Jump to content

Шеста част


Recommended Posts

Шеста част

"Защото Бог moлкoвa възлюби света,

щото даде Сина Своего Еднородного,

за да не погине всеки, който вярва в Него,

но да има живот вечен."

/Евангелие от Йоан, 3:16/

Ако искате да разберете някой автор на съвременни книги, трябва да прочетете въведението към тях, то е най-интересно. А това означава, че според степента на развитие, на която се намираме, въведението на живота е най-важно. Какво представлява встъплението към сегашното битие или настоящия живот?
Три неща са съществени в него: Първото е храненето. То е предисловие към физическия живот. Следователно, каквато и философия да имате, каквото и да разисквате, храната оставя най-приятно впечатление. Аз я определям като въведение в подсъзнателния и съзнателния живот, което е толкова интересно, че от 8 хиляди години, откакто хора сте станали, вие все го учите, прочитате го, и още не сте го проучили. Щом толкова хиляди години се иска, за да го разберете, каква ще бъде тогава първата глава на живота? Аз ви давам само символи, върху които трябва да мислите. Храненето е първото въведение към природата, най-необходимото дело. А най-приятните неща в самосъзнателния живот са музиката и пеенето. Те са вратата към умствения живот. Но най-великото предисловие е молитвата. Някой ще попита защо трябва да се молите? Ще четете това въведение, за да разберете вътрешния смисъл на свръхсъзнателния живот...
Евангелист Йоан казва: "
Защото Бог moлкoвa възлюби света, щото даде Сина Своего Еднородного, за да не погине всеки, който вярва в Него, но да има живот вечен."
Това не е един акт на чувствувания, а един акт на най-възвишената Божествена мисъл. Вярата е принцип на ума едно състояние, което, за да изживеете, трябва да сте преминали вече през първото предисловие храненето и да сте влезли във второто, това на музиката. Тогава може да разберете, че Бог е възлюбил света. Щом се появи Любовта, човек веднага започва да пее. Всяко същество, колкото и малко да е то, прави усилие да покаже какво е пеенето. То започва да пее, за да разбере смисъла на новия живот. Но не мислете, че те са същността на живота. Те са само встъпление към вечното...
Четем в Писанието: "
За да възлюби Бог света."
Значи е имало нещо в този свят. Какво ще възлюби в него? В света са всички онези духове, които са излезли от Бога. "И изпрати Любовта си, за да може да повярват", т.е. да приложат този принцип, за да имат вечен живот Това е Божественото желание да направи всички безсмъртни, какъвто е Той. Но това безсмъртие не се дава отвън. За да станеш безсмъртен, Йоан казва, че трябва да повярваш в Божия син. А Синът е израз на цялата Божествена мъдрост, която е скрита в Него. Това не може да се разбере лесно. Когато една душа познае тази Мъдрост, тя ще придобие вечния живот като награда...
Следователно трябва да имаме едно велико, дълбоко разбиране да сме разбрали защо трябва да се храним, да пеем и да се молим. Храненето, казвал съм и друг път, е наука за трансформиране на енергиите от едно състояние в друго, трансформиране на грубата енергия в умствена. След като се нахраните, ще започнете да пеете и по този начин ще трансформирате умствената енергия в духовна...
А какво представлява молитвата? И тя е закон за трансформиране на умствените енергии. Защо трябва да се молите? За да бъдете силни...
Енергията, която слиза отгоре и произтича от Любовта, може да се използува само от ония, които водят съзнателен живот. След като се свържете с Божествения закон, тази енергия ще потече във вашата душа...
Всяко нещо, което възпрепятствува да намерите великата Любов и пречи на съзнанието да се домогне да стане Божествено, да придобие Божията мъдрост, трябва да се отстрани веднага.
В Писанието още се казва:
"Да възлюбим Господа Бога Твоего с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и сърце."
Четири неща трябва да научите, за да възлюбите и ближния си като себе си. Докато не възлюбите Господа с цялото си сърце, душа, ум и сила, не се женете. Някой ще попита: 'Как ще живеем?" Всички хора, които са вън от Бога, те са мъртви! Животът ще дойде само с Любовта! Следователно вие не живеете, защото сте мъртви без Бога. Вие живеете в гробища, не се лъжете. И всички седите в тях със своите надписи, защото се стремите към осигуряване. Да, ще се осигурите, но с някой голям кръст!...
Само във вечния живот може по друг начин да изучаваме Любовта и Мъдростта. Той може да ни даде единствените условия да ги проучим. Решите ли да се промените, ще почувствате едно разширение на ума и сърцето и ще станете силни. Но щом малко се усъмните и се запитате: "Аз ли съм?", токът на Любовта ще прекъсне.
