Jump to content

ПОСЛЕДНИ СЛОВА НА УЧИТЕЛЯ ЗАПИСАНИ В ТЕФТЕРЧЕТО НА ЦАНКА ЕКИМОВА


Ани
 Share

Recommended Posts

ПОСЛЕДНИ СЛОВА НА УЧИТЕЛЯ ЗАПИСАНИ В ТЕФТЕРЧЕТО НА ЦАНКА ЕКИМОВА

Сега излизаме от 13-та сфера, минаваме през щастливи събития, дето се твори Новата земя. Който вярва ще го опита, който не вярва ще го види. Туй, което светлината внесе в ума, е верно. Туй, което топлината внесе в сърцето, е верно. Туй, което силата внесе в организма, е верно.
Вие сте всички комунисти, понеже ходите по земята и работите. Понеже земята орете и ядете, всички сте земеделци. Понеже всички дишате, широки социалисти сте. Понеже всички четете, ето вие сте звенари. Понеже живеете в България имате тогава Отечествения фронт. Речи: аз ги нося всички в себе си: и комунист съм, и земеделец съм, и широк социалист и звенар съм. Отечественият фронт и той е вътре. С всички съм в братство и равенство.
Главоболието е закон на просвета. Светлината, която не прониква в мозъка, образува главоболие.
Всичките караници, които имате тук в събранието, те образуват бомбардирането на София. Виждам много бомби във вас са окачени, натуряли сте ги като икони. Ако бяхте светии бомбите ще дойдат, ще се поклонят, ще останат цели.
Последните мисли на Учителя, 24.12.1944 г., през нощта
Въпросите имат инволюционни и еволюционно разрешение. Това е работата, че повече хора ги разрешават по инволюционен начин.
Не разрешавайте социалните въпроси. Речете ли да ги разрешавате, става каша.
Противоречията имат еволюционно и инволюционно разрешение.
Оставете социалните въпроси. Досега нямат никакво разрешение.
Всичко да бъде за Славата Божия.
4 часа сутринта
Сега вече има хармония. Всичко е добро вече. Сега ми трябва само една почивка.
Постигна се вече по-добре от когато и да е.
Никога западната култура не е придобивала толкова благородство и отзивчивост както сега.
Което е постигнато, стига толкова.
Както те изискват тяхното и ние ще искаме нашето.
Човек трябва да обърне умът си към Бога!
Всичко е страдание сега! Любов към Бога!
Искам да излезна от тези страдания навън, вече навън.
Чистота и святост. Здраве и чистота. Безгранична чистота. 1 часа - Абсолютна чистота!
6 и 30 часа.
Вие ще създадете формите, истинските форми, идеалните форми. Разумните форми са последните, които ще останат.
Ние създадохме всичко.
Привлечете всички и ги изменете.
Придвижете се към изток, то ще се измени по един естествен начин като се стремим към Божественото.
 
