Jump to content

Учението на Учителя


Ани

Recommended Posts

Учението на Учителя

Jivata_vrazka_14.jpg

„Аз проповядвам едно учение - „Единство в Бога", и казвам: във всичките времена само Господ е говорил! Каквото хората са говорили, то е изчезнало, а туй, което е останало да живее през вековете, то е само Божествено.“[11]

Учителят Беинса Дуно излага учението си главно под формата на беседи и лекции пред своите последователи. Той е изнесъл над 4000 беседи, а също така има писма и много разговори с учениците, които са записани от Боян Боев.

Учителят Беинса Дуно изгражда своето учение върху трите универсални принципа: Любов, Мъдрост и Истина. Само Любовта, Мъдростта и Истината могат да спасят света. Чрез тях се проявява Живият Господ - Божественият Дух. Бог е Любов. Любовта ражда живота. Тя е същината на живота. Любовта е космична сила, която движи всичко в света. Тя внася топлина в сърцето.

Мъдростта е носител на Божествената светлина, която създава най-благоприятни условия за развитие на човешкия ум. Тя дава знание и осветява пътя, по който вървим.

Истината освобождава човека, прави го готов за жертви и дава смисъл на неговия живот. Истината дава власт на Духа над материята, а също подтик, импулс на човека за работа. С други думи, Любовта носи живот и безсмъртие, Мъдростта носи светлина и знание, а Истината носи свобода и прогрес. Това са трите велики свята, съдържащи всички възможности на безсмъртието.

Правдата и Добродетелта са застъпени също като основни принципи в учението на Беинса Дуно. Доброто винаги е побеждавало и ще побеждава. Правдата винаги побеждава несправедливостта и тя е, която неизбежно тържествува над неправдите в живота. Учителят ни учи, че няма по-голяма сила от силата на Доброто, на Правдата, на Любовта, Мъдростта и Истината.

Учението на Беинса Дуно е учение на Любовта, то дава простор на душите, светлина на ума и чистота на сърцето. Любовта, Мъдростта, Истината, Правдата и Добродетелта са петте основни принципа, които лежат в основата на учението. Пенгаграмът е техен израз. В него е скрит пътят на ученика, пътят, по който човек се възкачва.

Jivata_vrazka_15.jpg

Беседа в салона на Изгрева

„Аз съм от онези, които пишат свещената книга, но пиша тъй, както пише светлината. Моето писане не се отпечатва, но събужда, то е Живото Слово. Казвам: проявете онова, което е всадено във вас! То е Божественото във вас. Всички имате в себе си нещо добро. Облечете тази Божествена дреха! “[12]

Във връзка с това Учителят казва: „Ние разполагаме с девиза: „В изпълнението волята Божия е силата на човешката душа “, но такива девизи има и други. Именно: „За да бъде човек силен, трябва да бъде добродетелен“; „За да бъде човек силен, трябва да бъде праведен“; „За да бъде човек силен, трябва да бъде умен“; „За да бъде човек силен, трябва да бъде мъдър“; „За да бъде човек силен, трябва да има истината в себе си.“[13]

Беинса Дуно счита, че окултните ученици в неговата школа трябва да се стремят не само да вървят в тези принципи, но и да ги преживяват и проявяват сред обществото и по този начин да се приготвят да бъдат полезни на цялото човечество.

Епохата, в която живеем, е особено важна. Живият Господ, Който се изявява като Любов, Мъдрост и Истина, ни подлага на изпит и гледа как ние ще го издържим. „Онзи, който иска да научи Божествения закон, да приеме една по-висока степен, да се издигне в областта на светиите, откъдето да гледа ясно на живота, и Господ да гледа благосклонно на него, непременно трябва да свърши Божественото училище на Земята със зрелостен изпит. В това свършване седи благото на всекиго.“[14] Аз се учудвам на ума на християнските народи, които приемат, че Христос е дошъл да спаси света и считат Неговото учение за идеал, при все това те казват, че то е неприложимо. А Учителят твърди: „Казват, че Христовото учение не било приложимо. Приложимо е. Я спрете се на ден по пет минути и мислете върху него ...ще видите какви резултати ще има.“[15] Сега е дошло времето да се приложи Христовото учение. То ни носи готово познание и учи хората как да се освободят от страданието.

Учителят казва: „Идва епоха пo-величава, отколкото е имало досега, и ние можем с радост да очакваме това светло бъдеще. От тия бури, които идват да дезинфекцират, да пречистят света, не трябва да се боим ни най-малко. Трябва да благодарим на Бога, че те идват. Те ще минат и ще принесат своето добро. Само трябва да бъдем готови, когато дойде Христос да ни каже думите: „Който слугува на Мене, Мене да последва “, да Го последваме.“[16]

Учителят ни учеше как да се борим за новия живот, еднакво щастлив за всички. „В Бялото Братство не трябва да бъдем слаби. Ние ще воюваме! Тъй ще бъде, като дойде Бялото Братство. Ще видите какво ще стане на Земята. Белите Братя ще пуснат такава артилерия, каквато светът не е виждал. Ще пуснат тия подземни токове, та всички хора да познаят, че има един Велик закон, на който всички същества трябва да се подчинят. Няма да остане човек, който да не каже: „Господи, да бъде Твоята воля!“[17]

