Jump to content

I. ЗАЩО НЕ СЕ ИЗДАВА ОЩЕ ИСТИНСКАТА ПАНЕВРИТМИЯ


Recommended Posts

I. ЗАЩО НЕ СЕ ИЗДАВА ОЩЕ ИСТИНСКАТА ПАНЕВРИТМИЯ

1. След преминаването на историческите събития от 10.XI.1989 г. начало на отстраняване на комунистическата диктатура, предварително предречена от Учителя, че ще трае точно 45 години: от 1944 г. до 1989 г., то под мое ръководство се направи един Протокол за Паневритмията. Виж «Изгревът», том I, стр. 628-631, от 27 май 1990 година.

2. В стария дом на Николай Дойнов, при дъщеря му Ина Дойнова, се съб- рахме 9 души, обозначени в Протокола, при което аз диктувах по точки този Протокол, а Марийка Марашлиева си бе донесла пишущата машина и записваше на нея. Аз диктувах точка по точка, останалите слушаха, добавяха по нещо и одобряваха. Не се преминаваше на следващата точка, докато не се напише на пишущата машина. Необикновено състояние бе обхванало всички. Кръгът на Па- невритмията беше задвижен от Небето.

3. Обстановката бе необикновена, под голямо напрежение и при голямо присъствие от Невидимия свят. Такова нещо никога не може да се повтори. Накрая всички се подписаха. Беше направен Протокол в 4 екземпляра. Подписаха се, съгласиха се, беше им даден път и програма от Невидимия свят чрез програмата на «Изгревът».

4. Последователно и методично започнаха да се отказват от подписите си всички без изключение, като започнаха да използват кредита на програмата, спуснат от Невидимия свят, и всички направиха предателство спрямо програма- та на «Изгревът». Някой ги ръководеше отвън и отвътре и те извършиха предателствата си срещу Паневритмията. Доказателства? Към днешна дата има издадени 7 «Паневритмии». А трябваше да има само една. А каква е тя - то е обозначено в Протокола. Предателството е също път. И той е път на предатели- те. Днес по този път се движат всички.

5. Навремето, когато работех с Мария Тодорова, то тя ми показа няколко снимки, които висяха над леглото й, че това са упражнения от Паневритмията, заснети от фотографа Васко Искренов. Разказа ми как са работили. Създали са група от Мария Тодорова, Елена Андреева и Ярмила Ментцлова. Уточнявали са текста на всяко едно упражнение. Като модел е служело едно младо момиче, към 18-годишно (Магдалена Иванова Петрова). Виж «Изгревът», том I, стр. 214, която по-късно става съпруга на акордеониста Стоянчо Димитров от гр. Варна. В тази група не е участвувала Катя Грива, както се опитват някои да сложат и нейното име тук. Първо, тя е била от групата на «слънчогледите» и второ, по това време тя е учителка по пеене в провинцията. Виж «Изгревът», том I, стр. 228-232,231.

След като Елена Андреева е написвала одобрения текст на всяко упражнение, то Ярмила и Мария са го изигравали. Така изниква идеята да се заснемат тези упражнения и се извиква фотографът Васко Искренов. Заснети са по няколко снимки от всяко упражнение. И според мен трябвало е да бъдат на 3-4 филма «Лайка», формат 24/36 мм.

6. След като научих цялата история, отидох при Елена Андреева и след голям разговор, като й описах моята концепция, то тя ми предаде едно от копията, които тя пазеше от описанието на тези упражнения, описани чрез тази група.

7. Тогава се върнах при Мария Тодорова и Борис Николов и исках да ми се предадат негативите и снимките. Обясних им плана си. А това е около 1972 г. Те са вече старци в моите очи. Аз съм на 34 години. А те смятат, че ще бъдат вечни, и че ще дойде времето, когато тази власт ще си отиде, така, както е предрекъл Учителят. Да, но тогава те още не знаеха това! Една година по-късно, когато започнах да работя с Борис Николов, то той разчете една стенограма от Словото на Учителя и то е пророчеството, че комунистическата власт има кредит от 45 години - от 1944 г. до 1989 г. Да, ама тогава никой не вярваше в това. Това пророчество съм го публикувал в «Изгревът», том II, стр. 38-39 и том III, стр. 309-311.

8. След големи разправии с тях, те решиха да ми се предадат снимките и негативите. Да не смятате, че това е много лесно да се убедят? Много бе трудно, дори бе невъзможно. И накрая излезна една изненада - че не знаят къде са тези негативи. Борис Николов извади едно тефтерче и на стенограма бе записал име- то на онзи, който ги пазеше. А това бе Георги Петков от гр. Габрово. И той трябваше да ги предаде, за да може заедно с оригиналния текст да се издаде Паневритмията.

9. А защо трябваше да се издаде нова, а не да се използува стария текст, написан от Милка Периклиева и Боян Боев? По този текст обикновен човек, кой- то не познава Паневритмията, не може да се обучава. Този текст бе ясен за онези, които бяха играли Паневритмия по времето на Учителя на Изгрева. Те познаваха упражненията и този текст ги задоволяваше, но за незапознатите бе- ше невъзможен да се ползува. Първата, която вдига тревога, е Анина Бертоли, живееща във франция, която им пише писмо, че по този текст не могат да се обучават французите, защото нищо не е ясно. Затова тя изисква да се направи ново описание на упражненията.* И не само това, но да се направи филм за обучение на Паневритмията. И това е било направено от Георги Парлапанов.

10. А за да задействувам програмата на Паневритмията, то аз извадих на ксерокс-копия от оригинала на Елена Андреева и го раздадох на 5-6 души от онези, подписали протокола. Изпратих писмо на Георги Петков от Габрово да предаде снимките и негативите, но той отказа. За това писмо е споменато в«Изгревът», том IX, стр. 782, раздел VI и VII. А защо? Защото онези сили, които ги управляваха, трябваше да разрушат Паневритмията. И те успяха.

* Виж «Изгревът», том VII, стр. 660-661. (бел. на Вергилий Кръстев)

11. А сега ще бъда принуден да публикувам неговото писмо, в което твърди, че негативите на Васко Искренов не са у него.

Писмо от Георги Петков от Габрово до Вергилий Кръстев

Габрово, 8.IX.1991 г.

Здравей, Вергилий,

Един месец ме нямаше - бях на Рила и като се върнах, твоето писмо ме чакаше. Извинявай за закъснението, с което отговарям...

Искам да поясня нещата, защото виждам от писмото ти, че не си точноосведомен за моята инициатива относно Паневритмията. На Айтос аз повдигнахвъпроса пред Братството, че е време да започнем да се организираме и да издадем нова Паневритмия, която трябва да допълни неточностите на старата и да отстрани допуснатите грешки. Аз предложих да се основе група от специалисти,които да работят по въпроса. И това е всичко. Аз самият не съм специалист в областта на Паневритмията и няма да вляза в тази група. Не е обсъждан въпросът със състава на групата и той ще се реши в бъдеще. Аз просто исках да под-тикна решаването на този въпрос. Смятам, че той не е лесен и че ще отнемедълго време в изяснявания, обсъждания, събиране на факти, докато накрая седойде до решение. Всеки от нас нека да помогне с каквото може - ще бъде от обща полза. Радвам се, че при тебе има материали за Паневритмията и те могатда влязат в работа.

Що се отнася до снимките на Васко Искренов - те са много ценни и ние трябва непременно да ги намерим.* Аз лично никога не съм ги виждал и не знам къде са. При мене имаше 5 куфара от брат Борис, които съхранявах, без да знам какво има вътре, но преди 5-6 години той ги поиска и аз му ги върнах и сега не знам къде са. За съжаление в Габрово няма снимки на В. Искренов и трябва всички да положим усилия - дано да се открият някъде. Откровено казано - мислех, че са у тебе и сега не знам къде да ги търсим.

