Jump to content
Ани

9. УЧИТЕЛЯТ ПЕТЪР ДЪНОВ ЗА ПЕНТОГРАМА

Recommended Posts

9. УЧИТЕЛЯТ ПЕТЪР ДЪНОВ

ЗА

ПЕНТОГРАМА

I. (Дадено на събора 1911 г. На 11 август)

Виждате от картината Пентограма, че главата на дявола мистически е вътре в нас. А при подвига ще трябва да [с]е започне с ножа, който представлява силата, след който иде чашата, която символизира страданията и оттам към Правдата. Като се завърши този кръг, слиза се вече в ъгъла на Добродетелта - чисто Божествения кръг, дето става подигането. Жезълът означава закона на Правдата. Книгата е разума, а светилникът представя човека, който разсъждава. Но в истината, като влезете, ще ви срещне Христос, ще минете тогава през втората врата, Божественото око, Божественият Дух, Който ще ви научи как да разбирате Божествените истини. Подир Мъдростта вие ще дойдете до дървото на живота и след като свършите, ще слезете към змиите, дето ще се срещнете с най-големия противник. Но за вас сега е потребен външният кръг, а за втория кръг не сте подготвени.
Трите инициала в картината са: В - Ръководител, У - Учител, Спасител, Ж - Царствуващ. А който иска да слугува на Бога, първото правило е написано в картината. То е : „В изпълнението волята на Бога е силата на човешката душа". Но специално върху картината ние ще се спрем друг път, а това, което се загатна върху нея сега е мимоходом.

