Jump to content
Ани

Окултната музика - Учителят

Recommended Posts

МУЗИКАТА

______________________________________________________________

         Музиката при Учителя е била постоянен спътник на Словото. Всяка беседа и лекция се е предхождала от песен и е завършвала с песен. Това не е било за развлечение, а за настройване на съзнанието към особените вибрации, които Словото съдържа. За да бъде то разбрано, музиката е била помощник. Тя е била мощен лъч за пробуждане на духовните качества у учениците. Под нейното въздействие съзнанието им е ставало по-възприемчиво за Великите истини, изявявани чрез Словото. Чрез нея те са влизали в един по-висок идеен свят и са отваряли душите си за една жива светлина. Музиката, дадена от Учителя съдържа един особен елемент. Веднъж внесен в човека, този елемент рано или късно събужда в него стремеж към възвишеното, към съвършеното. Тя е музика за пробуждане.

______________________________________________________________

ОКУЛТНА МУЗИКА

         Ще ви дам едно малко обяснение върху окултната музика. Окултната музика се отличава от обикновената по следните две качества. В окултната музика се дават най-първо основните черти. Тя е нещо като художеството: един художник ще сложи най-първо носа, веждите, очите, устата, ушите -главните линии, и постепенно картината ще се развива Ние ще вървим по същия начин, да видите как постепенно се развива музиката, защото в природата нищо не е израснало изведнъж

         После, в окултната музика никога не се допускат думи или тонове с две значения. Там всяка една дума трябва да има едно значение. Като пееш една дума с известни вибрации, ти може да имаш една добра идея, но като я произнасяш, в подсъзнанието ти ще влезе идеята, която се съдържа в тия звукове. Та, вие ще пристъпите сега да се учите, няма да критикувате, защото аз нахвърлям най-напред такива основни черти.

         Окултната музика е начин за освобождение. Навсякъде, и в най-далечната древност, са употребявали музиката, но религиозните хора са злоупотребили с нея. А ние искаме, от чисто окултно гледище да я употребим научно в цялата нейна пълнота. В основата си тя е много проста, вън е много сложна

         Като изучавате окултната музика, вие трябва да пеете. Това е един начин за подмладяване. Под "музика", подразбирам музика и в мисли, и в желания. Да внесем тази хармония вътре в себе си, и да чувствуваме, че в нас, и в сърцето ни, и в ума ни нещо тихо пее, като че някъде дълбоко слушаме тази хармония. Това е състояние, което ще успокои сърцето ни и ума ни, и ще даде ново направление на нашата мисъл.

         В окултната музика трябва да пеем с чувство. Тази музика не позволява такова е...е...е..., както някои правят, треперене на гласа. Това треперене душата ли го прави? Какво означава това треперене? Ако това треперене означава благородни чувства -трепери тогава, но ако нищо не означава, защо ще трепериш? То е лъжа! Така ще образувате известни отклонения, които ще донесат катастрофални последствия. А природата не търпи никакви отклонения. Не мислете, че ако тя някой път затвори очите си, че тя не вижда, и вие сте я излъгали. Като ви хване, и ви тури в лабораторията си, от другия й край ще излезете чисти, но докато минете през 10-те реторти...Това е общ закон, неизменяем, за всички без разлика, за когото и да е. Като говоря за природата, аз взимам природата, в смисъл на нейното проявление.

Sila_i_Jivot_1992_2_04.jpg?fbclid=IwAR0f

Дадена е нова песен

         Сега, онези, които са създали музиката са били много умни хора. Музиката е една дълбока сфера на Битието. Тези хора са разбирали Божествените Закони, и са изразили това велико творчество в музика. Тези закони не може да се изменят. Ако се намалят вибрациите на тоновете в музиката, ще имаме един вид музика, ако се повишат вибрациите на тоновете в музиката, ще имаме друг вид музика. Музиката се изразява според чувствата. Религиозните хора са взели музиката за израз на техните религиозни чувства. Онези, които искат да изразят своите светски чувства, те са приложили музиката за светска цел. Всеки е използувал музиката за своята цел. Обаче, окултната музика има за цел облагородяване и възпитание на човека.

         Музиката се изразява със същите органи, с каквито и говора, т.е. същата онази ципица на гърлото, която служи за говора, служи и за пеене. Така, че музиката и говорът са брат и сестра, защото излизат от същия център. Следователно, тази ципица постоянно трябва да се поддържа с пеене. И първото нещо, с което започва черната ложа, когато попаднеш в нея, е огрубяването на гласа ти. Щом почне да загрубява гласът, изменя се ципицата и характера, понеже тия вибрации са много чувствителни.

         В пеенето ще бъдете много свободни. Ама кои какво ще каже, вие не обръщайте внимание. Ти ще седнеш, и ще си пееш, дори и всред София. Ама този ще каже "смахнат", онзи тъй може да каже. Ти ще кажеш: "Аз пет пари не давам, аз пея по Божественому. Ако вие сте толкова смели да пиете бира, когато седите в кафенетата, аз ще бъда смел да пея по Божественому. Защо аз да съм смахнат, пък вие да не сте смахнати?". Дайте ход на чувствата си! Сега, като запеем някъде, казвате: "Tози какво ще каже, онзи какво ще каже". Но, някой път ние трябва да пеем тихичко. И тихичко можем да си пеем. Та, аз съм за тази вътрешна духовна свобода. Всеки един от вас трябва да има духовна свобода. Като пеете, не вдигайте много гласа си, а се вслушвайте, обръщайте внимание как взимате тоновете.

         И тъй, музиката е едно от великите средства в света, с което можете да се тонирате, и ние ще я употребим като едно оръжие, артилерия, картечен огън. Не само да пеем за наслада, но ще я употребим за защита на себе си. И псалмопевецът какво казва? - "Хвалете Господа с китара и с кимвал". Ако аз бих писал, щях да прибавя: и с цигулки, и с тромпети, и с цитри, с всички сегашни инструменти. Ние сега се нуждаем от музиката. Това са малки бележки върху музиката.

         Peзюмe от лекция на общия окултен клас, държана от Учителя на 22. X. 1922 г. София

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×