Jivata_vrazka_16.jpg

Утринна беседа на Молитвения връх

„Аз искам да ви доведа до една вътрешна връзка с ония велики, живи закони, чрез които Бог управлява света. В тия закони човек е абсолютно свободен, той може да прави, каквото иска, но в тях той е отговорен за делата си.“[18]

Според Учителя съвременното човечество твърде много се е отдалечило от природата. Скупчило се е да живее в огромни градове, където слънчевата светлина и чистият въздух едвам проникват. Въздухът е замърсен от силно отровни газове, а чистият въздух е абсолютно необходим за хората. Неслучайно в българския език глаголът, „дишам“ е тясно свързан с душа, дух. Водата, която пием, е силно замърсена, а тя е свързана с жизнените процеси. Замърсените води и въздухът са източник на много заболявания. Слънчевата светлина е първоизточник на живота, без нея не могат правилно да протичат жизнените процеси. Храните, които поемаме, са силно наситени с отровите, внесени от изкуствените торове. Човечеството е пред физическо и душевно разлагане.

Живот, близко до природата, е в основата на учението на Учителя. Ние трябва да поемаме чиста храна, чиста вода и чист въздух. Използването на месна храна е несъвместимо с нашето духовно развитие. Когато се убиват животните, за да се използва месото им, те изживяват страшен ужас и отровите, които се отделят при това състояние, ние поемаме чрез месото. Вегетарианството е първата стъпка за духовно развитие. Отказът от месо, от тютюн и алкохол са първите стъпки, които трябва да направи този, който се стреми към по-духовен живот. Учителят казва, че слънцето изпраща на всеки един от нас при изгрев-слънце порция енергия, която ни е абсолютно необходима за нашия физически и духовен живот, но за да получим тази порция енергия, ние трябва да сме будни, когато слънцето изгрява.

Според Учителя сега е дошло крайно време да се приложи Новото учение. То носи новото познание и учи хората как да осмислят страданието и да се освободят от него. Всеки може да го приложи според степента на своето развитие. Учителят казва: „Всички ученици не са на еднакво стъпало на развитие. Едни от тях са напреднали и притежават големи знания и сила в сравнение с онези, които са още в началото на своето учение. И напредналите има още много да учат: ако в една област на знанието са отишли далеч, в друга са още в началото. Това не трябва да ви обезсърчава, радвайте се, че има какво да учите и да придобивате.“[19]

Ние се нуждаем От великата Божествена наука, чрез която може да превърнем страданието в радост, слабостта в сила и злото в добродетел, да станем физически й душевно здрави, да разрушим затворите, да превърнем живота в земен рай, да свалим Царството Божие на Земята. Учителят счита, че това е възможно, когато хората решат да живеят в истината и да бъдат готови да пожертват всичко за Бога. Това ново Божествено учение идва в света да пробуди съзнанието на човеците, да им покаже, че те трябва да претърпят една вътрешна трансформация и да приложат това учение във всички области на живота и във всички общества. Това е живата светлина за всички хора, за всички общества, за всички народи, за всички светове. То ще освети цялата Земя. Безгранична е светлината на Новото учение! То е свалено от най-високите духовни сфери.

Това е учение, което изхожда от най-дълбоките философски истини и природни закони, дава лесно до стъпни и практически методи и правила за физическо и душевно здраве. Според Учителя зад всяко физическо заболяване се крие психическа причина. Той е за природосъобразен живот, за правилен начин на мислене, чувстване, работа и поведение в живота, за изграждане на един нов, напълно хармоничен човек с високо развито съзнание и морални добродетели, изпълнен с любов към цялото човечество и целия Космос. Това е новият човек, човекът на идващата шеста раса, човекът на Всемирното Бяло Братство.

Jivata_vrazka_17.jpg

Разговор с Учителя

Link to comment
Share on other sites

[11] Учителят. Качества на ума, сърцето и волята, общ окултен клас, 25 февруари 1923. София. 1923. 25 с.

[12] Учителят. До окончанието на века, Сила и живот; VIII серия, неделни беседи, 3 януари 1926. Русе: Печатница Малджиев, 1926. 26 с.

[13] Учителят. Ходете във Виделината, извънредни беседи, 1912. София: Всемир, 1994. 39 с.

[14] Учителят. Ето човекът, Сила и живот, I серия, неделни беседи, 1914. Казанлък: Печатница Гутенберг, 1924. 68 с.

[15] Учителят. Духът и плътта, Сила и живот, II серия, неделни беседи, 1915. Русе: Печатница Малджиев, 1927. 152 с.

[16] Учителят. Ето човекът, Сила и живот, I серия, неделни беседи, 1914. Казанлък: Печатница Гутенберг, 1924. 99 с.

[17] Учителят. Вяра и съмнение, общ окултен клас, 17 юни 1923. Русе: Печатница Малджиев, 1923. 36-37 с.

[18] Учителят. Разумния живот, съборни беседи, 1924. Русе: Печатница Малджиев. 8 с.

[19] Учителят. Трите живота, общ окултен клас, 1922. София: Литопечат, 1942. 54 с.

Link to comment
Share on other sites

×
×
  • Create New...