Jump to content

Recommended Posts

Седма част

"А той рече: "Още по-блажени са,

които слушат Словото Божие и го пазят."

/Евангелие от Лука 11:28 ст./

Често пъти в моите беседи има две крайности или два полюса. Аз не обичам да стоя по средата. Трябва да съм или в началото, или в края. Началото е главата, а краят краката. Следователно с началото гледаме към Бога, а с края ходим по земята. С началото говорим, а с края се храним. Нали всичко се завършва с паницата, която колкото и да е пълна, се изпразва. А пък когато слушате словото Божие, то е нещо, с което се изпълвате. Или, ако трябва да се изразя на съвременен културен или научен език краят на нещата, това е материалният свят, а началото духовният. Това са само думи за улеснение на нашия разговор...
Христос казва:
"По-блажен е онзи, който слуша словото Божие и го пази."
А в какво се изразява пазенето на Словото Божие? На последната беседа, когато говорих за възкресението, някои от вас започнаха да мислят така: "Дали съм възкръснал или не?" Ако мислиш да възкръснеш по тяло, това е краят на нещата. Под възкресение хората подразбират физическата страна на явлението възкресяване в материалния свят, докато в Писанието означава нещо по-дълбоко оживяване! Животът е единственото нещо, което познавате на Земята. А какво нещо е възкресение, вие не знаете. Слушате за него и се въодушевявате. Всички познавате живота, усещате го, чувствате го той е реалното, същественото.
И Христос казва сега: "По-блажен е онзи, който слуша словото Божие и го пази." Словото това е единственото нещо, разумният живот, за който трябва да живеем. В какво се изявява той? В разумното изпълнение...
Словото Божие е великото в света. Аз бих го превел на вашия език. Този израз "словото Божие" е непонятен, макар че сте го чели много пъти. Какво означава "словото Божие"? То е онзи първоначален момент, когато Божествената любов съзнателно се е проявила вътре в материалния свят. Когато вие чуете първата дума на вашето дете, което говори разумно, то е словото Божие, а майката усеща една радост и вдъхновение. Или пък когато някой ден напишете няколко строфи и казвате: "Това е." Това е разумното, защото в ума ви е проникнала една нова мисъл, започнали сте да мислите и да съзнавате, че имате ум. Понякога хората не знаят дали имат ум или нямат. Аз под "ум" разбирам оня слуга, онзи добър слуга, който нарежда добре работите на господаря си...
Какво нещо е един народ? Народът е една развита семка един развит човек в своята голяма форма. Следователно какъвто си в семката, т.е. в началото, такъв ще бъдеш и в края. Един народ е краят на един човек и следователно този народ е създаден за него, за да се види какъв човек е, и ако вие, българите, искате да знаете какви сте, какъв е народът ви, погледнете всекиго отделно, той е първоначалният индивид. Погледнете, изрисувайте, вижте, да не кажете, че аз говоря това вие сами го казвате.
Сега не искам да отивам по-далеч. Нас не ни интересуват народите, даже и човечеството не ни интересува, а словото Божие, интересува ни Божественото. Цялото човечество това си ти. Един ден ако ти и жена ти останете сами и ако цялото човечество изчезне, ти ще създадеш ново човечество. Съвременното човечество откъде произлиза? От Адам и Ева. Те бяха двама непослушници, изгонени от Господа из рая, и те образуваха днешното човечество. И културата сега прилича на тази на Адам и Ева в рая. В Писанието се казва, че били голи. Един човек, който в Божествения рай може да бъде гол, можете да си представите какъв мързеливец е бил. И като е видял Господ, че няма да работят те в рая, изпъдил ги навън да се облекат. И днес, слава Богу, всички сте облечени, а ако някои биха ви видели голи като Адам и Ева, веднага щяха да ви пратят в лудницата. А за Адам и Ева казват: "Защото били много чисти и свети, затова ходели голи, а децата били грешни, и те трябва да се облекат." Но там е въпросът, ако бяха много почтени хора, Господ не би ги изпъдил от рая. Адам е бил мързеливец, търговец на едро, не е ли така? Какво ще кажете вие? Ако бащата и майката бяха много почтени, Господ би ги държал в рая, не би ги изпъдил. Така че не произлизате от много благородна фамилия не само вие, но всички.
И сега Христос казва: "Блажени сте, но по-блажен е онзи, който слуша словото Божие", т.е. онова, Божественото, възвишеното, това, което не е излязло от рая. По-хубаво е да слушаш Божественото, което не се е изменило, отколкото да си сукал млякото на това, което се е променило. И то е, което живее вътре у вас, а не отвън...
