Jump to content

Културата на ангелите


Recommended Posts

КУЛТУРАТА НА АНГЕЛИТЕ

Изгрев, 15 януари 1954 г.

Любезни брат,

 

Ще ви изложа един разговор е Учителя в началото на март. След лекцията в младежкия клас и след гимнастическите упражнения се върнахме в салона. Почна разговор. Една сестра каза:“Наближава 22 март, един от големите празници на Братството.“ Учителя каза:

 

От времето на равноденствието на 22 март ще зависят много неща и работи. Важен е този ден.

 

Един брат запита:“Учителю, какво е нашето отношение и нашата връзка с по-напредналите същества?“ Учителя каза:

 

Мислят, че само ние сме в света, а като им се отворят очите, ще видят, че има по-напреднали от нас. Мравката не знае човека. Тя ходи по човека и не може да го види. Тези по-напреднали същества са около нас.

 

В растенията и животните се проявяват висши духове: ангели, архангели и пр. Тези висши духове ръководят тяхната еволюция. В минералите, в скъпоценните камъни се проявяват херувимите и серафимите. В цялата природа всички тези йерархии са взели участие, за да се създадат нещата и се проявят чрез тях.

 

Молекулите, атомите, йоните, те са все творчество на висшите същества. Всички са взели участие в творенията. И най-после е създаден човекът. Човекът е печат на цялото творение.

 

Ние вървим в пътя подир ангелската йерархия. Нашият ред иде подир тях. Човечеството върви по светлия път, начертан от тях.

 

Ангелската йерархия управлява цялата вселена. Те работят под небесното ръководство.

 

Казано е за човека: “Направил си ме нещо по-долу от ангелите.“

 

Един ангел няма да счита за унижение да се въплъти на мястото на човека. Понеже Бог внася една нова идея в света, то ангелите желаят да се въплотят на земята. Интересуват се от Божествената мисъл, искат да разгадаят какво мисли Бог. Това изучават те. Онова, което Бог мисли, тях ги много интересува. Искат да видят как ще се развие животът, понеже те намират едно противоречие. Защото ангелите си имат едно решение. Например, като виждат грешното състояние на хората, те казват:“Така и така ще се реши тази задача“. А сега виждат, че отгоре се внася нещо ново. Те виждат една система, която някъде съвпада с тяхното решение. Има нещо дълбоко. И ангелът се чуди по какъв начин да се реши тази трудна задача.

 

Когато говорим за културата на онзи свят, ние подразбираме всички разумни същества, които са завършили своето развитие още преди милиони години. И днес направляват целия Космос. Някои от тези същества направляват Слънчевата система, други живота на някои планети, трети направляват някои народи българския, английския и пр. Четвърти направляват водите, пети растителността в света и пр. Според степента на своето развитие и знание всяко същество изпълнява съответната служба. Всички хора са заобиколени от тези разумни същества, които се грижат за тях и направляват живота им.

 

Ангелите, като мислят, при тяхната мисъл зреят плодовете на растенията. Мен ми е приятно, като се спра при едно дърво, при един плод. Пред мен се отваря една картина, на същества, които мислят. Всичкото това ядене е сготвено на техния огън и аз го гледам с благоговение. За мене един плод не е проста работа, но много разумно същество е работило, за да сготви това ядене.

 

Светлината иде с мисълта на ангелите, понеже те мислят, затова иде светлината.

 

Ангелите разбират динамиката, техниката на природата така хубаво, че ние даже нямаме понятие. Че да туриш една такава звезда като слънцето в движение, каква динамика има в това! После с какви големи средства разполагат, с какви грандиозни капитали!

 

За да се движат Земята, Слънцето и пр. с такава голяма бързина, откъде иде тази бързина? Черпи се отнякъде, взема се от пространството.

 

Светиите не са още ангели. Те се готвят за ангели. Ангелите са изразители на любовта и интелигентността. Ангелите, когато са били хора, са живели при едни условия, а сега човекът живее при други условия. Значи има голямо разнообразие. Ангелите имат такава сила, че ако биха я употребили, биха направили чудеса. Но ангелите считат за излишно да употребяват тази сила при оправяне на човешкия свят. Ако ангелът направи погрешка, той ще изчезне от небето. Той не може да направи погрешка, която да се скрие.

