Jump to content

Учителя за музиката


Recommended Posts

УЧИТЕЛЯ ЗА МУЗИКАТА

Изгрев, 28 май 1952 г.

Любезни брат,

 

Желая тук да ви изложа един разговор с Учителя към края на март 1936 година.

 

След лекцията на Учителя в салона и след паневритмията всички се върнахме отново в салона. Стана въпрос за музиката. Учителя каза:

 

В къщи и като спите, пейте. Големите певци са за вас модел, който трябва да рисувате. Те са глашатаи. Турците па рамазан, понеже трябва да стават рано, то от два и половина часа след полунощ започва да бие големият тъпан, за да станат да ядат. Та всеки певец си носи барабан и казва: „Стани и пей. “ Съвременните хора обръщат малко внимание на музиката. Те на съвсем друго отдават голяма тежест. Те казват: „Да се науча да пея, това е малка работа. “ всички казват: „Да е човек богат, да има знания. “ А пък те са резултат. Онзи, който е богат, той е пял. Или други някой е пял заради него. Златото иде със слънцето. Там има най-хубавата музика. На някои от вас, които не знаете да пеете, майка ви много малко е пяла. На онези, които трябва да пеят добре, майките им са пели много. Някой път ние искаме печката да бъде бяла, или да има хубава форма. Хубаво е, но и черна да е, може да се нагорещи вътре. Та ние искаме някой път правила при пеенето. А то може без правила.

 

Едно време сте пели хубаво и сега трябва да възстановите хубавото пеене. Някой път трябва да ви дам на цигулка тези тонове, които развалят живота. Ще ви дам няколко слаби примера, но не силни, да видите кое е онова, което разваля живота.

 

Някой път вие идвате в противоречие със себе си: в ума ви един ви говори, а в сърцето ви друг. И останеш без компас. Ожесточиш се в себе си и казваш: „в никого не вярвам вече. “ И после казваш: „Няма да пея. “

 

За да пее човек добре, трябва да нагласи добре мисълта си. Трябва да мисли добре. Казва се: „Който пее, зло не мисли. “Ако българите половината бяха музиканти, и сутрин, като станат, най-малко два милиона души да запеят, знаете ли какво разположение ще има, какво благословение?

 

Първото нещо, след като стане човек, е да пее 5-10 минути и след това да отправи молитвата си към Бога, да благодари и да започне работата си. Ангелите сутринта, като ви събуждат, пеят.

 

Като видиш един брат, който иде с торба, а пък ти си гладен, ще пееш: „Аз се радвам, че съм гладен и срещам един брат, който носи торба.“ А пък той да пее: ,Аз се радвам пък, че срещнах един брат, който е гладен, да му дам от торбата си.“ За в бъдеще така ще бъде. А пък сега и единият, и другият не пеят. Който носи хляб, не пее, който е гладен, и той не пее.

 

Погледнете от материалистическо гледище. Нали войникът отива на бойното поле с оръжие. И вие се нагласете с оръжие. Пеенето е оръжие. Едно животно, като се приближава към тебе, ти ще пееш, то ще се спре, и лъвът и тигърът ще спрат, като пееш. Не само това, но като пееш на бурята, и тя ще спре.

 

Музиката си има форми, например музиката, която пяхме, имаше такава форма приличаше на слънце. Всяка музика дава форма, от която изтича. И дава различни цветове и линии.

 

Стана въпрос за идеите, които Учителя изложи тази сутрин в беседата. Учителя каза:

 

Трябва да се работи за любовта. Всичко, което е в любовта, е Божествено, а което е извън любовта, не е Божествено. Чрез любовта и болест да имаш, ще оздравееш. Любовта дава всичко, тя дава знание и пр. Вярата е любовно отношение към Бога. Всеки трябва да опита това и докато не е опитал, не може да знае. Днес всичко има, но любов няма. Правят благотворителност, но то е от други съображения, за себе си го правят. Любовта се проявява във всички същества, само че на разни степени на проява. Смъртта иде, понеже любовта я няма. Безлюбието носи смърт. Любовта носи безсмъртие. Казано е: „Това е живот вечен да позная Тебе Единнаго, Истиннаго Бога. “ Като се прилага Законът на Любовта, човек ще опита силата върху себе си.

