Jump to content

Проявената Божия Любов


Recommended Posts

ПРОЯВЕНАТА БОЖИЯ ЛЮБОВ

Изгрев, 10 юли 1954 г.

Любезни брат,

 

Тук ще ви изложа един разговор на няколко братя и сестри с Учителя в неговата приемна стая. Стана въпрос за методите за развитието на любовта в човека. Учителя каза:

 

Много лесна работа е да възлюби човек, но не знае где да си тури пръста на цигулката.

 

Един художник, като си държи молива или четката, трябва да знае всяка линия да бъде поставена на място. Един цигулар трябва да знае как да държи инструмента и точно на място лъкът да се движи по струните. И всяка дума на място да кажете. Думите“да се обичаме“ не са на място. Някой ми казва:“Разправи ми за Божията Любов." Казвам му: Хайде да се понаядем сега.

 

Някой казва: “Колко мъчно е да обичаш." Като не знаеш, мъчно е. А като знаеш, лесно е.

 

Най-голямата наука е да проявиш любовта.

 

Сутринта, като станеш, попей: “Кой е накарал слънцето да изгрее заради мене?“ Както слънцето слуша Господа да дава на хората, на буболечките, на тревите, така и ти направи, без никакво лицеприятие.

 

Ако ти не знаеш как да обичаш, не си решил една основна задача, която Битието иска. Цялото Битие иска да го обичаш.

 

Един брат попита: “По кой начин може да расте любовта в човека постоянно, да става все по-интензивна, все повече да се разширява?“ Учителя каза:

 

Човек да се свърже с невидимия свят чрез мисълта за Бога, чрез съзерцание и молитва. От невидимия свят почват да го запознават с тези, с които невидимият свят има връзка. Когато по този начин човек се свърже с невидимия свят, то напредналите същества почват да свързват човека с тези души на земята, с които те са във връзка, които обичат, със своите хора на земята.

 

Човек, като мисли за Бога, за небесните неща, любовта в него се увеличава. Най-добрият начин за създаване на условия, за да се прояви любовта, за да протече, е молитвата. Това е най-силният, най-практичният метод. Другите методи са второстепенни. Да мисли човек за Бога, да се моли тайно, това е средство, за да се прояви любовта.

 

Човек не може да разбере любовта, докато идеята за Бога не стане ясна в него.

 

Разбирането на любовта става по този начин. Христос е казал: “Аз съм пътят, истината и животът.“ Човек трябва да влезе в този път, в тази истина и в този живот, за да разбере свещената любов. Казано е: “Нито око е виждало, нито ухо е чуло това, което Бог е приготвил за онези, които Го любят.“

 

Свещената любов има връзка със следното: Да живее Христос в човека. Апостол Павел казва: “Не аз, а Христос живее в мене.“ Това е общение, за което хората имат понятие. Човек трябва да завърши с обикновените работи и тогава да дойде до това, мистичното. Те са недостъпни работи.

 

Когато се говори за свещена любов, то е една област недостъпна. За мнозина свещената любов остава за по-после. Тя сама по себе си ще се разкрие. Други са там правилата. Недостъпното сега е достъпно за в бъдеще.

 

Човек трябва да изследва на първо място това, което е достъпно. Недостъпното ще дойде навреме.

 

За тази област човек трябва да е готов.

 

За да влезе човек в тази област, трябва да постигне други работи. Някой иска неща, които са недостижими и сега за него. Понеже има други работи, които не е постигнал. Ако не се разберат изваждането и събирането, не може да се разбере и делението. Но човек трябва да има и стремеж.

 

За да има човек постижения в тази област, трябва да чете Библията, да изучава живота на всички хора, които са имали такава опитност и от тяхната опитност донякъде да извади това, което е достъпно за човешкия ум. Трябва да се чете животът на великите хора, които са имали прозрения в тази област.

 

Ще работиш това, което са работили пророците, апостолите, Христос. Те са благовествували.

 

Един брат каза:“Учителю, вие казахте в една от беседите: Аз още не съм ви говорил за любовта. Това, което съм ви говорил, е само предговор. Говорил съм ви за подаръците на любовта, но за самата любов не съм ви говорил още нищо. Колко желаем, Учителю, да ни говорите за любовта, да ни говорите това за любовта, което още не сте ни говорили. Или да ни кажете как да се подготвим, за да я възприемем.“ Учителя каза:

 

За тази цел почнете да изучавате Евангелието на Йоана. И после мислете доста дълго време върху любовта на Христа, като се спрете и върху любовта Му във връзка с Неговите страдащия.

 

Каква велика, дълбока и възвишена е била тази любов, която Го е правила готов да страда за другите.

 

После необходимо е да намерите хубавите, божествените черти в един човек, а не човешките, не неговите погрешки, за да го обикнете.

 

Нали като отидеш в чужд двор, кучетата ще се нахвърлят върху теб, ти трябва да предизвикаш да дойде господарят и той ще накара кучетата да млъкнат. Превод: Като отидеш при един човек, трябва да предизвикаш Божественото. И тогава Божественото ще заповяда на човешкото да млъкне. Като отидеш в кой и да е дом, все могат да те лаят кучетата.

 

Вие не можете да обичате един човек, докато не престанете да виждате неговите грехове. За да обикнеш някого, трябва да имаш основа за това. Може да го обичаш или за неговия ум, или за неговото сърце, или за неговата воля. Може да го обичаш, защото устоява на думата си, като даде обещание, изпълнява го. Има нещо у него, за което можеш да го обикнеш. И в лошите хора има добри черти.

