Jump to content
Ани

1.17. Учителят за славянството. Из беседи. Записал Сава Калименов.

Recommended Posts

1.17. УЧИТЕЛЯТ ЗА СЛАВЯНСТВОТО

Из беседи

В Славянството ще се въплотят 8000 Посветени в двадесетия век. В славянството има условия да се въплотят тези, които идат Отгоре -Адептите. Дали те ще дойдат чрез вселяване или чрез прераждане, зависи от тяхната степен на развитие.

Бог извика славяните за да съдействуват за Божието Царство на земята. Славяните са определени от Бога да бъдат носители на една нова идея. Духът на самопожертвуването го има у славяните. У славяните има доста монголска кръв, от която те трябва да се освободят.

Бъдещето на славяните е добро. Те носят такава култура, каквато никой не подозира. Всички народи ще черпят от тази култура. Тя ще бъде култура на братство, равенство и свобода. В името на тази свобода всички народи ще се обединят и то така, че големите народи ще покровителствуват малките.

Който препятствува на славянството да се прояви, няма да види добро. В бъдеще всички народи ще работят за славянството. Така е писано в Божествената Книга. Славяните са богати хора. Техните житници, техните кесии ще се отворят за всички народи и ще кажат: „Братя, елате при нас да живеем в мир и съгласие, в братство и равенство помежду си". Това носи новата култура за цялото човечество.

За да се развие доброто, красивото в славяните, те трябва да минат през страдания. Ето защо днес никой от славянските народи не минава през такива големи страдания, както Русия. Лошото, което съществува в славянските народи, днес излиза. Злото, което днес виждаме в света, е било скрито в човека, и сега излиза навън. Нечистотиите, които се крият в кръвта на човека, трябва да излязат навън във вид на цирей. Само по този начин злото ще се изчисти, ще излезе вън от човека.

/Казано в 1920 г./

Най-хубавото у славяните е това, че те имат силно развито религиозно чувство, но не фанатическо, а алтруистическо, общочовешко. За да се развият силите, заложени у славяните, изисква се една мощна духовна среда, която да ги видоизмени и приспособи за общополезна работа. На славяните предстои да внесат чувството на съзнателното побратимяване между народите. Също така и правилото, че всеки народ трябва в политическо отношение да действува не с насилие, а със силата на моралното въздействие и човеколюбието.

Славянинът трябва съвършено да изключи насилието от живота си. Защото насилието прилича на остър нож, който не признава никакъв господар, никакво добро, никакво право, освен правото на оногова, в чиято ръка се намира. С този нож, с който отрязваш главата на другите, със същия нож ще отрежат и твоята глава, ако попадне той в чужда ръка. Славяните не трябва да поддържат политиката на точилото и ножа. И ножът и точилото се изхабяват. Това показва, че всички народи, които употребяват тия методи на насилието, физически се изтощават и изхабяват, а морално

се смаляват и обезобразяват. А това на съвременен език значи: израждат се. Всеки народ, всяко общество, всеки индивид, всички, които си служат с насилието и неправдата, самоосъждат се и ще погинат.

На славяните препоръчвам следните четири неща: великият закон на братството е произвел четири лъча от себе си и ги е проектирал в света. Тия лъчи са: светлината, животът, любовта и свободата.

1. Всеки народ, за да намери своя път, трябва да има светлина в ума си.

2. Всеки народ, за да постигне целта си, необходимо е да има съзнателен живот в душата си. Той трябва да има чисто и непокварено сърце.

3. Трябва да разбира методите на Любовта, която е една от най-могъщите сили, които свързват живите същества и ги подготвят за вътрешния смисъл на живота.

4. И на края - свободата, която трябва да внесе хармония в човешкия дух, да примири всички противоречия и да даде правилна насока на всички сили, физически, духовни и умствени, към една велика цел - Божественото в света.

Само чрез тези четири лъча ще изгрее новият живот и ще се появи новата култура, която ще даде нова насока на славяните и на всички други народи, към великата цел на обединението им.

Нека покажем сега какъв метод се налага на славяните, за да постигнат своето обединение, но не обединение частично, но обединение общочовешко:

1. Никакво насилие!

2. Да се приложат светлината, животът, любовта и свободата.

Славяните наближават златния век на своята история, но само при тия условия те ще могат да изпълнят своята мисия. Защото всяко нарушение на един природен закон води към смърт. И цели раси са били изтребени. Много раси има, които са изчезнали поради неспазване на тези закони в природата. Всички народи, които живеят с неправда, ще се изродят. Това е закон. Всички ръководители на народите трябва да знаят това.

Славяните сега, с изключение на българите, преживяват железния си век. Затова са сегашните изпитания на различните славянски народи. Към края на двадесетия век славянството ще излезе из железния си век и ще навлезе в Златния век на своята история.

Единственият народ, който сега се намира в Златния век, това са българите.

Златният век е започнал в България когато Бялото Братство е започнало да работи в тази страна. Богомилите едно време от България се разпространиха на Запад. И сега това движение от България ще се пренесе в другите славянски народи и навсякъде. Сега искат да ни изгонят. Казвам: Трябва да знаете, че зад нас е цялото небе.

Славянството ще бъде ковачницата на новата култура. Там вече работят силите. Там се натрупва материала и ще дойдат онези, които ще използуват натрупаните материали и ще изградят новото.

Славянската раса ще бъде жизненият център на новата култура. Това ще бъде на първо време. А след това ще дойде Шестата раса. У всички славянски народи ще се въплотят напреднали души. И това е вече почнало.

Днес Бог благоволи към славянството. Иска да го тури на работа, да свърши една велика мисия за човечеството. Големи блага, големи условия се предвиждат за славянството. Но за това се изискват просветени хора, които да използуват тия условия правилно.

Разногласието на славяните е пословично. Понеже ги обича, Бог ги прекарва през огън, за да се обединят. Няма други народи в света, които да са минали през толкова страдания, колкото славяните. Бог казва: От вас трябва да излезе нещо добро.

До края на двадесетия век слизат да работят сред славянството 8000 адепти. Бъдещето е на славянството. То ще се обедини.

Русия ще бъде дървото, под което ще се подслонят славянските родове, племена, народи. Сега Христос идва при славяните и ще ги прати да работят. Славяните са новия Израил.

Новият Израил, за разлика от евреите, ще изпълни мисията си, няма да пропадне, като евреите. Българите сега са в Златния си век. Той ще трае до края на XX век, до 2000 година.

Русите са сега в железния си век. За следващия век русите ще бъдат в Златния си век, а българите ще преминат в Сребърния век.

Ако славянството не използува благоприятните условия, вместо него ще дойдат други, но Божият план ще се реализира. Всеки народ, като един човек трябва да изпълни своята мисия.

/Из различни беседи/.

„В реда на нещата е всички южни славяни да се обединят доброволно. Ако не го направят, тогава ще ги заставят.”

/Казано на 17 август 1910 г./

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×