Ако водите съзнателен живот и сте настроени любовно към всички живи същества, ще трансформирате енергията в "акаша" и ще усетите у себе си, че приятна Божествена музика изпълва цялото ви тяло като един силен трепет. Тогава ще поискате да предадете енергията си на всички хора. Чрез тази енергия се предават мислите на всички разумни същества. И животът на тези, които обикалят в далечното пространство, ще ви се предава с бързина, по-голяма от тази на слънчевия лъч. Така ще се почувствате като граждани на духовното царство. И като го погледнете, ще изпитате неописуема радост. Това е новият живот...
Бог е възлюбил този свят и чрез Неговата любов ще достигнем до онези велики закони, на които светът почива и чрез които животът съществува. Един от тях гласи, че колкото повече давате, толкова повече отгоре ще получите. Ако това не можете да разберете, как ще разберете по-абстрактните истини.
Под "събудена душа" разбирам душата, в която се е пробудило Божественото съзнание. Такава душа е взела изпита на живота и не иска да бяга от Земята, а казва: "Сега ще живея тук при всички условия . Така ще живея, както Господ иска."... А под думата "закон" аз имам предвид закона не на правата линия, а закона на квадрата. Защото всички творчески енергии при съвременната еволюция се движат в квадрат. А той е най-ужасното нещо и изисква голямо хладнокръвие. За тези, които не го разбират, е много опасен. Но има и живи квадрати. Кои са те? Според живата геометрия мъжът и жената образуват правата линия, най-късото разстояние между две точки. Следователно тя трябва да се постави между тях. Така умът и сърцето ще се съединят, за да влязат в съприкосновение. А пътят, по който тази права линия може да се движи, е пътят на квадрата. Затова той е опасен, защото е място на движение. И който не разбира това движение, може да бъде пометен... Само живите същества могат да образуват точка и център. Математиците казват, че точката е нещо въображаемо, което не заема никакво пространство, но го владее. Точката няма собственост, но владее собствеността...
Във всички закони се забелязва една периодичност, която зависи от вътрешните закони на битието. Известни неща се преповтарят в определени епохи, времена, дни, месеци, години и векове. И съвременната наука започва да съзнава тази цикличност. Определени неща се случват точно в известни времена...
В материалните й проявления Любовта може да се изрази математически. Тя дава най-съвършените вибрации и тонове в музиката. И музикантите, който излизат да свирят на сцената, ако я оставят да се прояви, тогава душата им ще излезе от тялото, ще премине в ръцете им, а оттам в цигулките и вие ще чуете да излизат от инструментите тонове, каквито никога друг път не сте чували. Душата на цигуларя трябва да излезе и сама да 'засвири" в ръката. Когато пишете, душата ви също трябва да вземе участие в писалката, а писалката е умът.. Знаете ли каква велика сила ще излезе от вас, ако можете да проявите душата си във всичките си действия? Тя носи велико благословение най-напред за вас самите. Защото най-напред всеки тон произвежда реакция, която се връща към вас, както доброто и злото, което сте направили. Затова този закон се проявява периодически...
Първоначалната сила, която действува в света, е това, което индусите наричат "акаша", и е първичното проявление на енергията. Тя е създала човешкия мозък, мисълта и звука. Второто й проявление индусите наричат "ваю", от санскритския глагол "ва", който означава да движиш нещата. То е едно видоизменение или обръщане на тази енергия в инволюционен процес, надолу... И така, ако у вас чувствата прекомерно се развият и станат силни, значи, че тази енергия се усилва, ако отслабва, означава, че чувствата се притъпяват... А когато мисълта отслабне, вие трябва да отправите вашия ум към Слънцето и да възприемете първичната прана, за да му създадете едно абсолютно спокойствие. Знаете ли какво нещо е да бъде човек спокоен? Както и да ви оскърбяват, да не ви трепва окото и сърцето.
При хората съществуват два възгледа за живота, а при животните и растенията само един. И затова човек се нарича човек, а първоначалното значение на тази дума е "същество на противоречията". За да започне едно същество да мисли, то трябва да се натъкне на противоречие. Онези деца, които не срещат противоречия, и не мислят, както и възрастните хора, които живеят в лукс, притежават само един възглед.
Философите обясняват противоречията по един начин, а религиозните по друг. Прагматичните хора също имат свои възгледи. Религиозните отдават всички противоречия на греха. Аз не поддържам нито едните, нито другите, а казвам това, което е. Земният ни живот е или разумен, или неразумен; или всичко е строго математически определено, или е едно съвпадение, възможност или вероятност. Сега се наблюдават тези два възгледа. Едните казват: всичко е случайно хората се раждат случайно, хранят се случайно, женят се случайно и умират случайно. А другите казват всичко е строго определено и нищо не е случайно...