"По-блажен е", казва Христос, който слуша словото Божие и го изпълнява. Това е разумното слово. Ако Бог днес би се явил в света като един човек, вие щяхте да се натрупате, за да му изкажете своите излияния. Той щеше да получи толкова много писма, че нямаше да има време да ги чете... За колко време Господ може да прочете 5 милиарда писма, да ги отвори и да ги прочете... В какво затруднено положение ще се озовем, ако мислим, че Бог би дошъл като един човек на Земята. А този Господ е вътре у вас. Аз ви говоря по същество, за да не си правите илюзии. Бог живее във вашата душа, а не в тялото ви. Защото вие сте дошли на тази Земя преди 250 милиарда години, когато тя е заемала грамадно въздухообразно пространство и е имала само една ядка като един голям орех. Цялата й твърда част е била като един орех, толкова голяма е била Земята ни, а пространството около нея е било пълно с мъгла, която постоянно се е сгъстявала. И затова вие се питате: "Дали съм тук или съм извън материята?"
Възкресението ще стане в момента, когато у вас ще се яви съзнанието за висшето, Божественото, когато се прояви индивидът, наричан от окултистите "Божествен Аз". Тогава ще започнете новия Божествен живот. А знаете ли в какво се изразява той? В разбирането на тези велики закони, които сега съществуват...
За да се усъвършенствате, вашият ум трябва да вземе задължително участие. Във всички дейности, където умът присъства, но висшият ум, катастрофа не може да стане. За да може да се извисите, трябва да се молите. Но ако по време на молитвата умът отсъства, тя няма да бъде приета. Молитвата ви ще остане на една педя над главата ви. Ако пишете или съчинявате, ще концентрирате ума си върху писането и за нищо друго няма да мислите. Според най-великия закон в духовния свят, трябва да впрегнем ума си на работа с всички негови сили. Щом сме се разгневили, умът ни не е на мястото си, както и сърцето не си е на мястото. Сърцето не се гневи, влезли са други сили в него. Умът, както аз го познавам, не се отчайва и не се раздразнява. А това, което се отчайва и дразни, е извън ума. Умът е основата на Божествения свят. И когато Господ иска да създаде един свят, той поставя ума за основа. Но за да може да се създаде нещо трайно, непременно този Божествен елемент и сила трябва да присъства у вас с цялата си пълнота. А ако сте нещастни и не сте впрегнали на работа вашия ум, вие нищо не можете да постигнете. Ще го впрегнете и ще видите каква велика работа той ще свърши за вас. И съвременният окултизъм поставя него за основа, както и правилото: умът и сърцето да се впрегнат на работа. Как? Сърцето е създадено да люби, а умът е създаден да мисли. Не мислите ли, значи умът го няма. Не любите ли сърцето го няма. Но вие ще отговорите, че обичате някого. Обичате, но кого обичате? Колко книги съм чел досега, но още не съм намерил автор, който да опише Любовта. Вашата любов е играчка, това не е любов. Любовта е нещо велико! Не може Любовта да влезе за един момент в сърцето ти, в дома ти и да излезе навън, това е немислимо. Тя е като слънчевата светлина: ако не й затворим пътя, тя вечно ще тече, но ако й попречим ще се получи друго нещо. И мисълта влезе ли в ума ни, тя няма да излезе вече от него. Следователно вие сте причината да изпъдите Любовта и мисълта навън. Ще кажете: "Господ така е направил", Бог не е направил това. Той е създал света така, че е оставил вие да носите отговорността...
И Христос казва:
"По-блажен е онзи, който слуша Словото Божие и го пази."
Много повече неща е казал той, но не са писани. Изложил е нови закони и правила, приложими в живота на учениците. Във всичките си беседи аз имам за цел да ви накарам да мислите и да любите. Кого? Някои казват да обичате мене. Но моята душа виждали ли сте я, сънували ли сте я? Като срещнете моята душа, тя ще бъде светла като Слънцето и ще носите светлината ми с хиляди години и векове! А сега, като видите някой човек с потури, бели гащи и калпак, казвате, че сте срещнали Учителя. И това било философия! Учителят е като Слънцето. Като срещнете моята душа, това слънце, което гледате, ще потъмнее пред нея. От това слънце ще чуете най-хубавата музика, най-хубавия говор и ще кажете: "Сега разбирам какво нещо е животът, който изтича от Бога!" Не искам да ви обезсърчавам от вашия начин на живот, не, аз гледам много разумно на нещата. Господ е направил Земята като едно възпитателно заведение, една забавачница с всичките й приспособления. Всичко е подредил така, че да ни въведе в един друг свят, по-висш, където природата по съвсем друг начин е уредена и където ще влезете скоро. Там природата е десет пъти по-хубава, отколкото тук на Земята, а светлината е по-мека...
