Jump to content

5. УЧИТЕЛЯТ ЗА МИРА И СЪГЛАШЕНИЕТО СЛЕД ВОЙНАТА; 5.1. МИРЪТ СЛЕД ВОЙНАТА 1914-1918 г.


Recommended Posts

5. УЧИТЕЛЯТ ЗА МИРА И СЪГЛАШЕНИЕТО

СЛЕД ВОЙНАТА 1914 - 1918 г.

5.1. МИРЪТ СЛЕД ВОЙНАТА 1914-1918 г.

В ИСТИЯ ЧАС: [Неделна] беседа от Учителя,

държана на 14 юлий, 1918 г. София. -

В: Дали може. София, 1942, с. 50-51, 57-60.

"... И тъй, като се говори за Духа, не го разглеждайте като нещо, което можете да пипнете, да видите или да чуете. Той не е нещо обективно. Ако искате да Го познаете в музиката, ще Го почувствувате в съотношението между тоновете, а не в самите тонове. Невидимото, неуловимото в музиката, в Словото, това са проявите на Духа. Дето е Духът, там има разширение, подем, светлина, радост, сила, простор. Когато кажем "Дух Свети", разбираме съвкупност от светли духове, свързани с Бога. Те излизат от Бога по двойки. За тях, именно, е казано, че са направени по образ и подобие на Бога. Като проникне в душата, Духът изглежда светъл, но, сам по себе си, той няма светлина. Слънцето изглежда светещо тяло, понеже лъчите му падат на земята, отразяват се и стават светли; всъщност, слънцето не е светещо тяло. Ако гледате земята някъде от пространството, и тя ще ви се види светло тяло. Като се приближавате до човека, виждате го тъмен; отдалечавате ли се от него, той изглежда светъл. Поставете човека на такова разстояние от вас, на каквото Бог първоначално го е турил, ще видите, че той е светъл и красив. На всеки човек е определено по каква орбита трябва да се движи. Измените ли орбитата на неговото движение, той ще причини неприятности и на вас, и на себе си. Например, момата, като се ожени, започва да заповядва на мъжа си, как да се облича, какви отношения да има с хората и т.н. Тя иска да го подчини, като слуга, а с това изменя орбитата на неговото движение и причинява пакости и на себе си, и на него. Някъде мъжът подчинява жената и я прави слугиня.
Душата на човека е Божественото начало в него - никой няма право да я подчинява. Пазете свободата на душата си. Бъдете готови да умрете за нея, но да не я заробвате. Който заробва душата си и който заробва душата на ближния, и двамата са крадци и разбойници. Бог гледа на тях с недоволство. Съвременното общество се нуждае от хора с велики души, които не мислят само за осигуряване. Защо ще се осигурявате, когато всичко е във ваши ръце? В природата има изобилно хляб, изобилно енергия, човек лесно може да се прехрани.
Казано е в Писанието: "Дух Свети ще ви научи в истия час, що трябва да речете." Понеже Духът е тясно свързан с човешката душа, Той учи ума и сърцето как да се проявяват.
На български език думата "Духъ" се пише с четири букви.
Буквата "Д" представя триъгълник, който уравновесява противоречията. За триъгълник, в който силите се уравновесяват, няма невъзможни неща. Затова е казано, че за Бога всичко е възможно.
Буквата "У" има отношение към човешкия ум. В тази буква има една равнодействуваща сила, която уравновесява противоречията, произлизащи от ума.
Буквата "X" означава човешките чувства. Тя е образувана от буквата "С", взета в право и обратно положение. Буквата "С" изразява закона на луната, която в 28 деня се пълни и изпразва. Човектрябва да научи законите, как да се пълни и изпразва. Да изпразваш сърцето си от нечистотиите на живота и да го пълниш с плодовете на Духа, това е велика наука, до която човек трябва да се домогне.
Последната буква "Ъ" означава закон на Божествената хармония.
В заключение, казвам: Духът е онази мощна сила, която регулира ума, сърцето и волята на човека.
"Дух Свети" - думата "свет" означава душата, с която човек е свързан. Апостол Павел казва: "Нито жена без мъж може, нито мъж без жена." Бог не приема нито жената без мъж, нито мъжът без жена. Казано е още, че, ако жената напусне мъжа си, а мъжът - жена си, няма да бъдат приети в Царството Божие. Напуснат ли се мъжът и жена, смърт ги очаква. Защо е така? - Защото мъжът представя духа и ума, а жената - душата и сърцето. Какво ще остане от човека, ако го напусне духът и умът, или душата и сърцето? Той непременно ще умре. Следователно, ако нямаш чувства и мисли няма да имаш; ако нямаш мисли, и чувства нямаш. Ако имаш душа и дух, ще имаш и чувства, и мисли, и постъпки.
"Духът ще ви научи". Това значи, че хората са дошли на земята да се учат. Радвайте се, че има кой да ви учи. Необятна е вселената. Тя дава условия и възможности на всички хора да се учат...