Следователно идеите са нещо, което трябва да разберем в света. И това става по пътя на противоречията. Законът на еволюцията ги изисква като една необходимост. Този закон важи само в човешкия свят. В другите светове няма грях, затова всички ония същества, които са свързани пряко или косвено с хората, са заразени от греха. Грешни същества в света са само хората. Всички останали си живеят в мир и любов и разбират Бога, а само хората не Го разбират. Съдиите, философите и учените се стремят да ни внушат, че грехът прониква в цялата вселена, и го наричат "мирова скръб"... Грехът е ограничен в известно пространство на мирозданието, но това е един абстрактен, математически въпрос, който сега не искам да разяснявам.
Съществува Бог, защото в света има Любов. Съществува и онзи свят, защото има този свят. И "онзи свят", и "този свят" са едно и също. Когато говорите за "онзи свят", говорите за нещо, което не разбирате, а когато говорите за този свят, говорите за един свят, който разбирате. Следователно света, който не разбирате, го наричате онзи свят, а света, който разбирате този свят... Или известното наричаме физическо, а неизвестното духовно. физическият свят е проявеният, а духовният е непроявеният. Като казвам "непроявен", това не означава, че този свят не съществува, а само че не се е оформил още за нашите чувства. И този духовен свят е причина за всичко, което става на Земята...
Нормална душа е душа, която се проявява и развива правилно. Не се учудвайте, ако тя не се проявява правилно, тъй като тя е още в първия етап на своето развитие. Проявяват се само човешкото сърце и човешкият ум. А душата ще се прояви в следващата епоха, в шестата раса тогава, когато двата принципа на сърцето и на ума, или двата принципа, както сега се проявяват в мъжа и жената, дойдат в съгласие и схванат защо са слезли на Земята. Защото, докато мъжът мисли, че е дошъл на света като мъж, а жената като жена, винаги ще има в света разбити носове, счупени крака, извадени ребра, разбити сърца и пр.
Сега жените ще попитат: "Защо ние да се раждаме жени?" Аз ще ви обясня защо се раждате жени. Господ е толкова справедлив, че винаги слабото е компенсирано с по-големи блага. Законът е такъв, за да няма разногласие. Мъжът трябва да прояви на Земята Мъдростта, а жената Любовта. И цялото развитие в света зависи от малкото, а не от голямото. Набързо ще ви обясня това. Подтикът на еволюцията идва от Любовта, а после Мъдростта й помага. Следователно първо е слабото, малкото семенце, а после израства грамадния дъб. Но ако го нямаше семенцето, тогава и дъбът не би се появил...
Сега вие, които тук сте жени, горе в духовния свят сте мъже. А мъжът, който е мъж на Земята, в духовния свят е жена. Сега ще ви кажа защо мъжът не трябва да ругае жената. На Земята тя е по-слаба, а той е по-силният. Ако мъжът я опозори на Земята, неговата "жена", която е горе на Небето, ще направи същото. А щом го опозори горе на Небето, цялата слава на мъжа го напуска. И като се казва: "Жени, почитайте мъжете си", се разбира този велик принцип. Да ги почитате, означава, че вие сте силни и силата ви е "горе", а не на Земята. А вашата погрешка е, че вие търсите силата на мъжа си тук, на Земята. Някой казва, че в жена му е силата. Да, но в тази, която е "горе". Следователно, мъжете и жените на Земята трябва взаимно да се обичат и почитат, тъй както се обичат техните мъже и жени горе. Така се получава едно прекръстосване...
Употребих тези думи в най-чистата им форма, разбирайки Божественото съчетание и хармонията на душите. Жената трябва да е абсолютно чиста, както и мъжът. Знаете ли защо вие, жените, трябва да бъдете чисти? Понеже, като сгрешите на Земята, вкарвате в грях и вашия мъж "горе" и така замърсявате великия принцип. Следователно вие сами си създавате своите нещастия. Сега някои мислят, че като са мъже, техният грях не се "хваща", а само грехът на жената. Да, но пък грехът на Небето се "хваща", там той е жена. Това, което на Земята не се "хваща", на Небето се "хваща", а това, което на Земята се "хваща", на Небето не се "хваща". Мъжете и жените трябва да живеят абсолютно чист и свят живот без никакъв примес от площаден морал. Мъжете казват: "Може и иначе." Може, но тогава ще си натрупат една карма, от която ще страдат ред поколения, и децата им, и внуците им, и ще се питат откъде идват страданията им. Вие можете да си направите извода.
