Jump to content

Съдържание


Recommended Posts

ИЗГРЕВЪТ Том XXV Съдържание

Посвещение на Духа на Живота 3

Част 1. БЪЛГАРИЯ И УЧИТЕЛЯ ПРЕЗ БАЛКАНСКАТА И ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА 5

А. ПОГРОМЪТ НА БЪЛГАРИЯ (1912-1914 г. Публикации на Софрони Ников 6

I. Оправдание на милитаризма 7

София, Военно книгоизд. на Гужгулов и Котев, 1912, с. 20-25 .

II. Балканската война 9

София, печ. С. М. Стайков,1913. 30 с.

III. Глас към Русия 27

София, печ. С. М. Стайков, 1913. 30 с.

IV. Виновен ли е царят за погрома? 43

София, печ. Искра, 1914. 32 с.

V. Историческо значение на погрома 61

София, печ. Искра, 1914. 32 с.

VI. Трябва ли да се боим за бъдещето? 78

София, печ. Искра, 1914. 32 с.

Б. ЕПОПЕЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ВОЕННА МОЩ (1912-1919 г.) 94

I. На война с войника / авт. Минчо Сотиров 95

1. Освободителната война (1912-191 3 г.) 95

2. Европейската война (1914-191 9 г.) 152

II. Епопеята на Бдинци през Великата война (1915-1918 г.) 169

1. Трети пехотен бдински полк във великата освободителна война (1915-1918 г.) / [авт. и състав.] Александър Петков Игнатиев .... 170

1.1 Мобилизация и съсредоточение край границата 171

1.2 Война със Сърбия 172

1.3 Връшка чука 176

1.4 5-и, 6-и и 7-октомврий на Връшка чука: Балада 180

1.5 В крива ливад а 182

1.6 В Беласица 182

1.7 В долината на Струма 183

1.8 В окопът: Стихотворение 189

1.9 Висотата 1248 189

1.10 На Бдинци : Стихотворение / Н. Т. Попов 197

1.11 На героите Бдинци : Стихотворения / Т. И. Бъчваро в 198

1.12 Галичица 198

1.13 Братин дол - Търново 201

1.14 Дойди си, дойди! 205

1.15 Списък на офицерите от 3-и пехотен Бдински полк през войните 1915-191 8 г. 206

2. С Бдинци в боя през 1915-1918 г.: книга 1 / Петър Кръстев 211

2.1 В поход 212

2.2 Обявяване на война 214

2.3 Първо кръщаване в огъня 215

2.4 В нощен марш към "Връшка чука" 217

2.5 Нощната атака на к. 472 - на 18 срещу 19 октомврий 1915 г. 223

2.6 Атаката при Болевац-2 0 и 21.X.1915 г. Вероломството на сърбите 226

2.7 Лов на коне 231

2.8 Кота 1248 233

2.9 51-и пехотен полк на "Перистери" 234

2.10 В сенките на скалите 240

3. С Бдинци в боя през 1915-1918 г.: книга 2 / Петър Кръстев 244

3.1 "София или смърт" 1912 г. 244

3.2 Боевете за кота 1248 - от 10-18 март 1917 г. 245

3.3 "Сарай" - в огън 251

3.4 "Фуражировка" 1916 г. 252

3.5 "Бриян" - нападнат, 1917 г. 255

3.6 При езерото Тахино. Подвиг 257

3.7 В пазвите на мъглата 258

3.8 Мечката в капана 262

3.9 Лов на мечки 263

3.10 Безстрашният подофицер [Флоро Гуголов] - 16.III.1917 г. 265

3.11 Две денонощия под снеговете - 27 и 28 март 1918 г. 266

3.12 Във вражеския лазарет 268

3.13 На "Томорос" - март 1917 г. 269

3.14 Знамето е спасено 271

3.15 Една нощ - от многото такива в позиционната борба, 1916 г. 275

III. Беседи по отечестволюбие / Лазар Михайлов Котев 277

Любов към отчеството (със стихотворения от Ив. Вазов, Килифаров, Ст. Ватралски)

В. УЧИТЕЛЯТ ДЪНОВ ЗА ВОЙНИТЕ 1912-1913 г. и 1914-1918 г. 286

1. УЧИТЕЛЯ Т ЗА ВОЙНИТЕ - Балканската война (1912-1913 г.) и Първата световна война или Европейската война (1914-1918 г.) 287

1.1 Войните и вярата 287

СПАСЕНИЕТО : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 25 февруарий, 1917 г. София. - В: Все що е писано. София, 1942, с. 54-55.

1.2 Мравунякът на Господа и войните 287

ПО ПРЕДАНИЕ : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 2 май, 1920 г. София. - В: Ще управлява всички народи. София,

1948, с. 100-103.

1.3 Войните на Балканския полуостров 289

МЕРИЛО ЗА ПРАВИЛНО РАЗБИРАНЕ : [Съборна беседа от Учителя, държана на] 20 август [1920 г.], втори ден - петък, 7 ч. сутринта [В. Търново]. - В: Беседи, обяснения и упътвания от Учителя държани на учениците и слушателите на Бялото Братство на събора през лятото на 1920 г. в гр. В. Търново, 19-24 август. София, 1920, с. 43.

1.4 Войните и човекът като образ и подобие на Бога. 290

КОЙТО ДОЙД Е ПРИ МЕН : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 16 март, 1924 г. София. - В: Който дойде при мен. София, 1950, с. 9-10, 10.

1.5 Войните и човечеството 290

ЧУХА, ЧЕ ИДЕ ИСУС : 10 [неделна] беседа от Учителя, държана на 3 ноемврий, 1929 г. София - Изгрев. - В: Крадецът и пастирът : [Беседи, XII серия] т. 1. София, 1937, с. 218-219.

2. УЧИТЕЛЯТ ЗА БЪЛГАРИЯ И ВОЙНИТЕ 291

2.1 Мисли за България 291

ЯКОВ И ИСАВ : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 8 април, 1917 г. София. - В: Все що е писано. София, 1942, с. 72-73.

