Jump to content
Ани

3. ПЕНТОГРАМЪТ

Recommended Posts

3. ПЕНТОГРАМЪТ

Използуването на Пентограма датира от дълбока древност. Той е сим­вол - знак и с този символ са си служили много окултни школи. Пентограмът е символ на петте велики добродетели и петте велики принципа: Любовта, Мъд­ростта, Истината, Правдата и Добродетелта. Чрез ъгъла на Добродетелта ста­ва повдигането. Това са петте качества, които трябва да изработи в себе си човек, за да бъде съвършен. Във всичко пулсира живият Бог. Всички рано или късно ще осъществят Божия замисъл. Пентограмът е извор на светлина, на динамическа и на магическа сила. От Пентограма на всички посоки струят лъчи. Този символ има благоприятно влияние и може да съдействува на учени­ка понеже създава наоколо благоприятна аура чрез окултните сили, които дейс- твуват в Него. Но ако човек не живее в абсолютна чистота на мислите, чувства­та и делата, Пентограмът има обратно действие. Затова трябва да се носи са­мо от човек с високо съзнание - посветени, адепти. С върха надолу този сим­вол никога не бива да се поставя.
Пентограмът представлява два равнобедрени триъгълника - единият с върха надолу и другият с върха нагоре
[1]
. С върха надолу значи слизане, паде­ние, с върха нагоре - възкачване, спасение, стремеж към Бога. В равнобедре- ния триъгълник са скрити всички възможности за постижение. Пентограмът до известна степен наподобява човешкото тяло, когато е в разкрачено положе­ние и с разперени ръце. Главата е Истината, десният крак е Правдата, дясната ръка - Мъдростта, левият крак е Добродетелта, лявата ръка - Любовта. В Пен- тограма се виждат три букви:
„В", „У" и „Ж".
Това са началните букви на думи­те:
Велико училище на живота
и още:
„В"
значи Ръководител, Вожд в Небе­то; „У" - Учител, Спасител, значи Вожд и
Учител на живота
- това са буквите на Христа, Който е ръководител на Всемирното Бяло Братство. Виждаме и числата 1, 2, 3, 4, 5 - числата на добродетелите. Ясносиният цвят е за духовния човек на върха на Пентограма, там където е Истината. Ясно розовият цвят е за сърцето и дробовете и е на върха на Любовта. Ясно жълтият цвят е на върха на мястото на Мъдростта. Ясно зеленият цвят е там, където е Правдата и е за жлъчката и черния дроб. На мястото на Добродетелта е цветът на узрялото жито, но в златно и е за краката и изобщо за цялото тяло.
Външният кръг, в който е вписан Пентограмът, представлява цвета, опит­ността, земното училище, самият кръг е символ на безкрайност и говори, че това, което не можеш да постигнеш в един живот, в безкрайността ще го пос­тигнеш.
Когато човек е млада душа, когато добива опитност, той извършва външ­ния кръг на Пентограма, където се намират: сабя, чаша, книга, свещ или свеще­ник и жезъл, те са вън от петолъчката. Всеки предмет е символ на природата и език на природата. Копието е на Марс, чукът на Сатурн, чашата на Луната, плодното дърво на Венера, светилникът със свещта на Слънцето, книгата на Меркурий. Силите, които човек употребява за прилагане на тия предмети, са различни. Тези сили са в зависимост от енергиите на мозъчните центрове, които вземат участие при служене с един или друг от тия предмети. На кой уд отговаря чукът? - На юмрука. А копието? - На езика. Чашата - на сърцето и чешмата също на сърцето. Книгата отговаря на паметта. Всяко нещо в приро­дата е поставено точно на място и всяко разместване на силите в природата създава дисхармонията. С книгата и свещта могат да си служат само разумни­те същества - тях ще ги поставите най-високо. Разумният човек може правилно да използува символите на природата. Човек в началото на своето развитие си служи със силата, но всяко събитие, за да се прояви, трябва да има сила. Ножът е символ на силата и на Словото. По силата на кармични закони човек минава и през страданието, това е чашата. Чрез търпение приемат ли се стра­данията, тогава животът ще се разцъфти и ще даде плод. Страданията показ­ват, че човек е съгрешил, отклонил се е от Божия закон.
Когато човек се просвещава, добива светлина, става разумен. Разум­ността, това е книгата. При страданието човек ще разбере защо нещата стават така, а не иначе и защо са били дадени. Книгата също е символ на съвестта и съзнанието. Добил вече светлина, човек идва до жезъла - емблема на власт, т.е. човек има вече власт над някои сили и закони. Той е господар на себе си, а също значи, че за всичко, което върши, ще си плати. С жезъла завършва външното учение на човека в живота. Всичко това става почти несъзнателно. Човек е все още недоволен и търси по-дълбок смисъл на живота.
