Jump to content

Великият живот


Recommended Posts

ВЕЛИКИЯТ ЖИВОТ

Изгрев, 15 юни 1953 г.

Любезни брат,

 

Тук ще ви изложа една екскурзия на Витоша през месец юни 1929 г., като прибавя и някои мисли от Учителя, казани в друг разговор пак на Витоша.

 

На 24 юни 1929 година тръгнахме в два и половина часа, в тъмно, за да стигнем на Витоша за слънчевия изгрев. Прекарахме известно време в мълчание и след това произнесохме няколко молитви. Към десет часа почна разговор. Учителя каза по време на разговора:

 

Между нас трябва да се образува една ядка, една група от братя и сестри, които да бъдат образец на търпение.

 

Някой казва: “Аз мога да разруша света." Казвам му: Я вдигни със своята мисъл този камък. Той казва: “Не мога." Не се заблуждавай. Лъжливи духове си играят с тебе. Бог управлява света. Бог не е оставил света на този или на онзи. Имаш на ръката си една луничка. Ако можеш със своята мисъл да я отстраниш от ръката си, тогава си гениален.

 

У някои хора сега в света се пробуждат известни сили, да виждат отпред и отзад, да виждат през стената, както с рентгенови лъчи. Това е началото на развитието на ясновидството в човека.

 

Който много говори за себе си, губи.

 

От тази екскурзия, която ние направихме рано сутринта, има много реална полза. Една нежна светлина ни биеше отзад при зазоряването. Тя действува благотворно. Тук може да докараш сто души неврастеници и ще се излекуват, ако ходят така един месец. За да се излекува един неврастеник, трябва да излиза сутринта рано при зазоряване и да си обръща гърба към изток. А който е здрав и прави това, ще си кали нервната система.

 

Хората мислят, че природата е наредила да умрат. А това не е така. Сега трябва да се образува една школа за подмладяване. В школата могат да се правят упражнения.

 

Сегашният ви живот е само една малка част от великия ви живот. Едно време сте били елен или друго някое животно. В бъдеще ще дойдете като светии.

 

Българинът трябва да се освободи от влиянието на Сатурн. Целият Балкански полуостров се влияе от Сатурн и Марс.

 

Хубаво е да се направи този опит: Ще изпратим десет души при някого, който е на умиране. Единият ще отиде и ще каже: “След десет дена ще бъдеш здрав.“ На другия ден ще отиде друг и ще каже: “След девет дена ще бъдеш здрав.“На следния ден трети ще му каже: “След осем дена ще бъдеш здрав.“ Последният ще му каже: “Утре ще бъдеш здрав.“ Когато се произведе благоприятният процес, ще видите каква сила е то за насърчение. Човек трябва да има вяра в организма. Като повярва, клетките ще почнат да работят. Клетките знаят как да лекуват, но човек ги Ограничава.

 

Стана въпрос за молитвата. Учителя каза:

 

Някой казва: “Господ нали знае от какво имам нужда?“ Преди да поискаш нещо, Господ го е дал. А ние трябва да Отидем да си го вземем. Това е молитвата. Това е значението на молитвата. Някой се моли за нещо и иска да бъде Моментално. Постепенно, постепенно.

 

В един американски хотел една жена се помолила за нещо. В съседната стая на хотела живеел един богат човек. Той чул молбата и на другия ден пратил на тази жена това, за което се молила. Също така и ти се молиш на Бога за нещо. И отгоре невидимият свят чува и дава.

 

Любовта е най-голяма сила. Най-първо ще се освободите от механическите процеси. Приложете това във вашия личен живот.

 

Идете при един сарафин и вижте колко е вещ и наблюдателен. Щом му дадете златна монета, той си има начин да я провери: подрънка, опита я по друг начин, веднъж, дваж. Като я провери, ще каже истинска ли е или не. А пък вие, като дойде някой тъмен дух и ви каже нещо, вие го приемате. Не, ще го опитате като сарафина и ако не е добър, ще кажете: “Фалшиво е.“

 

Любовта казва: “Аз познавам само тези, които ме възприемат. Които не ме възприемат, не ги познавам.“ Когато я запознаем с празна стомна, любовта я напълва. Някои стомни имат много широко гърло, изведнъж ги пълнят. А други имат много тясно гърло, мъчно се пълнят. Това са все алегории.

 

Щом се примириш с Бога, чистотата ще дойде. Ако човек не се примири с Бога, никаква чистота не може да придобие.

 

Великата йерархия от светли същества си има план за България и за другите страни. Като искате да работите, те ще ви дадат всички условия, средства и таланти. Ще проучвате техните пътища. Те са мислили и са изработили най-добрия път. Той е Божественият път. Те ще ви ръководят. Ще дадат на някого дарбата да лекува.

 

Ще се молим да дойдат работници от горе, за да се помогне на човечеството. Трябва да дойдат повече жетвари и тогава и вие ще се въодушевите.

 

Най-напред узрелите круши се берат. Зелените ще оставим. Значи най-напред ще работите върху готовите души.

 

Светът от хиляди години се приготовлява. Много работници ще дойдат. Вие ще се прикомандировате към тях като отряди, като доброволци. Когато някой има желание да работи, то е от Бога. Започнете да работите. Можете да работите по различни начини: в болници, в затвори и пр. Сега Бог ще ви изпрати по двама: единият ще говори, а другият ще прави чудеса.

 

Като тръгнеш от Евангелската църква, ще ти определят заплата, билет има, а пък тук, като тръгнеш, билет няма, заплата няма. Това е хубав метод.