2.2 България и войните 292

ЗАТОВА СЕ РОДИХ : 1 [неделна] беседа от Учителя, държана на 10 октомври, 1926 г. в гр. София : [Сила и живот] IX серия. София, 1929, с. 16-17.

2.3 Религиозни течения в България и пророчество за идващо изпитание (1926-1937 г.) 293

ТАЗИ ПРИТЧА : 12 [неделна] беседа от Учителя, държана на 26 декемврий, 1926'г. в гр. София : [Сила и живот] IX серия. София, 1929, с. 21-24.

3. УЧИТЕЛЯТ ЗА ВОЙНИТЕ, ЗАПЛАТАТА И ХЛЯБА 295

3.1 Войните и хляба 295

РАДВАЙТЕ СЕ : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 15 април - Велик-ден, 1917 г. София. - В: Все що е писано. София, 1942, с. 84-85.

3.2 Заплатата от Общоевропейската война (1914-1918 г.) 296

ДА НАЕМЕ РАБОТНИЦИ : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 10 ноемврий, 1918 г. София. - В: Дали може. София, 1942, с. 350-353.

3.3 Хлябът да се дава даром в България 297

ХЛЯБЪТ И ЖИВАТА ЕНЕРГИЯ; : [Неделна] беседа държана от Учителя на 22 май, 1921 г. София - В: Новият човек : Неделни беседи 13 март 1921 г. - 2 октомврий 1921 г. София, ИК Жануа'98, 2002, с. 207-209.

3.4 Героите от войната 1914-1918 г. и парите 299

ОНЕЗИ ДНИ ЩЕ СЕ СЪКРАТЯТ : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 25 май, 1924 г. София. - В: Който дойде при мен. София, 1950, с. 180, 180-181, 185.

3.5 Европейската война и християнството 300

САМ С УМА СИ : [14 неделна] беседа от Учителя, държана на 9 януарий, 1927 г. в гр. София. - В: Влизане : [Сила и живот] IX серия, [т. 2]. София, 1930, с. 41-42.

4. УЧИТЕЛЯТ ЗА ВОЙНАТА 1914-1918 г. 301

(Първата световна война или Европейската война)

4.1 Христовото учение и войната 1914-1918 г. 301

В КЪЩИ : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 1 септемврий, 1918 г. София. - В: Дали може. София. 1942, с. 177-179.

4.2 Войната 1914-1918 г. и Божествената война 302

В МОЕ ИМЕ : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 29 септемврий, 1918 г. София. - В: Дали може. София, 1942, с. 242-243. 245. 250-251, 252. 253.

4.3 Страданията и Божието благословение 306

ДА СЕ РОДИ : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 6 октомврий, 1918 г. София. - В: Дали може. София, 1942, с. 272.

4.4 Призвани на война 307

ПРИЗВАНИТЕ : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 3 ноемврий, 1918 г. София. - В: Дали може. София, 1942. с. 342.

4.5 Платете своята дан на Господа 307

КАТО ЧУХА : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 17 ноемврий, 1918 г. София. - В: Дали може. София, 1942, с. 371-373.

4.6 Борбата между арахангел Михаил и змея 309

ЩЕ УПРАВЛЯВА ВСИЧКИ НАРОДИ : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 7 март, 1920 г. София. - В: Ще управлява всички народи. София, 1948, с. 4-6, 14-15, 16-21.

4.7 Войната между християнските народи 315

БРАТЯ И СЕСТРИ НА ХРИСТА : [Неделна] беседа държана на 19.Х.1921 г. в София. - В: Сила и живот : IV серия : Беседи държани от Дънов по стенографски бележки. София, 1922, с. 12-13.

4.8 Първата световна война 315

АКО ПРЕБЪДЕТЕ В МЕНЕ ... : [Неделна] беседа държана на 18.VI.1922 г. в София. - В: Сила и живот : V серия : Беседи държани от Дънов ло стенографски бележки. София, 1922, с. 424-426.

4.9 Войната и интересите на българския народ 316

ЖИВИЯ Т ГОСПОД : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 1 октомври, 1922 г., гр. Русе. - В: Живият Господ. София, 1922, с. 11-13, 19-20.

4.10 Всеобщата война 1914-1918 г. 318

БЪДЕТЕ РАЗУМНИ: [Неделна] беседа [от Учителя], държана на 16.IX.1923 г. - В: Двата природни метода: Беседи; [Сила и живот] VI серия. [София, 1924], с. 19-20.

4.11 Законите на обществото, войната и промените в живата природа 319

ДОПРЕНИЯ Т ВЪГЛЕН: [Неделна] беседа [от Учителя], държана на 20. I. 1924 г. - В: Двата природни метода: Беседи: [Сила и живот] VI серия. [София, 1924], е. 342-343, 344, 345.

5. УЧИТЕЛЯТ ЗА МИРА И СЪГЛАШЕНИЕТО СЛЕД ВОЙНАТА 1914-1918 г. 320

5.1 Мирът след войната 1914-1918 г. 320

В ИСТИЯ ЧАС : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 14 юлий, 1918 г. София. - В: Дали може. София, 1942, с. 50-51, 57-60.

5.2 Мирът иде! 323

ПОГЛЕДНА ПЕТРА : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 18 август, 1918 г. София. - В: Дали може. София, 1942, с. 146-147.

5.3 Предложения за мир 324

ДВАМАТА БРАТЯ : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 22 септемврий, 1918 г. София. - В: Дали може. София, 1942, с. 235-236.

5.4 Войните и мирът 325

МОЛИХ СЕ : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 18 април, 1920 г. София. - В: Ще управлява всички народи. София, 1948, с. 83, 84, 87.

5.5 Съглашението и войната от 1914-1918 г. 328

В РОВА НА ЛЪВОВЕТЕ : [Неделна] беседа държана от Учителя на 24 април 1921 г., Връбница, София. - Новият човек: Неделни беседи 13 март 1921 г. - 2 октомврий 1921 г. София, ИК Жануа'98, 2002, с. 143, 144-145.