II. УЧИТЕЛЯТ ДЪНОВ ЗА ПЕНТОГРАМА

Дадено на събора 1911 г. на 15 август, понеделник, ден на св. Богородица

... И така, когато дойде някое изкушение пред вас, кажете: „Аз не се боя, защото Господ е с мене." И после тази картина, която днес ще ви се даде, често я четете, защото за вас са много важни написаните в нея думи: „В изпълнението волята Божия е силата на човешката душа."
... (Г-нДънов раздаде картините от Пентограма и каза
: ) Умът ви да бъде съсредоточен към духовния живот, та за следващата година, като дойдете, да
бъдете готови за по-твърда храна.
Някои искат опит. Но аз искам да направя опит, с който ще писнат ушите на всекиго. Няма да правя опит за любопитство на който и да е. Аз искам да направя опит, който да бъде в полза на България. Всеки е свободен да вярва или да не вярва. Не съм пратен да давам отчет на някой, който не вярва, дали съм пратен.
„Сега измежду вас, който иска да бъде пръв, нека бъде слуга вам." Вие се допълняте един други.
Картините, които сега ви се раздадоха, ви се дават даром от Духа. Но за тия картини направете следното: през годината всякой от вас ще се помоли дълбоко за картината, която му се дава и следи и види, като колко ще му се внуши да внесе за нея, но няма да се спира върху други, освен върху следните цифри: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 15, 21, 24, 30, 35, 36, 40, 41, 50, 51, 60, 64, 71, 75, 82, 91, 100. И която цифра ви се внуши, толкова лева ще дадете за картината. Тия пари ще изпратите в Търново на Константин Иларионов и разбира се може да ги изпратите, когато желаете през годината. Не бива тия пари да се изпращат в София, защото София не намирам готова за тоя закон. Тия числа, които ви се прочетоха сега, се отнасят за една година и важат не само за картината, но ще ви съдействуват през годината и във всичките ви частни работи, защото дръжте и се ползувайте от тях през течението на тая година.
А от числата 7, 8, 9, 16, 18, 27, 91 * отбягвайте. Те не са добри числа за вас тая година. Отбягвайте изобщо числата, сборът на които образува 13, 16, 17, 18, 19. Числото 100 е числото на ангелите, общение с ангелите и светиите.
Едно правило при общение с Господа може да усвоите. Да кажем, че когато си правиш сметка, печелиш на годината едно число. Но ако спечелиш повече, то, като даваш обещание, ще се задължиш например, че от това повече спечелено тая година, ще внеса за Господа еди колко си или всичкото или половината или четвъртината и пр. И колкото обещаеш, непременно трябва да изпълниш. Ето на, това е контрактът, който свързваш с Господа. Опитайте се и упражнявайте себе си най-вече в изпълнение на такива обещания.
(Тук, по желание на всички ни, изразено чрез Симеон Драганов, Г-н Дънов даде следните разяснения върху картината, която ни се раздаде: )
Външният кръг в картината представлява света, опитност, земното училище във всичките негови занятия.
Ножът
обаче, показва силата. Значи, силата ви трябва да бъде или във вашите мускули, или във вашия ум, или в сърцето. Без тази сила нищо не можете да направите. След като имате тази сила, като живеете и работите с хората, то ще правите и погрешки, за които погрешки ще ви сполетят нещастия, та ще трябва да се научите да носите с търпение страданията, а тия страдания са
чашата,
която, понеже прилича на цвят, защото, както виждате има формата на лале, показва, че страданията чрез търпение т.е. чрез претърпяване на страданията, животът ни ще се разцъфти, а цветът ще се оплодотвори и ще даде добър плод. От
книгата
, която виждате разтворена, по-нататък ще се научим защо страдаме. Тогава ще отидем
при светилника
, та чрез неговата светлина ще можем да узнаем и знаем за какво именно можем да бъдем полезни. Тук ще почнем да разсъждаваме и да учим хората, а тогава вече ще отидем при закона на Правдата, при
скиптъра
, който не бива да отстъпваме.
Минем ли скиптъра, връщаме се пак при ножа, т.е. при своята сила, която сега ще влезе в твоето сърце и ще отидеш при Добродетелта, ще застанеш при вратата, дето ще почнеш да молиш Господа да се изповядаш и да кажеш, че не си могъл да живееш добре, та ще искаш да влезеш в новия път, за да заживееш и живееш вече добре. Тогава ще ви се отвори вратата, която виждате и ще започнеш да вървиш и отиваш в пътя на Истината, гдето ще започнете да разсъждавате за дълбоките Божии наредби, за кармата например и изобщо за вътрешната страна на живота. После ще отидете при самоотричането, когато ще бъдете вече справедлив.
Първият кръг
беше когато вие биехте. А тук сега, понеже отношенията ви са вече към Бога и желаете да работите не както вие искате, но както Господ иска, затова казвате, че това, което светът прави, не е в реда и туряш в себе си Божествената Правда и казваш, че като си дал думата някому, трябва да я изпълниш. Тогава ще минете през
втората врата
, която е вратата на Любовта, когато ще потърсите страдащи хора, за да им помагате. После настъпва полето на Мъдростта, сиянието на окото, гдето ще размишлявате за дълбоките наредби, защо именно Господ е наредил така света и там ще разберете това. Най-после идвате при дървото на живота, което е Добродетелта, гдето с вашата опитност, ще живеете на Небето и ще се радвате на благата, които Господ е дал.
След всичко изложено дотук иде
вътрешният кръг
, когато вече ще имате желанието да се слеете с Господа. Но това ще бъде последната работа на вашата еволюция.
Колкото за буквите в картината, те са три инициала, с които Господ е известен в Небето. Първата буква е „В", което значи Ръководител в Небето. Втората-буква „У" е известен като Учител, Спасител, а третият инициал „Ж" е известен за Царствуващ, Господ, Който казва, че Му се даде всяка власт на Небето и на земята. Тези са те - буквите на Христа, Който е ръководител на веригата.
Духът Елохил, който е Бог помазаник, е ръководител на българите. Той е ангел, който е поставен от Господа да води българския народ и цялото славянство. Той е Ангел на [завета], Господ, на когото тази политическа свобода на българите се дължи. Да, българите дължат много работи на Елохила. И той ще се яви между славяните, но те няма да го разпнат както евреите.
Но най-първо и ясно казано, Господ е с много имена. В еврейския език например Той е с 34 - 35 имена. А пък когато призоваваме Христа като Исус, то значи, че ще трябва да се научим на търпение. Исус е символа на търпението. А под сегашното си име - Христос, Той е син Божи.
(В 12 часа на обед събранието се разотиде, за да се събере наново в 4 часа след обед.)
[В 4 часа след обед.]
(След като се изредиха Всички и се завърнаха от горницата, Г-н Дънов възгласи):
Думите Господни, които отправям към вас са тия: „Вярвайте в думите ми, Аз ще бъда с всекиго от вас. Моя мир ви давам, Моя мир ви оставям. Работете в нивата, в която сте поставени и Отец Ми ще ви утвърди във всяко добро дело. Ходете в пътя на Истината и Живота, в който Аз пребъдвам. Отец ще промисли всичко за вашите души. Той ще ви даде според изобилието на своите щедрости! Спънките във вашия живот аз ще изгладя и ще преобърна всичко за добро. Вярвайте и ще ви даде всичко."