Съвременната култура от осем хиляди години насам е култура на разрушения. И ако някой оспорва това, ще му поискам да ми покаже един град, който е направен преди хиляди години и е запазен същият до днес, или да покаже някой човек, който от няколко хиляди години живее, и да не е умрял. При такава култура, при която Земята е пълна само с кости, а повърхността и с разрушени градове, какво очаквате? Култура, която гради и разрушава, не носи щастие за човешките сърца и живот за човешкия ум. Защо? Ако вие идвате тук да слушате това, което и в света ще научите, няма защо да идвате, физически всички ще умрете, ще се "стопите". Безсмъртието е качество само на човешката душа, а не на човешкото тяло. Апостол Павел казва: "Духовно тяло ще имате." Това означава, че сегашните ви тела ще се изменят.
"Още по-блажен е онзи, който слуша словото Божие и го пази." Ако това слово Божие пребъде в нашите сърца и Божията мисъл в умовете ни, ние ще се познаваме в Божествения свят като разумни души. И тогава ще дойде новата култура, не на мъже и жени, не на стария Адам, който е направен от пръст, но на разумните мъже. А онзи мъж е разумен, който дава всички условия на жена си да расте и да се развива, без да й казва нито една лоша дума и без да й праща нито един лош поглед. И жената ще оценява мъжа си и ще му дава всички условия да прояви своята любов и своите благородни и възвишени мисли..
Умът и сърцето ви трябва винаги да бъдат у вас. Ще ви дам сега две правила, които трябва да спазвате: сърцето си не залагайте, а ума си не продавайте! А сега какво е положението? Мнозина ходят с продадени умове и със заложени сърца. Сърцата си ще вземете, а умовете си ще откупите! И в бъдеще ще знаете: ума си за слуга не давайте под наем никому, който ще и да е той. Умът е само за вас и това сърце е само за вас, то не е за никой друг. Ама ще кажете: "Ние си имаме възлюблени." Дръжте ума си и сърцето си за вас. Каква нужда имат другите да им ги давате, като и те трябва да имат свой ум и сърце. Те са разбойници, ако искат вашите умове и сърца...
Казват: "Да възлюбим Господа." А как ще Го възлюбите, като не сте се заели да изучавате вашия ум, който е основа на духовния свят? Ако аз имам приятел, който много ме обича, а не познава очите ми какви са, веждите какви са и каже, че не е обърнал внимание питам тогава каква е била неговата любов? Когато се научите да контролирате сърцето и ума си, ще започне една нова култура. Може би ще запитате: "Добре, но тогава как ще живеем като мъже и жени?" Ще ви отговоря веднага. Вие мислите, че това учение ще развали вашите домове. Питам ви: Щастливи ли сте били досега? Онези, които са щастливи, може да не го прилагат. Но които не са, приложете моето учение, животът ви ще се подобри и за една седмица ще се преобразите.
Един мъж упреквал жена си и я обвинявал, че много се е заплеснала по Учителя. Аз не проповядвам едно учение на захласване. Какво има да осъждате? Мога да дам мисли за вашия ум и материал за сърцето ви. Дръжте сърцата си, те са за вас и има само един, пред когото трябва да отворите сърцето и ума си това е Господ. Мъж ли е той, сърцето си пред жена да не отваря, и жената също пред мъж да не отваря сърцето си... Защо? Мъжът да чака да дойде Господ, да влезе в сърцето му и като влезе в него да каже: "Господи, каквото заповядваш, аз ще изпълня Твоята воля." Ако Господ каже: "Отвори сърцето на жена си!" отвори го, не чакай. Но не чуеш ли гласа на твоя Господ, дръж сърцето си заключено. Ама твоята жена може да рони четири реда сълзи, не вярвай на тези сълзи. Аз ще ви приведа хиляди примери. Има мъже, които са плакали не визирам вас, а говоря за широкия свят. Седи мъжът, коленичи, моли се на жена си да му прости, сълзи му текат, и тя му прощава. А след една седмица пак бие жена си и наранява главата й. В новата култура духовно трябва да разбирате нещата. Умът е създаден само да мисли и а ако "слезе" в сърцето ви, той ще провали всичко. А ако сърцето пуснете при ума също. Те могат да работят, но не бива да се сближават. Ще си "говорят", но няма да живеят един в друг...