Това е засега.

На тебе желая всичко най-хубаво и светло.

С братски поздрав: Жоро

12. Тук, в писмото му, се споменава за 5 куфара. В тези куфари бяха архивни материали, в които имаше оригинални неотпечатани беседи. Тези куфари изчезнаха, а как стана това виж в «Изгревът» том III, стр. 205-206.

13. Протоколът за Паневритмията от 27 май 1990 г. бе нарушен от Мария Митовска и Крум Въжаров с издаването на тяхна Паневритмия още в 1993 г. с ISBN 954-81-46-01-0. В нея са включени принципите на Паневритмията, взети от голямата Паневритмия, издадена през 1938 г., с известна редакция от нея на стр. 61-75. А за да покаже на останалите читатели, че Невидимият свят стои зад нея, Мария Митовска включва една снимка с Мария Тодорова и Ярмила Менцло- ва. Да, но тази снимка е обърната. Обърната е още при негатива. А не случайно е обърната и е чакала времето си от 45 години, за да бъде публикувана, и то обърната. И тя се публикува неслучайно. Това е знакът на предателството.

* През 2004 г. се отпечатва «Паневритмия», издание на «Бяло Братство». В предговора на изданието, от 1 до 14 страница, отдолу стоят подписите на Георги Петков и Ина Дойнова. Тук са публикувани снимките, правени от Васко Искренов на Мария Тодорова и Ярмила Ментцлова, без да се споменава кой е фотографът и кому принадлежат тези снимки. Вж. «Изгревът», том VII, стр. 522. (бел. на съставителя Вергилий Кръстев)

14. А защо включваме Крум Въжаров? Самата Мария Митовска разказваше на своите познати, че лично Крум е стоял над нея и непрекъснато я пришпорвал да бърза. А той си беше заминал преди това от този свят. Аз лично съм записал спомените му в «Изгревът», том VI, стр. 340-360. Също и в «Изгревът», том XIX, стр. 483-487, като съм публикувал хороскопа му, а също и бележки за него на стр. 969-971, както и негови снимки от № 50 до № 63, които са приложени към този том. Така че аз съм този човек, който му е свършил работата. Ще спомена и нещо важно. Когато свършихме протокола на 27 май 1990 г., то Крум ми каза: «Искам да работя с тебе.» Аз се съгласих и си изпълних обещанието. А имаше един много забавен случай тогава. Аз занесох няколко снимки от оригиналните. Крум показваше, че първото упражнение - «Пробуждане», се прави с ръце, свити в юмрук, понеже така му казал Борис Николов. Аз извадих точно тази снимка, където Ярмила и Мария Тодорова изиграват упражнението със свободно спуснати пръсти на двете рамена. Подавам му снимката: «Круме, познаваш ли тези хора?» А Ярмила е неговата съпруга, с която са се разделили. Крум мига и мига, и не може да повярва. «Круме, това е Ярмила, твоята жена. Ти може да си спал с нея в кревата, но това не значи, че знаеш Паневритмията. Аз също имам жена цигуларка и имам дете чрез нея, но аз чрез това не съм станал цигулар.»

Настава невероятен смях. Всички се смеят - и Крум участвува в смеха. Снимката преминава през всички на масата. Тогава всички разбраха, че трябва да се търсят тези снимки на фотографа Васко Искренов. Разбраха и защо са правени тези снимки.И тогава всеки един пожела в себе си да обсеби тези снимки. Накрая това се случи. А защо го направиха? За да попречат на програмата «Изгревът».

15. Според точките от Протокола, аз предадох оригиналния текст на Па- невритмията, направена от трите сестри Мария Тодорова, Ярмила Менцлова и Елена Андреева, на ксерокс-копие на Павлина Даскалова от Велико Търново и на Ина Дойнова, защото трябваше да започнат с организиране на курсове по Паневритмия. На първия курс на първата сбирка присъствувах и аз, за да видя как Ина Дойнова го провеждаше. Аз го одобрих. Хареса ми начинът как обяснява и преподава. Освен това тя можеше сама да ги показва. А освен това тя е музикантка, което е задължително условие. Само музикант може да преподава Паневритмия. А защо ли? Ще си прочетете принципите, на които се основава Па- невритмията. Виж в «Изгревът» том XIII, стр. 810-812. Тези курсове започнаха и с това се яви желанието да бъдат преподаватели мнозина. И най-невероятното - те никога не са виждали как се е играела Паневритмията по времето на Школа- та. Онези, които бяха останали живи към 1990 г., бяха между 70 и 80-годишни и около 20 години Паневритмията бе забранена от властите да се играе след процеса срещу Братството през 1957/1958 г. Тя бе разрешена от властите през

1970 г. благодарение на моя милост и започнаха да я играят в парка и на Рила. Виж «Изгревът», том IX, стр. 782, точки VI и VII.

16. След като излезе от печат «Паневритмията» на Мария Митовска, вед- нага се появи желанието и у други да издадат също своя «Паневритмия». И тогава Павлина Даскалова и Ина Дойнова решават да издават «Паневритмия». Без да ми съобщят и, без да искат разрешение от мен, те започват да работят върху едно свое издание. С оригиналите, които пазех 30 години от обиските на комунис- тическата власт, която ги извършваше ежемесечно в София и страната, те реша- ват, че аз не съм никой и без мое разрешение предават материалите на Стефан Кайладжиев, който тогава издаваше Словото на Учителя Дънов, като свободно редактираше томчетата, издадени от 1915 г. до 1944 г. и от 1945 г. до 1950 г.

Издаваше променено Слово! Те знаеха това и му предават материалите да ги отпечата. Но той включва към нея материали от източните индуски школи, за разни чакри и тем подобни. Включват се материали, които нямат нищо общо с Школата на Учителя Дънов, с Неговото Слово и Неговата Паневритмия, и така опорочиха оригинала, който им бях предал. Излезе от печат със заглавие «Паневритмия. Висш Космически ритъм». Редактор и съставител: Стефан Кайладжиев, издателство «Културна асоциация Беинса Дуно», Хелиопол, 1996 г., ISBN

954-578-097-5. Консултант (движения, илюстрации и музика): Ина Дойнова.17. Ето така нарушиха протокола от 27 май 1990 г. И извършиха предател- ство напълно умишлено. Вместо да ползват оригиналите и да изискат снимките от Георги Петков от Габрово, за да ги приложат и с това да приключи въпросът с Паневритмията, те направиха това, което им нареди онзи, който ги ръководеше отвън и отвътре. Те са различни сили, но се ръководят от едно и също място. А защо? Защото един не предава снимките, за да се приложат към оригиналния текст, а друг предава оригиналния текст, за да бъде опорочен. Господарят им е един и същий.

18. И сега, което е най-интересното и учудващо. За да си докажат правдивостта на «Паневритмията», то в предговора, на стр. 9-14, включват «Из спомените на Николай Дойнов», които са откраднати от «Изгревът», том I, стр. 498-507. Ама как така? Нали тя му е дъщеря. Тя може да му е дъщеря, но му е враг. А защо ли? Защото аз му свърших работата. Доказателства. Има ги. За справка виж

«Изгревът», том XV, стр. 545, 548.

Е, убедихте ли се, че за предателството не съществува нито преграда, нито граници, до които може да стигне предателят. Те са универсални. И вечни в този свят.19. Бяха включени «Из спомените на Борис Николов» на стр. 15-16, които са откраднати от «Изгревът», том I, стр. 399-400. Без да ме питат. Но Борис бил чичо на Ина Дойнова. Какъв чичо? Та, аз съм я свършил тази работа! И ако не бях аз, то нито от Борис Николов, нито от Николай Дойнов, нито от лелята Цанка Екимова щеше да има някакъв спомен или следа. Аз ги оставих в историята.20. А как и през какви етапи се извърши предателството към програмата на «Изгревът», виж в «Изгревът», том XV, стр. 984-989.