 

Един брат запита:“Защо се говори в Откровението и в Езекила за някои висши същества, чийто глас бил като глас на много води, като глас на много народ?“

 

Защото те са колективни същества.

 

В духовния свят има вътрешно разнообразие, а външно еднообразие, а тук е обратното. Всички ангели са минали през човешка еволюция, само че от друг вид, а не както сегашното човечество.

 

Опитната школа почва, когато се привлече помощта на съвършените същества. Те разполагат с всичко. Добрите хора всякога имат условия да влязат в контакт с тези същества.

 

Отношението между учители и ученици в гимназията е аналогично на отношението на тези възвишени същества към човека. Сега хората имат отношения с ангелите и архангелите, а със същества от по-висши йерархии нямат такова общение. Една аналогия: бозайниците имат общение с човека на земята, а колко пеперуди имат шанс да видят един знаменит човек и като го видят, да знаят, че е такъв?

 

Когато един обикновен човек види едно съвършено същество, ако не е готов, ще заспи, защото не може да издържи на трептенията му. За да го види, човек трябва да се издигне високо в развитието си. Данаил, като видял едно от възвишените същества, се почувствал безсилен.

 

Един ангел изчислява къде ще минава земята след милиони години, колко хора ще живеят на нея и пр.

 

Ангелите имат богати познания, но има някои работи, които не знаят. Например един ангел не знае що е лъжа.

 

Мисълта на висшите същества, когато работят, е толкова рязка, толкова подвижна, че ние даже не можем да я сравним с нищо. Човек схваща един много медлен, груб живот. Животът е многолик, но той схваща живота в неговите най-груби прояви, не схваща всемирния живот.

 

Животът е красив. За онзи, които го разбира, по-хубаво нещо от него няма.

 

„Ангелите имат ли скръб?“

 

Ангелите имат скръб. За тях скръбта е малката радост, а радостта е голямата скръб.

 

„Поради кое тяхната радост е скръб?“

 

Тяхната скръб е, като гледат хората, че при толкова блага, които Бог им дава, не им идва на ум да разрешат задачите и не се чувствуват щастливи. Нали учителят някой път се тревожи за ученика, когато последният не може да разреши задачата? На учителя му е мъчно. А ангелът, като гледа човека, казва:“Как не му стига умът?“ Ще поискаш помощ от него и той ще ти помогне. Те всички те имат търпение. Търпението е едно от най-великите качества на разумния живот.

 

Един ангел, като се въплоти между хората като човек, ще усети много голяма неприятност, страдание, но ще каже:“За да се запозная с хората, струват си тези страдания.“ От голяма любов се въплотява. Той губи, но от друга страна печели. Той вътрешно е необикновен, съзнава че е ангел. Ако един ангел употреби най-малкото насилие тук, на земята, ще се оплете. И затова се пази от насилие.

 

Ангелите са служители. Ангелът е минал през гениалността, през светийството и е отишъл по-нагоре. Те са мощни, на един от по-горните класове може да се повери цялото човечество, цялата земя, да ги ръководи. Но гениалните, светиите не могат да направят това. Ангелът ще си го представим като едно същество с интелигентно лице, досетлив и разумен. Много ангели, много адепти, облечени в костюми на обикновени хора, се срещат навсякъде по земята, в големите градове, като Лондон, Париж, Берлин, София и пр. Ангелите са заети с хората, но с най-възвишените им чувства и мисли. А с по-долните им чувства са заети други същества.

 

Онзи свят е музика, но трябва да имаш очи и уши, трябва да разбираш езика на невидимия свят. За ангелите от първото небе животът от второто небе е скрит, затворен, а за ангелите от второто небе е скрит и затворен животът от третото небе.