6. УЧИТЕЛЯТ ЗА ВОЙНИТЕ И СЪДБАТА НА БЪЛГАРИТЕ 329

6.1 Българите и войните 329

ДА ГО ПОСРЕЩНАТ : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 8 септемврий, 1918 г. София. - В: Дали може.

София, 1942, с. 191.

6.2 Българският народ - един от слугите на Господа 330

НЕ МОЖЕ ДА СЕ УКРИЕ : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 15 септемврий, 1918 г. София. - В: Дали може. София, 1942, с. 216-217.

6.3 Войните и съдбата на българите 330

A3 СЪМ ОНЗИ ЧОВЕК : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 28 септемврий, 1919 г. София. - В: Да възлюбиш Господа. София, 1946, с. 145-147, 148, 149-150, 154-156.

6.4 Българският народ и войните 334

ТОЙ ГИ ИЗПИТА : [Неделна] беседа [от Учителя], държана на 16. XII. 1923 г. - В: Двата природни метода : Беседи : [Сила и живот] VI серия. [София, 1924], с. 221-222.

6.5 Българите, които си пречат един на друг 335

БРАТ ТИ СИ ДОЙД Е : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 23 март, 1924 г. София. - В: Който дойде при мен.

София, 1950, с. 32.

6.6 Войните, българите и Божия закон 336

НАПРАЗНО МЕ ПОЧИТАТ : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 11 май, 1924 г. София. - В: Който дойде при мен. София, 1950, с. 155-156.

6.7 Българите и войните 337

КОЙТО СЕ УЧИ : 7 [неделна] беседа, държана от Учителя, на

30 ноемврий, 1924 г. : [Сила и живот, VII серия]. Русе, [1924], с. 27-30.

6.8 Българите не са свободни 338

ТЕ СВИДЕТЕЛСТВУВАТ : 11 [неделна] беседа от Учителя, държана на 19 декември 1926 г. в гр. София: [Сила и живот] IX серия. София, 1929, с. 9-11.

6.9 Изправянето на българите 339

САМ С УМА СИ : [14 неделна] беседа от Учителя, държана на 9 януарий 1927 г. в гр. София. - В: Влизане: [Сила и живот] IX серия, [т. 2]. София, 1930, с. 52.

6.10 Войните на българите и Сатурн 339

ПО-ДРАГОЦЕНЕН : 31 [неделна] беседа, от Учителя, държана на 15 април, 1928 г. София - Изгрев. - В: Синове на възкресението : Беседи: [Сила и живот] X серия, т. 3. София, 1934, с. 230-231.

6.11 Българите и бялата раса 340

ДРУГАТА СЪБОТА : 17 неделна беседа от Учителя, държана на 26 май, 1929 г. София - Изгрев. - В: Голямото благо: Беседи: [Сила и живот] XII серия, т. 3. София, 1936, с. 29-32.

7. УЧИТЕЛЯТ ЗА БЪЛГАРИЯ СЛЕД ВОЙНИТЕ 342

7.1 България след войната 1914-1918 г. 342

И РЕЧЕ БАЩА МУ : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 15 декемврий, 1918 г. София. - В: Дали може. София, 1942, с. 416-417.

7.2 Любовта прави съединението, а съединението прави силата 343

НЕИЗВЕСТНОТО : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 29 декемврий, 1918 г. София. - В: Дали може. София, 1942, с. 421-422, 427-428.

7.3 Напускането на Солунския фронт от българите и голямото плодородие 344

ПРАВИЯТ ПЪТ : [Съборна] беседа от Учителя, държана на 20 август 1919 г, сряда, в 4½ часа след пладне. - В: Беседи, обяснения и упътвания от Учителя дадени на учениците от Всемирното Бяло братство при срещата им в гр. Търново през лятото 1919 г. София, [1919], с. 59-60.

8. УЧИТЕЛЯТ ЗА СЕБЕ СИ, ВОЙНИТЕ И ЗАКОНА НА ЛЮБОВТА 345

8.1 Учителят за себе си и за войните 345

ОТИДЕ СЛЕД НЕГО : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 11 април, 1920 г. София. - В: Ще управлява всички народи. София, 1948, с. 58-59, 59, 62-66, 67.

8.2 Учителят за себе си и за закона на любовта 349

ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ЛЮБОВТА: [Неделна] беседа държана от Учителя на 1 май 1921 г., Велик-ден, София. - В: Новият човек: Неделни беседи 13 март 1921 г. - 2 октомврий 1921 г. София, ИК Жануа'98. 2002, с. 172, 174, 175.

8.3 Българската държава и закона на Любовта 350

МОЙСЕЙ И ХРИСТОС: 5 [неделна] беседа, от Учителя, държана на 7 ноември, 1926 г. в гр. София: [Сила и живот] IX серия. София,1929, с. 25-29.

8.4 Българският народ и закона на Любовта 352

КАК ТИ СЕ ОТВОРИХА ОЧИТЕ?: 7 [неделна] беседа от Учителя, държана на 21 ноември, 1926 г. в гр. София: [Сила и живот]

IX серия. София, 1929, с. 22-26, 27-28.

8.5 Войната 1914-1918 г. и закона на Любовта 355

ДЕРЗАЙ ДЪЩ Е : 22 [неделна] беседа, от Учителя, държана на 5 февруарий, 1928 г. София - Изгрев. - В: Синове на възкресението : Беседи: [Сила и живот] X серия, т. 3. София, 1934, с. 33-34.

8.6 Падналата раса и войната 1914-1918 г. 356

ЩЕ МЕ ВИДИТЕ : 12 [неделна] беседа от Учителя, държана на 16 ноемврий, 1930 г. София - Изгрев. - В: Условия за растене. София, 1949, с. 201.

9. УЧИТЕЛЯТ ЗА УБИЙСТВОТО, НАСИЛИЕТО И ВОЙНИТЕ 357

9.1 Опит за убийство на Учителя Дънов и войната 1914-1918 г. . 357

В РОВА НА ЛЪВОВЕТЕ : [Неделна] беседа държана от Учителя на 24 април 1921 г., Връбница, София. - В: Новият човек: Неделни беседи 13 март 1921 г. - 2 октомврий 1921 г. София, ИК Жануа'98, 2002, с. 153-156, 158-162, 163-164.