21. И за да бъдат изчистени всякакви съмнения към фамилията Дойнови, то ще посоча, че спомените на Борис Николов са в «Изгревът», том I, стр. 382-491. А в том II и в том III той присъствува изцяло в тези томове. За Николай Дойнов виж в «Изгревът», том I, стр. 492-510, така също и в том XV, стр. 195-569,984-989, както и в том XIX, стр. 172-413, 487-491, а на стр. 963-967 е финалът на тази история.

За Цанка Екимова виж том VI, стр. 242-339.

Е, убедихте ли се кой е онзи, който е свършил работата и от когото крадатбезмилостно, с цел да опорочат всичко свято? И да затрият всичко онова, коетоаз съм съхранил и издал. А защо? За да го няма. Да, ама мен ме има.22. А как може да се възстанови истинската Паневритмия, е посочено в«Изгревът», том IX, стр. 782. Но дано имам време, сили и финансови средства, зада я възстановя в нейната цялост. Все пак трябва да има един, който да свършитази работа, защото се явиха мнозина и изпълниха безпрекословно заповедитена онзи, който искаше да разруши Паневритмията. Засега той успява. И сега енеговото царство. Няма как, трябва да му се признаят усилията, умението дауправлява предателите! А и те си свършиха много добре работата, на която бяхапоставени. За мен няма случайни неща. Това бяха подставени лица под различни имена, но извършиха едно и също нещо. Извършиха предателство към Паневритмията. А техните имена са посочени в техните издания.

23. В спомените на Анина Бертоли, публикувани в «Изгревът», том VII, стр. 648-672, се споменава как са играели «Паневритмия в Париж» - стр. 660-661.а) Анина Бертоли е човекът, който вижда несъответствие в издадената «Па- невритмия» през 1938 г. в София. Тя вижда, че е написано едно, а се е играело друго. Веднага пише писмо до Елена Андреева за различията между това, което е публикувано, и онова, което се играе в София. И това е причината да се събере онази работна група от Елена Андреева, Мария Тодорова и Ярмила Менцлова и да опишат отново в български текст отделните упражнения. Но това тя лично ми го е разказвала, аз съм го записал и публикувал. Вж. «Изгревът», том VII, стр. 660-661.б) После извикват фотографа Васко Искренов, който прави снимки на от- делните упражнения. А това е през 1945-1946 г., преди комунистическата цензура, преди да се затегне контролът на писмата между Париж и София.в) По-късно Елена Андреева изпраща новото описание на Паневритмията, като Анина Бертоли го превежда на френски с известна нейна редакция. Про- меня някои изречения и описания на упражненията.г) Поръчват на Елена Андреева да изпрати скици на упражненията. Елена извиква една художничка, на която показва упражненията и тя прави скици. Тези скици са изпратени на Анина Бертоли и тя ги публикува заедно с превода на френски в две отделни книжки на печат, подобно на циклостил. Вие виждали ли сте нейните издания? Не сте. Тогава вие сте невежи. Трябва ви обучение последователно по етапите, през които е преминала Паневритмията. А това го има само в «Изгревът».

д) След като излизат снимките, направени от Васко Искренов, на нея се изпраща по едно копие. Тя не ги публикува към нейната «Паневритмия» на френски, понеже трябва да се публикуват на луксозна хартия, която струва много скъпо. А Анина няма пари. Тя си прави изданието на циклостил. Аз притежавам това издание. И на тази обикновена хартия може да се публикуват само скици, но не и снимки.

е) След като излизат снимките, то Елена Андреева ги преглежда и вижда, че в посочените пози има някои малки грешки. Това лично Елена ми го е разказ- вала. А тя не е била викната на снимките, да ни би да измести Мария Тодорова и да се получи конфликт. Да, това е вярно и то е описано в «Изгревът», том I, стр. 555-556. За тези снимки се споменава и в «Изгревът», том IX, стр. 158-159. Едното копие се изпраща на Анина Бертоли, а други 3 копия от снимките остават в България. И досега не са открити. Те се укриват нарочно, за да могат да излизат разни «Паневритмии» и да се получи разнобой и разцепление. А дали са унищожени от властите? Възможно е. Всичко е възможно в България. А защо? Където има възход, там има и падение. Възходът е делото на Учителя, а падени- ето е в неговите последователи и след това - в целокупния български народ. Точно и ясно.

ж) Накрая Анина Бертоли иска да се направи филм и да се покажат уп- ражненията. Намира се човек, който е бил с Учителя. Това е Георги Парлапанов, който е кинооператор, има камера и се организира група на Изгрева. За него виж в «Изгревът», том VIII, снимка № 34. Учителят е на Рила, прав е Тодор Ма- ринчевски, а до него е Георги Парлапанов с бялата винтяга. Намират се музиканти, които да свирят, и десетина души, които да играят и да показват упражнени- ята. Този филм се промива тук и се изпраща на Анина Бертоли. При моята рабо- та с нея, тя ми разказа за този филм. Аз исках да го прибера като документ и тя обеща да ми го донесе. Но повече не дойде в България и филмът остана в нейния архив. За този филм никой не знаеше, освен мен. По-късно аз съобщих за него на Величка Няголова, която бе във Франция. Тя трябваше да го прибере и да ми го донесе.

з) Така че, трябваше при мен да дойдат снимките на Васко Искренов, на които бяха заснетиа Мария Тодорова и Ярмила Менцелова, както и филмът. Но те не дойдоха. А защо ли? Цялата история с архива на Анина Бертоли и развили- те се събития са отпечатани в «Изгревът». Досега - 2005 г., никой не се е обадили никой не е съдействувал да ми се предаде този архив. А той ми бе обещан да ми се предаде. А защо не ми се предаде, ще ви разкажа и ще ги посоча последователно онези, които попречиха.

24. Историята на архива на Анина Бертоли е описана в «Изгревът», том VIII, стр. 572-596. Тази история трябва да се знае, защото, освен оригиналните беседи на Учителя, там имаше много снимки от живота на Братството в България, както въпросните снимки от Паневритмията, както и филма за Паневритмията. Това никой не знаеше, освен мен. Аз осведомих Величка Няголова и тя трябваше да прибере целия архив и Вихър Пенков трябваше да отиде с колата и да го докара в София. А как се развиха нещата, можете да научите от том VIII, стр. 572-575. А как съм действувал, ще видите в том VIII, стр. 575-578, както и на стр. 577, в точка 9 - там се споменава за магнетофонния запис на Анина Бертоли, където тя споменава за филма за Паневритмията от 10 души.

25. Величка Няголова отива с мъжа си Кристиан при семейство Гобо, нато- варват целия архив, намират въпросната кутия с архива, на която е написано

«Voir a Vergil» - «Да се види от Вергил». Виж «Изгревът», том VIII, стр. 578, точка 8. Остават да преспят, но на сутринта семейство Гобо сваля куфарите с архива под въздействието на телефонните разговори със София, които са били против това те да ми се предадат. А тези хора в София нямаха никаква представа, че там има архив при Анина. За този архив знаех само аз. Виж «Изгревът», том VIII, стр. 579-582 за моите усилия да се вразумят семейство Гобо. Но уви! Противниците тук, в България, бяха мнозина. А събитията продължаваха да се развиват в полза на предателите. Виж «Изгревът», том VIII, стр. 582-583.

26. Това беше предателство, извършено от всички. Виж «Изгревът», том VIII, стр. 584-587. А след това следваше подлостта. Виж «Изгревът», том VIII, стр. 587-592. А там, на стр. 589, ще прочетете как сем. Гобо се опитват да изма- мят Ярмила Менцлова и са започнали да организират летни стажове и курсове в Алпите чрез заплащане. Искали са да печелят пари чрез Паневритмията.