И така всички мъже и жени сте равни. Едните "горе", а другите "долу". Жената, която е слаба на Земята, е силна на Небето, а мъжът, който е силен на Земята, е слаб на Небето. Следователно тези величини се уравновесяват. И тогава тази Любов трябва да започне отгоре надолу, като се преплете с Мъдростта. По същия закон трябва да живеете всички. Жената във всеки един мъж на Земята трябва да вижда своя мъж; и мъжът във всяка жена трябва да вижда своята жена. Разбирате ли? Това е морал, а вън от това всичко е тиня. И никакъв друг морал в света не съществува.
Всички трябва да станат млади. Тогава в новата култура няма да има болни, хилави, умопобъркани хора, всички ще бъдат със здрави мозъци и здраво телосложение. Няма да мислят за смъртта, защото в новата култура ще бъдат съединени тези два свята и като са съединени, душата ще слиза на Земята и ще се възкачва свободно. Но на тази Земя няма повече да идва, а на друга, която сега се изгражда. И тогава ще дойде новият Йерусалим и ще постави началото на културата на Божествената Душа и Божествения Дух.
Сега често повтаряте: "Сърцето ми е разстроено, малко съм неразположен", а понякога смесвате понятията и казвате: "Боли ме душата." Душата, вашата душа не може да ви боли, тя не е слязла още, а е горе и чака...
И при най-големите подозрения, при най-големите страдания и мъчнотии вие сте близо до Царството Божие, вие сте близо до разрешаването на задачата. Когато се появи някаква трудност, трябва да разберете кой е правият път. Правият път е в Любовта и в Мъдростта! Нямам предвид обикновените любов и мъдрост, а Божествените. Правият път е в Божествената истина!...
Духът е реална същина, най-реалното, най-същественото, това, в което няма никакво изменение. Той е основата на битието. И когато този Дух дойде, Той ще донесе онези блага и онзи живот, в който ще се почувствате като слепия, на когото Христос отвори очите, и ще кажете: "Едно време бях сляп, а сега виждам!" И друг път съм казвал: Когато се "потопите" в Божествената любов и почувствате всички нейни вибрации, когато я възприемете, тогава ще разберете и симфонията на живота. А сега цените живота само от свое гледище. Например жената казва: "Като моите деца няма и като моя мъж няма." Тя се радва. И мъжът казва: "Като моята жена няма тук." Не, не, твоята жена не е тук, а "горе". А "горе" какво е? Неопетненото. Опетнил ли си святото у себе си, чакай, докато станеш чист. Защо трябва да се очистим? Горният мъж и горната жена представляват Божествената Мъдрост и Любов. Те, след като се съединят, ще прекарат сегашния човек през 7 живи огъня и тогава той така ще се префини, че ще се трансформира неговата материя, и ще придобие ново тяло, в което грехът няма да намери място... Отвътре трябва да дойде Любовта: изворът отвътре тече като чешмата, за да може да вкусим от този живот. Ще ме извините, но женитбата, както сега се разбира и практикува, е един позор спрямо първоначалния закон на Божествения Дух, на Божествената любов, на Божествената мъдрост, истина, правда и добродетел. Съвременният брак е един позор! Хората не се раждат по Божествения закон на Любовта, а се раждат от похот и затова не идват хора отгоре, а от Земята. Ето защо светът сега е пълен само с престъпници. Затова старото трябва да си замине, нищо повече.
Сам Господ казва така, това не са мои думи. Старата Земя и старото Небе си отиват като вехта дреха. Това учение не е ново мое учение, а Господ го е дал, то е учение на Бога. Вашето старо Небе Господ го помита. Слугите му идват, а те са милиони. Те идват със своите метли, за да пометат всичко. Разбирате ли? И всичките въпроси Господ ще ги реши така, моментално...
Светът, за който говорим, е един реален свят. Не мислете, че за вас няма кой да се грижи. Има кой да ви обича, поне едно същество. Знаете ли кой е? Ако си мъж, има една жена, която те обича, аз съм я виждал, и знаеш ли колко те обича? Сега ще кажете: "Вярно ли ни говориш?" Вярно е. На жената казвам: има един мъж да те обича, да! Той е верен, абсолютно верен, аз го приемам без никакво изключение. Има един, който ви обича, който е готов да жертва всичко за вас. И като мине по пътя на вашия живот, всичките ви трудности ще изчезнат и ще заприличате на една цъфнала роза...
Първото нещо за нас, за онези, които ме слушате, които искате вашият живот да придобие смисъл, да се повдигнат сърцата и умовете, да станете силни и крепки, първото нещо е да приключите с лъжата и да не се борите с нея. Аз не искам да се борите със земното, не. На Дон Кихот няма да подражавате. Вместо лъжата ще внесем истината. Вместо отрицанието ще търсим положителното в нещата. Не мислете за лъжата, а за истината. На мнозина, които са идвали при мен, съм им давал тази сила, казвайки: "Ти ще живееш чист и свят живот!"