В Евангелието се казва: "Господ ги е съчетал." В музиката има свързване на нотите. Какво означава свързване? Пишат се прави линии, има слизане и качване нагоре, и нотите се свързват, а самите тонове се сливат. Сливането на тоновете дава обем, широта, но всяка една вибрация е отделна. Те не се поглъщат, а заемат своето пространство. Но ако тия вълни се влеят една в друга, тоновете ще изчезнат. Затова не позволявайте на ума да "слиза" в сърцето. Той е като капитан на кораб, който в най-бурно време трябва да е на мостика, да се разхожда и да управлява кораба. А сърцето е машинарията, която също трябва да функционира. Ако сърцето се "качи" горе, какво ще стане? Ще има огън и пожар. Ако пък умът "слезе" долу, ще стане корабокрушение...
И сега Христос казва: "По-блажен е онзи, който слуша и пази словото Божие." Умът и сърцето трябва да разбират това Слово. Всички можете да приложите този закон. Някой път виждам, че няма хармония и вие се отчайвате. Чакате някой ангел да слезе и да ви обясни. Духът Божи работи последователно. Невежият, и християнин да е, пак си е невежа. Тези недостатъци Духът няма да ги отстрани изведнъж. Изисква се нещо сериозно, размишление се изисква. Трябва да работите съзнателно над себе си. Как размишлявате вие? Вашите съзерцания не трябва да бъдат като индуските. Всеки ден можете да съзерцавате, но първото нещо, което трябва да спазвате, е да не критикувате никого. Ако искате да се развивате, вашият ум не бива да бъде като червей. В душата си трябва да бъдете така снизходителни към хората, както към себе си.
Господ живее у нас, някой път дълго време мълчи, а понякога говори. Зная, че няма нито един от вас, на когото
Господ да не е говорил. На всички е говорил той, но не сте го разбирали еднакво. Така и Слънцето осветява и грее навсякъде, но не всички възприемат по един и същи начин вибрациите му...
Представете си сега, че Христос е пред вас. Върнете се мислено две хиляди години назад. Думите му: "По блажен з онзи, който слуша и изпълнява словото Божие" отекват в съзнанието ви. Вие ще кажете: "Преди две хиляди години ако бяхме, какво щастие щеше да бъде да видим благия Христос кроткия, възлюбения, колко ли са били сладки думите му..." Е, преди две хиляди години вие бихте били в състояние да направите това, а не сега. Ще пиша днес на Христа и ще му кажа, че тия хора преди 2 хиляди години биха го слушали, но сега не искат да го слушат. Те казват: "Всеки, който дойде след Христа е лъжепророк, от сега нататък никакви пророци не може да има." Не, не, ние живеем в закона на еволюцията. Христос ще дойде на Земята. Бог ще се открие така, както никога не се е откривал! Сравнено с идването на Христа преди две хиляди години, идването му сега ще бъде едно необикновено събитие. То ще бъде толкова велико и славно, че сърцата на хората моментално ще се отворят и ще се хармонизират, а умовете ще започнат правилно да мислят. По цялата земя мирът и радостта ще се въдворят и песни ще огласят всичките й краища. Ще бъде една небивала радост! И тогава ще се прояви у вас новото съзнание и ще кажете: "Сега разбирам дълбокия смисъл на оная велика Божествена мъдрост!"
Искам сърцата ви да плачат, а умовете ви да мислят. Не говорете напразно, задръжте мислите и чувствата за себе си. За онези, които ме слушат днес, аз имам един "чук" и всяко сърце, което не се отвори за Господа, ще го "смажа". Дошъл е Господ и "хлопа"... Това е символ. Под думата "чук" разбирам онзи велик кармичен закон, според който съдбата така ще ви удари, че сърцето ви ще стане на пихтия. Затова някои нещастия идват в домовете ви, тъй като, когато Господ е "похлопал на вратите", не сте му отворили. И всеки, който не отвори сърцето си за Господа, него го очаква една лоша участ. И така впрегнете ума си на работа, четете, мислете, любете не мен, а себе си и мъжа си. Една жена, която е жена, да обича мъжа си и мъжът да обича жена си, но не да се захласвате, защото захласването не е любов. Хармонично да се обичате, дом с дом да се люби, общество с общество. Тази любов да се разпространи навсякъде. Разумни трябва да бъдем, нали? Защото, ако аз обичам само някого, това не е любов. Като говоря за Любовта, подразбирам Бога, онзи принцип, който работи сега в света. И той е еднакво деликатен към всички...