... Христос казва: "Духът Свети ще ви научи в истия час." Това се иска днес от всички хора. Когато Духът ви научи, какво трябва да правите, тогава светът ще се радва на добри синове и дъщери. Тогава светът ще се радва на добри проповедници и учители, на добри управници, съдии и др. Не дойде ли Духът да научи хората, какво да правят, не може да се говори за никакво възпитание. За дресировка може да се говори, но не и за възпитание. Влезе ли Духът в майката, тя ще разполага с нови методи за възпитание. Чрез майката Духът ще действува и в децата. Ако момъкът и момата от детинство още слушат Духа, като се оженят, те ще се радват на плодовете на Духа. Как се женят хората днес? Вие как сте се оженили? Бих желал българите отново да се оженят, и аз да ги венчая. Време е старите, незаконни бракове да се разтурят и да се образуват нови бракове, основани на любовта. Тогава ще видите, какви синове и дъщери ще се родят от браковете на любовта. Децата ще бъдат чисти, свети, като твоя Баща - Духът. Обществата ще бъдат образувани от членове, които живеят в чистота и светост. Какво повече може да се желае в този свят? Да имате синове и дъщери, родени от Духа, това е най-великото благо, към което човек се стреми. Реалното, същественото нещо в света е Духът.
"Дух Свети ще ви научи на всичко." Той носи светлината в света, която открива всички пътища на човека. Как ще познаете присъствието на Духа? - Когато се чувствувате силни по мисъл и по чувства, това е присъствието на Духа във вас. Когато сте тъжни, скръбни, обременени, и скръбта ви се смени с радост, това е Духът, Който ви е въздействувал. Когато сте в безизходно положение и излезете от него, това е помощта на Духа. Духът следва всяка стъпка на хората, но повечето от тях са слепци, не Го виждат; някои Го напипват само, а малцина Го виждат. Дето светлината на Духа прониква, там има мисъл, разсъждение, виждане. Там е изключено всякакво съмнение и подозрение, всякакво колебание. Трябва ли сегашният човек да се блъска в стените на съмненията и да се заблуждава?
Христос казва: "Дух Свети ще ви научи на всичко." Под думата "всичко" разбираме, че Той ще научи хората, как да придобият плодовете на Духа. Знайте, че Духът е реалното, на което дължите всичко. Търсете Духа във всяка велика проява и разчитайте на Неговата помощ. Мощно нещо е Духът. Дето влезе Той, всичко преобразява. Под влиянието на Духа, и лошият човек става добър, и змията става кротка. Ако нахраните добре грешния, лошия човек, и той ще стане добър, няма да причинява пакости. Онези, които е озарил Духът, трябва да работят за повдигането на бедните, на страдащите, на грешните. Не презирай падналия, но му помогни да стане. Не презирай животните, които ходят на четири крака. Благодарение на тях вие сте сити и нахранени. Те влачат ралото по нивите заради вас. И животните, и грешниците вършат някаква работа, от която мнозина се ползуват. Затова, от Божествено гледище, няма грешници. Има непробудени съзнания, недозрели плодове, но грешници няма. Влезте в положението на грешника и вижте как той се мъчи. Като сгреши, той е недоволен от себе си, страда и сам се наказва. Обикнете грешника, за да влизате в положението му и да му помагате.
"Дух Свети ще ви научи на всичко." Като знаете, какво представя Духът, не се страхувайте от светлите духове. От въплътени духове може да се страхувате, но не и от невъплътени, които се отличават с чистота и светост. Светият Дух носи радост на майката, която ражда. Чрез детето й, Той я въвежда в нов живот. Светият Дух създава добри връзки и отношения между хората. Светлите духове помагат на хората да разрешат мъчнотиите и противоречията в живота си. Те се наричат братя и сестри - помагачи на човечеството. Та носят новата култура в света. Достатъчно е да ги призовем в името на Божията Любов, за да ни се открият. Те се избавяли и продължават да избавят хората от беди и напасти. Те са постоянно между нас, следват ни, за да ни помагат. Те са нашите светли братя, които страдаха и се пожертвуваха за Христа. Днес те се жертвуват и за по-малките си братя, да ги спасят.
"Дух Свети ще ви научи на всичко." Под думите "Дух Свети" разбираме всички светли, възвишени духове, които съставят едно цяло с Христа. В този смисъл, Христос е колективно същество. Той казва: "Светлите духове и ангелите постоянно слизат и възлизат." Те носят мир, първо на Балканските държави, а после за по-големите, най-после за цяла Европа. Иде мирът, но не скоро, защото не иде с коне, нито с биволи; пеш иде той. Когато дойде мирът, ще настане голяма радост, малки и големи ще се радват и веселят.
Дух Свети иде да ви научи на всичко. Слушайте Неговия глас. Иде Божественият мир. Той ще възкреси всички мъртви, паднали на бойните полета. Той ще възкреси всички ваши заминали братя и сестри. Носете тази радостна вест навсякъде.
Казано е в Писанието: "Ще бъде едно стадо и един Пастир." Павел казва: "Сегашните страдания не могат да се сравняват с бъдещите блага, които идат в света." Вдълбочете се в себе си, за да приемете Духа, да Го носите навсякъде по света, в семействата, между народите, в цялото човечество. Носите ли Духа в себе си, дето влезете, ще ви приемат с радост.
Господ да благослови всички присъствуващи!"
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...