Искам всички да носите Божието име, да го пазите в душата си, то да бъде чисто и свято, неопетнено вътре във вас, и тогава ще станете силни, а животът ви ще придобие светлина и ще започнете да разбирате новата окултна наука по друг начин. Не че не мога да ви говоря, но трябва да се развият новите чувства, които изискват други органи. Сега употребяваме символичния език, понеже символите съкращават времето, а пък аз нямам много време. Ако река да ви говоря една реч според вашия език, трябва ми цяла година да ви разправям на обикновен език. Аз ви казвам, че вселената е единство в разнообразието и в множеството. Така тя се проявява. Вземете едно житно зърно и макар да е едно, щом го посеете, веднага ще поникнат хиляди листа, много корени, ще наблюдавате голямо разнообразие около него, но зърното е едно в себе си, подобно на Божественото начало...
Мислите ли, че Христос няма да постави в действие своето учение? Аз казвам, че ако сегашният свят не приеме Христовото учение, ще има сто милиона християни, разпънати на кръст. Разбирате ли добре това? В миналото бяха 60 хиляди, сега ще има 100 милиона християни. Земята ще бъде опасана няколко пъти само с кръстове. И ангелите ще изнесат всички юдовци, които съществуват. От този свят и от тази култура няма да остане и помен! Това е великото решение на Небето, на Бога, на ангелите, на светиите, това е решението на всички добри хора да изчистят резултатите от тази култура. От света помен няма да остане! Ново Небе иде и нова Земя! Открито трябва да говорим. Истинският морал изисква Любов, а не бабина обич. Мен не ми трябва мъртва любов! Ние искаме да съградим нещо добро, искаме всички хора да се спасят! В какво отношение? Всички да заживеят като братя и сестри, да се разбират. И благата, и духовните богатства да са общи за всички братя. Така е писал Господ!
Ако си замина един ден от България, тогава ще разберете кой ви е говорил дали е бил Христос или не. Всяко нещо трябва да се опита. На онази свещ можете ли да четете? Ако можете да четете свещ съм; ако не можете да четете, никаква свещ не съм. И желая не само аз, но всички вие да бъдете като мен. Бих се радвал, ако имате моя ум и моя стремеж...
Светът ще загине! Но не физическият, а всички стари и криви разбирания в умовете на хората ще изчезнат и нова култура ще дойде! И сегашните ви тела ще се променят. Ще имате нови тела и светът ще се измени. Ще ми кажете сега: "Свърши се, няма живот вече!" Но вие още не сте живели. Отсега нататък иде животът. Небето трябва да дойде на Земята, за да заживеем в Любовта. Тогава, като каже мъжът на жена си една сладка дума, да й падне като мед на сърцето.

"Който яде плътта ми и пие кръвта ми,

има живот вечен; и аз ще го възкреся

в последния ден."

/Евангелие от Йоана 6:54/

Ще говоря върху този стих. Някои от учениците на Христа, макар и ученици, се съблазниха, когато Той им каза:
"Ако не ядете плътта ми и не пиете кръвта ми, нямате живот в себе си."
Факт е, че месото и кръвта на всички животни на гъски, на пуйки, и на агънца, с които хората се хранят, е тялото на Христа, казано в буквален смисъл. От 8 хиляди години насам те си похапват така. Но по отношение на Неговото учение има нещо по-съществено, изразено в думите Му:
"Ако вие не ядете от тази плът и не пиете от кръвта ми, няма да имате живот вечен"
, т.е., ако не приемете моето учение и не го приложите, не можете да придобиете вечния живот. А по-късно добавя:
"В последния ден аз ще го възкреся."
Така че в първата фаза, когато хората "ядат и пият", смисълът на живота все още не е ясен. Кога ще стигнат до него? В последния ден, в деня на възкресението, когато човечеството измени този ред на нещата.
Кой е последният ден? Онзи, от който всички се плашат. Последният ден е деня, в който започва новият живот. Следователно всеки един от вас, който не стигне до този последен ден, не може да се доближи до великата Божествена наука, която Бог е отредил и вложил в недрата на природата, т.е. до ония блага, които са приготвени за Неговите избрани деца, които днес живеят на Земята. Досега са ви проповядвали все за Небето и всички се готвите все за него. Как си представяте рая, как си представяте ангелите и светиите? Всички тези образи не са ясни във вашите умове. Вие били ли сте на Небето? Били ли сте? Не сте били. Като казвам, че не сте били, аз имам предвид формата на вашето сегашно съзнание, а не на миналото. Със сегашното си съзнание вие не сте били в рая. И когато някой каже, че е бил в рая, приемам, че е бил, но с друго съзнание или свръхсъзнание, чрез което той може да влезе там...