9.2 Войните и насилието 361

ДА НАСЛЕДИ : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 19 ноември, 1922 г., София, - В: Живият Господ. София, 1922, с. 124-125.

9.3 Европейските народ и и насилието 362

ТОЙ ГИ ИЗПИТА: [Неделна] беседа [от Учителя], държана на 16. IX. 1923 г. - В: Двата природни метода: Беседи : [Сила и живот] VI серия. [София, 1924], с. 210.

9.4 Войниците, който поддържат доброто в света 363

НАПРАЗНО МЕ ПОЧИТАТ: [Неделна] беседа от Учителя, държана на 11 май. 1924 г. София. - В: Който дойде при мен. София, 1950, с. 142-143.

9.5 Изтребление на българи от българи - още една причина за страданията ни 364

ЗА СЪДБА ДОЙДОХ: 1 [неделна] беседа държана от Учителя на 22.IV.1928 г. София: [Сила и живот, XI серия]. София, 1928, с. 6-8.

9.6 Бесилките и мощната мисъл на българите 365

КОГА РАЖДА: 8 [неделна] беседа от Учителя, държана на 10 юний, 1928 г. в гр. София : [Сила и живот] XI серия. София, 1929, с. 28-30.

9.7 Причината за неуспеха на българите - принасяне в жертва на великите си хора 366

ГОЛЯМОТО БЛАГО: 16 неделна беседа от Учителя, държана на 19 май, 1929 г. София - Изгрев. - В: Голямото благо: Беседи: [Сила и живот] XII серия, т. 3. София, 1936, с. 16-18.

10. УЧИТЕЛЯТ ЗА ДУХОВЕНСТВОТО И ВЪТРЕШНИЯ ГЛАС 367

10.1 Духовенството и предстоящата война 367

ЩЕ БЪДЕТЕ СВОБОДНИ: [Неделна] беседа от Учителя, държана на 11 февруари 1923 г. - В: Поучаваше ги. София, 1949, с. 94, 94-95, 95.

10.2 Офицерът и вътрешния глас, който го спасява 368

ИМАМ ЯСТИЕ: 2 [неделна] беседа от Учителя, държана на 7 септемврий, 1930 г. София - Изгрев. - В: Условия за растене. София, 1949, с. 32.

11. УЧИТЕЛЯТ ЗА НОВОТО УЧЕНИЕ И ВОЙНИТЕ 369

11.1 България и новото учение 369

ДОБРОТО ВИНО : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 4 август, 1918 г. София. - В: Дали може. София, 1942, с. 119-120.

11.2 Новото учението и войните 370

ЗАПАЛЕНА СВЕЩ: [Неделна] беседа от Учителя, държана на 9 май, 1920 г. София. - В: Ще управлява всички народи. София, 1948, с. 110, 111, 113-114, 115.

11.3 Волята на Бога за България - да не страдат хората, да не воюват 371

ЕДНО СТАДО: [14 неделна] беседа от Учителя, държана на 23 януарий, 1928 г. в гр. София. - В: Влизане: [Сила и живот] IX серия, [т. 2]. София, 1930, с. 80-81.

12. УЧИТЕЛЯТ ЗА НОВАТА КУЛТУРА, НОВАТА ЕПОХА И БЪЛГАРИТЕ 373

12.1 Новата култура и новата епоха 373

СЕЯТЕЛЯТ: [Неделна] беседа държана от Учителя на 27 март 1921 г. София. - В: Новият човек : Неделни беседи

13 март 1921 г. - 2 октомврий 1921 г. София, ИК Жануа'98,

2002, с. 56-58, 59, 68-70.

12.2 Новата епоха и българите 375

ЛЮБОВ - НОСИТЕЛКА НА ВЕЧНИЯ ЖИВОТ: [Неделна] беседа държана от Учителя на 10 април 1921 г. София. - В: Новият човек: Неделни беседи 13 март 1921 г. - 2 октомврий 1921 г.

София, ИК Жануа'98, 2002, с. 105-107, 108-109, 110-114, 114-115.

12.3 Изпитът в рова на лъвовете - задължителен за новата епоха 379

В РОВА НА ЛЪВОВЕТЕ: [Неделна] беседа държана от Учителя на 24 април 1921 г., Връбница, София. - В: Новият човек: Неделни беседи 13 март 1921 г. - 2 октомврий 1921 г.

София, ИК Жануа'98, 2002, с. 149-152.

12.4 Новата култура - култура на идеите 381

ГЛАС В ПУСТИНЯТА: 10 [неделна] беседа, от Учителя, държана на 12 декември, 1926 г. в гр. София: [Сила и живот] IX серия. София, 1929, с. 26-29, 30.

12.5 Бялото Братство, България и Божията любов 383

НИКОДИМ : 20 [неделна] беседа от Учителя, държана на 22 януари 1928 г. София-Изгрев. - В: Ни мъж, ни жена: Беседи: [Сила и живот] X серия, т. 2. София, 1933, с. 217-218.

12.6 Спасението на българина е в неговия ум 384

ДО КРАЙ: 23 [неделна] беседа, от Учителя, държана на 12 февруарий, 1928 г. София - Изгрев. - В: Синове на ъзкресението: Беседи: [Сила и живот] X серия, т. 3. София, 1934, с. 55-56.

12.7 Свободата, държавата и Божиите закони 385

ИЗНОВО: 23 [неделна] беседа, от Учителя, държана на 4 март,1928 г. София - Изгрев. - В: Синове на възкресението: Беседи: [Сила и живот] X серия, т. 3. София, 1934, с. 100-101, 104-106.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА. Състав. Е. Ангелова-Пенкова 387

Част 2. БЯЛОТО БРАТСТВО И РОДЪТ НА МИНЧО СОТИРОВ 389

Г. МОЛИТВАТА: БЕСЕДА ОТ УЧИТЕЛЯ И ИСТОРИЯ НА БЯЛОТО БРАТСТВО В ГР. БУРГАС.