27. А това беше не само предателство и с цената на човешката подлост, но това бе поставена клопка. Целта бе да не дойдат материалите при мен, за да не • може да се издаде Словото на Учителя в оригинал, да се попречи за издаване на Паневритмия със снимките на Мария Тодорова и Ярмила Менцлова, както и да се прегледа от мен филмът за Паневритмията, направен от Георги Парлапанов. Виж «Изгревът», том VIII, стр. 592-596.

28. Съдбата на архива на Анина Бертоли - това е отбелязано в «Изгревът», том IX, стр. 791-792. Описва се историята на снимките, които се правят тук, в София, от Васко Искренов на упражненията. За филма, който се прави тук, също се описва подробно. И накрая идва общата реакция от България срещу мен. А кои са тези ли? Имената са отбелязани в том IX, стр. 792-795 и стр. 795-797 и техните действия показват какво представляват.

29. Накрая Величка Няголова в писмото си от 20.07.1998 г. обяснява какво се е случило и как са нещата всъщност. Виж «Изгревът», том IX, стр. 793-795.

30. Накрая се включва и Мариета Бертоли, рождената сестра на Анина Бертоли, която се включва също към останалите срещу мен. Виж «Изгревът» том IX, стр. 795-797. Аз бях сам срещу всички. И найгинтересното е, че аз им записах опитностите на двете сестри. Виж «Изгревът», том VII : за Анина Бертоли - на стр. 648 -672; за Мариета Бертоли - на стр. 673-682. Без мен те щяха да се изгубят във вечността. А сега съществуват благодарение на мен. За мен те останаха предатели. То се вижда от заключението, което давам в том IX, стр. 797.

31. Историята по следите на архива на Анина Бертоли продължава и в«Изгревът», том X. А защо? Как защо? Та там е едното копие от непечатанитеоригинални беседи на Учителя Дънов. Там са снимките за Паневритмията, там ефилмът за Паневритмията. Там са още много неща, които само аз зная. А органи-зираната лъжа бе започната от България. За да се противопоставя, аз накарахЖана Иванова да напише писма до Милка Кралева и до семейство Гобо.

32. Писмата до Милка Кралева бяха за това, да бъде изобличена в лъжата и в организираната лъжа, която тя води срещу програмата на «Изгревът». Това е видно от «Изгревът», том X, стр. 743-747. Искахме да проверим какво са писали на семейство Гобо срещу Вергилий. Но те бяха лъжци, крадци и мошеници и се укриха. А как? Ще си го прочетете. А защо ви занимавам с всичко това? Та нали те попречиха да дойде архивът на Анина Бертоли при мен. Ако беше дошъл, щях да издам останалото неиздавано Слово на Учителя Дънов по оригинал. Щях да издам истинската Паневритмия. Щях да издам още много неща с архивните материали, които бяха там и които само аз знаех, че съществуват. Това проумявате ли? Само аз знаех, и никой друг. А защо само аз? Защото аз бях определен да го зная от Онзи, Който ме изпрати да свърша тая работа. А останалите бяха опре- делени да бъдат врагове на програмата на «Изгревът». Отначало, та до края на света. Така стоят нещата. Точно и ясно.

33. Бях принуден да накарам Жана Иванова да напише писмо до семейство Гобо и по точки да изнесе цялата лъжа. С това писмо те бяха изобличени и сложени на място. То беше преведено на френски език и им бяха изпратени и българският, и френският текст. А тези писма бяха публикувани в «Изгревът» том X, стр. 747-755. Сега никой не може да ги отрече. Те съществуват. И са верни. Те са вече документи.

34. А за да видите кой бе онзи, който забърка цялата тази каша и мърсо- тия, ще си прочетете в «Изгревът», том X, стр. 760-763, в глава I, стр. 760-761, точка 1-12. А в глава II, стр. 761-762, ще видите как се разрушава Словото и архивът, изпратен във Франция чрез Бертоли и пазен от дъщеря му Анина Бертоли. А в глава III, стр. 762-763, ще се убедите, че разбиването, кражбата на архива на сем. Гобо е направен от някого. А кой е този? Ще си го прочетете. А защо говорим за този архив? Тук имаме снимки, материали и филма за Паневритмията. Нали за нея е това мое изложение тук. Ако не го направя, откъде ще знаете всичко това?

35. В следващия етап накарах Жана Иванова да изпрати писмо до семей- ство Гобо, в което изяснява за кого е дадено това Слово и как ще се разпростра- нява, и че Франция ще получи това Слово след 400 години, а не сега чрез краж- ба. В «Изгревът», том XI, стр. 814-817 е публикувано на български и на френски езици. Точно и ясно.

36. В «Изгревът», том XI, стр. 818-820, ще научите как се открадва филмът за Паневритмията първо от чужденци и после от българи предатели. Те са в една и съща верига и вървят заедно. А има един, който ги е оковал в тази верига. И той сега тегли веригата.

37. Защо вървим по следите на архива на Анина Бертоли? Защото там са оригиналите на Словото на Учителя - неиздадени беседи, така също снимки от Школата на Учителя, снимките за Паневритмията и филмът за Паневритмията. Всичко това ще научите в «Изгревът», том XI, стр. 820-825.

38. А как предателите французи и българи се опитват да заблудят българи- те тук, ще научите в «Изгревът», том XII, стр. 873-874. И това е новият техен пореден ход да отклонят в погрешна посока българите. И те ги отклониха. Връща- не назад няма.

39. Понеже сега е времето на Черната ложа чрез предателите, то Бялата ложа се противопоставя, като изтегля Духа на Словото от тези материали. А това е видно в «Изгревът», том XII, стр. 888-889. Как така изтегля? Много просто. Те сега са едни обикновени текстове без Дух и без Сила. Проверете си лично това. Прочетете ги. Духът го няма. И то не може да се чете.

40. По-нататък историята продължава. В «Изгревът», том XIII, стр. 807-810, ще видите как сем. Гобо изпраща два компакт-диска чрез Йоанна Стратева. А какво има в тях, ще да видите в «Изгревът», том XII, стр. 873-874 и в том XIII, стр. 809-810. Но не изпращат архива. Предателите продължават да действуват. А как? Ще проследите в следващия раздел.

41. За да мога да се справя с невежеството, то публикувах в «Изгревът», том XIII, стр. 810-813, «Принципите на Паневритмията и силите на Разрушението чрез Духът на Заблуждението». Онези, които искат да изучават Паневритмия, трябва да знаят наизуст тези две страници. Без тях не могат да играят никаква Паневритмия. Как така? Ето така. Прочетете, и ще се убедите.

42. Какво направи Духът на Заблуждението чрез Силите на Разрушението с филма на Паневритмията, виж «Изгревът», том XIII, стр. 812-814. Тук ще видите как се унищожава филмът за Паневритмията и самата Паневритмия, като се заменя музиката на Учителя за Паневритмия с класическа музика. Това можете ли да проумеете? Проумейте го! Е, убедихте ли се, че това не е случайно? Това представляват Силите на Разрушението. А Паневритмията е хармония между музика, Слово и движение като творческа изява на Духът Божий. А кой даде Паневритмията и кой държи в ръцете си 7-те принципа и 7-те Божии звезди? Това е Духът Христов. Христовият Дух вчера, днес и утре е един и същ. Той е този, който е дал Паневритмията като принцип на Единство между музика и Слово, чрез Битието в живота на человека небесен. А за седемте звезди, за седемте духове, за седемте ангели ще си прочетете Откровението на Йоана, гл. 1, ст. 4,

16, 20; гл. 2, ст. 1; гл. 3, ст. 1; гл. 4, ст. 5.

43. А Силите на Разрушението изпратиха една видеокасета с друга музика и некачествен презапис. Той бе разчетен в София. А това е отбелязано в «Изгре- вът», том XIII, стр. 814-815. А след като го видяха тук, след това Силите на Разрушението се развихриха не само в България, но и в Русия. Това ще проверите в следващия материал.