Този Господ иде, но умът ви готов ли е за Божествената мъдрост? Сърцето ви готово ли е да се отвори? Като се отвори това сърце, Господ ще каже: "Елате с мен да работим в света!" Готови ли сте да идете в света да му служите?...
Вълнува ме един въпрос: защо християните не са разбрали досега Христовото учение? Не само да се каже, че не го разбират, но защо, какви са причините? Това е трудна задача, която спада към висшата математика, към областта на нерационалните числа, т.е. с обикновените математически правила не може да се реши. Такива задачи има във всеки живот. Не само християните не са разбрали Христовото учение, но питам защо и вие не сте разбрали още смисъла на вашия живот?
И друг важен въпрос ще ви задам: защо досега хората не са възприели Любовта, за да я приложат в нейната пълнота? Това са въпроси, с които бъдещата култура и бъдещото човечество ще се занимават. Това са сериозни задачи, задачи за най-умните хора, за хора с характер, с ум и с воля. Онези, които искат да ги разрешат, трябва да имат сила да контролират своя ум и да владеят своето сърце. В това, именно, се изразява човешката еволюция: човек сам да овладее ума и сърцето си. А единственият стремеж сега на съвременните хора е, че те искат да бъдат богати и силни. Всички тези неща са хубави, но това са само резултати, които се обуславят от една вътрешна причина, по-дълбока, отколкото ние разбираме. Следователно, който иска да завладее света, който иска да забогатее, трябва преди всичко да владее своя ум и своето сърце. И те трябва да са в пълно съгласие с неговата душа.
Защо ние се отклоняваме от пътя? Защото искаме да завладяваме чуждите умове, а не своя ум. Вместо да владеем своето сърце и да го контролираме, завладяваме чуждите сърца.
Знаете ли какво е знание? Знание се придобива само с живот. Ако живееш в света без живот, знание няма. И знанието на Бога се дължи на милиардите години, в които Той е живял и е придобил едно знание и опит. Той е опитал много неща и знае всички положения, които съществуват в света. И ако някой от вас попита "Не можем ли да знаем?" Отговорът е. И вие можете да знаете, но само, когато живеете. Следователно, знанието е резултат на съзнателния живот... Във всеки един момент и като учител, и като доктор, и като жена, каквато и форма да заемаш, ако ти съзнаваш това свое положение и се съобразяваш с ония основни закони, които са вложени в теб, ти ще придобиеш знание. Например в какво се изразява Любовта? Срещнете някой човек, обиквате го защото ви привлича. А защо ви привлича? Може ли да ми отговорите защо ви привличат хубавата морава, чистият извор, красивата местност? Защото отговарят на всички ваши стремежи и копнежи... Някой ще каже: "Аз искам да обичам". Знаете ли колко пермутации има думата "любовь"? Да обичаш човек, който е пълен с Любов, е едно положение, а да обичаш онзи, който я няма у себе си, това са две противоречиви положения. Първото всеки може да направи, а второто малцина.
Хиляди и милиони мъже има, които биха се оженили за най-красивата жена, за най-богатата, но колко са в света, които биха се оженили за жена болна от проказа? Колко от тях биха свързали своята съдба с нея? Това са единици. И апостол Павел казва: "Едва ли ще се намери праведен да умре, заради праведен. Христос умря заради нас, които сме грешници." Какво означава това? Това е великата философия на ангела, който казва на ап. Петър: "Стани! Не се заблуждавай. Стани, ти си свободен! Ще бъдеш свободен днес!" Става ап. Петър, върви и мисли, че е сън. Излиза на улицата, и, когато го напуска ангела, казва: "Действително, спасен съм." Така и вие, съвременните хора, искате този ангел да ви изведе из затвора, да ви доведе до последната улица и да ви каже: "Спасени сте, идете си"...
Не бивайте роби на греха. Трябва да сте всички самостоятелни. Ако ти отиваш от една църква в друга, не си свободен; ако отиваш от една държава в друга не си свободен. Ти трябва да си свободен в своя ум, та при каквито условия и да живееш, да можеш да се справиш с мъчнотиите на този живот. Това е велика наука!
А сега жената очаква мъжът да е ангел. Ами този идеален мъж за глупавата жена ли ще се ожени? И идеалната жена за глупав мъж ли ще се омъжи? Глупав за глупав се жени и умен за умен... И Господ е определил така: праведен за праведен да се жени и грешник за грешник. Праведен и грешен не могат да се оженят...
