
Ето още един метод: когато човек се намира в положение на опасност, нека си представи, че държи Пентограмът през себе си, като с дясната си ръка хваща Правдата, а с лявата - Истината и насочва върха напред към обекта, казвайки: „В името на Господа Исуса Христа нашего молим Господа Великия и Силния да стори благоугодно пред Неговите очи!"
Горното изложение се отнася само за ученици.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×