44. А какво беше направено чрез Програмата на «Изгревът» за Мисията на Славянството и за Русия, ще можете да проучите в «Изгревът», том XIII, стр. 815-818.833

45. А как работи Духът на Истината и как действува Духът на Заблуждени- ето, ще се убедите в «Изгревът», том XIII, стр. 818-825. А какво донесе в Русия това разрушение, бе доказано чрез природни бедствия, палежи на горите, разрушение на Руската федерация, войни в Азия, атентати. Това е онази революция в Русия, за която е говорил Учителят, че ще бъде по-страшна от Октомврийската революция през 1917-1918 г. Ние сме свидетели днес, че това предсказание се изпълнява напълно.

46. Паневритмията на Учителя и българският народ. Виж «Изгревът», том XV, стр. 336-344. Това е разказ за неуспешния опит по времето на Учителя да се въведе Паневритмията в българските училища. Този разказ на Николай Дойнов съществува, понеже лично аз му дадох задача да отиде и разпита още живите участници в този опит. Той отиде, разпита ги и го написа. Тези, които участвуват, всеки провежда своето мнение и никой не изпълнява думите на Учителя. Накрая се идва до разкол и побой между Милка Периклиева и Весела Нестерова. Те са се хванали за косите, за да може едната да победи, а другата да бъде отстране- на. Накрая едната играе в кръга на Паневритмията, а изгонената Весела Несте- рова играе отвън кръга. Има запазени снимки именно от тази Паневритмия.

47. Накрая се идва до пълен провал, при което Учителят казва: «Времето за Паневритмията изтече.» Ето защо аз дадох и двете редакции в «Изгревът», том I, стр. 494-507, както и в том XV, стр. 336-344, като на стр. 344 дадох Бележки на съставителя. Едната публикация допълва другата. В тях няма никакво противоречие. Никакво!

48. Бистрица и бъдната Паневритмия. Този проблем е решен от Учителя. Първо трябва да проучите единия отдел за «Братския съвет и Школата на Все- мирното Велико Бяло Братство» в «Изгревът», том XV, стр. 877-878. След това ще проучите отдела за «Салоните, Молитвените домове и Школата на Всемирното Велико Бяло Братство, отразена в «Изгревът», том XV, стр. 878-879. След това ще се запознаете в том XV, стр. 888-890, с въпроса за Бистрица. За да ви се изясни, ще прочетете «На кого са нужни Молитвени домове и салони» в «Изгревът», том XV, стр. 890-891. И тогава ще се върнете на разказа на Борис Николов

в «Изгревът», том II, стр. 302-303, №180 - «Едно кътче от рая», с неговото продължение в «Изгревът», том XV, стр. 887-888. Друг разказ е «Места в село Бистрица за новия Изгрев» в «Изгревът», том II, стр. 303-304. По този начин този проблем е разрешен. Разрешението го дава и Учителят. Виж том XV, стр. 888, точка 6. А моето решение е на стр. 888, в точки 7-12. А вие имате право да се определите по кой път ще вървите.Отклонението, по което върви сегашното поколение, е също път - за откло- нилите се.

49. Паневритмията - хармония на Духа чрез мелодия, текст и движения.

В «Изгревът», том XV, стр. 911-918 е представена тази статия. Проследяват се етапите как са се опитвали да променят Паневритмията още в самото начало на създаването й. Защо не се играе истинската Паневритмия - има го отговора. Промяна на Паневритмията в 2000 година на Рила. Защо не се защитава чистотата на Паневритмията? Къде, кога и как се играе Паневритмията? Вие не можете да преминете по-нататък, ако не проучите тази статия по точките, които са отбелязани. Няма да ги прескачате. Ще четете подред. Тогава ще видите какво аз съм изтърпял и издържал.

50. Как да се запази чистотата на Паневритмията? Това е разказ на Величка Няголова за времето, когато е била на Рила, когато са променили Паневритмията през 2000 г., 2001 г. и 2002 г. Тук се говори за онзи, който е изпратен да промени Паневритмията. И за предателството на останалите музиканти, кои- то не са защитили Паневритмията. А това е описано в «Изгревът», том XV, стр. 919-922.

51. България гори, запалена от българи по плът, но чужденци и врагове по Дух. България се разрушава. «Изгревът», том XV, стр. 922-927.

Това е доказателство какво донесе промяната на Паневритмията за България. Тя бе запалена и гореше и се разрушаваше. Виновниците бяха онези, които промениха на Рила Паневритмията. Това са истинските виновници за разрушаването. А другите са изпълнителите. Те са в една и съща верига. И вървят заедно, защото има един, който им дърпа веригата.

52. Още нещо за архива на Анина Бертоли при французите Гобо от Алпите във Франция - в «Изгревът», том XV, стр. 928. Тук Величка Няголова описва как- во е откраднато от архива и как е изпратен филм за Паневритмията в Русия, като от своя страна го изпращат в България. По пътя си този филм за Паневритмията с включена нарочно и умишлено чужда музика като съпровод на упражненията, за да върви през Русия и в България, та навсякъде след него да произтича разрушението. А защо? Нарушени са духовните закони, които движат музиката, Словото и упражненията в Паневритмията. Ще можете ли да си отговорите кои са тези духовни закони? Отговорете си. Знаете ли ги?

53. А за да се оправдаят онези рускини, чрез които се пренася филмът, ми се изпраща писмо от Елена Фомичева от 16.IX.2000 г. Виж «Изгревът», том XV, стр. 929-930.От всичко това личи как безотказно и точно действува цялата верига, която има за цел да промени Паневритмията на Учителя. Това е безспорен факт. Доказателствата са налице.

54. Пентаграмът в Паневритмията. Виж «Изгревът», том XVI, стр. 62-63. Пеню Ганев разказва как са се обучавали, за да я играят. Дава и датите, когато са изучавали Паневритмията. Това е живо доказателство как са се обучавали.

55. Затвореният музикален кръг и «Слънчеви лъчи» - «Изгревът», том XVI, стр. 130-132, и пробуждане на човешката душа - стр. 133-135.

Това е историята как Учителят отваря затворения музикален кръг на българската песен. Това става чрез «Слънчеви лъчи». Посочва се точно откъде става. «Ти си ме, мамо, човек красив родила, умен да стана, добре да мисля, добре да любя - туй животът е на Рая», стр. 135. За да се разбере по-добре, съм дал приложение на стр. 160-164, като в нотните текстове на стр. 163 е обозначено откъде се излиза от затворения кръг. А на стр. 164 има обяснения към тези нотни текстове. А след като се отвори този затворен кръг, веднага се явиха предатели- те, които започнаха да изменят думите и текста от Паневритмията. А това ще си проверите в «Изгревът», том XV, стр. 919-922, както и последствията от това разрушение на стр. 922-930.

56. В «Изгревът», том XXI, стр. 983, Величка Няголова отново повдига този въпрос, при което аз отново приложих нотния текст на «Слънчеви лъчи» с отваряне на затворения музикален кръг. А онези, които го нарушават, не са случайни хора. Те са подставени лица, за да разрушават. Това е безспорен факт. А на някои дори им се заплаща. Едните го правят без пари, а другите - заради пари. Но и двата вида са продажници.

57. Учителят за Паневритмията. Описание на упражненията от тетрадката на Пеню Ганев. Виж «Изгревът», том XVI, стр. 753-754. Това не е физическо описание, а духовно описание.

58. Вътрешен смисъл на Паневритмията. Дадени са три главни принципа. След това е обяснено 28. упражнение* от Паневритмията. Виж «Изгревът», том XVI, стр. 755.