Когато аз си замина от България, втори път няма да дойда вече и 10 милиона свещи да ми запалите, няма да дойда. Разбирате ли? Не ми трябват свещи. Искам човешките ви сърца да бъдат запалени. Любов искам, а не каменни църкви. Искам да се обичат сърцата ви, ред и законност да има във всеки дом, във всяко училище това е законът на еволюцията. Нека всички свещеници да съблекат расата си и да посещават бедните. Невидимият свят е сит от молитви...
Един ден българите ще познаят, че аз съм им бил голям приятел. Но, когато си замина, не искам никакви паметници, и, ако ми направите такива, ще ги разруша. Любов иска Бог, всички да се обичат, като братя и сестри, това са паметниците на бъдещето. В главата на всеки свещеник, проповедник, учител и майка това трябва да се втълпи братство и сестринство са необходими в света! И тогава ще разберете новата философия и ирационалните числа на висшата математика. Това е велика наука...
Любовта не заробва! И, когато някой ми каже, че сърцето му горяло от Любов, станал разсеян, казвам това не е Любов. Любовта не прави хората разсеяни. Сърцето гори, но този огън е толкова благ, тих и приятен, че в него се развиват най-великите мисли. Той помага да разберем смисълът на природата и да познаем сърцата на хората. За да се разтворят тези сърца, нашият живот трябва да се слее с техния. Сливане трябва да има в света. Любовта е елексир, влиза и носи живот... Умният човек не може да бъде глупав, не може да играе две роли; и глупавият не може да е умен, защото няма онези материали, с които да трансформира своите мисли...
Две хиляди години християните не можаха да приложат Христовото учение. Затова в света ще дойдат "най-простите" хора и ще го приложат... "Най-простите" са жените. За жената някои се изказват презрително, че била глупава като крава. Да, но с тази крава, с нейното мляко вие се хранехте, и ще и благодарите, вие мъжете, на вас казвам. А на жените заявявам. Станете и излезте от затворите навън! Ако се ожените в затвора, затворничета ще родите...
Моето учение е учение на Любов, на братство и сестринство, на абсолютна свобода, в която всеки зачита правото на другите. И най-големите са готови да бъдат слуги на малките и слабите. Това е то, Божественото учение! Това е казал и това ще говори Христос, който идва сега отгоре. Как пристига ли? Хайде да не ви говоря, как иде, това няма да ви кажа. Той ще дойде и ще го видите, времето не е далече...
Свободни сте, казва Христос. Всички съвременни народи в Европа са свободни. И Той ви призовава към една нова култура... Излезте от затворите си и идете при своите, и тогава ще започнете друг живот. Ще се отворят нови хоризонти във вашия ум и ще станете ясновидци. Някой път правя погрешка, като разправям какво виждам. Аз не виждам така, както ясновидците виждат има голяма разлика. В огледалото и аз виждам образа си, но без него много по-добре гледам. Навсякъде забелязвам един реален свят, където нещата се променят. Има същества, които са много по-реални, материални са те, по-материални са от вас. И друг път съм казвал, че няма българин, който да не е срещал Христа, но не го познава. Защо? Ще кажете, че това е много странно. Да то е от сферата на ирационалните числа... За да познаете някого, трябва да го обичате. Как ще го познаете, без да го обичате?
Казвате понякога: "Особено вдъхновен беше учителя, лицето му светеше." Лицето на вашия учител не сте го виждали. Аз съм маскиран днес, виждате ме с брада, наполовина бяла...
И така, свободни сте да създадете атмосферата на Любовта. Да започнем с Любовта и с Истината, която внася свобода! Молете се един за друг, за да оцелеете!
В Китай един философ се оженил за една много красива мома, но голямото му нещастие било в това, че бил беден, а тя била амбициозна жена. Живяла година, две, десет години с него и най-после му казала: "Дотегна ми твоята сиромашия, философ човек си, ама умът ти не стига, затова ме освободи, да се оженя за някой богат." "На драго сърце", й отговорил той, "свободна си и имаш цялото мое благоволение."
Жената се омъжила за един много богат търговец. Но в Китай настъпила голяма криза и извикали философа за да оправи държавата. И той станал цар. Като научила за това бившата му съпруга, отишла при него и му казала: "Много се радвам, че ти си достигнал такова високо положение, аз не очаквах, но съдбата те е дарила с щастие. Не може ли, както по-рано, да си заживеем отново?" Гледал я той, гледал, взел една чаша нектар, излял я на земята, и й казал "Събери този нектар в чашата, и, ако можеш да го събереш така чист, както беше, ще заживеем пак заедно."