Сега някои, като ме слушат, казват: "Този език не е религиозен." Аз отдавна съм се отказал да говоря на религиозен език. Дори пиша един нов речник, в който казвам, че всеки разумен човек трябва да научи Божествената граматика: глаголите, прилагателните, съществителните, съюзите, местоименията, представките, приставките знаете ли колко велика е тази граматика?...
Днес ще ви позанимая малко и с математика. Ще повторя пак израза на Христа: "И в последния ден ще го възкреся." От думата "възкресение" колко пермутации трябва да направите, за да се осмислят? Аз взимам за пример четири букви: a, b, с, d. От тях излизат 24 пермутации или математическите съотношения на елементите, които влизат в тая редица. Според този принцип колко съединения можете да образувате от думата "възкресение"? Аз бих желал да зная това. Възкресението е едно преходно състояние от подсъзнателен към съзнателен и свръхсъзнателен живот. В сегашния живот самосъзнанието ви е необходимо, за да изправите вашите минали и сегашни грешки, като ги замените с нещо разумно. Животът ви не е онзи, който очаквате. Като осъзнаете всички ваши погрешки, недостатъци и недоимъци на тоя живот, както и страданията, които произтичат от непознаването на законите, тогава ще се приготвите за възкресението. И ще излезете накрая като една жаба от това блато, което вече е пресъхнало. Докато човек мисли, че в живота му не става никаква промяна, той живее в процеса на подсъзнанието. Сегашната бяла раса изцяло ще стигне до пълното съзнание. Това е възкресението, новият живот. Следователно, когато Христос е казал: "Който яде плътта Ми и пие кръвта Ми, има живот вечен", той е имал предвид, че от низшето излиза висшето.
"Всички, които са яли и пили, аз ще ги възкреся." Защо? Има дълбоки причини. Христос не искаше да изгуби своя капитал Словото му да остане безплодно.
Казва Христос: "Аз ще го възкреся в последния ден." Вие сега сте в последния ден. Ако се решите днес да пробудите вашето самосъзнание, можете да възкръснете. И Писанието казва, че когато Христос възкръсна, много тела възкръснаха заедно с него и се явиха на мнозина свои приятели, като ги убедиха, че има друг живот, по-разумен, по-устойчив и по-щастлив, отколкото е сегашният. Разбиранията на съвременните религиозни и светски хора за живота са толкова изопачени! Това не произтича от зла воля, а от една оптическа измама на човешкия ум. У съвременнците висшият не е още развит. Теософите го наричат "висш манас". В ущърб на него се е развивал низшият, в който се гумира локализиран човешкият егоизъм. А стремежите на този низш ум са диаметрално противоположни на висшия манас.
Вие често се питате и не можете да си обясните защо има борба между плътта и духа? Това не е борба, а е един закон, необходим за развитието на човешката душа... Спорът е само за условията, при които те се намират. Нещата трябва да станат много ясни в ума ви, за да няма противоречия...
Сега да ви обясня друг един закон. Старите алхимици са приемали земята, водата, въздуха и огъня като четирите основни елемента, а съвременните химици взимат за основни: въглерод, водород, азот и кислород. Те играят важна роля в човешкия живот. Кислородът и азотът, като се смесят, образуват въздуха. Не се съединяват, а само смесват. Докато са смесени, нашето развитие върви правилно, но в деня, когато се съединят, ще образуват една отрова. Вие не можете да се съедините, за да образувате братство, защото, ако се съедините както кислородът и азотът, ще образувате отрова и ще отровите цялото човечество, но можете да се сдружите. Следователно не е позволено да се съединяват кислород с азот, защото тогава въздухът ще изчезне. Този принцип ще видите и при двата пола. Мъже и жени искат сега да се съединят. Не, не трябва да се съединяват. При сегашните условия не е позволено мъже и жени да се съединяват. Единият е като кислорода, а другият като азота във въздуха. Ако вие се съедините, ще отровите живота си, ще отровите децата си. И мога да ви дам пример с много майки и бащи, на които измират децата. Причината е, че те са били съединени и вследствие на това отравят организма на своите деца... Защото, ако майката и бащата се влюбят, те забравят децата си. Ако мъж и жена цял ден се целуват и постоянно си повтарят: "Колко те обичам, за тебе умирам" децата им гладни ще умрат.