59. За Паневритмията. Това е най-важният текст досега, който съм публи- кувал за Паневритмията. Отнася се за погрешното изпълнение на паневритмичните упражнения и последиците, които следват за света и за човека. Примерите са дадени за България. А за света? Така на 11 септември 2001 г., когато стана в Ню Йорк големият атентат и бяха разбити и разрушени двата небостъргача от два пътнически самолета - от терористите, то българските музиканти по това време бяха в Ню Йорк. Това бяха същите музиканти, които на Рила през 2001 г. не защитиха чистотата на Паневритмията, а играха променена Паневритмия.

А на 23.Х.2002 г.в Москва, в Дома на културата (театралния център) на ул.«Дубровка» при атентата на чеченските терористи загинаха към 200 души на26.Х.2002 г. Българските музиканти бяха също в Москва, дори са им били купили билети за същото представление, когато е трябвало да се извърши атентатът. Но по някаква случайност са били поканени да дадат концерт и са върнали билетите и така са се спасили. Това са същите музиканти, които бяха на Рила и свириха и играеха променена Паневритмия. Те носеха разрушението си със себе си.60. А за да докажа, че това е вярно, то ще ви предоставя тази страница от«Изгревът» - том XVI, стр. 756. По-голямо доказателство няма!

За Паневритмията:

Паневритмията е велика сила. Бог изпрати Великия Си Дух на Земята, а вие сте назначени при Него на служба, като стрелци и телохранители. Дадено ви е оръжието в ръцете, с което строго да пазите изпълнението на Великия Закон, т. е. да запазите мира и хармонията в човешките души. И не да насочите дадено- то ви оръжие против Великия, всявайки раздори и разногласия помежду си.

Внимавайте, оръжието ви е дадено! Зависи от вас къде ще го насочите - дали против низшите души (прояви) или против оная висша, огромна Божествена Сила, Която само с мисълта Си може да ви заличи от лицето на Земята.

Велико оръжие е Паневритмията, която ви дадох (казва Учителят). От вас зависи къде, към кого ще го насочите, и от това зависи хармонията и мирът не само между вас, но и в света.

Ако правилно изпълнявате движенията на Паневритмията, положителните сили в природата ще текат чрез вас и Божията Любов ще ви свърже един за друг в безкрайния кръг на Всемира. Обаче, правите ли грешки в паневритмичните движения, вие насочвате оръжието си към Великото - към Бога, и спъвате собственото си развитие. И казвате после, че този или онзи е крив за сегашното ви положение в света. Никой не е крив, а само вие, защото погрешното изпълнение на паневритмичните движения предизвиква отрицателно движение на силите в природата и те именно разбъркват кашата в света. А виновни за нея сте вие.

Будни бъдете, защото злото ви дебне, да ви изненада и нанесе неочаквания удар, с който ще ви докаже, че като ученици на Бялото Братство вие не сте си научили урока. Добрият ученик не трябва да прави погрешки, нито да допуска да бъдат правени от други.

Злото е голям професор, пред когото всеки ученик на Бялото Братство се изправя и казва своя урок. Професорът е неумолим, ако ученикът не си знае урока. Той ще бъде жигосан от неговата пръчица.

* Вж. «Изгревът», том XIII, стр. 810-812. (бел. на съставителя Вергилий Кръстев)

Правилното изпълнение на движенията на Паневритмията е правилното държане на огнестрелното оръжие. Дали ще го насочите срещу низшето, за да възтържествува висшето и доброто, това от вас зависи.

Паневритмията е велика сила, която ще даде нов подем на света. Велики- те души, които направляват света, ще ви чуят, като пеете и свирите. Паневритмията е, с която вие им поднасяте ключа на Моето учение, което носи мир на човешките души. Този ключ Великите души трябва да получат от вас, а вие сте длъжни да им го дадете. С него те ще отключват и подават ръка на човешките души, потънали в света на голямата заблуда. Тогава ще проблесне светлина в тяхното съзнание, и те ще разберат смисъла на своя живот. С други думи - Вели- ките души ще присадят дивия свят с калема на Любовта. Присаденият свят от- вътре ще придобие нова светлина и нов подем, със съвършено други стремежи: от инволюция към еволюция, от непрестанни войни към вечен мир, от човешка омраза към Божествена Любов, от егоизъм към самопожертвуване. Силата на скоростта ще бъде същата, каквато е била при слизането надолу, такава ще бъде и при изкачването и възлизането нагоре, според въртението на Земята.

Пейте, свирете и играйте Паневритмията. Внимавайте да не се карате по- между си кое да пеете и кое - не. Защото ще си ида, и вие ще останете без благословение. Който бърза, да си отиде по работата, а другите да продължават да пеят и играят.»

61. Каква е ползата, целта и задачата на Паневритмията - виж в «Изгре- вът», том XVI, стр. 757-758.

62. Паневритмията-едно изложение от д-р Стефан Кадиев до комунистическите власти, за да я обясни, та да получат разрешение да се играе в София. Тя бе забранена да се играе след процеса срещу Братството през 1957/1958 г., и бе разрешена след 1970 г. след моята намеса, която съм описал в «Изгревът», том XVII, стр. 789-791.

63. Големият замисъл на Силите на Разрушението се изпълни. Това го напра- виха предателите на Паневритмията. А техните имена ще намерите в излязлата

«Паневритмия» през 2004 г., издателство «Бяло Братство», с ISBN 954-744- 044-6. На стр. 6 са обозначени съставители и онези, които са я подготвили за печат. А защо са предатели? Ами много просто. Накрая снимките, направени от Васко Искренов на Мария Тодорова и Ярмила Ментцлова, бяха публикувани в тази Паневритмия в малък формат 5,5/8 см, докато оригиналните снимки са 8/11 см.Никой от тях не знае историята за тези снимки, защото отхвърлят «Изгревът» и не го четат. Но затова пък го крадат. А защо? Такава им е природата- крадливи са. Не споменават кой е фотографът на тези снимки!

64. Тези снимки бяха откраднати от мен, бяха откраднати още през 1970 г., за да не дойдат при мен, за да може да отидат при онези, които да ги използват за своите цели да разрушат Паневритмията. И те успяха. От 1990 г. до 2004 г. са издадени 5-6 «Паневритмии». И това бе целта на историята, която описвам от началото до края. А Паневритмията, която е свалил Учителят, е една. Тя е неделима и свята.

65. Тези снимки трябваше да ми се предадат лично на мен. Онези, които са ги сложили в новото издание на Паневритмията от 2004 г., не познават истори- ята на тези снимки, те не познават Мария Тодорова, нито Ярмила Ментцлова, нито Елена Андреева. Те не познават и фотографа Васко Искренов, чиито споме- ни съм описал в «Изгревът», том VII, стр. 498-522. А на стр. 522 има неговата декларация и пълномощно, с което ми дава правото аз да публикувам неговите снимки. Така че това е финалът на кражбата, измамата. Те нямат право да ги публикуват. Нямат право. Ами как така? Ето така! Те са крадци.

66. Това е началото на ново предателство към Паневритмията. А защо? Защото, първо, концепцията, залегнала в изданието им, не е вярна. И второ, тя е направена с лъжа, кражба и измама. А където има лъжа, кражба и измама, няма Чистота. А където я няма Чистотата, не присъствува Духът. Духът присъствува и слиза само там, където Чистотата съществува. И Царува. Това е. По друг начин не може. Ето това е отговорът. Хайде, работете и се учете по нея! Резултатът ще бъде катастрофален.

67. И сега, през 2005 г., продължават да крадат снимките от мен. Все едно, че ме няма. Да, ама мене ме има. Зад мене стоят 22 тома на «Изгревът», зад мене стоят 59 томчета издадено чрез мен оригинално Слово на Учителя, които съм запазил 30-40 години по време на комунистическата диктатура, когато всеки месец се правеха обиски, изземваха се книгите на Учителя и се унищожаваха. Ясно ли ви е това?