III. УЧИТЕЛЯТ ДЪНОВ ЗА ПЕНТОГРАМА

Съборът 1914 г., 18 август, понеделник

...Тук Г-н Дънов веднага мина да разяснява Пентограма и каза: (много малко успях да запиша, защото нищо не разбрах)
Има ключове и змии - там са лошите духове - ада. Когато известни сили искат да ви повлияят, гледат да разрушат ключовете, съобщенията, които имате; също ако се прекъсне корена на дървото, за да няма съобщения за храна. Така са нашите мисли и желания.
Имате още и други десет емблеми: чаша, книга, светилник и прочее и три букви, обърнати с ъглите нагоре, нещо, което е признак, че действително сме в 13 сфера, а то значи, че сме в ада. Появяването на тази емблема - Пентограма, ни показва, че времената са дошли и най-първо Този
(сочи образа на Христос на стената),
когото зидарите отхвърлиха, застава на ъгъла.
(По-нататък се дадоха и други, доста много и подробни разяснения по този символичен знак - Пентограма, но и господин стенографът не е успял да ги схване.)
Тази емблема се състои от вибрации, които ако не се възпроизвеждат във вашия ум, сърце и душа, няма да имате желания ефект; когато напротив, ако вибрациите се възприемат както следва, словото тогава е мощно и ще дойдете в съприкосновение с всичките висши същества, та да може да работите във външния свят. Особено буквата „Ж" в Пентограма, с живота си трябва да я качите горе, защото този Пентограм за в бъдеще трябва да се измени, понеже тъй както и сега е даден, показва, че настоящето положение на църквата трябва да се измени в смисъл: тази буква „Ж" да излезе горе. Как? Като положите тази корона върху Христа. И когато дойде Христос у вас, ще станете силни чрез знание, светлина и възможност да ги възприемете, та да ви даде най- висши знания за Божествения свят и ще се разкрие пред вас нов свят. Ако вие не усвоите тази енергия (материя), която ви се дава тази година, всичко друго, което ще ви се каже, то ще бъде тера инкогнита. Трябва да знаете, че вие имате първата стъпка, защото тази година е първата година от настоящата нова епоха от развитието на человечеството. И ако от знанието, което Небето ви дава, вие съумеете да се приспособите, то ще се ползувате. Вътрешно е нужно да се обедините с Христа, а за начина е ваша работа да го намерите.
Опитът всекиму ще покаже начина и този опит, понеже ще е важен, съществен, всякой може, ако иска, да ми го съобщава. Работете повече със себе си, а не със света. Светът ще бъде зает със себе си, та няма да ви закача - Пентограмът рисува състоянието на света понастоящем и от него е явно, че той се разправя сега със змии и други животни, следователно Пентограмът е тъкмо на място. Като дойде времето ще му се даде друга форма, но сега той е на мястото си. Божиите закони не търпят отмяна и от сега нататък няма сила, която да препятствува за идването на Царството Божие. Всичко ще си отива по естествения ред и път и вие наблюдавайте и ще видите как Небето ще развие своя план.

IV. УЧИТЕЛЯТ ДЪНОВ ЗА ПЕНТОГРАМА

6 февруари 1911 г.