Който е минал през фазите на сабята, чашата, книгата, свещта и жезъла, той встъпва вече в пътя на ученика. Влиза в първата врата - школата на учени­ка. Христовият Дух започва да работи у него и тогава ученикът минава през Правдата - да бъде правдив и справедлив към всички и всичко. Да почита и уважава, да не обижда и най-малкото създание, защото всичко има право на живот. Като мине този строг закон - Правдата, човек идва до новото, откъдето започва стръмен път, вижда се тясната врата (по-тясна от първата), откъдето трябва да мине.
През втората врата ще потърси страдащите, за да им помогне. Тази вра­та символизира отказване от светския живот. Ученикът вече желае да работи както Бог иска. Във вътрешния кръг ученикът има желание да се слее с Господа
  • последната работа от неговата еволюция. Оттам тръгва по пътя на Любовта, а тя му донася, до известна степен, Мъдростта. Овладял Любовта и Мъдростта човек е изправен пред дървото на живота. Новият живот дава своите плодове
  • идва Добродетелта, т.е. символа на живота е в служене на Бога. Човек овла­дява Любовта, Мъдростта, Правдата и Добродетелта, стига до най-високия връх
  • Истината, най-мъчния и най-строг път, където ще разсъждава за дълбоките Божии наредби, за кармата, за вътрешната страна на живота. С това свършва вторият кръг от развитието на ученика.
Третата фаза е в центъра - тук има две змии, кръг и кръст и пак кръг. Змията е противника, когото ще срещнете в кръга, когото трябва да възлюбите, за да го победите. Двете змии показват, че ученикът се бори със своята приро­да и побеждава нисшата - злото в себе си и минава през кръста - пълното самоотричане. Насочва усилията си само в служба на Бога, с това привършва човешката си еволюция. Постигнал пълно себеотричане и пълно единение с Бога, той е вече съвършен.
Петте върха на Пентограма непрестанно излъчват енергии, за тези сили няма ограничение. Чрез тези пет върха може да се влезе в пътя. Всеки, който иска да служи на Бога, първото правило за него е написано в Пентограма: „В изпълнение Волята на Бога е силата на човешката душа". Тези думи са много важни и съсредоточено произнасяни имат мощно въздействие. Пентограмът е пътя на човека към Божественото, пътя на душата и нейното развитие. Осъ­ществи ли този символ в себе си - Божественият Дух ще се развива и работи през петте ъгли. Когато петте принципа оживеят, човек се слива с Божестве­ния свят и става една разумно-съзнателна същност, която знае вече да работи за еволюцията с пълно съзнание и знание на Божествените закони, които пос­тига чрез просветлението на Божествената мъдрост. Така ще оживее Пентог- ръмът:
В изпълнението волята на Бога чрез Любовта е силата на човешката душа.
В изпълнението волята на Бога чрез Мъдростта е силата на човешката душа.
В изпълнението волята на Бога чрез Истината е силата на човешката душа.
В изпълнението волята на Бога чрез Правдата е силата на човешката душа.
В изпълнението волята на Бога чрез Добродетелта е силата на човешката душа.
И която формула употребите ще обърнете съответния връх нагоре. Зап- ример, когато искате да се борите за доброто, искате да победите известна мъчнотия, чрез Истината, ще насочите върха на ъгъла с Истината на Пентагра- ма нагоре. После, искате да победите нещо в себе си с ума си - тогава ще насочите върха на ъгъла с Мъдростта нагоре, значи с ума си ще работите. И с другите върхове и добродетели ще направите същото според случая. Когато човек се намира в опасност, нека да си представи, че държи Пентаграма пред себе си, като с дясната ръка хваща Правдата, а с лявата - Истината и насочва върха напред към обекта, който го заплашва, казвайки: „В Името на Господа Исуса Христа молим Господа на Силите да стане Богоугодното пред неговите очи."
В средния кръг е написано: „Бог толкова възлюби света, че даде в жерт­ва Своя единороден Син, за да не погине всеки, който вярва в Него и да има живот вечен". И в третия кръг, най-външния, е написано: „Търсете първом Цар­ството Божие и Неговата правда и всичко друго ще ви се приложи." Тези два стиха са в Пентаграма, но са невидими. Пентаграмът представлява една маги­ческа формула - това е човешката душа, която излиза от робството и оковите на греха и животинската природа. Знае ли човек как да си служи с тази форму­ла ще опита силата й.
„Послушанието е най-голямата добродетел на ученика.
Може всички велики Учители да дохождат на земята, да говорят на хора­та, но ако нито една дума от тяхното слово не падне точно на време и не поник­не точно навреме в сърцето на човека, това слово няма никакъв смисъл за него."
22. 03.1932 г.
-----------------------------------------------
[1] - Това се отнася за шестограма - Соломоновата звезда

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×