Днес и мъжете и жените се оплакват, че нямало любов в света. Така е, защото искат да се съединяват. С когото и да се съедини една жена, тя ще образува азотна киселина, която ще даде отрова, за когото и да е. Следователно при сегашните условия на Земята жената не трябва да се съединява. Това не го формулирам като абсолютен закон. Ако нямахте деца, бих казал да се съединявате. Но за благото на децата ви казвам: Няма да се съединявате, защото ще пожертвате техния живот. Логично ли е това? Да, разсъждавам логично. Това е една философия, която има приложение в живота. Когато не я разбирате, питате: "Защо са тези нещастия? Защото има не смешения, а съединения. Всички експлозии произтичат все от съединения. И в съвременния европейски живот е доказано, че след всяко съединение, когато народите се съюзят, са започвали най-големите войни... Следователно при тези условия, при които живеем, съединение не се позволява. Има само един закон, той е следният: ние имаме право да се съединяваме само с Бога и с никого другиго в света. С Бога понеже Той е едно същество, неизменяемо в себе си. С него можем да се съединим и резултатите ще бъдат добри. А всяко друго съединение, при каквито условия и да е, ще причини повече вреда, отколкото полза. Следователно необходимо е смешение, сдружение, а не съединение. Нотите например съединени ли са или смесени? Музиката е съставена по закона на смесването. И ако хората съединят тези ноти, какво ще излезе? Най-голямата бомба, при която всички музиканти биха хвръкнали във въздуха...
И казва Христос: "Аз ще го възкреся в последния ден." Кога? Когато той се научи да се съединява с Бога и да се разединява от света. Със света да е смесен, а с Бога да е съединен. Когато изучите този велик закон, ще влезете в Божествения живот. Сега в този причинен свят се намират всички последствия на ред минали съществувания, през които човек е минавал. Тези последствия са причини за обуславяне на сегашния ваш живот. Те са набрани в Божествения свят и ние не може да ги избегнем. И от тях Великото начало Бог, ще образува един живот, какъвто миналите ваши съществувания позволяват...
И така 39 916 800 пермутации се образуват от думата "възкресение". Разбирате ли какво нещо е това? Това е наука, това са числа, това са данни, това са условия, при които новият организъм възкръсналият живот може да се развива. Следователно ще имате всички онези 39 милиона възможности...
Човешкият егоизъм е опасен затова, защото е образуван по закона на съединението. Няма по-голяма отрова в света от него. За да се разделите с егоизма си, трябва да го "разложите" като химическа реакция: отделно азот и отделно кислород.И така, щом в дома ви се случи някакво нещастие, това означава, че има азотна киселина у вас. Тогава какво трябва да направите? Ще разлагате, за да няма смесване. Някои ме питат: "Как можем да разберем великите закони, които управляват света, и как може да станем господари на положението?" Всички искат по нещо, но никой не се заема да работи по Божествения начин. Съвременните хора още проявяват културата на мравките. Тя е по-опасна и от тази на змиите. Факт е, че там, където има мравки, и змиите бягат, понеже мравките със своята киселина ги прогонват. Тази картина се наблюдава и в живота там, където хората са станали егоисти и чрезмерно алчни, интелигентността бяга. Защо? Тази алчност е в състояние да разруши клетките на благородството, тъй като алчния човек може да го подкупите и с хиляда лева... Това умно ли е? Култура ли е? Следователно съвременните европейски народи се намират в тази фаза. И те не могат да предвидят, че идва нещо ужасно. За това и не мислят. Азотната киселина ще дойде и ще разруши всичко. И след като дойде разрушението, тогава ще кажат, че икономическите условия или търговският пазар са причините. Не, не, приятели, причината е във вашия егоизъм, характерен и за културата на мравките. По закона на съединението азотът и кислородът у вас са се съединили и са образували една от най-силните отрови. Тогава ще се разедините и ще се съедините с Бога, като създадете едно вечно благо, а помежду си ще живеете като братя. И като дойде Христос в последния ден, ще ви възкреси. Що е възкресение? Влизане в новите условия, при които животът може да се прояви...
Мислите ли, че онзи роб, който 20 години е работил за господаря си и който е носел нож и е мислил как да го убие, за да се освободи, не би могъл по друг начин да придобие свободата си? Казвам, има такъв друг начин, чрез който може да се освободиш, без да убиваш господаря си. Това може да стане чрез силата на Любовта. Любовта като жива сила произтича от Висшето, от Божественото. Когато говорим за нея, не разбираме тази любов, която идва отдолу, а онази, която слиза отгоре. Ако вие я повикате, Тя ще ви освободи от робство и ще ви даде сила да се справите с всички мъчнотии...