...Пентограмът е символ на петте велики добродетели и петте велики принципи: Любовта, Мъдростта, Истината, Правдата и Добродетелта. Пентограмът е извор на светлина, която се излъчва по всички посоки. Този символ има благотворно влияние и може да съдействува на ученика, понеже създава наоколо благоприятна аура чрез Окултните сили, които дейстувват в него. Но ако човек не живее в абсолютна чистота на мислите, чувствата и делата, Пентограмът има обратно действие. Той е Соломонов знак и се е използвал в много окултни школи. Всеки, който иска да служи на Бога, първото правило за него е написано в Пентограма: „В изпълнение волята на Бога е силата на човешката душа." Тези думи са много важни и при съсредоточено произнасяне имат мощно въздействие. Пентограмът е пътя на човека към Божественото, пътя на душата и нейното развитие. Осъществил този символ в себе си Божествениятд Дух ще се излива и работи през петте канали и ъгли. Когато петте принципа оживеят, човек се слива с Божествения свят и става една разумна, съзнателна същност, която знае вече да работи за еволюцията с пълно съзнание и знание на Божествените закони, които постига чрез просветлението на Божествената Мъдрост.
Така ще оживее Пентограмът:
„В изпълнението Волята на Бога, чрез Любовта е силата на човешката душа.
В изпълнението Волята на Бога, чрез Мъдростта е силата на човешката душа.
В изпълнението Волята на Бога, чрез Истината е силата на човешката душа.
В изпълнението Волята на Бога, чрез Правдата е силата на човешката душа.
В изпълнението Волята на Бога, чрез Добродетелта е силата на човешката
душа."
И която формула употребите, ще обърнете съответния връх нагоре. Например, когато искате да се борите за доброто, искате да победите известна мъчнотия чрез Истината, ще насочите върха на ъгъла с Истината в Пентограма нагоре. После, искате да победите нещо в себе си с ума си - тогава ще насочите върха на ъгъла с Мъдростта нагоре. Значи с ума си ще работите. И с другите добродетели ще направите същото, според случая.
pntg_3.PNG
Живият Пентограм, това е човека - главата, двете ръце и двата крака. Главата е Истината. Десният крак - Правдата. Дясната ръка - Мъдростта. Левият крак - Добродетелта. Лявата ръка - Любовта. Тези пет точки са пет центрове, през които непрестанно се изливат токове, протичат енергии, пет точки, които ни ограничават в света на проявеното, на формите, но силите текат, за тях няма ограничение, изграждат в невидимия свят невидимия човек. Петте върха са петте места, през които може да се влезе в Пътя.
(Учителят дава и кратки пояснения за другите символи, с които си служи Бялото Братство и които са в Пентограма. Поясненията са от 1911 г.)
Пентограмът е вписан в един кръг, който ученикът трябва да извърви. Кръгът, като символ на вечност казва, че това, което не можеш да постигнеш в един живот, в безкрайността ще го постигнеш.
Триъгълникът с връх надолу значи слизане надолу, а триъгълник с връх нагоре - възкачване, спасение, стремеж. В равнобедрения триъгълник са скрити всички възможности за постижение. Чрез ъгъла на Добродетелта става повдигането. През тази врата трябва да мине идеалният човек. Най-лесният път е от там. Ще започнете с Любовта и Мъдростта и ще приложите всичко с Добродетелта - това е външния кръг, който представлява света, опитността, земното училище. Отидете ли до вътрешния кръг, там вече отношенията ви са към Бога, ще желаете да работите, не както ви се иска, но както Бог иска и започвате да работите с Божията Правда. Дали сте дума, ще я изпълните. Във вътрешния кръг ще имате желанието да се слеете с Господа - последната работа на вашата еволюция. През втората врата - врата на Любовта ще потърсите страдущите хора, за да им помогнете. После идвате до полето на Мъдростта - сиянието на Божественото око - Бог, Божия Дух, Който всичко вижда и Който ще ви научи да разбирате Божествените Истини. От там ще отидете в пътя на Истината, най-строгия път, където ще разсъждавате за дълбоките Божии наредби, за кармата и изобщо за вътрешната страна на живота. После ще отидете при самоотричането.
Тоягата, жезълът
- това е закон на Правдата. Човек разбира този закон, той е най-строгия. За всичко, което мисли и върши, човек си плаща.
Чашата
- това са страданията, през които има да мине човек и които с търпение трябва да се пренесат, тогава животът ще се разцъфти и ще даде плод. Страданията показват, че човек е съгрешил, отклонил се е от Божия закон.
Книгата
- е разума. Тя говори, че след страданието, човек ще разбере защо нещата стават така и защо са били дадени. Книгата е символ и на съвестта и на съзнанието.
Светилникът или свещта
- това значи, че знанието ще даде светлината, това е човека, който разсъждава. Чрез светлината ще може да узнае за какво ще е полезен, как и на какво да учи хората.
Ножът
- всяко събитие, за да се прояви, трябва да има сила. Ножът е символ на силата и на Словото.
Крилатото колело върху земята е крилатата душа на човека.
Дървото
- това е истинската храна на човека. Дървото на живота е Добродетелта. Ще живеете и ще се радвате на благата, които Господ е дал.
Змията - е противника, когото ще срещнете, врага когото трябва да възлюбите, за да го победите.
Буквата (първата) „В" - значи ръководител на Небето.
Буквата (втората) „У" - известен е като Учител, Спасител.
Буквата (третата) „Ж" - известен като Царствуващ.
Господ казва, че Му се дава всяка власт на Небето и земята. Тези са буквите на Христа, Който е ръководител на Веригата
8 февруари
Колкото повече се жертвува човек, толкова по-силен става. Всяка погрешка, която виждаш, поправи я. Може друг да я направил, няма значение, тя е и твоя - поправи я.