Спомени и публикации на Минчо Сотиров 390

1. Молитват а : записки на беседа, държана от Учителя на 8 февр. 1920 г., София 391

2. Кратка история за живота на Верската общност Бяло Братство - клон Бургас, централа София 406

3. Кратка биография за живота на брат Минчо Сотиров Господинов 414

4. Публикации на Минчо Сотиров 416

4.1. Духовна беседа. И Виделина, VIII (1910), кн. 6-7, с. 146-149 416

4.2. Времето е дошло, умни бъдете! // Живот , I, № 5, 19 апр. 1929, с. 3 418

4.3. Въпроси и отговори. // Живот, I, № 6, 26 апр. 1929, с. 4 418

4.4. Схващания за живота. // Живот, I, № 9, 17 май 1929, с. 4 419

4.5. Събуди се. // Живот , I, № 11, 1 юни 1929, с. 3 420

4.6. Обезсолено и пресолено - Гордост и смирение. // Живот, I, № 13, 14 юни 1929, с. 4 421

4.7. Господари и слуги. // Живот, I, № 14, 21 юни 1929, с. 4 421

4.8. Три фактора в живота. II Живот, I, № 16, 5 юли 1929, с. 4 422

Д. СПОМЕНИ НА СЕМЕЙСТВО ГРОЗДАНОВИ 424

I. Спомени на Лалка Грозданова : Разговор с д-р Вергилий Кръстев (магнетофонен запис, 1987 година) 425

II. Писма от Учителя до Райна Сотирова Грозданова 438

1. Писмо от 23 май 1918 година

2. Писмо от 7 октомври 1918 година

III. Спомени на Димитър Сотиров Грозданов 442

Разговор на д-р Вергилий Кръстев с Митко и съпругата му, сестра му Лалка Грозданова - по мъж д-р Тюлева (магнетофонен запис, 1987 г.)

IV. Биографични данни за поручик Цветан Грозданов 453

1. Преговор 453

Статия и стихотворение посветени на българските офицери през Балканската война 1912-191 3 г.; Кратки биографични данни за поручик Цветан Грозданов // Котев, Лазар Михайлов. Биографиите на загиналите български офицери през Балканската Освободителна война 1912-1913 г.

2. Посвещение : Стихотворение / поручик Килифаро в 454

3. Поручик Цветан Грозданов

(от 38 полк, починал на 11 ноември 1912 г.) 455

Е. СПОМЕНИ НА ИВАН П. БОЙЧЕВ 456

Дългогодишен ръководител на Бургаското Братство, Спомени и опитности преди Първата световна война, а също така и след нея

Ж. СПОМЕНИ НА КРАЛЮ КРАЛЕВ 468

Разговор на д-р Вергилий Кръстев с Кралю Кралев и дъщеря му - Милка Кралева в гр, Своге (магнетофонен запис, 1980-1981 година)

3. СПОМЕНИ И БЕЛЕЖКИ НА ДИМИТЪР МИНЧОВ СОТИРОВ 491

I. Спомени на Димитър Сотиров в пътя на Бялото Братство 492

Разговор на д-р Вергилий Кръстев с Димитър Сотиров и сестра му Мария (магнетофонен запис, 1993 г.)

II. Коментар и бележки на Димитър Сотиров за "Изгревът..." т. I 561

Разговор на д-р Вергилий Кръстев с Димитър Сотиров (касетофонен запис, 27.08.1993 г„ 13.10.1993 г„ 22.11.1993 г.)

И. БЕЛЕЖКИ ОТ РАЗГОВОРИ И СРЕЩИ С УЧИТЕЛЯ (1910-1927 г.). Записал Минчо Сотиров 613

1. Бележки от 18.11.1910 г. 614

2. Бележки от 14.01.1912 г. 615

3. Бележки от 01.1915 г. 615

3.1. В дома на Стойчев-31.01.191 5 г. 619

3.2. В дома на Петко Ив. Гумнеров, София 620

4. Бележки от 23.01.1915 г. 621

5. Бележки от 02.06.1920 г„ Сливен 622

6. Бележки от 12.06.1920 г„ Бургас 623

6.1. Мнението за болшевизма 624

6.2. Шестата раса 625

7. Бележки от 13.06.1920 г., Бургас 625

8. Бележки от 11.08.1920 г., Сливен 628

8.1. Разговор на Куш Бунар - Сините камъни 628

8.2. Разговор на Петровден 628

9. Бележки от 11.08.1924 г. 637

10. Бележки от 31.08-02.09.1924 г. - братска среща на ръководителите 643

11. Бележки от 19-25.04.1927 г. - братска среща на ръководителите 645

11.1. За бъдещето 647

11.2. За екскурзиите 648

11.3. Разговор за събитията 649

11.4. По въпроса за женитбата 650

Й. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ МЕЖДУ УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ, МИНЧО СОТИРОВ, СЪИДЕЙНИЦИ И КОЛЕГИ (1911-1930 г.). Писма, картички, телеграми и бележки 652

1. Писмо от Учителя до капитан Минчо Сотиров - 24.05.1911 г., Бургас 653

2. Пощенска картичка от Учителя до капитан Минчо Сотиров - 1912 г., Созопол / 653

3. Телеграма от Минчо Сотиров до Петър Дънов, София 653

4. Пощенска картичка от Учителя до капитан Минчо Сотиров - 27.03.1912 г. Созопол 656

5. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 08.04.1912 г., неделя, Созопол 656

6. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 12/14.08.1912 г., Созопол .. 657

7. Разписки за изпратени телеграми от Минчо Сотиров до Учителя и дядо Петър Тихчев - 29.06.1912, Созопол и Разписка за получен от П. Тихчев препоръчан предмет (портрет) - 05.07.1912 г., Созопол 657

8. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя ("Призван от Бога по професия военен"...) 658

9. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 29.12. 1912 г., с. Подима ... 658

10. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 28.02.1913 г., с. Подима .... 661

11. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 16.03.1913 г., с. Подима .... 663

12. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 11/14.04.1913 г., с. Подима 664

13. Плик от писмо на Учителя до Минчо Сотиров - 14.01.1913 г.,София 665

14. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 14.01.1913 г., София 665