Колко пермутации съдържа думата "любовь"? Ще вземете думата с шест букви според стария правопис любовь, тъй както е в реда на нещата. Любовта трябва да се изучава като жива сила, която работи, а не като приятно чувство или приятен стремеж. Не. Когато тази любов започне да ви въздейства, ще почувствате у вашето съзнание и дълбоко във вашата природа една малка светлинка. Тя ще се развива, и ще става все по-голяма и по-голяма. Обемът й ще се увеличи, ще обхване мозъка ви, сърцето ви, след което ще започнете да се движите в светлина. У вас ще се яви едно разширение, като че сте господари на целия свят. И каквито и трудности да се явят, за вас те няма да представляват проблем.
И така от думата "любовь" на български език стават 720 пермутации. Те не са малко за българите. Ако българите разбираха начините, по които Любовта може да се прояви, ако работеха по всички нейни елементи, те щяха да бъдат най-великият народ. Ако само разбираха пермутациите на тази любов! Затова първото съединение, което следва да направим, то е с Бога, с Любовта. Нашата душа трябва да се съедини с Божествената любов и в такова едно съединение ще се прояви новият живот, който Христос нарича възкресение... Една определена мисъл винаги трябва да държите в ума си, да знаете, че има велика душа, която наричаме Бог, която ни следи, гледа и не извинява. Под думите "не извинява" разбирам, че тя всичко хроникира и отбелязва правото. Когато някой светия съгреши, тя "записва", че тоя светия е съгрешил. След като справедливо и хронологически отбелязва всички ваши действия и погрешки и върху тях планира бъдещия ваш живот. Вие ще попитате тогава: "Какво ни очаква?"Съединете се с Любовта и разединете се от света, и вие ще бъдете свободни. Не се обвързвайте, не давайте дума никому, не се съединявайте с никого. Момата казва на момъка: "Аз ще ти бъда вярна", и се свързва с него. И той същото прави и обещава. Питам ви колко души в България са спазили това обещание? Аз нямам тук нито един ученик, който да е издържал изпита си. Има двама души, които на половина са изкарали изпита си, а 50% още не са. Двама души само! Разбирам закона, в който Бог ги е поставил. Не ги поставям аз, а Бог му казва: "Постави ги в този закон, изпитай ги." Вие ще кажете: "Без изпит не може ли?"Не може. Изпитът създава характера и волята. И когато ви дойде едно нещастие, вие трябва да се радвате и да запалите по сто свещи на вашия свети Никола. А сега, когато страдате, ги изгасвате. Е, питам тогава, има ли Любов в душата на онзи, който гаси? Не, онзи, който пали, само той има Любов в душата си...
Какво е "възкресение"? Това са 39 милиона пермутации. Христос казва: "Ако ядете от плътта Ми и пиете кръвта Ми, Аз ще ви възкреся последния ден." И този последен ден е сега. Висшето съзнание се е пробудило, но не давайте място на съмнението, което като един психически червей ще унищожи Божественото у вас. Вярвайте в онзи Господ, който живее, в Божествената душа, в безсмъртното у човека. Ако вие не вярвате във вашата душа, значи в никого не вярвате. И ако ви срещна втори път, искам да видя любовта ви към Божествената душа, към благородното, което ще ви направи безсмъртни. И тогава, като се срещнем, ще се погледнем меко и нашият поглед няма да е раздвоен...
Затова иде сега Христос, да ви изведе от затвора на вашия егоизъм и да ви заведе във великата природа, където ще играете и ще скачате около изворите. Това е новият живот, който иде сега. Това е възкресението! И то ще бъде пак на Земята, но не в тази материя. Тя ще претърпи едно видоизменение. Вие ще имате духовни тела и ще влезете в астралния свят в една по-рядка материя. И там има твърда земя, вода и въздух, но тази земя се различава много от нашата. Ще попитате: "Какво е това нещо?" Аз ще ви цитирам думите на апостол Павел: "Това, което око не е видяло и ухо не е чуло." Днес има хиляди очи, които са видели това и в Англия, и в Германия, и в Америка. Хиляди хора има, които са ходили в рая и са се върнали и това те разказват като своя опитност. И вие един ден, когато се съедините с Бога, ще отидете там. Ще дойде този ден и ще кажете да, ще бъде!
Някои от вас още днес ще възкръснат, други утре, трети след 10, 15,20 години, а може би след хиляда, две или след 10 хиляди години. И казвам, на когото времето е дошло, да не закъснява нито с 1/160 милионна част от секундата...
"И в последния ден аз ще го възкреся"
, т.е. онези, които "пият кръвта Ми и ядат плътта Ми", които разбират закона на съединението с Бога и разединението от света.
И днес аз ви поздравявам с новото съединение и новото разединение!
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...