V. УЧИТЕЛЯТ ДЪНОВ ЗА ПЕНТОГРАМА

[Етапите, през които човек трябва да премине, са обрисувани в Пентограма.
Това са исторически процеси и се измерват не с човешки години, а със столетия и хилядолетия.
А за онзи, който работи с Пентограма тези процеси се съкращават в зависимост от постигнатите от него резултати.]
18 март 1912 г.
„Праведните от Домът (Господен) Божий" са всички тия, които са изпълнявали Волята Божия през всичките свои прераждания.
Необходимо е да знаем, че ще настъпи процесът, за да се изпитаме. Така, най-първо пред нас е Арарат, т.е. че трябва да намерим за нас едно пристанище. Ний сме в потопа и първото място, което трябва да намерим е планина, на която трябва да можем да застанем. Вторият етап е гората Мория, гдето да принесем жертва на Бога. Третата стъпка е Синай, гдето се даде закона Божий. Там ще се замъгли, но ще се даде закона. Четвъртата степен е Тавор, гдето се преобрази Христос и най-последният етап е Голгота. Тия етапи човек трябва да премине през духовното си развитие и върху тях трябва да размишлявате. И Христос е, Който има тази алхимическа сила, която, като ни се даде, можем удачно да минем и заминем тия етапи. Докато не започнем сами себе си да съдим няма да настъпи силата.
В настоящите времена ние имаме най-големите условия да се приближим до Бога и да станем господари на нашата съдба. А да сте господари, значи да сте извън кармичния закон. Работа, работа още 15-16 години трябва да работите най-добре за Господа и след това време ще посрещнете Христа или тук или в Астралния свят.

VI. БЕСЕДИ, ОБЯСНЕНИЯ И УПЪТВАНИЯ ОТ УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ

1919 г.

стр.4 - 5
...Вашата задача през годината ще бъде да схващате Бога като Любов и Мъдрост и чрез тях да всаждате във вашата душа всички други Добродетели. Само по този начин може да се развиете и подигнете. За да бъде човек силен в света трябва първо да започне с Любовта. Добродетелта представя самия човек, минал през Любовта. Чрез Мъдростта човек е научил Божиите изявления към него.
Сега ще ви дам мотото: „В изпълнение волята на Бога чрез Любовта е силата на човешката душа", защото Бог е Любов. Не можем да изпълним волята Божия, ако не Го обичаме, ако не Го любим. Волята Божия е да бъдем всички добродетелни. Да бъдем добродетелни - това са отношенията на хората едни към други. Трябва да сме добродетелни не само към своите ближни, но и към всички създания.

VII. БЕСЕДИ, ОБЯСНЕНИЯ И УПЪТВАНИЯ НА УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ

1922 г.

Стр. 252
...Тази картина показва вашето сегашно състояние.[Пентограмата] Вие сте всички в тъмнина. Целият фон е тъмнина. Вие излизате от тъмнината, не сте още в светлината. Туй е тъмнината, в която всички се движат. Това са двата пътя, през които хората влизат. Този е третия път (на дясно) - пътя към съвършенството, той е новата епоха, новия живот. А тази глава показва сегашното състояние на хората, на учениците, които следват.
Туй е пътя.
Ние означаваме Добродетелта с белия цвят, Правдата със зеления цвят - това е материалния свят, Любовта с розовия цвят - това е астралния свят, а в по-висшите му проявления, той се губи в полето на Нирвана. Истината - със синия цвят или висшето ментално поле. И Мъдростта с жълтия цвят.
Добродетелта - белия цвят. Правдата - зеления, Любовта - розовия, Мъдростта - жълтия и Истината - синия. Тия цветове, тия добродетели ще ги носите в умовете си, ще ги опитвате и ще се ползувате.