И сега, когато Христос дойде да царува на Земята, всички свещеници ще пристигнат, както тази китайка, за да поискат да живеят с него. Но и Христос ще излее чашата и ще им каже: "Съберете този нектар." Аз не говоря за сегашните свещеници, те са праведни, а говоря за големите грешници, които са умрели. С умрелите лесно се справям, но живите не ги закачам, с тях не се разправям. Те са като кошер с пчели, и, ако ги бутнеш, ще те ужилят.Не бутайте пчелите!...
Днес християнството е на изпит, светът го съди. Той казва: "Ако това учение, от две хиляди години насам, беше приложено в живота, щеше да даде резултат, но такъв няма. Следователно това учение е неприложимо." Светът е прав. Учението Христово минава сега в една нова фаза. Мислите ли, че, ако днес дойде Христос, той ще проповядва по същия начин, както едно време? Ако дойде днес, Христос ще проповядва най-напред Любов, братство и равенство. Защо? Защото сега еволюцията на човечеството изисква това. Този закон е необходим и няма друга сила, която да може да свърже хората не да ги съединява, а да ги сдружава и да ги примирява, както Любовта. Но не любовта на чувствата тя не е достатъчна, защото е временно настроение. Любовта е съзнателна сила, която винаги може да те стопли и да снеме тежестта от сърцето ти. Тя няма да те държи гладен, тъй като дава на хората всички блага.
Нашите души са излезли от Бога. Каква разлика може да има между нас? Разликата е само в дрехите ни. Твоите дрехи не са чисти, а душата ти е чиста. Свали дрехите си и аз ще ти дам други, които можеш да облечеш, след като измиеш тялото си. Тогава можем да се разхождаме. Следователно външните условия могат да се подобрят още сега, без да повтаряме само: "Така е казал Господ." Не, не е казал така. И каквото има да каже Господ, аз ще го премълча, защото той скоро ще го каже и целият свят ще го чуе. Няма да остане нито една глава, която да не разбере това, което Той ще каже. И пред тази велика истина ще замълчим. Това, което Той има да каже, всички умове и сърца ще го възприемат, защото то е така необходимо за нас, както слънчевата светлина и храната.
Сега в умовете ви може да възникне въпроса: "Господ едноличен ли е, или е с две лица, или с три?" Не зная с колко лица е Господ с тази философия не съм се занимавал но зная едно нещо, че, който познава Бога на Любовта, той оживява. За него животът придобива пълен смисъл и той става гражданин на Великото Царство, и в материалния и в духовния свят. До сега се проповядваше, че човек като стане християнин, трябва да напусне търговията, и всички да станат свещеници. Аз проповядвам обратното не свещеници, попове и професори да бъдем, ами всички да сме слуги на великия Господ на Любовта. Разбирате ли? Няма исторически Христос, няма космически Христос, но има един жив Христос на Любовта, който сега живее вътре в нашите души във всяко наше благородно проявление, това е то живият Христос. Дали той е в сърцето на един прост човек, на един съдия, на беден човек или животно все едно. Виждал съм как кучета ближат раните на своя господар. Кучето съзнава и казва на своя си език: "Господарю аз зная, имам опитност, като съм ранено и започна да ближа , ближа, ближа и тя зараства". Това близане мога да ви го преведа така: когато на някой сърцето му е скръбно, кажете му една сладка дума и тя ще му подейства като същинско бонбонче. А след това му напомнете, че има един брат в света, който ще даде половината от имота си на него. Това са сладките думи, това е Любовта...
Аз бих ви говорил още и за космическия, и за историческия Христос, но сега ще ви кажа няколко думи за апостол Петър. Знаете ли колко са последователите му в християнския свят? 250 милиона католици и 100 милиона православни или всичко 350 милиона. На тях говоря аз сега. Останалите милиарда души са инаковерци...
Човешката душа е благородна. Тя е в състояние да се извиси и да се преобрази, и за една минута да стане като диамант. Грешникът за една минута може да стане праведник, но е необходимо абсолютно решение. Ние можем да живеем за Бога, но за кой Бог? За Бога на Любовта. Следователно, този свят можем да го трансформираме и да го направим свят с ред и порядък... Трябва да умрете за стария свят и да възприемете Любовта, но не тази от миналото, променливата любов, а братската... И трябва да се разнесе това Слово по света, но не по стария закон, а по новия на Любовта. И този Господ на Любовта, който е в нас, да заживее във всички сърца. Не трябва да има повече безверници, прави и криви сърца.
