Jump to content
Ани

БРАТ ПО УБЕЖДЕНИЕ - Учителят

Recommended Posts

БРАТСТВОТО НА ДУМИ...

________________________________________________________________________________________

За да се обясни едно явление, нужни са думи, понятия, чрез които то да стигне до съзнанието на онези, които се интересуват. На всички, които се запитват що е Бялото Братство, къде се е създало, кой го ръководи, кой членува в него и т. н. могат да се кажат много думи за него. Известни окулисти са писали за същността, характера и дейността на Бялото Братство. Също, и Учителят е изяснявал не веднъж тези въпроси в своите беседи и лекции. Той е вложил Истината за Бялото Братство в своите думи и е помогнал в съзнанието на слушателите да се създаде ясна представа за това велико общество от Светли души.

________________________________________________________________________________________

БРАТ П0 УБЕЖДЕНИЕ

         Някои казват, че Бялото Братство е в България. Голяма чест е направило то на България, ако мислите,че то е тук. Всемирното Бяло Братство не може да избере един такъв малък народ за свое седалище. То не е избрало нито Англия, нито Франция, нито Германия, нито Русия, другаде си има свое седалище. Единственото нещо, което сега съществува в света, то е всемирното Бяло Братство.всички други хора: писатели, свещеници, проповедници, философи, всички те са служители на Бялото Братство. И културата,правдивостта в света се подтикват все от тяхната мощна сила, от техния мощен дух. Когато Христос дойде на земята,тия велики Бели братя изпратиха от небето един полк ангели, служители техни, да пеят. След тях дойдоха тия трима мъдреци, адепти от изток, да се поклонят на Христа. И те бяха техни служители. И някои казват: Бялото Братство в България не вирее. Българите трябва да знаят, че свободата им им е дадена от Бялото Братство. И ако съгрешат, Белите братя ще се разправят с тях. Няма народ, с който те да не могат да се разправят. Нека запомнят това нещо всички. Това трябва да се отпечати в умовете ви. Бялото братство не е нещо видимо, то не е секта,не е църква, то е нещо живо, извън тези покварени условия, в които живеят хората. Тъй както живеят хората сега, това което имаме не е братство.

         В една от миналите си беседи аз определих: брат е онзи, който от излизането си от Бога до връщането си при Бога, през всичките съществувания ти е бил брат. Брат ти е този, който през всичките условия на живота си е бил готов да се жертва за тебе. Брат е този, който те е обичал, както себе си. И всичко това го прави не по насилие, но с великото съзнание на онзи Божествен Дух, който живее в душата му. И ако всинца имате такъв идеал, вие само тогава ще бъдете ученици и служители на това велико всемирно Братство.

         Всички тия братя, които работят, те са от седем йерархии, от седем категории. Едни от тях принадлежат на Любовта, наричат се “Братя на Любовта ”. Други от тях принадлежат на Мъдростта, наричат се “Братя на Мъдростта”. Те поддържат науката и изкуството, носят знание на човечеството. Трети от тях се наричат “Братя на Истината”. Те внасят свобода в човешките умове и сърца, внасят свобода в техните мисли и чувства. Те внасят онази свобода, която прави човешкия дух, човешката душа, човешкия ум и човешкото сърце напълно свободни - свободни в пълния смисъл на думата. Други се наричат “Братя на Справедливостта ” които носят Правда на човечеството и които се разправят с онези невидими блага, от които съвременните хора имат нужда. Други братя се наричат “Братя на Добродетелта”. Други се наричат “Братя на Красотата”. И най-после идват последните, които се казват Йеховисти. Това не са същинските имена на тия Братя. Аз не мога да ги произнеса, защото те са свещени. Всички тия Братя не са така обикновени, не мислете. Всеки един от тях може да вдигне земята на ръката си и да я хвърли в пространството като една топка. Такова знание имат те! Те могат да вдигнат земята с ръката си, защото зад тях седи нещо още по-мощно, на което те са служители. И когато някои мислят, че могат да се разправят с тия братя това показва, че те не разбират онзи дълбок смисъл, който се съдържа в понятието “Бял Брат”. Когато един от тези Братя се явил на Мойсей в огнения пламък, казал му: “Изуй обущата си, защото мястото на което седиш е свято”. И когато Христос се наведе на земята, Той призова тези Братя. Вие ще кажете: Христос беше Господ. Да, но когато Христос слезе на земята, Той остави всичката си сила и слава на тия Братя, а сам слезе като слуга, да покаже на хората как трябва да живеят.

         Вие, служители Христови, Негови ученици, които го обичате, които говорите, че Той е Бог, че Той е Син Божии, че Той е човекът на Любовта, изпълнили ли сте Неговия закон? Не говоря за закона на обществото, но за закона на любовта. Показали ли сте любовта си към своите братя на земята? Знаете ли колко бедни, колко страдащи искат любов от нас? Всяка една бедна вдовица, всеки един страдащ, всяко едно обезсърчено сираче, искат да чуят по една сладка дума, искат да им кажеш, че има условия за тяхното спасение от положението им още сега, а не за в бъдеще,защото животът е сега.

