Jump to content

3.1.1. АСИНЕТА. ПАНЕВРИТМИЯ


Recommended Posts

3.1.1.

АСИНЕТА. ПАНЕВРИТМИЯ

София, 1935.14 с.

Книгата с думите от първата част на Паневритмията може да се изтегли

Link to comment
Share on other sites

3.1.1. АСИНЕТА. ПАНЕВРИТМИЯ
София, 1935.

АСИНЕТА

ПАНЕВРИТМИЯ

1935

 

Асинета.

ПАНЕВРИТМИЯ[1]

1

ПЪРВИЯ ДЕНЬ НА ПРОЛЬТЬТА.[2]

Първия день на пролѣтьта,[3]
Първия день на радостьта,
Първия день на любовьта
Носятъ сила и животъ (2)
И живогъ и животъ
Носятъ сила и животъ. (2)

И оживѣва и ни буди съ любовь;[4]
Ставайте отъ сънъ деца!
Пролѣть мила вечъ дойде.
Цѣлата природа пѣе;
Слънце топло вече грѣй.
Носи цвѣтя и плодове,
Носи пѣсни и игри.

Пълни всѣка тварь съ животъ.[5]
Буди възторзи сладки въ духътъ.
Развеселява сърцата ни.
Грѣе, грѣй слънчице благодатно вечъ —
Целува нежно цялата земя
И я окичва съ прелестни, безброй цвѣтя.

Звѣзди бляскави брилянти[6]
Светли сказания мълвятъ.
Гpѣe луната безспиръ лети
По своя пѫть,
По небесна ширь.
И деньтъ пристига следъ нощьта.

2

 

Любовь и радость,[7]
Сила и младость
Слънцето носи
И вдъхновява и възраства въ красота.

 

2[8]

КРАСИВИЯТЪ ДЕНЬ (Санъ-Зи).

Ето го ражда се красивий день!
Ето го слънцето къмъ нази грѣй!
Химни въ гората весело птиченце пѣй.
Ние играемъ по росни трѣви и цвѣтя.
Светлата радость обилно въ живота ни грѣй,
Сила въ душата безспирно излива ни тя.

Ний планинитѣ обичаме —
Дивни Мусала възпяваме.
При седмострунната арфа на Рила седимъ,
Мощното слънце посрещаме на ранина,
Чудни звезди и съзвездия въ небето следимъ.
И луната прекрасна въ небесната ширь.

3[9]

ЕВЕРА.[10]

Слънцето грѣй, гали съ лѫчи цветенца и трѣви и насъ.
На ранина възторжено играемъ ний.
Въздухъ — благодать,
Птички хвъркатъ весело надъ насъ,
Природата сияе цѣла въ красота,
Росна трѣвица блеснала въ елмазъ,
Цвѣтята лѣятъ ароматъ.

Слънцето гpѣй праща веселие по цѣлата земя,
Цѣлиятъ миръ събужда, вика съ любовь,
Влива ни животъ,
Дава радость, миръ и красота.
Залѣзва то, но вѣчно се явява пакъ.
Блѣсти, изпраща жива светлина —
Служитель милъ на Благъ баща.

4[11]

СКАЧАНЕ.

Нагоре да полетимъ!
Къмъ безкрайния просторъ.
Миръ любовь и светлина!
Вѣчно пѣемъ въ красота
И носиме мѫдростьта.

5[12]

ТЪКАНЕ.

Всѣки день, всѣки часъ, всѣкоя минута
Ний сновемъ и тъчемъ най-красиви мисли.
И животъ святъ и чистъ

Въ наший домъ посѣваме.
Нека миръ и любовь въ сърдца ни да царува.
Доброта, милосердие въ нази да живѣй,
Свѣтълъ день и веселие безспиръ да грей.

Цвѣтенцата ароматъ сладостенъ пилѣятъ.
Птичкитѣ, въ небесна ширь
Чуруликатъ, пѣятъ.
И дъждеца ромоли
Надъ ниви и ливади.

Тъй и ний всѣки день,
Всѣкоя минута
Ще растемъ въ разумностьта,
Богу да послужимъ
И въ душитѣ си красиви мисли
Ние да втъчемъ.

6[13]

МИСЛИ.

Мисли, право мисли (2)
Свещени мисли за живота ти крепи (2)
Крепи, крепи, крепи,
Свещени мисли за живота ти крепи.