VIII. УЧИТЕЛЯТ ДЪНОВ ЗА ПЕНТОГРАМАТА

[Свещениците упрекват Учителя Дънов, че си е направил икона и че е нарисуван образа му като Христос. Под тяхно внушение и постъпки, то полицията прави обиск в Горницата в Лозето в Търново и прибира Цветната Пентограма. По-късно фотографи я преснимат и я поместват във вестниците с цел да се обругаят върху нея. Това е около 1922 г.
Последват политическите събития през 1923 - 1925 г. и управниците и българският народ трябва да плаща за извършеното кощунство.]
...Казват, че съм криел нещо. Вярно е, има скрити неща, но те са извън
България, извън света. Те са много далеч - на Небето. Вечер, когато искам да изучавам световете, излизам, ходя там дето човешки крак не стъпва и човешко око не прониква. След това пак се връщам. Казват, че в Търново съм имал скришна стаичка. Каква скришна стаичка е тя, когато съм пущал да влезат в нея хиляди души? Там имало скрита някаква тайнствена икона, особена. Това не е икона, но картина, която показва развитието на човешката душа. Ние нямаме икони, на които да се кръстим и които да целуваме.
Свещениците и владиците мислят, че аз имам някакъв план против тях. Аз нося в ума си съвсем друга мисъл, не се занимавам с тях. Ако бих ги държал в своя ум, те щяха да бъдат благодарни. Но аз нося в ума си идеята за благото на цялото човечество. Аз мисля за благото не само на човечеството, но и на всички животни и растения. Желая на всички същества да живеят в Любов и да придобиват добродетели.
Аз искам да бъда искрен към себе си и вас. Да ви обичам, както обичам Божественото в себе си. Не е въпрос да ви направя щастливи. Земята е училище, а не място за щастие. Аз искам да оставя в ума ви мисълта, да бъдете свободни по ум, сърце и душа. Ако има нещо, което не обичам това е измамата... "

IX. УЧИТЕЛЯТ ДЪНОВ ЗА ПЕНТОГРАМАТА

Лекции на Младежкия окултен клас от Учителя Дънов 1924-1925 г., IV година, 8 лекция от 7.12.1924 г.,"Великата погрешка" Стр. 156-159

Петоъгълникът започва с движение нагоре (А), после слиза надолу (В), което движение представлява рефлексия на първото. После иде третото движение, отдясно към ляво (С). След туй и четвъртото движение, хоризонтално, отляво към дясно (D), най-после петото движение надолу, отдясно към ляво (Е). Първото движение показва закона на Истината, но само външната страна. След като направите тези пет движения, там няма да спрете, но ще направите едно вътрешно движение, един кръг около петоъгълника. Това подразбира, че вие трябва да се съедините във всички ваши чувства и мисли с Бога, с Първия

pntg_4.PNG

източник, от Когото сте излезли. Туй трябва да направите всички. Значи, всички вие ще мислите за Бога, че е един принцип, едно Същество, разлято из целия космос, не във видимия свят, обаче, защото видимото е само сянка на невидимото, което е и същественото. Вие ще се стремите да се съедините с тази жива идея, за да се създаде във вас вътрешен стремеж към Бога. Като правите този опит, може да нямате веднага резултат, но това да не ви обезсърчава. Ако вие сте един каменар и вдигате чука си, удряте с него някоя скала, можете ли да имате резултат още от първия удар? Като ударите първи път скалата, чукът отскача и нищо не отчупвате. Някой път вие трябва да ударите 500 пъти едно след друго, за да имате малък резултат.
Та като дойдете до великите идеи, които искате да разберете, по същия начин и вашият чук отскача. И вие трябва да ударите най-малко 500 пъти, за да имате и най-малък резултат, но вие веднага се обезсърчавате и казвате: „Тази работа не е заради мене!" Не, ще чукате докато отчупите нещо. И след като отчупите едно малко парче от този камък или от тази скала, ще го вземете със себе си и като се върнете у дома си, ще го разгледате хубаво и ще го проучите.
 
Следователно, у вас трябва да се създаде постоянство, черта, която липсва у мнозина. Кой човек е постоянен? В туй отношение учените хора са успели донякъде в постоянството. Много от тях, за да дойдат до някои малки резултати, са работили по 20-30 години върху известни задачи. Това вече е постоянство. И благодарение на туй постоянство те са сполучили да открият нещо. Впрочем, те сами не са открили нищо, но след като са хлопали дълго време със своя ключ на вратата на природата, най-после тя им даде нещичко и те казват: „Отрихме нещо ново!" Сега и вие можете да приложите този закон във вашия живот. Когато искате да развиете една добра черта във вашия характер, преди всичко трябва да имате постоянство. Може да се изчисли, на колко удара се равнява сегашното ви постоянство. След като ударите стотина пъти, вие напущате работата си, ръцете ви заболяват, откъсват се от умора, волята ви отслабва, но вие трябва да се научите как да чукате. Има един начин за удряне. Като удряте, никога не бързайте. Знаете ли как да удряте? Когато удариш, движението на чука не трябва да се пренася в ръката ти. Изкуството е, като удряш, сътресението от чука да не се пренася в мускулите, а произведената от удрянето енергия да се поляризира навън. Има майстори, които знаят как да удрят: колкото и да чукат, ръцете им всякога остават здрави. При неестествените удари се произвеждат дразнения.

