Jump to content

Снимки и бележки към снимките в „Изгревът" том XVII


Ани

Recommended Posts

Снимки и бележки към снимките в „Изгревът" том XVII

170603.jpg

Снимка № 1. Учителят Петър Дънов

170604.jpg

Снимка № 2. Учителят пред палатката си над второто езеро Елбур, Рила

170602.jpg

Снимка № 3. Учителят пред палатката си, Рила

170605.jpg

Снимка № 4. Учителят, а под него лагера при второто езеро Елбур - 3.VIII. 1939 г.

170606.jpg

Снимка № 5. Палатката на Учителя, най-отляво с навеса, 1932 г. Една година палатката на Учителя е била до второто езеро при голямата скала. По късно тя се изнася на билото, за да не Го безпо­коят приятелите непрекъснато.

170607.jpg

Снимка № 6. - 1932 г. Една година палатката на Учителя е била до второто езеро при голямата скала. По късно тя се изнася на билото, за да не Го безпо­коят приятелите непрекъснато.

170608.jpg

Снимка № 7. Учителят пред палатката си, до скалите с Боян Боев - 1932 г. Една година палатката на Учителя е била до второто езеро при голямата скала. По късно тя се изнася на билото, за да не Го безпо­коят приятелите непрекъснато.

170609.jpg

Снимка № 8. Учителят пред палатката си. Снимката е от 12.VIII.1936 г. Това е годината на побоя над Учителя, когато Той се качва на второто езеро с парализа на десен крак и дясна ръка. Тук той позира на фотографа.

170610.jpg

Снимка № 9. Учителят пред палатката си - 22. VII. 1938 г.

170611.jpg

Снимка № 10. Учителят пред палатката си - 21. VIII. 1938 г.

170612.jpg

Снимка № 11. Учителят пред палатката си - 22. VII. 1938 г.

170613.jpg

Снимка № 12. Учителят с Неделчо Попов и Асен Арнаудов

170614.jpg

Снимка № 13. Учителят пред палатката си - 18. VIII. 1939 г.

170615.jpg

Снимка № 14. Учителят пред палатката си, Рила

170616.jpg

Снимка № 15. Учителят под навеса на палатката си - 8. VII. 1931 г.

170617.jpg

Снимка № 16. Учителя пред второто езеро Елбур "Бог е силният"

170618.jpg

Снимка № 17.

17а. Учителят и Жорж Радев

17б. Учителят и отдолу главата на Жорж Радев

170619.jpg

Снимка № 18. Учителят

170620.jpg

Снимка № 19. Учителят пред скалата с надписите, при извора

Снимка № 20. Учителят при второто езеро Елбур

170621.jpg

Снимка № 21. Учителят на Рила

170622.jpg

Снимка № 22. Учителят при третото езеро Балдер Дару

170623.jpg

Снимка № 23. Учителят при третото езеро Балдер Дару, вляво Теофана Савова

170624.jpg

Снимка № 24. Учителят пред езерото "Близнаците" - 1937 г.

170625.jpg

Снимка № 25. Учителят пред езерото Сърцето - 1932 г.

170626.jpg

Снимка № 26. Учителят при седмото езеро - главата "Шемхаа", долу се вижда петото езеро Бъбрека "Махабур"

170627.jpg

Снимка № 27. Учителят на Рила

170628.jpg

Снимка № 28: Учителят с приятели над петото езеро - Бъбрека (Махабур), 21 .VIII.1939 г. Отдясно на Учителя е Кирчо Лъвчето, под него е Петър Пам- поров. Под Учителя е Нейчо Попов от Ямбол, под него е Елена Хаджи Григоро­ва - с бялата шапка.

170629.jpg

Снимка № 29: Учителят на екскурзия с приятели на 5.VIII.1931 г. до петото езеро - Бъбрека (Махабур).

 

Седящи отляво надясно: 1. Йордан Савов. 2. Стоянка Илиева. 3. Учите­лят. 4. Иван Кисьов. 5. Елена Хаджи Григорова. 6. Наталия Чакова. 7. Теофана Савова - с плетената шапка. 8. Савка Керемидчиева. 9. Дора Савова (сестра на Теофана). Прави: 10. Димитър Цеков. 11. Буча Бехар. 12. Петра Шелингозова - със забрадката. 13. Крум Няголов.

170630.jpg

Снимка № 30: Екскурзия с Учителя на 5.VIII.1936 г. при шестото езеро - Сърцето.

 

Отляво надясно: 1. Димитър Цеков, държи в лявата си ръка бялата шапка, а с дясната се подпира с бастуна си. 2. Стоянка Илиева. 3. Йордан Савов. 4. Елена Хаджи Григорова. 5. Учителят. 6. Савка Керемидчиева. 7. Теофана Саво­ва до Савка. 8. Дора Савова. 9. Наталия Чакова. 10. Иван Кисьов. 11. Крум Няголов - с бялата рубашка. 12. Буча Бехар. 13. Петра Шелингозова с бялата забрадка.