"Каквото вържете на Земята, вързано ще бъде и на Небето; и каквото развържете на Земята, развързано ще бъде и на Небето". Това означава, че каквото правим на Земята, това ще ни направят и "горе", защото Господ точно така постъпва. Това е законът за причините и последствията. Причината е в едно свързване: ако "вържем" нещо на Земята, "вързано" ще бъде и на небето и обратното, ако "развържем" нещо на земята, "развързано" ще бъде и на небето това е последицата... Тези думи могат да ви звучат малко отвлечено, но скритите работи в живота са приятни. Това, което е скрито, е ценно, а което е далече, е чисто. Близките и външните неща са обезценени. И когато искате да изразите една велика идея, казвате, че тя е велика и безгранична. Тогава вашият ум схваща ценността на тази идея... Следователно всичко, което "връзваме", и всичко, което "развързваме" в живота, ще бъде вързано и развързано. Разбирате ли сега?... За да направя своята мисъл малко по-ясна, ще ви припомня аритметиката. Занимавали сте се с делението на числата, нали?. Всяко число на колко се дели? Например, числата от 1 до 10 на колко се делят? Преди всичко те се делят на едно и на себе си. А после някои от тях се делят още и на други числа 4 се дели на 2; 6 се дели на 2 и на 3; 8 се дели на 4 и на 2; 9 се дели на 3. А разглеждали ли сте делимостта на числата от 10 до 100 и от 100 до 1000? Ще запитате: Какво се крие в това, че числото се дели? Там, където едно число се дели, се вижда слабата му страна. Например слабата страна на 4 е двойката. Четири представлява символ на един мъж, устойчив, богат и скъперник, и пет пари за нищо не дава, но щом дойде една жена и започне "да го дели", цялото богатство излиза от кесията му, защото се оказва, че е делим на две.
Мъжът и жената са символи. Не взимайте това сравнение в буквален смисъл. Мъжът и жената са символи на онези закони и сили, които работят в живота. Следователно, всеки трябва да намери това, на което се "дели". Ония хора, които могат да се "делят", в химията им казват неустойчиви съединения. На такива съединения не може да се разчита...
От осем хиляди години мъжете и жените са започнали да се отдалечават от природата. И толкова са се отдалечили сега, че нито жената е жена, нито мъжът е мъж. И, ако днес сравните мъжете с първоначалния оригинал, а също и жените, знаете ли какви карикатури щяхте да видите?
Какво се крие в една женска форма? В нея трябва да са скрити всички велики добродетели и всички най-благородни мисли и чувства. Жената е носителка на най-възвишеното в света, на онази нежност, която тя може да съхранява. Жената трябва да гради, а мъжът да създава, но само онова, което е разумно. Ако разгледате дейностите на мъжете и жените, ще видите доколко жените са жени на Любовта, и доколко мъжете са мъже на Мъдростта. Защо мъжът трябва постоянно да повтаря на жената: "Ти знаеш ли, че аз съм мъж?" Ами, че тя не знае ли това? Когато богатият обеднее, той често говори за своето богатство и казва: "Едно време, когато баща ми беше жив, какво имахме..." И вие по същия начин се разкривате, щом загубите нещата, обичате да говорите за тях...
И така, някой се стреми да се "развърже" с любов, но не може. Трябва да си много умен, за да успееш. Любовта е изкуство. И който разбира Мъдростта може да "развързва". В тези два велики закона стоят скрити условията, при които можем да съградим бъдещия дом и да намерим бъдещите си приятели, а не по начина, по който го правят сегашните държави и общества. Вие можете математически да изчислите колко години така ще живее всяка държава.
Русите казват, че славянинът мисли със задния си ум. Славянинът, значи, знае да "връзва", но не знае да "развързва". Ако вържеш всичките си приятели, когато те нападне неприятеля, кой ще воюва за теб? Как ще вържеш неприятелите си? Омразата е пак една връзка. Ако се скараш с всички твои добри приятели, един ден, когато дойдат страдания в живота, кой ще ти помогне? Следователно, езикът трябва да се превъзпита чрез закона на Любовта. А ключът на развръзката е Божествената Мъдрост. Като не давате ключа, значи, нямате вяра в приятелите, а като нямате вяра, не може да ги обичате. Човек, който не ми вярва, не може да ме люби. Ако вие сте държавници и внесете добри закони, за да се подобри положението на обществото, аз ще вярвам във вас. Но, ако не произведете очакваните резултати в политиката, тогава имам право да се съмнявам малко...
Под думата "небе" Христос разбира разумния живот. Каквото правиш на физическия свят, това ще се отрази и в духовния ти живот. Законът е ясен...
Чувството на Любов не е започнало още да се развива у вас. То се появява в душата ви като прозрение.
Тогава такива сили ще получите, че ще се примирите с всичко. И в нищо няма да виждате злото...
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...