6 часа и 30 мин.
Безкористие.
Да привлечете хората, да ви обикнат.
Все по една свещ да имате, повече от това не трябва.
7 часа.
Работа, работа работа.
Гледайте да схванете всичко. Вече формата няма сила.
25.12.1944 г., 6 часа вечерта:
Няма да се плашите сега. Хубаво да се живее сега. Това е най-важното.
Живейте разумно всички!
Не може да се живее в такава груба среда!
10 часа
- картини.
Невиждана красота.
Христос преди две хиляди години не дойде ли? Оправи ли света? Не. Защото не Го слушаха.
Най-първо човек трябва да очисти мисълта си. Мисълта трябва да се очисти. Чувствата на човека трябва да се очистят и постъпките трябва да се очистят.
Един човек може да създаде цяло нещастие за човечеството. Вие не съзнавате, че един човек може да образува една много динамична мисъл. Един човек може да създаде цяло нещастие на човечеството.
Ти не може да пречистиш кръвта си, ако нямаш една чиста мисъл, чисти чувства и чисти постъпки. Ако ти не научиш закона за чистите мисли тъй както дишаш, чрез дишането да приложиш начин за пречистване на кръвта. Ако пречистиш кръвта си, ще се освободиш от хиляди болести, които се дължат на нечиста кръв. Хиляди болести се дължат на нечиста храна. Нечистата кръв създава хиляди болести, неразположения, тъмно гледаш, песимист си, ленив си. Човек с чиста кръв винаги е пъргав.
Божествената школа се образува, да знаят хората как да живеят, че да използват живота.
При умирането най-първо пресекат желанието да ядеш, че не ти се яде вече. Ще пресекат желанието ти въздух да приемаш по-малко ще започнеш да дишаш. Вземаш по-малко храна, съкращение стане. Днес съкращение, утре съкращение и един ден ти се намериш в ограничение.
Чрез готовността да услужиш всякога иде Божието благословение. В ангелския свят никога не се дава една заповед. Всеки схваща, досетлив е, схваща Божията мисъл и я прилага. Ние един ден може да чувствуваме, да схващаме Божиите мисли и да ги прилагаме. То е Божите благословение.
Когато главата страда, причините са материални. Когато стомахът страда, причините са духовни. Стомахът страда, когато не е набожен, не върши Волята Божия.
Човек се познава по облеклото. Каквото е облеклото, такъв е човекът. Не е лесна работа да знаеш как да се облечеш.
Очаквате, като идете в другия свят да се изправите между ангелите, ангели да станете. Между ангелите ангели не може да станете. Трябва да се учите.
Всичкото добро се дължи на добрите хора, които работят. Казвате: Ако ние живеем добре, какво има като живеем? Плодове ще има, реки ще текат, ледовете ще се топят, слънцето ще грее добре. Ако всички хора биха мислили така, ако биха живели така, тази война нямаше да стане. Сега стана тази война. Онези, които допуснаха ще поправят. За бъдеще да се избегнат войните; хората трябва да изменят своя живот. За да го измени Бог е решил да поправи небето и земята. Новата земя, дето няма да има прегрешения и пороци и няма да има място за война. При тази земя и при туй небе, което имаме, войната е неизбежна. Каквото и да казваш войната ще дойде.
Някой ден си весел. През целия живот помниш това състояние. То се дължи на някое същество, което показва в какво седи истинската Любов. Има такива състояния, когато Бог се оттегля в света и тогава настава тъмнота, хората не се познават едни други. Молиш се, чувствуваш, няма го Господ. Казва: не съм разположен. Не си разположен, има някакво препятствие.
Няма по-лесна работа, от работата на Любовта.
Понеже цветята са изложение на ангелите, в дадения случай, не разваляйте изложбата на ангелите. Затуй не късайте цветята. Ти минеш, късаш. То никакво възпитание няма в нас. Казваш, че зад това цвете седи разумно същество. Туй ухание, което чувствуваш не е негово. Туй ухание е на онова същество. Цветята са връзка между хората и ангелите. Растенията са връзка между ангелите и хората. Млекопитаещите, които ни орат, овците, белите говеда, черните биволи, те са връзка на архангелите и хората. Волът ти оре заради архангелите. Той казва, като ги погледне: Заради тях от любов дойдох.
Новото седи в противоречията. Там, дето няма противоречия, няма ново, има ново, има противоречия.
Хубавото дишане е свързано с хубавите мисли. Каквито са възвишените ти мисли, такова е и дишането. Не можеш да дишаш добре, докато не мислиш добре.
Никога не възпитавайте един човек. Оставете го да се прояви такъв, какъвто Господ го създал.