X. Лекции на Младежкия окултен клас на Учителя

1924 - 1925 г., София, IV година

25 лекция от 14.06.1925 г.

„Влияние на вътрешната светлина"

Стр. 29 - 38

...На чертежа имате: триъгълника ABC, четириъгълник и петоъгълник. представлява триъгълникът в природата? - То представлява съзнателния на човека, т.е. пътя на душата в Божествения свят.
 
Четириъгълникът означава слизането на душата в материалния свят, дето изучава законите на развитието. Квадратът е място на борба. Тук човешката душа се намира на два полюса. Ако в квадрата се прекара един диагонал, получават се два триъгълника, с обща основа. Квадратът означава още и семейството: бащата, майката, сина и дъщерята (Б, М , С, Д). Той представлява завършена форма на дома, на семейството.
Петоъгълникът представлява правилата, законите и методите, по които едно общество може да се ръководи. Ако с един от върховете му съединим всичките останали върхове на петоъгълника, получават се три триъгълника.

pntg_5.PNG

В Пентограма има пет малки триъгълника и един петоъгълник в средата, обърнат с върха надолу. Там човек всякога ще се намери в противоречие с Божественото в себе си. Законът е такъв. Вие едновременно не можете да бъдете в хармония и с Божествения и с физическия свят. Ако сте в хармония, с физическия свят, ще бъдете в противоречие с Божествения свят; ако сте в хармония с Божествения свят, ще бъдете в противоречие с физическия свят. Да бъдете едновременно в хармония и с двата свята, това е невъзможно. Това не е абсолютно невъзможно, но при сегашните условия, в които се намира човек, е невъзможно. Защо е невъзможно? - Защото в човека има едновременно две течения: едното течение отива надолу - към земята, а другото течение отива нагоре - към Слънцето. Всички философи, мъдреци и Учители на човечеството твърдят, че човек едновременно не може да угоди и на физическия и на Божествения свят. Щом искаш да угодиш на Божествения свят, ще обърнеш
pntg_6.PNG
Пентограма с върха нагоре; искаш ли да угодиш на физическия свят, ще обърнеш Пентограма с върха надолу. Триъгълникът (3) с върха нагоре представлява Божествения свят, а двата триъгълника надолу (1 и 5) представляват физическия свят. Ако обърнеш Божествения свят надолу, а физическия нагоре, тогава ти ще бъдеш справедлив спрямо света, но несправедлив спрямо вътрешния закон и ще изпаднеш в противоречие с Божествения свят в себе си. Тия два принципа са в самия човек. Някои искат да изхвърлят петоъгълника от себе си. Това не може да стане по никой начин.
Ако се разгледа шестоъгълника и в него има преплетени триъгълници, но той се отнася до макрокосмоса, когато Пентограмът се отнася до човешкия живот. Само в Пентограма вие може да намерите правилния израз на вашия индивидуален живот към вас и към обществото, както и различните начини, по които трябва да постъпвате във всеки даден случай. Лицето, с което ще имате някакви отношения, ще поставите на върха, горе в числото 3. Върховете на Пентограма ще се движат тъй, че целият Пентограм ще бъде в постоянно движение. Най-първо ви предстои да намерите де е поставено лицето, с което ще имате известни отношения, дали в точка 1, 2, 3, 4 или 5 на Пентограма. Числата по върховете показват положителните или отрицателните принципи, които действуват в човека за всеки даден момент. И тогава, спрямо този човек вие ще действувате с добродетели, съответни на това място. Ако този човек се намира на мястото при числото две, вие ще действувате спрямо него с Мъдрост, а не с доброта. Той има знания и затова оттам ще започнете с него. Ако този човек се намира при числото едно, върху него трябва да се действува с Любовта, да се смекчи сърцето му, защото единицата е най-силния, най-суровия принцип, който трябва да се смекчи. Ако някой човек се намира при тройката, ще му се въздействува чрез Истината, защото той обича свободата. Когато някой човек се намира при четворката, ще му се въздействува с Доброто; ако се намира при петорката, ще му се въздействува с Правдата, с правото.
Следователно, с всеки човек ще се постъпва специално, според това, на коя страна в Пентограма се намира той. По същия начин ще действувате и спрямо себе си, защото всякога не сте на едно и също място в Пентограма. Някога се намирате при числото 1, друг път - при 2, после при 3 и т.н. При това, числото 3 не е всякога върх на Пентограма. Някой път числото 1 но става главен център, друг път - числото 2 или 4 илй 5 и т.н. Съобразно това движение и вие трябва да нареждате отношенията си спрямо хората. Че това е така, ние виждаме от отношенията ни, например към малките деца. Докато детето е малко, вие му давате бонбончета, милвате го по главата, по лицето, но като порасне, като стане ученик в гимназията или студент в университета, отношенията ви към него се изменят, като към възрастен човек. Това показва, че неговия Пентограм се е завъртял. Тъй щото, вашите чувства, вашите отношения, както към самия вас, така и към другите хора, постоянно се изменят.