15. Писмо от Петко Гумнеров до Минчо Сотиров - 10.06.1913 г., София 665

16. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 10.06.1913 г., София 667

17. Писмо от Петко Гумнеров до Минчо Сотиров - 21.07.1913 г., София 668

18. Телеграма от Минчо Сотиров и Д. Македонски до Петър Дънов - 29.06.1913 г. 668

19. Телеграма от Минчо Сотиров до Петър Дънов - 25.12.1913 г. 669

20. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 13.06.1914 г., петък, Бургас 669

21. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 27.07.1914 г., Бургас 669

22. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 05.08.1914 г., Бургас 670

23. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - покана за събора, 1914 г, Търново 671

24. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 10.08.1914 г., неделя, Бургас 671

25. Телеграма от Ковачев до Учителя - 25.12.1914 г., Стара Загора .... 674

26. Пощенска картичка от Учителя до Минчо Сотиров - 22,03.1915 г., София 674

27. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 22.03.1915 г., Бургас 674

28. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 9.05.1915 г., Бургас 675

29. Писмо от Петко Гумнеров до Минчо Сотиров - 15.04.1915 п, София ,

30. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 11.05.1915 г., понеделник, Бургас

31. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 10.09.1915 г., четвъртък, Бургас

32. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 22.04.1916 г., събота, Бургас

33. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 23.04.1916 г., Възкресение Христово, Бургас

34. Обяд с приятели на 8/21.05.1916 г., Бургас

35. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 29.05.1916 г., Бургас

36. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 1.06.1916 г., София

37. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 27.06.1916 г., вторник, Бургас 685

38. Телеграма от Минчо Сотиров до Учителя - 28.09.1916 г., четвъртък, Бургас 686

39. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 28.09.1916 г,, четвъртък, Бургас

40. Пощенска картичка от Учителя до Минчо Сотиров - 29.09.1916 г., София

41. Пощенска картичка от Учителя до Минчо Сотиров - 10.10.1916 г., София

42. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров — 11.10.1916 г., София

43. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 28.10.1916 г., събота, Бургас

44. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 29.10.1916 г, неделя, Бургас

45. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 3.11.1916 г., Бургас

46. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 26.11.1916 г., неделя, източно от Серес, 4 км по шосето за Неврокопол

47. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 6.12.1916 г., сряда, София

48. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 27.12.1916 г., София

49. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 3.01.1917 г., София

50. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 24.01.1917 г., кота 1248

51. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 22.01.1917 г., София

52. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 6.02.1917 г., вторник, София

53. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 22.02.1917 г.

54. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 24.02.1917 г., кота 1248 ....

55. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 2.03.1917 г., София

56. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя

57. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 14.03.1917 г., кота 1248

58. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров

59. Телеграма от Пеню Киров до Учителя - 15.04.1917 г., Бургас

60. Бележка от Минчо Сотиров за Учителя - 16.05.1917 г., сряда, София

61. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 28.05.1917 г., понеделник, Бургас

62. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 30.05.1917 г., Бургас 704

63. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 10.07.1917 г., София 705

64. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 23.07.1917 г., София 706

65. Писмо от Минчо Сотиров до Стефан Нейков -19.08.191 7 г., неделя, Вардище 706

66. Писмо от Минчо Сотиров до Димчев - 20.08.1917 г., понеделник .. 707

67. Писмо от Учителя до всички приятели - 26.08.1917 г., Варна 709

68. Писмо от Учителя до всички приятели - 26.08.1917 г., Варна 711

69. Писмо от Учителя до всички приятели - 2.09.1917 г., Варна 712

70. Наредба от Учителя 713

71. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 28.09.1917 г., петък, Варна 714

72. Писмо от Учителя до Петко Гумнеров - 28.10.1917 г. 719

73. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 12.12.1917 г. 719

74. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 14.12.1917 г., Варна 720

75. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 7.02.1918 г., сряда, Варна . 721

76. Писмо от Учителя до Петко Гумнеров - 24.02.1918 г. 721

77. Телеграма от Майеров до подполковник Минчо Сотиров - 4.03.1918 г„ Прилеп 722

78. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 9/22.03.1918 г., Вардище ... 722

79. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 1.04.1918 г., Варна 724

80. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 26.05.1918 г., Братин дол-Червена стена, Вардище 724

81. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 30.05.1918 г,, четвъртък, Вардище 725

82. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 7.06.1918 г., Варна 725

83. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 26.06.1918 г., София 726

84. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 1.07.1918 г., понеделник, Вардище 726

85. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 1.07.1918 г., София 727

86. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 6.07.1918 г., Вардище 727

87. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 10.08.1918 г., София 727

88. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 12.09.1918 г., София 728

89. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 22.09.1918 г., Вардище ..... 728

90. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 3.05.1919 г., София 729

91. Писмо от Петко Гумнеров, Д. Македонски, Теодосий (Тодор Стоименов), Райна Грозданова до Минчо Сотиров - 3.05.1919 г. 730

92. Телеграма от Минчо Сотиров до Учителя (В. Търново) - 3.08.1919 г., неделя, Ямбол 731

93. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя (В. Търново) - 10.09.1919 г., сряда, Бургас, ул. "цар Симеон" № 37 732

94. Разписка за препоръчано писмо от Минчо Сотиров до Георги Куртев (Айтос)-9.09.191 9 г., Бургас 732

95. Разписка за препоръчано писмо от Минчо Сотиров до Учителя (В. Търново) - 11.09.1919 г., Бургас 733

96. Разписка за препоръчано писмо от Минчо Сотиров до Учителя (В. Търново) - 16.09.1919 г., Бургас 733

97. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 22.10.1919 г., сряда, Бургас 733

98. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 27.10.1919 г., София 734

99. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 29.11.1919 г, София 734

100. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 14.11.1919 г. 735

101. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 1.03.1920 г,, Ямбол и Разписка за препоръчано писмо № 1612 735

102. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 7.03.1920 г. 736

103. Наряд за 9/22.03.1920 г., понеделник - за Бургаския кръжок 737

104. Телеграма от Минчо Сотиров до Учителя - 9/22.03.1920 г., понеделник, Бургас 737

