Jump to content

СОЦИАЛНА ПРАВДА


Recommended Posts

СОЦИАЛНА ПРАВДА

Всички хора искат да участват в Доброто, което се разпределя на Земята във вид на разни блага. И това тяхно желание е законно, защото благата са за всички. Те искат тези блага, които днес са така несправедливо разпределени, поради злата воля на хората, да се разпределят справедливо и затова ратуват по своему за социална правда. Дори думите, които съвременните хора употребяват - "разпредялба на благата", "социална правда"- ясно показват, че те интуитивно долавят оня мирови закон, който свързва Правдата и Доброто. Ала едно все още не могат да разберат хората днес -оня велик принцип, от който Доброто произтича и на който Правдата е израз в материалния свят. А този принцип е Любовта! Само чрез Любовта могат да се разпределят благата справедливо. Това е великата формула на социалния живот!
Бог е Любов, която трябва да съедини хората да живеят в любов, в мир и в братство, а дали те са царе, управляващи и какво положение заемат, това са второстепенни неща. Всички хора трябва да живеят по любов, братски, трябва да имат взаимно уважение. Всичко трябва да разделят по братски.
Иска ли разумно да използва от благата на Природата, човек трябва да ги разпредели между ближните си. Взимат ли всички хора участие в при- родните блага, те ще ги използват рационално.
Иска ли да не страда, човек трябва да спазва закона на обмяната: Колкото даваш, толкова ще получиш! Ако даваш много, ще получиш много; ако даваш малко, ще получиш малко. Много от работите на хората не вървят добре, защото не прилагат правилно Закона на обмяната. Те дават малко, искат да получат много. Други пък дават много, получават малко. И едното, и другото положение са неправилни. Правилна трябва да бъде обмяната, както във физическия живот, така и в психическия. Не става ли правилна обмяна в отношенията на хората, те са изложени на големи дисонанси и във физическия, и в психическия си живот.
В живота на всички същества се забелязва стремеж едни други да се използват. И в човека, който минава за разумно същество, се забелязва стремеж да използва труда на другите хора. Няма същество в света, което да не е склонно да използва другите същества. Нямаш право да използваш брата си. Нямаш право да трупаш пари от гърба на брата си. Право в света е туй, което е благо за всички. Кривото в света е това, което е за малцина.
Единственото нещо, което спъва сегашната раса, е голямата лакомия във всяко отношение.
Днес всеки иска да взема, без да дава. - Не, ще даваш! Това значи да признаваш само едно начало в света - Бога. Не свързвайте моите думи със сегашния строй. Аз нямам предвид сегашния строй на държавите. Имам желание да освободя хората от обърканата каша, в която са попаднали. Питам се: Как мога да направя всички хора щастливи? Това са два милиарда и половина! Така, както сега хората мислят, светът не може да се оправи! Всеки трябва да вземе дял в оправянето на човечеството.
Всеки трябва да работи, да изкарва прехраната си по честен начин. За човека, който разполага със здраве, със сили, никаква просия не се позволява. За човека, който има ум, сърце, който може да мисли и чувства правилно, никакво насилие, никаква неправда не се позволява.
Нямаш право да използваш брата си! Нямаш право да трупаш пари от гърба на брата си!
Божественият морал е такъв: Ние можем да използваме само нашия ТРУД.
Лакомията, алчността на хората към лесно забогатяване е причина за техните неуспехи, за загубване на Божественото.
Материалните блага, които хората търсят, са причина за отклоняване от правия път. Материалното богатство е резултат на човешката енергия. То трябва да се разпредели правилно между всички хора. Богатият няма право да обсебва всичките блага. Те не принадлежат изключително на него. Определено е на кого принадлежи дадена монета. Тя е запечатана с кръвта на някого. Вън от него никой няма право да я притежава. Не мисли, че ако откраднеш една ябълка от дървото на съседа си, ще се ползваш от нейните сокове. И да изядеш ябълката, соковете ще се върнат там, отдето си я взел. От окултно гледище причината за болестите се дължи на отнетите чужди капитали, складирани във вашия организъм. Вие сте складирали тези капитали по незаконен начин в тялото си. Ще дойде ден, когато собствениците на тези капитали ще си ги вземат по насилствен начин.
Когато Бог ни е пратил на Земята, Той е промислил за всичко. Знаете ли защо идват тези страдания? Господ по един екзекутивен начин иде да възстанови Своя закон. Той пита: "Де е царевицата, де е житото? Я викайте главния директор на пансиона да каже де е хлябът на децата, де е мармаладът, де са ябълките, крушите, които бях изпратил?" - "Е, продадохме ги." - "Защо ги продадохте?" - За да имат пари да си купят хубави шапки, дрехи, та да излезат навън като някой пуяк, с вирната опашка - тър-тър-тър! А че хората умирали от глад!?
"Хайде сега да отидем на църква!" Всички облечени и Господ ще ги намери облечени. За обличане, всички са облечени, но има и техни братя, които не са облечени. Господ ще пита: "Защо вашите братя са гладни и жадни?" И тогава всичките тези богати с хубавите дрехи ще се намерят в положението на богатия, който като умрял, се намерил на мястото на мъчението. Някои мислят: "Ще дойде ли такъв ден?" Аз ви казвам, че Господ всички тези богати до един ще ги прати на мястото на богатия, дето има скърцане със зъби.
Ето, имате закони в държавата, писани от хората. Ако някой човек открадне 100 лева, веднага ще го затворят. Друг, ако открадне стотици хиляди, ще кажат, че това е комисионна. Като вземете цялата процедура на сегашното право.по отношение на Божието, то е пълно безправие. В живота има ред заблуждения, създадени от самите хора.
Има ред постъпки на европейците, които не ги препоръчват. Аз не искам да изнасям техните постъпки, но казвам: това, с което европейците се хвалят, не е никаква култура. Може ли да се оправи светът с такава култура? Знаете ли, че един ден съзнанието у бедните, у сиромасите ще се пробуди? Божественото съзнание и у тях ще се пробуди и ще заговори. Време е вече да се живее разумно! Не се ли приеме разумният живот, катастрофите неизбежно ще дойдат. Разумното, Божественото ще се наложи в света. Това ще стане не чрез разрушение, но чрез разумност и Любов. Разумните
същества идат вече в света и насаждат новите идеи. Аз бих желал всички млади, всички учени и философи да дадат ход на новите идеи в света и да ги приложат поне в минимална степен. Това не може да стане изведнъж, но постепенно - лъч след лъч ще иде, докато светлината на изгряващото слънце се усили и освети всичко около себе си.
Сега почваме да пренасяме онзи свят в този. Материалите от онзи свят пренасяме в този.
Сега има ново разпореждане във Вселената до всички - да сменят етапите мерки, с които са работили досега, с нови. Ново движение, нови мерки се изискват. Старите мерки ще се сменят така, както в България аршинът се сменя с метал. По старому вече не може да се живее. Нова мярка има в света, обща за всички хора, на която се превеждат всички работи. Тази обща мярка гласи: "Мери другите тъй, както искаш тебе да мерят. Храни другите тъй, както искаш и тебе да хранят. Обличай другите тъй, както искаш и тебе да обличат. Говори за другите тъй, както искаш и за тебе да говорят." Тази мярка е добра, но всички трябва да я прилагат с абсолютна вяра. Всеки трябва да знае, че благото, което те искат за себе си, е благо и за другите. Иначе, продължават ли да прилагат за себе си една мярка, а за другите особена мярка, светът ще бъде такъв, какъвто е бил досега.
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...