Значи, центровете 1, 2, 3, 4, и 5 в Пентограма постоянно се движат, менят местата си. Щом известен център се измени по отношение към Слънцето, образува се дъгообразно движение, а не движение по права линия. Обаче, докато новият център се сформирува и заеме своето положение, в съзнанието ви ще станат известни пертурбации. Докато тази дъга се движи, т.е. докато измине ъгъл равен на 72 градуса (360 :5 = 72), вие ще усещате тия пертурбации. Някога тази смяна ще бъде във възходяща, а някога - в низходяща степен, ще зависи от това в каква посока се движите - нагоре към Слънцето или надолу към земята. Ако посоката ви е надолу към земята, значи движението става във вътрешния петоъгълник, обърнат с върха надолу; ако посоката е нагоре към Слънцето, значи движението става по върховете на Пентограма, чийто върх е обърнат нагоре. Щом силите дойдат в нормалното си положение, започва ново движение, нова пертурбация и т.н. Това са движения на прилив и отлив, които стават периодически.
Пентограмът представлява велики, разумни течения в живата природа - течения на светлината, които индусите наричат „прана". Те ги наричат още „движения на праната" или „течения на живота". Това са пет велики центрове, в които стават велики процеси. Те представляват пет положителни и пет отрицателни сили. Възходящите или положителните се намират по върховете на петоъгълника, обърнат с върха си нагоре, а низходящите, т.е. отрицателните се намират във вътрешния петоъгълник, обърнат с върха надолу.
Аз бих желал още тази вечер, всеки от вас да определи на коя страна или на кой връх от Пентограма се намира в дадения момент, според както са наредени числата по върховете. Това отношение не е абсолютно, то е само една фаза във живота ви за дадения случай. Ще определите мястото си в Пентограма, според както се чувствувате сега, през време на лекцията.
Ще ви дам и друго определение на числата по върховете на Пентограма. Числото едно представлява Божествената страна. Оттам движението върви към върха 2, дето е човекът. От върха 2 движението отива към върха 4 - повторно отиване към Бога, но вече конкретно проявен в обществото. От върха 4 движението отива към върха 3. Тройката е неутрално число, което показва отношение към самия себе си. Числото 3 е дома, отношението на човека към неговите приятели, към неговите близки, но не и към народа или към външните хора. Най-после движението слиза към числото 5.
Тия центрове имат и други обяснения. Например, числото едно представлява общия принцип, с който човек започва. В числото две се включват методите, с които човек трябва да работи. Във всеки метод обаче, има ред изключения, на които човек се натъква. И другите числа имат свои обяснения, които ще ви дам друг път.
pntg_7.PNG
Ако разгледате Пентограма, ще забележите, че е вписан в един кръг, който ученикът трябва да извърви. В кръга са означени образите на няколко предмета: сабя, чаша, книга, светилник и тояга или жезъл. Сабята показва, че всеки човек иска да бъде силен, но силният човек понякога може да извърши и някакво престъпление. След силата ученикът пристъпва към чашата с горчивото съдържание, което той трябва да изпие. Като изпие горчивото съдържание в чашата, той минава към книгата, която трябва да чете и изучава. За да чете от тази книга, светилник му трябва. Светилникът представлява човешкия разум, който му показва, какво е написано в книгата на природата. Най-после ще му се покаже закона - тоягата или жезъла. Природата му дава своята тояга и казва: „Чети в моята жива книга и знай, че всичките твои стремежи трябва да бъдат обърнати към Бога!" При това, сабята трябва да бъде в хоризонтално положение, а не нагоре; тоягата трябва да бъде изправена нагоре, към Бога, което показва стремеж към Бога. След това иде ново положение за ученика - да влезе през вратата на Добродетелта, отдето ще започне посвещението му. Най-после идат ред други стадии в неговия път. Всичките добродетели представляват пътя, през който човешката душа трябва да мине
-------------------------------------
* Вероятно става дума за числото 19, защото числото 91 фигурира в групата числа, които се препоръчват като благоприятни.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×