Jump to content
Ани

Антиминсът и Бялото Братство

Recommended Posts

Антиминсът

и

Бялото Братство

Антиминсът и Святият Дух

Антиминсът и Духът Христов

Антиминсът и Отца на Светлините

Антиминсът и Цветната Пентограма

Антиминсът и 5-тях Свята на Пентограмата

Антиминсът и человекът земен и небесен

Антиминсът и ученикът на Словото

Антиминсът и Космическият Ученик

* * * * * * * * * * * *

Работа с Антиминса

Работа със „Завета на Цветните лъчи на Светлината"

Работа с Цветната Пентограма

Връзката между человека земен и Антиминса

Връзката между человека небесен и Завета на Цветните лъчи на Светлината

Връзката между ученика и Цветната Пентограма

Връзката между ученика

и Словото на Учителя Беинса Дуно

Връзката между ученика и Космическият ученик

на Всемирното Велико Бяло Братство

I.

ЕЖЕДНЕВНА РАБОТА С АНТИМИНСА

1.В „Изгревът" том XI, стр. 88-90 е дадена статията „Как се работи с Антиминсът". То е безкръвно жертвоприношение за Господнята вече­ря, която е тайна вечеря, на която се установява Тайнството Евхаристия.
2.При ежедневната работа с Антиминса той стои окачен в рамка със стъкло на стената. Застава се пред него с Евангелие в ръка, като преди това почти наизуст трябва да се запамети всичко, което е описано за Антиминсът от стр. 4 до стр. 159.
3. Да си прочете на глас, застанал прав пред него, от стр. 88-90, за да си припомни как се работи с Антиминсът при Господнята вечеря.
4. След това прочита бавно стиховете от Евангелието, посочени в стр. 89, глава VII, от 5 ред отгоре до 9 ред.
5. Чете се глава XI на стр. 89, отгоре от 28 ред до 50 ред.
6. Чете се глава XII, от стр. 89-90.
7. Чете се глава XIII, от стр. 90, като всички стихове от Евангелието продължават със следващите редове.
8. За упътване е дадена гл. XIV на стр. 90.
9. Ежедневната работа с Антиминсът цели да се свърже ученикът със
Святия Дух
, а чрез Него да се добере до
Христовия Дух.
А чрез Него ще се добере до
Отца на Светлините в Небесната дъга
. Чрез нея той ще се влее в
Духа на Словото
на Всемировия Учител Беинса Дуно, което е
Божествената Троица
от
Божествения Дух, Христовия Дух
и
Господния Дух
.

II.

 

ВРЪЗКА НА АНТИМИНСА СЪС

„ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА"

1. Ученикът може да направи връзка със
Святия Дух,
Който е
Духът на Обещаниет
о от Небесната дъга от
Отца на Светлините
. Така той може да направи общение със „Завета на Цветните лъчи на Светли­ната", защото Духът на Обещанието е Духът Святий и е
портокаленият цвят
от спектъра на Небесната дъга. (Виж стр. 15-17 от книжката „Заве­тът на Цветните лъчи на Светлината".)
А чрез портокаления цвят от Отца на Светлините на Небесната дъга той влиза в посвещение на едно тяло, на един ум и един дух, когато вижда цялата
дъга от Отца на Светлините
и проумява стиха „Свят, свят, свят Господ Саваот". (Исай, глава 6, стих 3.)
2. След
посвещението
си чрез
Святия Дух
, той се добира до
Хрис­товия Дух
, Който е
сияние на Неговата Слава на Отца на Светлините
и
образ на Неговото същество
и държи всичко със
Силата на Своето Слово
(Послание към Евреите, гл. 1, стих 3.) Ето тук се установява от ученика, че
Христовият Дух е Духът на Обединението
,
Единението
на Небето и Земята, на
Битието и Небитието
. А Духът Христов се пред­ставя от диамантовите бели лъчи на спектъра на Небесната дъга.
3. Отец на Светлините от Небесната дъга
държи и съдържа
Све­тата Троица от Божествения Дух, Христовия Дух и Господния Дух.
Отец на Светлините държи в ръцете Си
Седемте Духа,
Седемте лъча от Дъгата, Седемте звезди от престола
Всевишен на Бога Саваота.
Ученикът чрез
Антиминса
влиза в общение със Святия Дух, а чрез Него - в общение с Христовия Дух, а чрез Него - в общение с Господния Дух, а чрез трите, чрез Божествената Троица - в общение с
Отца на Светлините от Небесната Дъга на Бога Саваота.

III.

 

ВРЪЗКАТА МЕЖДУ АНТИМИНСА, „ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА" И ПЕНТОГРАМЪТ

В следващия етап ученикът работи със „Завета на Цветните лъчи на Светлината" и чрез тях, чрез лъчита на Дъгата, той може да
влезе в
петтях Добродетели от Цветната Пентограма.
Така
портокаленият цвят
, на портокалените лъчи от Дъгата, от Святия Дух, преминава в диамантовите бели цветове на Христовия Дух, Който обединява всички Добродетели от Небето и Земята и е даден в белия цвят в рамото на Пентограмата - Добродетелта (стр. 15-17,40-47, 49-50, 58 от книжката „Заветът на Цветните лъчи на Светлината").
Така
жълтият цвят
на жълтите лъчи от Дъгата е представен от Духа на Мъдростта (стр. 18-21 от книжката „Заветът на Цветните лъчи на Светлината") и заема рамото на Мъдростта от Цветната Пентограма.
Така
розово-червеният цвят
на розово-червените лъчи от Дъгата се движи от Духа на Любовта (стр. 8-11 от книжката „Заветът на Цветните лъчи на Светлината") и заема рамото на Любовта от Цветната Пенто- грама.
Така
зеленият цвят
от зелените лъчи от Дъгата се движи от Веч- нийт Дух на Вселената, Който движи Дървото на Живота на Небето и Земята (стр. 22-29 от книжката „Заветът на Цветните лъчи на Светли­ната") и Който преминава в Духа на Живота (стр. 12-14 от книжката „Заветътна Цветните лъчи на Светлината"), който управлява Живота Вечен с Божествената Правда.
Правдата
осъществява опознаване на Вечния живот с познанието на
истинния Бог
и утвърждаване на Неговия Дух във вътрешния человек на Земята и Небето. Зеленият цвят заема рамото на Правдата в Цветната Пентограма. А зеленият цвят, чрез зеле­ните лъчи от Небесната дъга, е който се управлява от
Духа на Живота
, един от Седемте Божии Духове.
Така
синият цвят
от сините лъчи от Дъгата се движи от Духа на Истината (стр. 30-32, 55-56, 60 от книжката „Заветът на Цветните лъчи
на Светлината"
).
Тук е
връзката между Словото на Бога и Духа на
Истината
, з ащото „глава на Твоето Слово е Истината" (псалом 119, стих 160). А глава на Истината е Божественият Дух. Синият цвят заема рамото на Истината от Цветната Пентограма.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×