 

Всеки гражданин от Божествения свят е едновременно поет, философ, учен и музикант. Като ти дойде една възвишена мисъл, откъде е дошла тя? От тези разумни същества. Ние сме в постоянен контакт с ангелите. Те ни носят хубави мисли и желания, носят ни светлина и пр. Навсякъде виждаме тяхното присъствие. Щом ти дойде една светла мисъл, ангел те е посетил. Ти казваш:“Никой не ме обича.“ Лъжа е това. Когато ти дойде една светла мисъл, значи един ангел те обича и те посещава. Той ти праща тази светла струя.

 

Човек не познава ангелите и не подозира, че хубавата работа, която върши, е с тяхно съдействие. Той не подозира, че тази работа се дължи на присъствието на някой ангел в самия него.

 

Ти минаваш за красив, но като сравниш своята красота с красотата на ангелите, ще видиш, че си много малко нещо. Трябва да се радваш, че ангелът е красив, понеже неговата красота е твоята бъдеща красота. На индуски език дева значи ангел, чист.

 

Вдъхновението на хората иде от посещението на ангелите.

 

Ангелите се интересуват от хората по единствената причина, че Бог се интересува от тях. Обръщането на един грешник е събитие в небето и предизвиква голяма радост. Един ангел е крайно внимателен, когато се събужда една душа. Той гледа да я събуди навреме, да не закъснее нито една милионна част от секундата. Ако не я освободи навреме, ангелът ще влезе в голямо противоречие. Всеки човек си има един ангел ръководител. Ангелите държат изпита си чрез нас. Дават им задачи по отношение на хората и ако ние свършим правилно нашата работа, те са издържали добре изпита си. Горе съвършените, като обърнат едного към Бога, той е тяхно дете.

 

Когато миеш салона на Изгрева, като дойдат хората после да слушат, всеки от тях ще ти даде своето благословение. Ще дойдат и висши, напреднали същества да слушат, те ще видят кой е мил салона и ще го благословят. Любовта, знанието, свободата на съществата от невидимия свят е по-голяма. Значи от тях трябва да се учим. Когато искаш да чуеш нещо хубаво, сложи си телефона да схванеш хубавото на ангелския свят. Ти си насочи вътрешното радио и в този момент, ако не успееш, не се обезсърчавай. Твоята душа има резултат, но на физическото поле той ще се проектира по-късно.

 

Ако мислиш за творенията на възвишените същества, мисли с любов за тях и постепенно ще дойде откровението. Най-първо човек трябва да живее по Бога, да изпълнява Божиите закони и тогава Бог ще го запознае с тези същества. Най-първо човек ще се запознае с бащата и после с другите същества. Този закон трябва да се пази.

 

В бъдеще ще отивате при напредналите същества, но трябва да бъдете готови да възприемете тяхната култура. В бъдеще ще трябва да отидете при тези същества, за да копирате.

 

Един ден, когато сърцата на хората се разширят, умът им се просвети и духът им се укрепи, те ще бъдат във велико общение с всички съвършени същества, които са завършили своето развитие на земята. Гавраил и Михаил са от тези ангели, които работят с Христа. Щом дойде любовта в човека, тогава той може да влезе в общение с тях. Ще бъде, ще бъде!

 

Когато човек се обезсърчи или отчае, един от ангелите дохожда близо до него и му проговаря. Не се отчайвай, не се обезсърчавай. Бог е вложил доста дарби в тебе и ти, като ги разработиш, ще свършиш учението си с успех.

 

Ангелите са благодарни на хората. Вие сте помогнали на тяхното развитие, понеже, когато са били хора, вие сте били растения и сегашните растения, като станат хора, вие ще бъдете ангели и ще им помагате.

 

Ангелите идат при хората и им помагат. Обаче ангелите се изкачват на по-горни стъпала на развитие, местата на най-долните ангели се овакантяват и се заместват постепенно със светии. Постепенно светиите заместват най-долните класове ангели, поемат част от тяхната служба. Последните с това се облекчават в своята досегашна работа и им се възлагат по-отговорни задачи. Светиите се учат при ангелите как да им помагат. Те са ученици на ангелите.

 

Моля, прочетете настоящото на всички братя и сестри и го пратете за прочитане в околните села, където има кръжоци.

 

Със сърдечен братски поздрав:

 

Ваш верен Б. Боев

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...