         Аз бих желал, сегашните млади и стари: млади в любовта, а стари в мъдростта, да бъдат запалени въглени! Под “стари” не подразбирам слаби. Убеждавайте хората, че е дошло време да се решават всички въпроси с любов, но не с тази обикновената любов, която вие познавате. Не, всички въпроси трябва да се решат със знание и мъдрост; всички въпроси трябва да се решат със свобода и истина; всички въпроси трябва да се решат с доброта; всички въпроси трябва да се решат със справедливост; всички въпроси трябва да се решат с красота. Ами че то е голямо безобразие да вземем един човек, да му турим въже на врата и да го обесим на бесилка! Един човек, когото Бог е създал, да вземем и да го турим на бесилка! Туй е едно велико престъпление и ние не можем да го гледаме спокойно! Всеки един от нас трябва да се обърне към Господа, да Го призове с всичкото си сърце и чак тогава Бог ще дойде. Казват: е обесили го, да не е грешил! Ами че утре или след две пререждания и тебе ще обесят. Че кой от вас не е бил обесван? Аз като гледам сегашните хора виждам, че всеки един от вас е бил и обесван и застрелван. Като си правя своите изчисления, аз виждам, колко милиони, колко милиарди хора са били избити! Цялата земя е постлана само с кости. Но светът оправи ли се? - Не. Сега какво разбират онези, които са на власт, то е друг въпрос, но ако ние вярваме, че всяка власт е дадена от Бога, тогава каква е волята на Онзи, които е дал всяка власт? Ако вярваме в Бога ние можем да решим този въпрос само с любовта. Най-после ,ако управляващите любят този народ, аз не подразбирам цялото човечество, те би трябвало да приложат законите на това Бяло братство и така въпросът ще се реши по един любовен начин. Онези, у които съзнанието е пробудено, които вярват в това Братство, трябва да си подадат ръка. Не външно, но вътрешно убеждение трябва да има в тях! Съвременното християнство се гради само на своите мъченици, всички добродетели, величието на всички народи се гради само върху живота на техните мъченици. Как става това? Без Христа ли?

         Ако всички ние си подадем ръка по любов, по братски, не ще ли можем да живеем? По любов не можем ли да решим задачите? Туй което един човек не може да направи, двама могат да го направят. Туй което двама души не могат да направят, трима души ще могат да го направят. Туй което трима не могат, четирима ще могат. Туй което четирима не могат петима, стотина, 1000, 10000, 100000, милиони хора, съединени в едно, могат да го направят. Всички хора, цялото човечество, съединени в едно, под светлината на този Божествен Дух, всичко могат да направят. Питам тогава: какво трябва да чакаме ние?

         Какъв е животът? Божественият живот сам по себе си е чист. Питам сега: кое е онова, което трябва да ни повдигне в очите на другите? Аз се чудя за пример, като наблюдавам хората и чета мислите им. Те си казват: този човек там, какво ни говори, какво иска да ни лъже? Казвам: научете се да мислите право! Аз бих желал да видя какво разбирате вие под думата “истина”. Който и да е от вас елате при мене, да направим един опит и да видим, кой говори истината. Правдата аз я разбирам съвсем друго яче. Време е вече, когато ние трябва да бъдем искрени. В нашите очи всеки човек трябва да прочете човешкото; душата трябва да проглежда през тях. Като си погледна очите, аз трябва да съм доволен от себе си, от очите ми да лъха искреност, и аз да зная, че към всички постъпвам тъй както и към себе си.

         Ние трябва да бъдем искрени, да не предаваме от нашите погрешки и на другите, но да им предадем нещо хубаво от себе си. И когато срещна някого, когото обичам, ще искам да изпълня душата му с любов, духа му със знание и мъдрост, с красота, доброта и със справедливост, та да се зарадва душата ми при тази среща. Това трябва всички дълбоко да го пожелаем, та като се срещнем, да се зарадваме и да си кажем: братко, радвам се ,че те срещнах, радвам се , че те видях. Само така ние ще можем да се повдигнем. Нека да се радваме един на друг тъй, както се радваме на слънцето, което изгрява, както се радваме на една хубава местност, през която пътуваме, както се радваме на една хубава ябълка, както се радваме на един хубав извор,при който можем да си починем и да се разхладим. Така трябва да бъде, когато срещнем една душа! Така трябва да бъде, когато се срещаме ние, за да можем да си помогнем в тия усилни времена на страдания, за да можем да претърпяваме и понасяме всичко, ние казваме: е като отидем на онзи свят! Че онзи свят е този свят! В дадения случай ти си в онзи свят! Господ ти казва: покажи любовта си към онзи твой брат!

         Вие, като излезете от тука, казвате: имаше някои философски работи, но бяха много объркани, та не разбрахме, какво искаше да каже. Ще ви кажа, какво искам да разберете. Като срещнете първата бедна жена, спрете се в себе си и й кажете две сладки думи. Като срещнете първия затворник, кажете му две сладки думи, донесете му от дома си малко хубав хляб, малко плодове. Като срещнете първия фалирал търговец, първата паднала жена, спрете се в себе си и им кажете две сладки думи! Като срещнете първото куче, на което кракът е счупен, спрете се да го превържете, ако не можете да сторите това нещо сами вие, пратете някому 20 лева, за да го превърже! Видите някъде някой вол, който тегли някоя много натоварена кола и не може да я изкара, платете 100 лева купете нещо от товара, за да го освободите. Отидете в някоя гора, там някой сече дърветата. Питай колко искат за това дръвче, което в този момент секат. Кажи: колко искаш приятелю? - 20 лева. Плати 20 лева на този човек, но спаси живота на дървото. Покажете любовта си! Ще кажете: а, с такива работи ще се занимаваме ! Ами с какви? Това е великото в света,за което Господ се радва. Такъв трябва да бъде нашият живот - живот на чистота, живот на святост, живот на любов, живот на знание и мъдрост, живот на свобода и истина, живот на справедливост, живот на доброта и красота, живот, който обема всичката пълнота.

         И тогава ще напише Христос във великата книга: Блажен е онзи, който изпълнява волята Божия. Блажен е онзи, който не се съблазнява в противоречията на живота. Блажен е онзи, когото греховете на брата му не го отчуждават. Блажен е онзи, който всякога може да даде право, комуто и да е, без да се съблазнява.

         Резюме от беседа на Учителя, държана на 22 февруари 1925 год.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×