 

Като тръгнеш, ще се спреш на едно място и ще ти кажат отвътре: “Еди на коя си улица една жена се моли и те чака.“ Ти отиваш и я намираш. Зарадваш се, че си й помогнал. На другия ден отиваш при друга жена, която те чака сто дена. И дето отидеш, ще направиш аура.

 

Това учение ще се наложи по много начини. Божественото учение ще се наложи по много начини.

 

Когато някой светия излекува някого, ако онзи благодари само нему, това е невярно, но да благодари на Бога. Когато някой благодари, аз ще отдам това на Бога, а не на мене. Ако аз съм го излекувал, аз съм се ползувал повече, понеже благодатта е минала през мене.

 

Ние, като не обичаме Бога, се мъчим. Ако речем да Го обичаме, тогава няма да се мъчим. В света има толкова тайни!

 

Сега казват, че земята е плачевна долина. Не, земята е плачевна долина за глупавите, за грешните хора. Някой път ще ви говоря как човек да развие дарбите, които са заложени в него. Тогава той ще бъде в пълния смисъл на думата свободен човек, доколкото земята позволява. На някои от вас предстои да работят в това направление, в един малък мащаб.

 

Щом се изповядаш в любовта, винаги я губиш.

 

Стана дума за деветте блаженства. Учителя каза:

 

Деветте блаженства са девет метода, по които вярващият трябва да работи.

 

На един мъченик казват: “Или се откажи, или ще те убием.“ Не трябва да се отказва, даже и да го убият. Той не трябва да се солидаризира с тях. Ако спечелиш благоволението на хората, а изгубиш благоволението на Бога, ти си загубил. Ти гледай да не изгубиш благоволението на Бога.

 

Ако аз ви излъча и ви пратя на онзи свят, няма да искате да се върнете, понеже там горе е хубаво. Но за ваше добро е по-хубаво да сте тук, на земята.

 

Стана дума за работа в света. Учителя каза:

 

Преди да влезеш в селото, ще се помолиш за себе си и за селото и като влезеш в селото, непременно ще намериш поне едного, който да те посрещне сърдечно.

 

Когато отиваш да работиш за Бога, навсякъде ще работиш с любов.

 

Във всичко да виждате проявлението на Бога. Постъпката ти спрямо хората е постъпка спрямо Бога. Ако настъпим едно цвете, настъпваме ангелите, настъпваме Бога. Понеже Божественото съзнание е във всичко, ще обръщаме внимание на всичко: на хора, на животни, на растения.

 

Нещо ти казва: “Услужи на това цвете, поразрови малко около него.“ Да поразровя около цветето и да го полея, струва много повече, отколкото да бъда при ангелите. Защото ти, като отидеш при ангелите, те нищо не искат от тебе, а на цветето ще дадеш. А даването е по-горе от другите неща.

 

Стана дума за страданията. Учителя каза:

 

Една привилегия е, че страда човек. Мъчно е да страда, но след страданието идва едно голямо благо. Никога не може да дойде най-великото благо, ако няма страдание. И Христос никога не щеше да има това влияние върху хората, ако нямаше страдание. Сега не могат да Го разпнат.

 

Животът има хубава страна, вие сте герои. Непроявени герои. Хубавото е за в бъдеще. Бог е задържал хубавите работи за в бъдеще.

 

Както човек сега се развива, трябва да благодари. То е един дълъг път. Ще дойде просветлението. Някой път човек се обезсърчава. Хубаво нещо е светът. Всичко, което върши човек, е само един повод, за да може да намери и да се доближи до истината. Трябва да познаем Бога навсякъде, във всичко: и в слънцето, и в звездите, и в луната и пр.

 

В една вътрешна школа има правило да бъдете щастливи. Можете да бъдете щастливи колкото искате. Можем да ви предадем по десет, по сто килограма щастие, колкото искате. Донесете съдове и шишета. Шишетата ви да бъдат еластични, да не се чупят, като паднат.

 

Това, което Бог върши, хората не го знаят. Ще дойде време, ще го разберат. Това е една от великите тайни.

 

Един повдигна въпроса за въздържанието. Учителя каза:

 

Пияният става чувствителен към нисшите духове и те го обсебват.

 

В света ние търсим златото. Това значи следното: копаем дълбоко, за да намерим хора с будни души.

 

Като работиш за Бога, ще станеш светия. Не си разположен, направи едно макар и най-малко добро, например напиши едно писмо на някой познат и го насърчи. Не чакай да станеш светия изведнъж, без да вършиш нещо. И без да работиш. Не оцениш ли малкото, голямото няма да ти се даде.

 

Искаме чудеса. Че малко ли са чудесата в нашите екскурзии? На такива височини се изкачваме при големи студове и никому нищо не става. Винаги сме обкръжени с чудеса. Най-малките случки във външния ни и вътрешния ни живот, това са чудеса. Стига да сме внимателни да ги наблюдаваме. В бъдеще ще имате да виждате много чудеса.

 

Нашето съществуване на земята показва, че има някой, който ни обича Бог. И тогава в мен се заражда желанието да Го търся.

 

Аз казвам: Зная, че има Един, Който ме обича.

 

Когато Бог ни изпитва, Той иска да види доколко отношението ни към хората е отношение към Бога. И доколко отношението ни към самите нас е отношение към Бога.

 

Целта на Любовта е освобождението на човешката душа. А щом не става освобождение при любовта, това не е любов.

 

Със сърдечен братски поздрав:

 

Ваш верен Б. Боев

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...