 

Един приятел попита:“Какво значат думите ви: За да обичаш един приятел, трябва да го намериш вътре в себе си.“ Учителя каза:

 

Това значи да намериш добрите страни в един човек. Когато намериш добрите му страни, това значи да го намериш вътре в себе си.

 

За да проникнете във вътрешния смисъл на любовта, всеки ден размишлявайте върху нея по пет минути сутрин, на обед и вечер.

 

Всеки ден човек да размишлява върху Божията Любов и върху любовта към ближния. Всички хора да мислиш, че са твои ближни.

 

Като размишлявате за любовта всеки ден, тя ще ви се разкрие. Това е вътрешен метод.

 

Човек е като дете, което постоянно върви в пътя. Прибързване няма според възрастта на човека. В Божествената наука прибързаните работи никаква полза не принасят.

 

Човек трябва да оцени подаръците на любовта, за да пристъпи към самата любов. Оценяването на подаръците и благата на любовта е подготовление за разбиране и проява на самата любов.

 

Някой казва:“Как да добия любовта?“ Това е неправилен израз. Любовта не е нещо, което отвън ще се сипе на хората. Ако човек няма любов и остане тепърва да я добие, то е изгубена работа. Той има любовта. Остава само да я прояви.

 

Човек ще се моли да прояви любовта, докато прояви Божественото. Ще се молиш на Бога да проявиш любовта и ще оставиш на Бога.

 

Много пъти хората турят човешки възгледи и ги мислят за Божествени. И тази любов, която човек мисли за Божествена, много пъти не е никаква Божествена Любов, а човешки работи. Човек трябва да различава човешката любов от Божествената, да не ги смесва.

 

Искат да знаят по кой начин любовта ще дойде. Те да пожелаят и да оставят. Любовта ще дойде.

 

Ако ние вършим волята Божия, не може да нямаме Божията Любов. Тя не може да не се прояви в нас, защото е благоугоден на Бога всеки, който изпълнява волята Му.

 

Човек може да мине през жертвите, слугуването, служенето, за да дойде до любовта. Например някой е богат. Той жертвува всичко за околните, но околните никак не му благодарят. И остане най-сетне без нищо. Но въпреки това той никак не роптае, но благодари на Бога за всичко. Никой не иска да го знае. Той слугува и служи на Бога и понеже всичко прави за Бога, у него по едно време се отварят изворите на любовта. Непостижим е пределът на любовта. Тя е вечен процес на растеж. Предметът на любовта е неизчерпаем. Той е един красив свят, като влезем в него. Самоотричането води към любовта. Самоотричането е духовна любов. Самоотричането е материал, от който се образува ангелската любов. Ангелът само като помисли за Бога, отрича се от своето блаженство в рая и идва на земята да помага. Те сами идват на земята да помагат само като помислят за Бога, а не по заповед.

 

Човешката и духовната любов са материал за Божествената Любов. Човешката любов започва с щастие, а завършва с нещастие без изключение. Духовната любов почва с нещастие и свършва с щастие. А Божествената Любов започва с блаженство и свършва с блаженство.

 

Много е полезно човек да проучва това, което е писано в беседите върху любовта, защото по този начин в човека идат много красиви и велики проявления, просветления отвътре, за същината на любовта.

 

Един брат каза:“Какво голямо впечатление ми направиха думите ви в една от последните беседи, че любовта на Христа към всеки човек е по-голяма от любовта на Данте към Беатриче. И постоянно размишлявам върху това от няколко дена. Как да работи човек, за да се отворят изворите на Христовата любов, да стане човек проводник на Христовата любов?“ Учителя каза:

 

Да прави човек опити. Ето какви опити: Като видиш цвете, полей го. Не много да го поливаш, но колкото му е нужно. Това е опит. Това е символично. Цветето символизира едно същество човек или друго същество. Поливането означава изпращане на. струя от любов към това същество. Като видиш човек или друго същество, изпрати му струя от любов. Трябва да се правят такива опити, защото всеки опит представлява една тънка нишка, обаче дебелото въже се образува от много такива нишки.

 

Ето един опит за любовта: Като видиш болен човек и като проявиш любов към него, да видиш дали ще се излекува. И тогава това показва, че имаш любов. Това ще ползува и тебе. Не може Божията Любов да мине през тебе и да не остави нещо от себе си.

 

И после друго: Човек да счита размишлението върху любовта Христова тъй необходимо, тъй нужно, както дишането на въздуха.

 

Да се образуват групи на любовта от по трима души. Членовете на тези групи да стават в 12 часа в полунощ, два пъти през седмицата. В този свещен час ще се размишлява върху любовта и ще се пожелае любовта да потече през всички сърца Божията Любов. Тези, които ще правят размишление върху любовта, да имат една идея за любовта и тя ще се разраства като семка.

 

Един брат каза:“В 17 глава от Йоана Христос казва:“Отче, Ти Си в мене и Аз в тях“. Значи любовта от Отца ще мине през Христа, от Него ще дойде до нас.“ Учителя каза:

 

Това е плака, но колко души могат да разберат тези мистически неща?

 

Моля, прочетете настоящото на всички братя и сестри и го пратете в околните села, където има кръжоци.

 

Със сърдечен братски поздрав:

 

Ваш верен Б. Боев

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...