170631.jpg

Снимка № 31: Екскурзия на 5.VIII.1931 г. при Пазар-дере срещу Тодорини кукли и езерото Карагьол. Казва се Пазар-дере, защото тук по турско време са докарвали стадата - говеда, коне, овце - и търговците са купували стоката, като са я дамгосвали с горещо желязо, като всеки търговец си е имал подходящ знак. За това върхът над Пазар-дере се нарича Дамга - от дамгосва- не на зачервено желязо по хълбока на животните.

 

Седящи първи ред: 1. Наталия Чакова. 2. Стоянка Илиева. 3. Петра Ше­лингозова. 4. Буча Бехар. Втори ред: 5. Дора Савова. 6. Савка Керемидчиева. 7. Елена Хаджи Григорова. 8. Йордан Савов. 9. Учителят. 10. Иван Кисьов. 11. Те­офана Савова с плетената бяла шапка. 12. Крум Няголов.

170632.jpg

Снимка № 32. Изглед на извора Махабур, Учителят е в средата - 1932 г.

170633.jpg

Снимка № 33: С Учителя при извора Махабур, 30.VII.1932 г.

 

1. Учителят е в средата в бяло. 2. Отдясно, с бялата забрадка, е старата София Попова. 3. Отляво на Учителя, до бялата Му шапка, с преметнат през рамото шал, е Елена Хаджи Григорова. 4. Най-отдясно, с черната пелерина, седнала, е Мария Тодорова, 5. Стоящият отдясно е Начо Петров.

170634.jpg

Снимка № 34: С Учителя при извора Махабур. Учителят нарежда ху­бавите бели камъни в басейна (коритото) на новата чешма. Денят е 13.VIII.1931 г., 11 ч преди обед. Над Учителя е Олга Славчева, с бялата шапка.

170635.jpg

Снимка № 35: С Учителя след работа при чешмичката - 13.VIII.1931 г. по обед.

 

Първи ред седнали отляво надясно: 1.... 2. Цеко Етугов. 3. Крум Въжаров. 4. Михаил Иванов. 5. ... 6. Учителят. 7. Елена Хаджи Григорова. 8. ... 9. Мария (Мичето) Златева - налива си вода при чучура на чешмата. Седнали втори ред: 10. Боян Боев. 11 Иван Кисьов. 12. Димитър Звездински. 13.... 14. Георги Радев. 15.... 16.... 17.... 18. Владо Николов (руснакът)

170636.jpg

Снимка № 36: С Учителя при изворът Махабур 13.VIII.1931 г. 12 ч по обед. Почивка след продължителна работа по чешмичката. Същото подрежда­не както снимка № 35, като най-вдясно е седнала Мария Златева, след като си е наточила вода на чучура, който вдясно се вижда, че тече изобилно.

170637.jpg

Снимка № 37: С Учителя на почивка след работа по устройване на чешмичката, чучура при извора Махабур, 13.VIII.1931 г. по обед. Същото под­реждане както при снимка № 35, с тази разлика, че до Елена Хаджи Григорова е седнал Пеню Ганев, който по това време ги е фотографирал.

170638.jpg

Снимка № 38: С Учителя, група братя и сестри при извора Махабур, 1931 г. Учителят е седнал най-отгоре на снимката. Отпред Никола Нанков дър­жи термос с лявата си ръка, а до него с бялото сако е Георги Тахчиев от град Ямбол.

170640.jpg

Снимка № 39: С Учителя при извора Махабур, 14.VIII.1931 г. Изпра­щане на Учителя заедно с братя и сестри за София.

 

Първи ред отляво надясно: 1. Михаил Краев от Оряхово. 2. Иван Кисьов. 3. Тодор Абаджиев. 4. Васил Константинов. 5. Никола Нанков. 6. Учителят. 7. Катя Зяпкова. 8.... 9. Елена Хаджи Григорова. 10.... 11.... Втори ред: 12. Между Иван Кисьов и Тодор Абаджиев, зад тях, е Михаил Иванов. 13. Между Васил Константинов и Никола Нанков е Георги Радев. 14. До Учителя вляво на същия ред е Димитър Сотиров. 15. Между двамата е Георги Константинов в бяло. 16. До него е Георги Тахчиев от Ямбол. 17. До него е Михаил Стоицев. 18. До него е Ганка Парлапанова. 19. Мария Златева. 20. Най-отдясно, препасана с колан, е Олга Славчева. 21. Над нея, дребният и гърбавият е Петко Русев. 22. Горе, раз­крачен, с елече, е Пеню Ганев.