Зад мене стоят 20 концерт-рецитала, които организирах и 90% финансирах от 1990 г. до 1998 г., както и 29 концерт-рецитала от 2001 г. до лятото на 2006 г. Ясно ли ви е това?68. Ето това стои зад мене. И аз бях този, който описах историята на Паневритмията. Описах и историята на тези снимки, за които никой не знаеше, освен мен. За архива на Анина Бертоли също никой не знаеше. А за етапите на Паневритмията, която се предава чрез поколенията, никой не знаеше. И се яви- ха лъжците, крадците и мошениците, които се съюзиха и се опълчиха срещу мен, за да ме отстранят. Първият опит бе направен и той е описан в «Изгревът», том IV, стр. 614-645. И оттогава не са спирали. И всичко си реализират. А защо? Защото подведоха и излъгаха стотици хора и ги отклониха, и връщане за тях няма в този им живот. В никакъв случай. Те са вечно отклонени.

69. Така че сега е времето на Предателите. Никой не може да ги спре, защото зад тях стоят онези, които са заблудени и отклонени. Сега е времето на Отклонението. То се управлява от Духа на Заблуждението. И той има право да се прояви. Той не може да се спре. Ще стоим отстрани и ще гледаме.

70. Ще се яви някой и ще каже: «Какъв е този език?» Езикът ми е точен. Ето защо. В «Паневритмията» от 2004 г. на стр. 7-8, в «Предисловие», се опитват да цитират извадки от «Изгревът». Но това се прави без мое разрешение. Това се укрива от мен, че са докарали въпросните снимки отнякъде и от някого си. После, не се изписва цялото име на «Изгревът». Не са цитирали името на съста- вителя. А това се прави навсякъде. А защо? Защото мен не трябва да ме има. Но, ако мен ме нямаше, нямаше да го има «Изгревът». А онези, които са съставили тази «Паневритмия», изобщо не са чели «Изгревът», и особено онези етапи, през които преминава Паневритмията. Ето защо аз сега описвам тези етапи. И езикът трябва да бъде точно такъв. Той си е на мястото. Според хората, които са отсреща.

71. Говори се за снимките. Та кой ви каза за тези снимки, че съществуват? Нали това бях аз, а не някой друг. Излъгаха ме, изиграха ме, обраха ме, и сега тържествуват чрез това издание. Да, това е тържеството на предателите. А имената им са посочени в изданието. Ето затова е такъв моят език. По друг начин не може. Убедихте ли се? Та, аз сега трябва да ги съдя за тези снимки, защото те нямат право на публикация върху тях. Аз имам документ за това. Е, да ги съдя ли пред съда на държавата? Аз ги предавам на съд пред Онзи, Който съществува в Невидимия свят в Школата на Учителя. И Той ще отсъди чрез Правда.

72. И понеже говорим за тези снимки, то те бяха публикувани в «Паневритмия» от 2004 г., за която говорихме. От мен криеха, защото мен ме няма, според тях. А трябваше да ми се предадат лично. Но те си служат с лъжа и кражба още от самото начало. В Предговора на съставителите от стр. 6 се говори, че тези снимки са се издирвали от години. Но кой ги е издирвал и кой води борбата за тях - не се споменава. А защо? Защото крадат и след това се стараят да няма следа. А кражбата идва чрез семейство Гобо и преминава чрез тях. Как така? Ето, понеже има много пропуски и грешки в тяхната «Паневритмия», то те са си пуснали един допълнителен лист за грешките, като там отбелязват, че са получи- ли снимките именно от семейство Гобо. Нещо това да говори за лъжа и подлост? Ето защо всичко, което съм написал и издал в «Изгревът», сега го показвам, за да се знае. И да се помни, защото предателството идва от вчера, преминава през днес и продължава до утре.

73. В предисловието на «Паневритмията» от 2004 г. изобщо се крадат ма- териали от «Изгревът», без да се вземе разрешение от съставителя, т. е. от моя милост. А съставители на тази «Паневритмия» са Ина Дойнова и Георги Петков от Габрово. Георги Петков е същият, у когото бяха оставени негативите на Васко Искренов, заедно със снимките - според Борис Николов и неговото тефтерче. А всичко, което бе записано там, аз съм го проверил, и всичко бе точно записано, но материалите не дойдоха при мен, а ги откраднаха злосторниците, чиито имена са описани в «Изгревът». За да видите какво е положението, ще ви предоставя едно негово писмо от 29.VIII.1992 г. Там ще прочетете за снимките. То ще бъде в точка 76.

74. В това писмо от 28.VIII.1992 г. се говори за куфарите с непечатаните беседи. За тях виж «Изгревът», том III, стр. 205-206. Тези куфари изчезнаха и досега - 2005 г., никой не знае къде са. А може да са попаднали в милицията и да са унищожени. Няма ги. И понеже всичко е завързано във верига, Георги Петков участвува в издаването на промененото и редактирано Слово на Учителя от Пал- ка Кръстева. А това ще научите от двете писма, които съм му ги изпратил препоръчано и съм ги публикувал в «Изгревът», том IX, стр. 764-769 и стр. 775-781. Прочетете ги, и ще видите, че последователно и целенасочено се върви в една и съща посока на отклонението и предателството. А защо? Защото са завързани в една верига отвътре последователно всички, и онзи, който ги е приковал във верига, щом я дръпне и изтегли, то повлича всичките. Ето това е механизмът на веригата.

75. В Габрово бе първото място, където се почна атаката срещу Учителя. Там се издаде едно списание «Йога», на чиято корица бяха сложили портрета на Учителя и отдолу бяха написали «Йога». А вътре бяха публикували портрета на Учителя, така че лицето му бе пробито от онези телчета, чрез които се подвързва списанието. Това е финалът на първото предателство. А за това виж «Изгревът», том I, стр. 267-274, а за това списание - на стр. 273-274. Трябва да прочетете тези неща, за да знаете откъде тръгна предателството по всички направления, та се стигна до «Паневритмия» 2004 г.

76. Писмо на Георги Петков от гр. Габрово от 28.VIII.1992 г.

до Вергилий Кръстев от София

Здравей, брат Вергилий,

Габрово, 28.VIII.1992 г.

Преди всичко се извинявам, че така късно отговарям на писмото ти, но когато то се е получило, аз вече бях на Рила и се завърнах едва сега.

Писмото ти го прочетох с интерес, както и цитираните в него факти. Неточностите обаче се отнасят по въпросите, които засягат моя милост. Мисля, че вече веднъж ти писах това, но още веднъж нека внесем уточнение. Тука, в Габрово, съхранявахме 6 куфара с братски неща. Те бяха съхранявани на тавана на наша сестра, понеже у дома беше прекалено опасно. Понеже бяха такива години- те, аз не съм ровил куфарите и не съм правил опис на тяхното съдържание, защото те не бяха мои и не отговаряше на нашите принципи. Може би си прав за това, което казва брат Борис, и може би в тези куфари да е имало споменатите от теб негативи. Аз не мога нито да потвърдя, нито да отрека този факт, защото не знам съдържанието на куфарите. Въпросът е в това, че към края на седемде- сетте години брат Борис си поиска обратно куфарите и те му бяха върнати неза- бавно. Не ми е известно къде сега са тези куфари. Всичко, което ти пиша, подле- жи на проверка и аз мога да ти го докажа, понеже виждам, че в твоето писмо изразяваш известно недоверие към мене. Сестрата, където се съхраняваха куфарите, си замина, но нейният син със семейството си е жив и здрав и той може да потвърди фактите. Той има лека кола и именно той, с неговата лична кола, докара «беседите» (или по-скоро - куфарите) в Габрово, и след това той ги върна на брат Борис. Той симпатизира на Братството и свърши добра работа. (Той е брат на Маргарита, която сега живее в Париж и която може би познаваш.) Ето и неговия адрес (той ми е съсед): 5300, Габрово, ул. «Любен Каравелов» 35, бл. «Здравец», ап. 10, Енчо Енчев.