105. Телеграма от Минчо Сотиров до Учителя - 6.08.1920 г,, Кезачач . 737

106. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 11/24.11.1920 г., Бургас ... 738

107. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 4.12.1920 г., събота,Бургас 738

108. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 9.12.1920 г., Варна 738

109. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 12.12.1920 г, Бургас 739

110. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 21.12.1920 п, Шумен 739

111. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 9.03.1921 г., Бургас и Разписка за препоръчано писмо № 9028 / 9.03.1921 740

112. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 8.05.1921 г,, събота,Бургас 740

113. Телеграма от Минчо Сотиров до Учителя - октомври 1921 г. 741

114. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 24.10.1921 г., София 741

115. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 23.12.1921 г., събота,Бургас '. 742

116. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - април 1922 г., Великден, Бургас 742

117. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 9.05.1922 г., понеделник, Бургас 743

118. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 10/23.11.1922 г., четвъртък, Бургас 743

119. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 14.01.1923 г, София 744

120. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 31.01.1923 г., София 744

121. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 11.05.1923 г., София 745

122. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 25.06.1923 г., София 745

123. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 28.06.1923 г., Бургас 745

124. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 30.07.1923 г., събота, Бургас 746

125. Телеграма от Учителя до Минчо Сотиров - 1.01.1924 г., София .. 747

126. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 5.01.1924 г., събота, Бургас 747

127. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 9.01.1924 г., събота, Бургас и Разписка за препоръчано писмо № 855 748

128. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 12.01.1924 г., София 748

129. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 9/22.03.1924 г., събота, Бургас 749

130. Телеграма от Минчо Сотиров до Учителя - 9.03.1924 г., събота, Бургас 749

131. Телеграма от Минчо Сотиров до Учителя - 14/27.04.1924 г. 749

132. Писмо от Учителя до всички приятели - 15.04.1924 г., София 750

133. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 2.10.1924 п, четвъртък,Бургас 750

134. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 8.12.1924 г., София 751

135. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 23.12.1924 г, вторник,София 752

136. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 26.01.1925 г, понеделник, Бургас 752

137. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 26.02.1925 г., четвъртък, Бургас 752

138. Телеграма от Минчо Сотиров до Учителя - 22.03.1925 г., неделя, Бургас 757

139. Писмо от Учителя до учениците на В. Б. Бр. - 31.03.1925 г.,вторник, София 757

140. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 6.06.1925 г., Бургас и Разписка за подаден препоръчан предмет № 1016 758

141. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 22.10.1926 г., петък, Бургас 758

142. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 28.03.1927 г., Бургас 759

143. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 15.05.1927 г., неделя, Бургас 759

144. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 12.06.1927 г., неделя, Бургас 760

145. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 26.07.1927 г., вторник, Бургас 761

146. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 29.07.1927 г., петък, Бургас и Разписка за подаден препоръчан предмет № 11021 762

147. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 27.07/9.08.1927 г., Бургас 764

148. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 4.09.1927 г., неделя, Сливен 764

149. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 9/22.10.1927 г., събота, Бургас 765

150. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 15.11.1927 г., вторник, Бургас и Разписка за подаден препоръчан предмет № 8063 765

151. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 24.11.1927 г., четвъртък, Бургас 766

152. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 28.11.1927 п, понеделник, Бургас 767

153. Писмо от Минчо Сотиров до Гина Гумнерова - 28.11.1927 г., понеделник, Бургас 768

154. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 6.12.1927 г., София 768

155. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 8.12.1927 г. 769

156. Разписка за подаден препоръчан предмет № 24033 / 20.02.1928,Бургас 772

157. Телеграма от Минчо Сотиров до Учителя - 22.03.1928 г., четвъртък, Бургас 773

158. Писмо от Учителя до учениците - 16.08.1928 г., София 773

159. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 23.09.1928 г., Бургас 774

160. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 18.03.1929 г., Бургас 774

161. Писмо от Минчо Сотиров до Мара Хаджипетрова - 27.10.1929 г., Бургас 774

162. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 29.11.1929 г., Бургас 775

163. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 4.12.1929 п, София 776

164. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 20.04.1930 г., Възкресение, Бургас 777

165. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 25.09.1930 г., Бургас 778

К. ИСТОРИЯ НА БЯЛОТО БРАТСТВО В ДАТИ, ДОКУМЕНТ И И ПИСМА . Материал и о т лични я архив на МИНЧО СОТИРОВ 779

1. Списък на членовете на Веригата през 1914 г. и наряди 780

2. Списък на членовете на Веригата до 1922 г. по време на съборите в гр. Търново 785

3. Списък на братята и сестрите от гр. Бургас по реда на повикването им на Търновските събори 787

4. Възход към Светлината - 27.06.1920 г., гр. Бургас. Законоположение на Бялото Братство 788

5. Списък на беседи, държани от Учителя в гр. Бургас през 1914, 1915, 1920 г. (непубликувани и досега) 791

6. Обръщение към братята и сестрите в Господа от Минчо Сотиров по случай 9/22.03.1923 г., Бургас 804

7. Пълномощно от Управителния съвет на Общество Бяло Братство - Русе на името на Минчо Сотиров да представлява Общество Бяло Братство - Бургас за разпореждане с имотите на Братството - 1.05.1923 г„ Русе 805

8. На кое място ще се яви Шестата раса : 10 тема, зададена с Беседите, обясненията и упътванията от Учителя през лятото

1921 г., с. 200. Написана от Минчо Сотиров - 28.07/10.08.1923 г., петък, Бургас 806

9. Напътствие за психични упражнения с обливане, изпълнявани след сутрешните гимнастически упражнения - 17.02.1924 г.,

неделя, 3 ч. сл.пл., Бургас 809

10. Писмо от Учителя до учениците на В.Б.Б. (Всемирното Бяло Братство) - 30.03.1925 г., София 810

11. Молитва, дадена от Учителя - 11.05.1930 г., Бургас 810

12. «Ако някой не ви обича, обикнете го вие ...» : Беседа на Учителя, държана на 8.05.1932 г. 811