170641.jpg

Снимка № 40: С Учителя при извора Махабур, 14.VIII.1931 г. Подреждането на лицата е същото, както в снимка N° 39, като над Учителя е главата на Писинова.

170642.jpg

Снимка № 41: С Учителя при Езерния връх, при седмото езеро на 21 .VIII.1939 г. На снимката има и французи. На втория ред отляво надясно трети под ред с бялата шапка е Елена Хаджи Григорова. Боян Боев е четвърти по ред на първия ред, седнали, отляво надясно.

Link to comment
Share on other sites

170643.jpg

Снимка № 42. Елена Хаджи Григорова в различни възрасти

170644.jpg

Снимка № 43. Елена Хаджи Григорова в различни възрасти

170645.jpg

Снимка № 44. Елена Хаджи Григорова пред приемната на Учителя

170646.jpg

Снимка № 45. Елена Хаджи Григорова с цигулка в ръка

170647.jpg

Снимка № 46. Елена Хаджи Григорова - 12. VII. 1931 г.

170648.jpg

Снимка № 47. Елена Хаджи Григорова на Изгрева - 12. VII. 1931 г.

170649.jpg

Снимка № 48. Пеню Ганев и Елена Хаджи Григорова - 1931 г

170650.jpg

Снимка № 49. Пеню Ганев и Елена Хаджи Григорова - 1931 г

170651.jpg

Снимка № 50. Стоянка Илиева и Елена Хаджи Григорова пред къщата на Стоянка построена по план на Учителя

170652.jpg

Снимка № 51. Елена Хаджи Григорова пред собствената си къща на Изгрева

170653.jpg

Снимка № 52. Олимпи Янков, Елена Хаджи Григорова и Пеню Ганев на Рила - 1931 г.

170654.jpg

Снимка № 53. Елена Хаджи Григорова в лодката при второто езеро Елбур

170655.jpg

Снимка № 54. Елена Хаджи Григорова и Пеню Ганев при Харамията

170656.jpg

Снимка № 55 Елена Хаджи Григорова с Учителя при езерото Сърцето - 1936 г. Снимката показва панорамата на шестото езеро - „Сърцето".

170657.jpg

Снимка № 56 Мария Златева свири при „главата" на шестото езе­ро. Погледнато отгоре, тази „глава" прилича на лъвска глава. На снимка № 57 се вижда добре „главата", която представлява една площадка, на която са сви­рели музикантите. А на отсрещната страна на езерото, като на амфитеатър древен, са се нареждали приятелите, седели са и са слушали при необикнове­на акустика.

170658.jpg

Снимка № 57. Мария Златева свири пред "Главата" на шестото езеро Сърцето - 5. IX. 1932 г.

170659.jpg

Снимка № 58. Георги Радев, с раницата, Минко Тонев и Елена Хаджи Григорова

170660.jpg

Снимка № 59. Елена Хаджи Григорова и Пеню Ганев при Езерото на съзерцанието

170661.jpg

Снимка № 60. Елена Хаджи Григорова и Пеню Ганев свирят при Езерото на съзерцанието

170662.jpg

Снимка № 61.

61а.Елена Хаджи Григорова и Пеню Ганев при Градинското езеро зад Кара-гьол, Рила

61б. Елена Хаджи Григорова, Пеню Ганев и Петър Арабаджиев при Градинското езеро зад Кара-гьол, Рила

170663.jpg

Снимка № 62.

62а. Елена и Пеню при второто Урдино езеро

62б. Елена и Пеню при второто Урдино езеро

170664.jpg

Снимка № 63. Елена и Пеню при второто Урдино езеро

170665.jpg

Снимка № 64. Елена и Пеню при Урдините езера в съзерцание

170666.jpg

Снимка № 65. Елена и Пеню с изглед към връх Мальовица

170667.jpg

Снимка № 66. Учителят, Райна Грозданова, Маргарита Мечева, Ани Шишкова и Георги Радев

170668.jpg

Снимка № 67.

67а. Ани Шишкова пред бараката си на Изгрева

67б. Ани Шишкова на бивака Ел Шадай

170669.jpg

Снимка № 68: Ани Шишкова - Миличката, с група братя и сестри на Рила.

 

Първи ред седнали: 1. Николина Балтова. 2. Дора Карастоянова. 3. Каназирева.

 

Втори ред седнали: 1. Севда ... 7. Катя Грива. 10. Йорданка Жекова. 11. Мария Захарната.

 

Трети ред седнали: 3. Ани Шишкова с бялата шапка, белия шал и бялата рокля.

170670.jpg

Снимка № 69. Михалаки Георгиев в различни възрасти

170671.jpg

Снимка № 70. Михалаки Георгиев

170672.jpg

Снимка № 72.