У (дадено от Учителя – ГСК)

 

7[14]

АУМЪ.

Аумъ, Аумъ, Аумъ, Аумъ, Аумъ, Ау-менъ. (5)

У

8[15]

ИЗГРЪВА СЛЪНЦЕТО.

2

 

2

 

Изгрева слънцето, праща светлина,
Носи радость за живота тя.
Сила жива изворна течуща (4)
Зунъ ме зунъ, зунъ ме зунъ,
Биномъ томето.

 

У

9[16]

КВАДРАТЪТЪ.

Слънцето грѣй,
трепти зората въ животъ и любовь!
Трепти зората
грѣйнала въ брилянтени лѫчи.

2

 

Всичко днесъ пѣй,
Всичко днесъ сладко гласно пѣй;
За Божий день,
За новий свѣтълъ Божий день,
За радость нова,
що въ сърцата ни безспиръ той лѣй.

 

10[17]

МАДЖЕСТО - ЕЛЕГАНТО и ВИВЕНДО.

2

 

Всѣка сутринь предъ зори
Слънцето посрещаме,
Лѫчи, въздухъ и роса
Радватъ нашитѣ сърдца.

 

Вдъхновени мисли да потекатъ.
И красиви чувства да растатъ.
Нека да просветне лицето ми
И да се весели сърдцето ми.

2

 

О, водице, жива ти,
Влѣзъ измий душата ми!
И ти слънчице безспиръ
Грѣй въ нашия животъ.

 

11[18]

ПОБЕЖДАВАМЕ (Форсимо).

Деньтъ пристига следъ нощьта
И радость иде следъ скръбьта.
Вървиме ний по свьтлий пэть
Прегради ньма да ни спрътъ.

Ликъ природенъ се разкрива
И зора се зазорява,
Светлината сладка жива
Въ душата ми огрьва.

О, Ти Боже, творче мой,
О, Ти Царь надъ вси царе,
Само съ Тебъ е най-добре
И само въ Тебе миръ, покой.

2

 

Ний се отъ мѫки не боимъ
И пречкитѣ ще победимъ.
Ний превъзмогваме беди,
Щомъ нашъ водачъ Си Боже Ти.

 

12[19]

РАДОСТЬТА НА ЗЕМЯТА (Люлѣене).

Ликува цѣлата земя,
Весели се отъ сърдце.
И тича тя по своя пѫть,
Като девица възлюбленна.

Тя жадува слънцето
И къмъ него се стреми
То я милва отъ далечъ
И целува я съ лѫчи.

Тя се радва и му пѣй:
О, слънце, на живота мой!
Летя, летя къмъ тебе непрестанно
И пълна съ радость.

Рѣки текатъ,
Извори бликатъ чисти,
Върхове бѣлоснѣжни,
Въ розови сияния
Обливатъ изобилно
Съ милувки нежни.

13[20]

БАЛЕТИ.

I.

2

 

Колко приятно Птиченце пѣe
И благодатно Слънцето грѣй.
Росни ливадитѣ,
Свежи полянитѣ;
Играемъ ний и пѣемъ въ ранина.

 

2

 

Живота е красивъ и Изобиленъ,
Че Богъ надъ нази гледа милостивъ.

 

А следъ игри и
Пѣсни красиви
Ние работимъ
Въ нашитѣ ниви.
И ги посяваме,
Съ семе избрано
Да никне мѫдрость, истина, любовь.

2

 

И дребенъ дъждъ — роса
Ще ги полѣе
И слънце живо ще ги възрасти.

 

II.[21]

Всѣкий хубавъ Божий день
Дишамъ радость и животъ.
И ликътъ ми е засмѣнъ,
Че обича менъ Господъ.

Слънчицето съ любовь
илва моето лице.

И гласътъ любимъ Христовъ
Шепне въ моето сърце:
Крепка, смѣла ти живѣй
И помагай на свѣта!
Съ пѣсни радостни възпей
Ти на Бога любовьта —
Нашъ Баща любимъ и святъ,
И на вси души познатъ.

III.[22]

2

 

Колко съмъ доволна,
Че ме Господъ люби,
Мѫдростьта Му дава
Знание богатство.