13. Писмо-уведомление до братята ръководители в провинцията от Управителния съвет на Общество Бяло Братство - Русе относно разпорежданията с материалните приноси - 22.09.1935 г. 819

14. Напътствие за провеждане на молитвени събирания. Свободни общи, групови и единични молитви в 5 и 18 часа 6.10.1937 г 820

15. Молитва за България - 26.05.1943 г., Бургас 822

16. Молитва за мир 822

17. Скрижалите на Минчо Сотиров - напътствия от Учителя. Бележки на Вергилий Кръстев 823

18. Писмо от Братския съвет, София до Пенка д-р Станчева за фонд "Даровити младежи" - 25.12.1945 г., София 824

19. Писмо от Братския съвет, София до Пенка д-р Станчева за братята, които ще подписват официалната кореспонденция - 5.03.1946 г., София 824

20. Писмо от Братския съвет, София до Пенка д-р Станчева за бележка при нощуване в стаите за гости на "Изгрева" 3.09.1946 г Бургaс 825

21. Заявление от членове на Управителния съвет на Верско общество Бяло Братство, Бургас относно иск към салона на братството - 25.05.1950 , Бургас, 826

22. Писмо от Боян Боев до Минчо Сотиров - 24.01.1952 г., София 827

23. Писмо от Боян Боев до Минчо Сотиров - 24.07.1953 г., София 828

24. Кратка биография за живота на брат Минчо Сотиров Господинов 828

25. Родословие на Минчо Сотиров 830

26. Домочадие на Минчо Сотиров 830

27. Минчо Сотиров (9.10.1875, Сливен - 10.11.1954 г., с. Тополица, Айтоско) 833

28. Александра Сотирова (26.03.1880, Сливен - 8.12.1924, Бургас) 834

29. Съобщение по случай 40 дни от заминаването на Минчо Сотиров - 11.12.1954 г., с. Тополица 835

30. Списък на членовете на Бялото Братство в гр. Бургас, направен по искане на Градския народен съвет Бургас - 30.12.1954, Бургас .... 835

31. Молба на членове на Верска общност Бяло Братство, Бургас до МВР-Бургас за връщане на иззета книжнина - 6.01.1958 г.,

Бургас 837

32. Решение на Братския съвет на Верска общност Бяло Братство за откриване на влогова сметка на обществото - Протокол № 3 от 14.11.1956 г„ Бургас 838

33. Писмо от Боян Боев до Иван П. Бойчев - 24.10.1957 г., София 838

34. Минчо Сотиров в архивите на МВР. Протокол от разпит - 27.01.1959 г., гара Ц. Церковски, Поляновградско (архив МВР, II следствено дело № 4790, том 1, с. 10-11.) 839

35. Окръжно писмо на Верска общност Бяло Братство, Централен братски съвет, София - 3.01.1963 г., София 840

Л. ОБРАЗЪ Т НА УЧИТЕЛЯ . Спомен и и размисл и на един артилерийски офицер. Тодор Божков 843

1. Кой е нашият Учител -20.11.196 8 г., София 844

2. Последен, незабравим и вечен! - 7.12.1968 г., София 845

3. Добруджа 847

4. Брат Минчо Сотиров 849

5. Моят окултен приятел 850

6. Избраният народ 851

7. Случаят с един пистолет 852

8. Генералите 853

9. Десант в Сицилия 855

10. Майка ти не е болна 857

11. Начо Петров 857

12. Ела и виж 859

13. Солун 862

14. Отгоре надолу 864

15. Щастливо завръщане 865

16. Битката при Сталинград 867

17. България да не воюва със Съветския съюз 869

18. Някои случаи с Учителя 870

19. Спомени с Учителя от 1939 г. 874

20. Евреите 878

21. След пет години 879

22. Сълзите 881

23. Изкупление 882

24. Слепи и глухи 884

25. Светкавичната война на Хитлер 885

26. Хитлер обявява война на Съветския съюз 890

27. Спомени от нашето пребиваване в Македония 893

28. Охридското езеро 894

29. Най-голямото добро 896

30. "Чада, още малко съм с вас" (Йоан 13:33) 897

31. Съдбоносното сладко 900

32. Много и различни случаи с Учителя 901

33. Страданието 904

34. Прощаване 905

35. Някои мисли от Учителя 906

36. Нито малки, нито маловажни 908

37. Беше съдбоносно и непоправимо 912

38. "Чем хуже, больше лучше" 913

39. Беше като сън 914

40. Томорос 917

41. За погребението на Учителя 918

42. Учителят в живота, съдбата и историята на българския народ 919

43. Ден на раздяла и на скръб 921

44. Една опитност 923

45. Две Германии 925

46. Боян Боев 927

47. Даде ми знак 928

48. Борис III, цар на българите 929

49. Проверка на един важен въпрос 933

50. Еднакво виновни 933

51. Георги Димитров и Тито 934

52. Сталин 935

53. Хелзинки 937

54. Една справка 938

55. Град Елхово 939

56. Случая с командира на дивизията 940

57. На Рила 940

58. Беше като приказка 942

59. Двата лъва 942

60. Необикновеното предупреждение 943

"Изгревът" в интернет 945

Няколко заключителни думи / Вергилий Кръстев 947

Забелязани грешки в "Изгревът", том XXIV 947

Съдържание 948

ИЗГРЕВЪТ

на Бялото Братство пее и свири, учи и живе Том XXV

Съставител и редактор

д-р Вергилий Кръстев

Компютърен набор Полина Петкова от гр. Видин Димана Пенкова

Ефросина Ангелова-Пенкова

Сътрудник

Марийка Марашлиева

Коректура

Ефросина Ангелова-Пенкова

Предпечатна подготовка

Буряна Пенкова Ефросина Ангелова-Пенкова Вихър Пенков

Компютърна обработка илюстративния и снимков материал

Вихър Ангелов Пенков

издател: ЕТ "Житен клас", София, 2011 http://www.izgrevat.com

печатница: СД Симолини, София тираж: 1000 екз.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...