Jump to content
Ани

За Лъчите

Recommended Posts

ИДЕЯТА...

 ... ЗА ЛЪЧИТЕ

АЗ УПОТРЕБЯВАМ окултната музика като един от методите за поляризиране. Без музика вие нищо не можете да извършите. Туй трябва да го знаете. В основата на живота на един окултен ученик музиката служи като метод за поляризиране. Не си разположен, ще почнеш да пееш. Не си разположен, ще почнеш да играеш, и правилно ще играеш. Метод е това, ще играеш. Когато човек престане да пее и да играе, той умира вече. И природата всякога ни заставя да играем и да пеем. И когато тя ни застави, ние я слушаме.

Из лекцията “Влияние на електричеството", държана от Учителя пред общия окултен клас на 29. 10. 1922 г, София

* * *

АЗ ЩЕ НАПРАВЯ СЕГА един опит. Ще ви предам мислено една мисъл, да видим колцина от вас може да я хванат. Следващата сряда ще видим, колцина от вас са я възприели. Тази мисъл, която ще ви предам, ще произведе във вас едно движение. Вие няма да знаете, какво е това движение, но наблюдавайте идущата сряда, дали това движение, което ще направите, съответства на мисълта. Вие може да направите много движения,но ще гледате, дали ще направите туй движение, което да съответства на тази мисъл. Туй е само един опит. Няма да се вменява за грях на този, който не е доловил мисълта. Ако доловите мисълта, ще бъдете по-близо до Божия закон. Туй е всичкото. Сега вие си мислите, коя ли е мисълта. Тя е проектирана вече. После, ако ви намеря изправни, бих ви обяснил какво означава туй движение; ако не ви намеря изправни, няма да ви обяснявам това движение. Аз наричам туй движение едно от свещените движения. У човека има много движения, които са свещени. Тези движения човек проявява при особени случаи. Някой път човек направи някакво движение, с което причинява благоговение в другите хора. Тези движения са особени и се случват много рядко. За- това аз ги наричам “свещени движения у човека. Някой казва за някого: Този човек ми изпрати веднъж един ангелски поглед. Но един път беше то! Някой път си помръдне само ръката. Но свещено движение е то! Грациозни движения има у човека, но много рядко се случват. Те са най-хубавите, най-красивите неща, които остават в нас дълбоки впечатления.

Из лекцията "Тъчете мислите си", държана от Учителя пред общия окултен клас на 9. 04. 1924 г, София

* * *

В УМОВЕТЕ НА ХОРАТА трябва да настъпи един изгрев, да блесне една обща идея, която ще ангажира умовете на всички хора. Слънцето като изгрее, тогава всички умове на хората ще бъдат съсредоточени към този идеал, хората ще мислят и ще чувстват по един начин.

Но този ключ е много сложен. Да ви се даде ключа да си отборите, но трябва да знаете как да го въртите. Няма да го въртите само на една страна. Ще идете там, но много е важно въртенето на ключа. Ами ако сгрешите? Много сложен ключ е той. Ще дойдем всички до тия ключове. Всички няма да умрем, но всички трябва да се измените.

Да направим едно упражнение - пътуване до Слънцето за три минути. Когато казвам 3 минути, аз не разбирам буквално да гледаме часовника. Три минути, то е закон на равновесието. Времето може да се увеличава и да се смалява. Една минута ще идем до Слънцето, една минута там ще седим, и една минута връщане назад. От вас се иска интензивна мисъл. Ще кажеш: “Със своето съзнание искам да бъда до слънцето”. Веднага щом помислиш за Слънцето, и ти почти влизаш вътре в него. Ще си представите, че влизате в неговата светлина, и каквато светлина може да види вашето съзнание, достатъчно е. И след туй, обратно, пак ще кажеш: “Искам да се върна на земята при своите си”. И като се върнеш всичко ще ти бъде тъмно. Туй се изисква. Тия упражнения ние ги правим за концентриране на ума. За да идем до слънцето, може да идем със своята мисъл, може да идем със своето съзнание, пък може да идем и със своя двойник. Като правим този опит, ние ще се домогнем до положителните сили на слънчевите лъчи - да станем по-положителни.

Из лекцията "Значението на ръцете и пръстите", държана от Учителя пред общия окултен клас на 7. 01. 1923 г, София

* * *

СЛЪНЧЕВИТЕ ЛЪЧИ МИНАХА няколко форми, догдето дойдат до окончателния си вид. Изпърво нямаше дванадесет лъча, насочени към един център, но имаше само няколко лъча успоредни, които се движеха в права линия напред и назад. След като научиха добре движенията в този опростен вид, после Учителят даде дванадесетте лъча, насочени към един център и един външен кръг около тях. Тъй че всичко се оформи постепенно.

Из Писма от Б.Боев

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×