Големите певци се изпращат да събудят хората. Те не са обикновени певци.
Понеже в света трябва да минете през една от най-опасните зони, дето има обирничество, каквото имаш ще те оберат. Следствие на това, вие като започнете да наближавате при този нов свят, който трябва да го преминете, вие остарявате, ще се дегизирате. То е само докато минете през тази област. Като идете в другия свят, веднага ще се подмладите. Та сега всички сте се престорили, скрили сте се, показвате се, че не може да ходите. Аз по някой път гледам казвате: Учителят къде е? И аз търся един път и аз ще мина.
6.XII.1944 г.
Един богаташ дава най-големите диаманти на най-неспособните, а на способните дава по- малки. Той знае, че тия големите диаманти няма да останат у тях, те ще хвръкнат.
Трябва да знаете кога да излизате от тялото и кога да се връщате. За пример, вие от памти века се бутате по главата. Всяко бутане по главата произвежда във вас особено състояние.
Ние сме на дъното на океана, трябва да излезем от този океан, да излезем от горе, да се освободим от голямото налягане в света.
Един марсианец не може да мисли и да бъде снизходителен и милостив.
Що е страдание? Бог да те остави няколко години, то е страдание. Щом дойде при тебе, то е радост. Когато Бог иде, то е радост. Когато Той си замине, то е страдание.
В лицето може да видиш силите, които действуват в човека. Някой път линиите са груби. Зад тия линии показва, че се крият груби сили, не са фини силите, но груби сили, които трябва да се обработват. Всичките мъчнотии в съвременния живот зависят от грубите сили, които са вложени в нас.
В красивите хора лицата са живи, не са статични. От дето минат красивите хора, като ги погледнеш, запалват като огън.
Не е било време, когато разумните да не са блажени. Не е било време, когато глупавите да са били блажени. Под думата блаженство разбирам разумност.
Ще ви дам един съвет: когато имате някакви проекти никога не ги съобщавайте.
Всяка дума казана на място става. Кажеш някъде: От мене човек няма да стане. Не става, Каквото кажеш става. Кажеш някъде: От мене човек ще стане. Става. Внимавайте думите, които казвате, за какво стават. Има думи, които стават за добро, има думи, които стават за зло.
Колкото очите са по-близо до носа, толкова човек приема по-малко впечатления. Колкото очите са по-отдалечени от носа, толкова този човек приема повече впечатления.
Вие носите оттенъците на хиляди поколения, които са оставили в себе си известни недостатъци. Трябва да се освободите от тях, за да изпъкнат божествените качества, които са вложени първоначално.
Човек когато прави добро, другите хора да не знаят това. Защото, щом правиш добро и хората знаят, ти вече не се ползуваш от него.
Помнете едно правило: Божествените работи сами идат при нас. Божественото не се търси. Тези работи, които ги търсим, те са човешки работи.
Когато някои хора не ви искат, защо не ви искат? Те ти дават свобода да излезеш из къщи навън. Като не те искат в затвора, ще излезеш. Като те искат, ще бъдеш ограничен.
Човешкият език е игла. Трябва да знаеш как да навиеш.
Езикът трябва да се възпита. Възпитанието не е нищо друго, освен облагородяване на езика, за да може да придава много добре.
В страданието вие придобивате нещо. Във всички противоречия в живота ви, каквито и да са, се съдържа едно богатство. Ако ги разгледате, ще се ползувате.
102 псалм. Венир Бенир
Исайя 5 глава и 11 глава за сегашните събития.
Юдиното коляно днес това е славянският род. Славата Господня ще се прояви в славяните.
Откровение на Йоанна,
19 глава се отнася за 19 век. 20 глава се отнася за 20 век. Окултно 20 век почва от 1945 г. на 22 март.
Съборът, който правим през м. август има връзка с големия събор на Посветените.
Белият връх (Карабаир) до Бургас е имал височина 1800 м, а сега е 300 метра. Той е станция на Бялото Братство. Този връх никога не е потъвал под морето.
Връх Казбек в Кавказ е също станция на Бялото Братство и също е във връзка с Белия връх при Бургас.
Колибата в Търново и нивите около нея са били станция на Богомилите. Те направиха връзка със съборите на Бялото Братство, които провеждахме там.
Вие всички, които сте тук сте били навремето в Израил. Каквато служба сте изпълнявали тогава, такава и днес изпълнявате.
Новият Йерусалим сега е в България!
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...