Можеш да му пишеш или да се срещнеш с него и да уточниш фактите, и да спрат нелепите и непотвърдени обвинения към мене. Аз мисля, че ние сме сериозни хора и не бива да говорим чути-недочути неща. Аз още веднъж ясно и опре- делено ти казвам, че негативите (или снимките) на В. Искренов не са у мене и никога не съм ги виждал. Много бих се радвал, ако се намерят, и бих съдействувал всячески за това, тъй като те биха послужили за уточняване на Паневритмията, а ние всички желаем това.

Що се отнася до цитираните от теб 500 писма на Учителя, за първи път чувам от тебе за това. Много се радвам, че има такива и че са запазени. По този въпрос: на мене никога не са ми предавани такива писма, нито от брат Борис, нито от брат Кралю или Милка, и ти би могъл да провериш това, вместо да ме обвиняваш. Аз и наистина имам предадени десетина писма, които обаче нямат никаква връзка с цитираните от тебе - те са ми предадени от съвсем други хора, нямащи нищо общо с горепосочените. Такива единични случаи на писма вероятно се срещат и на други места и е съвсем невероятно всички те да бъдат от «твоите». Още веднъж съвсем определено казвам, че никога не са ми предавани от «твоите» писма и изобщо не съм ги виждал. Впрочем, аз се надявам, че скоро цялото наследство на Учителя ще бъде събрано на едно място за съхранение и братски надзор, и ще съдействувам според силите си за това.

Що се отнася до публикациите за Учителя в сп. «Йога», вярно, е че има и пропуски, неточности и недомислия, но принципно не виждам нищо лошо в иде- ята. Напоследък за Учителя се публикуваха статии в какви ли не списания и вестници, а сп. «Йога» е все пак духовно списание. Между впрочем съставители- те подходиха с голяма отговорност, специално искаха от нас разрешение затова и направиха каквото можаха. Допуснатите пропуски са от незнание, но нека не ги съдим така строго за това. Те уважават много Учителя и го направиха именно от уважение, а не с цел някаква задна мисъл. Винаги съм се учудвал, че има хора, които не виждат голямото, доброто, светлото в една идея, а непременно търсят недостатъците и негативното. Това в никакъв случай не съответства на завета, който ни остави Учителят.

Изразявайки пожелание за по-добро и по-ползотворно сътрудничество в бъдеще, ти пожелавам всичко хубаво и светло.

С поздрав: Жоро*

77. И накрая трябва да документираме излизането на «Паневритмия» през2004 г. Към нея се прибавя един допълнителен лист, който се продава с книгата.Това е лист за допуснатите грешки в тази «Паневритмия». И за да не се изгубислед време този лист, то аз го публикувам. А защо? За да видите какво е пропус-нато, какви са грешките, кои са съставители на тази «Паневритмия» и откъде садошли снимките. Така че спокойно се запознайте с този лист. Ето, виждате ли,че всичко си идва на мястото. Предателите застават плътно до своята «Панев-ритмия». И така ще вървят и в бъдеще. За тях спиране няма да има. Пътят им еопределен. Те ще живеят вечно в своя път.

78. ДОПУСНАТИ ГРЕШКИ**

Издателството и екипът, подготвил книгата, поднасят своите извинения за допуснатите грешки.

1) На стр. 24 в края на текста липсва следният пасаж:Свободата - това е разкриване на великите съкровища, които крие човешката душа в себе си. При свободата тя поема ръководството. Свободата - това е рухване на всички окови, тесни схващания, заблуждения, и влизане в необятните простори и възможности, които крие човешкият дух в себе си. Свободата - това е отваряне на красиви перспективи за възход и постижения.

7. Космична Любов. Човешкото съзнание в своето развитие се превръща в любов. Космичната Любов обхваща всички гореспоменати сили; тя ги носи в себе си. Те са неин израз. Космичната Любов днес се ражда в човешкото съзна- ние като ново прозрение за същината на живота. Тя е излизане от смъртта и влизане в живота; излизане от живота на сенките и влизане в живота на една велика реалност - идване до изворите на самия живот. Тя е това, което примирява всички противоречия, което побеждава всички препятствия. Тя е възкресение.

Само онзи, който има чистота на тялото, ума и сърцето, ще разбере какво нещо е човешкото щастие, какво нещо е Космична Любов. Когато човек влезе в царството на чистотата, през сърцето му протичат кристалните животворни струи на Космичната Любов!

Паневритмията е музикален и пластичен израз на тия изгряващи сили. По този начин тя спомага за тяхното възрастване в душите и в живота.

Така тя подготвя пътя за новия красив живот, който иде - на свобода, справедливост и разумност, на хармония, братство и свобода, на Космична Любов.

2) На стр. 65 са разменени текстовете под снимките - текстът под дясната снимка е от гърба на лявата и обратно.

3) На стр. 109 снимката от фиг. 1.2. е неправилна. Пляскането трябва да стане след по-високо изнасяне на ръцете нагоре (наклон нагоре 45 градуса), малко по-напред и малко вляво.

4) Пропусната е и следната информация:Тази книга съдържа:

Първи дял на Паневритмията - 28 упражнения, от оригиналния текст наЯрмила Ментцлова, Мария Тодорова, Елена Андреева, Катя Грива от 1946-7 г.

* Жоро - Георги Петков от гр. Габрово.

** Това е допълнителен лист, който е добавен към «Паневритмия» от 2004 г. Той се раздава заедно с книгата, (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)

Втори дял - «Слънчеви лъчи», от единственото издание от 1942 г.

Трети дял - «Пентаграм», от «Паневритмия» под съставителството на КрумВъжаров и Мария Митовска, София, 1993 г.Използван е фотоархивът на Ярмила Ментцлова, Мария Тодорова и д-рЖеков.фотограф на съвременните снимки - Живко СтоиловНа снимките - Севлия Цуцекова и Ясен ДаскаловПредпечатна подготовка - Иван Джеджев. Компютърна обработка на фотосите - Живко Стоилов. Изказваме сърдечна благодарност на семейство Гобо от Франция за любезно предоставения фотоархив на Ярмила Ментцлова.

79. Аз съм напълно убеден, че ще дойде време да се публикува истинската Паневритмия. Няма такъв случай в Школата на Учителя, където при всеки случай да няма развръзка. Аз съм описал хиляди такива случаи в поредицата «Изгревът». Няма случай, когато се нарушават окултните закони, да не се задействува законът на Правдата чрез Божието възмездие. Аз доживях да видя всичко това. И трябва да доживея да видя окончателната развръзка с историята на Паневритмията.

80. А каква ще бъде ролята на Предателите тогава? Те няма да изчезнат. Те ще съществуват, както чрез своите издания, така и чрез своя Братски съвет, асоциации и тем подобни. Целта им е да направят от Учението на Учителя организация и след това - религия. А преди това ще променят Словото на Учителя, както и Песните на Учителя и Паневритмията на Учителя. Ето това е техният план. Този техен план се изпълнява много точно повече от сто години. А особено след новата епоха от 1990 г. за следващите 45 години, до 2035 г.

81. Целта на това изложение е ясна. Да се покаже историята на различни- те етапи, през които преминава Паневритмията. В следващия раздел съм дал приложение къде и в кой том от «Изгревът» присъствува Паневритмията.

82. Духът на Истината съществува в света на Чистотата. Духът на Панев- ритмията също там пребивава. Там е създадена и там се играе Паневритмията. Чрез Виделина и чрез Светлина.

83. Учението на Учителя какво представлява? Чистота. Чистота в мисли, чистота в чувства и чистота в действие. Където е Чистота, там е и Духът. Амин!

20.06.2005 г. 10,20 часа, гр. София

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...