 

Сърцето ви трябва да бъде свободно. Не залагайте никъде сърцето си. Сърцето ви да бъде само на Бога. Да подарите сърцето си на Бога.

 

Има неща, които са дрипели. Трябва да се освободим от тях. Ако на една буба й идва наум да си направи една хубава дреха като пеперуда, тогава какво остава на нас? Някоя личинка две-три години печели пари, докато си направи хубава дреха и после отива от цвете на цвете и си пее. Христос казва: Тези цветя Господ ги е облякъл с такива дрехи, а вас още повече ще облече, като вършите волята Божия. Ти ще бъдеш облечен така, както кринът не е облечен. Има закони, които, като спазвате, може да помогнете да се прояви Бог в някой човек и даже в животните и във всички други същества. Например, ако имаш равновесие и мислиш, че и в лошия човек има Бог, вътре в него, ако имаш това присъствие, тогава Бог ще се прояви в него. И най-голяма буря да има, като дадеш сигнал, машината на бурята туря спирачките в действие и бурята спира. И после, като минеш, бурята пак вилнее. Обаче, като не даваш сигнал, бурята си върви. СЦе имаш опитността на Данаила. Данаил вярваше, че в тия зверове, лъвове, е Божественото, и каза: „в тези лъвове си Ти тук, Господи, и няма да ми направят пакост. “ И тогава лъвовете не му направиха нищо. Та законът е: щом мислиш, че в животното има Божествено, ти ставаш част от животното, то те счита част от себе си и не те бута. Трябва да станеш част от него. Но тези правила някой път човек ги забравя. Има правила, обаче те трябва да се прилагат. Ако мислиш, че Бог е в лъва, лъвът няма да те закача.

 

Обезсърчението ще го разбирате обективно. Всяко обезсърчение това са живи същества, които идат при вас и вие се отнасяте към тях неправилно. Даже пъдите тези същества на обезсърчението. А пък вие ще им направите чест, ще се поразговорите с тях, ще ги питате за какво са дошли, ще ги насърчите. По този начин те се възпитават, отиват си и са доволни от вас.

 

Човек само като страда, скъсва въжето, с което е вързан от силите на тъмнината. Един вол е вързан с едно въже и не му иде наум да скъса въжето. Някой го бие, той се дърпа и скъсва въжето. И тъмните сили са вързали човека с едно въже и като дойдат страданията, човек насила скъсва въжето и се освобождава.

 

Иде едно ново поколение. Те идат сега. Аз ги виждам, че идат. Те ще изпълнят. С тях ще се занимавам. С миналите поколения нямам нищо общо. Нас ни интересуват сегашните поколения, които сега ще се развиват, а пък с окапалите листа не се занимаваме.

 

Един брат попита Учителя да каже някои здравни правила. Учителя каза:

 

Който иска да стане здрав, да посади лук. И лукът, като порасте, каквото добие, ще дава и на вас, ще ви даде здраве. Като посадиш една глава лук, ти ще приемеш нещо. Даже онези, които са болни от вас, не е лошо да посаждат 200 300 костилки на година. Никак не питай дали трябва да садиш, а сади. То е едно хубаво правило. Все-таки на сто костилки ще израснат дървета, а пък това е достатъчно. Ангелите ще се радват, като садите костилките, и ще услужат на този, който им е помогнал.

 

Сей краставици, лук, тикви, жито, ръж, ечемик, просо, дървета.

 

Един брат попита за кашлица. Учителя каза:

 

За кашлицата вземи троскот, вари го 15 минути и пий водата. После си мажи гърлото със зехтин и вътрешно вземай по малко зехтин. Изпивай сутрин, обед и вечер по една чаша вода от троскот. Тя е хранителна, а, от друга страна, и лечебно действува. Ще започнеш с троскота. Много го хокат, обаче той е много добър. Лекар е той. Вкус хубав има.

 

Поздрав на всички братя и сестри.

 

Пожелавам ви всичко хубаво и светло.

 

Със сърдечен братски поздрав:

Ваш верен Б. Боев

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...