72а. Мара Белчева

72б. Мара Белчева

170673.jpg

Снимка № 73. . Елена Казънлаклиева - 7.III,1917 г.

170674.jpg

Снимка № 74. . Елена Казънлаклиева с дъщеря си

170675.jpg

Снимка № 75: Елена Казанлъклиева на Рила с Учителя, на Седемте рилски езе­ра, 12. VIII. 1939 г.

 

Първи ред отляво надясно: 1. Мария генерал Стоянова с пепитена рокля. 2. Д-р Давидова - с бяла коса и жилетка с българска бродерия. 3. Елена Казан­лъклиева най-вдясно, с кафява жилетка - плетена. Втори ред отляво надясно: 1. Георги Тахчиев от Ямбол. 2. ... 3. ... 4. Стоянка Илиева. 5. Сабхай - с бялата шапка. 6. Карден - с бялото манто. 6. Между Сабхай и Карден се вижда Таня Камбурова - дъщерята на Марин Камбуров, облегнала се е на съпруга си Ки­рил Икономов. 8. Учителят - в средата. 9. До Него е Катя Грива, която Го гледа. 10. До нея е старата Попова, част от главата. 11. Под нея е Ганка Парлапанова. 12. Над 1., Георги Тахчиев, е Катя Зяпкова. Горе: 13. В средата с костюма и жилетката под сакото е Георги Куртев. 14. Над Учителя е евангелският пастор Методи Марков с бяла фланелка и сако. 15. Над него встрани е Гради Минчев - най-високият. 16. Начо Петров, с белите мустаци, е до Методи Марков. 17. Боян Боев - с бялата рубашка. 18. Над Боян Боев е Методи Шивачев. 19. Старата София Попова е до Боян Боев, с тъмно манто. 20. Цанка Екимова - най-накрая вдясно.

170676.jpg

Снимка № 76: Елена Казанлъклиева на Рила, 12.VIII.1939 г.

 

Първи ред седнали: 1. Мария генерал Стоянова. 2. Д-р Давидова. 3. Елена Казанлъклиева. Втори ред седнали: А. Георги Тахчиев от Ямбол. 5. Сабхай - с бялата шапка. 6. Карден - със светлото манто. 7. Над д-р Давидова и Елена Казанлъклиева е Ганка Парлапанова. 8. Учителят. 9. Над Него е Методи Мар­ков - евангелски пастор. 10. Над него е Гради Минчев. 11. Боян Боев - с бялата рубашка. 12. Над него е главата на Методи Шивачев. 13. София Попова, с тъм­ното манто, до Боян Боев. 14. Над Попова е Цанка Екимова. 15. Вдясно, с бели­те мустаци и бяла коса, е Начо Петров. 16. Под него седнал е д-р Михаил Стои- цев. 17. Между Попова и Михаил Стоицев са се сгушили отпред - Буча Бехар и зад нея - Петра Шелингозова.

170677.jpg

Снимка № 77: Елена Казанлъклиева с Учителя на Рила, 12.VIII.1939 г. В същия ден, към първоначалната група от снимки № 75 и 76 са се присъедини­ли още мнозина.

 

На първи ред седнали най-отдясно: 1. Трета отдясно наляво е Елена Ка­занлъклиева, до нея и над нея е д-р Давидова. 2. До Учителя е седнала Катя Грива. 3. До нея е старата София Попона. 4. Пенка Белева - до нея. 5. Петра Шелингозова. 6. Буча Бехар. 7. Михаил Стоицев. 8. Над Учителя е Боян Боев. 9. Най-отдясно е Пеню Ганев. 10. До него в профил е Ганка Парапанова. 11. Отля­во на първи ред е Георги Тахчиев. 12. До него е Стоянка Илиева. 13. В средата са отново Сабхай и Карден - французойки.

170678.jpg

Снимка № 78.

78а. Елена Казънлаклиева

786. Елена Казънлаклиева и д-р Давидова

170679.jpg

Снимка № 79. Д-р Стефан Кадиев в различни възрасти

170680.jpg

Снимка № 80. Д-р Стефан Кадиев и Иванка Тетевенска

Снимка № 81. Д-р Стефан Кадиев, Иванка Тетевенска и Еленка

170681.jpg

Снимка № 82. Д-р Стефан Кадиев и Иванка Тетевенска

170682.jpg

Снимка № 83. Иванка Тетевенска, Д-р Стефан Кадиев и дъщерята Еленка

170683.jpg

Снимка № 84.

84а. Иванка Тетевенска

84б. Д-р Стефан Кадиев

84в. Еленка

84г. Пенка

170684.jpg

Снимка № 85. Д-р Стефан Кадиев, съпругата му Иванка Тетевенска и брат му Кирил

170685.jpg

Снимка № 86. Д-р Стефан Кадиев всред колеги с бялата престилка

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...