 

Че съмъ жива, здрава;
Весело си пѣя,
Трудя
Се работя,
Богу се надѣя

Сутринь рано ставамъ,
Слънцето посрещамъ,
То ме благославя
И животъ ми дава.

Въздухъ дишамъ благодать,
Радостна отивамъ за дома,
Цялата природа съ мене пѣй,
Слънцето ме живо грѣй.

Природата ме обича,
И въ живота ми помага,
Грижи се за мене всѣки часъ
И ме мѫдро поучава:

Работи, учи, време не губи.
Време не пилѣй, скѫпъ животъ пази.
Той е Божий даръ и незамѣнимъ
Ти добре пази го всѣки часъ.

А подиръ игритѣ
Ще отида да работя,
Време да не губя,
Доръ въ небето слънце грѣе.

Хай напредъ едно, две, три
Съ бодри стѫпки ти ходи.
Още малко ние тукъ
Ще си поиграеме сега.

Ходи, ходи, ходи за водата ходи
Презъ рѣчица бистра
По пѫтека чиста.

О, водице, сладка, жива,
Носишъ ти живота новъ.
Тебъ обичамъ, тебе любя,
Тебе търся всѣкий часъ.

По ливади и градини
епрестанно тичашъ ти.
Тъй презъ всичките години
Бѣгай, тичай и лети.

Колко съмъ доволна,
Че ме Господъ люби,
Мѫдростьта Му даватъ
Знание, богатство.

2

 

2

 

Че съмъ жива здрава;
Весело си пѣя,
Трудя се работя,
Богу се Haдѣя.

 

2

 

Сутринь рано ставамъ,
Слънцето посрещамъ,
То ме благославя
И животъ ми дава.

 

IV.[23]

Стѫпка по стѫпка
Ходиме ний
Напредъ въ Божията любовь,
Чертаемъ свѣтли бѫднини,
Животъ ни чака хубавъ, новъ.

Всички прегради преодоляваме,
Щомъ Божий духъ живѣе въ насъ.
Трудимъ се, работимъ, учимъ се пѣеме,
Благодариме всѣки часъ.

Напредъ безспирно ще вървимъ,
Свѣтътъ съ добро ще победимъ.
Животъ предъ насъ е хубавъ, новъ,
Съ мѫдрость, Истина, любовь.

Пѫтека свѣтла се разкрива
И нова светлина.
Надъ нази мило слънце грѣй,
И птиченце си пѣй,
Цвѣтя ухаятъ, зрѣятъ плодове
Всичко расте, живѣй.
Радва се цѣлий миръ.

Въздуха е благодатъ,
Вредомъ чудна красота,
Извори бликатъ — чиста вода,
Бистра роса Bcѣкo листо краси.

 

[1] Има разминаване в текста публикуван в Паневритмията от 1938 г. - ГСК

[2] От първо до пето упражнение - ГСК

[3] Първо упражнение „Пробуждане” - ГСК

[4] Второ упражнение „Примирение” - ГСК

[5] Трето упражнение „Даване” - ГСК

[6] Четвърто упражнение „Възлизане” - ГСК

[7] Пето упражнение „Дигане” - ГСК

[8] Шесто, седмо и осмо упражнения - ГСК

[9] Липсват девето „Чистене” и десето „Летене” упражнения - ГСК

[10] Единадесето упрожнение „Евера” - ГСК

[11] Дванадесето упражнение „Скачане” - ГСК

[12] Тринадесето упражнение „Тъкане” - ГСК

[13] Четиринадесето упражнение „Мисли” - ГСК

[14] Петнадесето упражнение „Аумъ” - ГСК

[15] Шестнадесето упражнение „Изгрѣвя слънцето” - ГСК

[16] Седемнадесето упражнение „Квадратъ” - ГСК

[17] Осемнадесето „Красота” и деветнадесето „Подвижностъ” упражнения - ГСК

[18] Двадесето упражнение „Побеждаване” - ГСК

[19] Двадесет и първо упражнение „Радостта на земята” - ГСК

[20] Двадесет и второ упражнение „Запознаване” - ГСК

[21] Двадесет и трето упражнение „Хубавъ день” - ГСК

[22] Двадесет и четвърто упражнение „Колко сме доволно” - ГСК

[23] Двадесет и пето упражнение „Стѫпка по стѫпка” - ГСК

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...