Jump to content

2. Благодарете на Бога


Recommended Posts

2.

БЛАГОДАРЕТЕ НА БОГА

Станете сега, иде това слънце. Зазоряване е това! За всеки от нас, когато дойде този пръв лъч, той трябва да стане и да благодари на Бога. Това е вечният ден, в който човек става и благодари на Бога. (книга 1/23:30)

Благодарете на Бога за Любовта, чрез която Той се проявява. (2/стр. 72)

Няма същество, което да не е изпитало Божията Благосклонност и Любов към себе си. С какво трябва да отговорим и да благодарим? Само с едно: с изпълнение на Неговата Воля. (2/стр. 385)

И микроскопически да се повдигнеш, с един милиметър, благодари на Бога. Той е воювал заради тебе и ти е помогнал. (3/стр. 315)

И тъй благодарете на Бога за всичко, което се случва в живота ви. Казано е в Писанието: „Всичко, което се случва с онези, които любят Бога, ще се превърне на добро”. (4/стр. 204)

Всеки трябва да признае в себе си, че Бог го обича. Вижте колко е красив днешният ден! Слънцето грее, небето е ясно и чисто, въздухът — свеж. Всичко това е дадено за вас да се радвате и да благодарите на Онзи, Който ви дава всички блага и казва: Ако Ме слушате и изпълнявате закона Ми с Любов, никакво зло няма да ви засегне. (2/стр. 16,17)

Ако служи на Бога, човек всякога се ръководи от един ангел, който носи благословение за душата му. Този човек благодари на Бога... (4/стр. 40, 41)

Отивате ли при Бога, не се оплаквайте, не казвайте, че страданията ви са големи, но кажете Му, че благодарите за всичко, което Бог ви е дал: блага, радости, страдания. Благодарете от сърце и душа и върнете се радостен и доволен. Това е характер. (15/стр. 76, 77)

Всяка сутрин човек трябва да благодари на Бога за всичко и да каже: „Боже, помогни ми, дай ми сила да работя, да изправя всичко! Макар днес да съм със скъсани дрехи и обуща, но един ден всичко ще изправя.” (16/стр. 164)

Благодарете на Бога, че сте могли да изпълните Неговата Воля. Задачата на човека е да изпълни Волята Божия на земята и Бог да го признае за Свой Син. (15/стр. 277)

Благодарете на Бога за благата, които всеки момент ви изпраща. Благодарете за разположението, което Той има към вас. (14/стр. 223)

Ще кажете, че първата и най-важна заповед е да възлюбим Бога с цялото си същество, да възлюбим и ближния като себе си. Как трябва да обичате Бога и кога да Го обичате? Само когато сте задоволени и имате радости? Когато ви сполетят страдания и нещастия, обичате ли Го? Благодарите ли Му за всичко, което ви е дал? (2/стр. 283)

Един каменар чукал камъни. По невнимание той изпуснал един голям камък върху ръката си и притиснал единия си пръст. Като вдигнал камъка, видял, че първата фаланга на пръста му била откъсната. Той веднага отправил погледа си нагоре и тихо промълвил: Благодаря Ти, Господи! — За какво благодариш? — Благодаря Ти, Господи, че не отиде целият ми пръст. С малко платих за невниманието си. (2/стр. 283)

Като ученици, вие трябва да си поставите задачата да благодарите на Бога за сърцето и за ума, които ви е дал. Благодарете за дарбите, способностите и добродетелите, с които ви е надарил. (14/стр. 172)

Помнете следното правило и прилагайте го в живота си: благодарете на Бога за живота, който ви е даден, с всички негови противоречия. След време ще разберете, че всичко, което става във вашето сърце, във вашия ум и във вашето тяло, е за добро. Няма да мине много време и вие ще се убедите в това. Това е 101% вярно. (14/стр. 365)

Всеки човек, който носи живот в себе си, е подобен на цвят, който току-що се е разцъфтял и разнася надалеч своето благоухание. Той отваря цвета си към слънцето на живота и благодари за благата, които му са дадени. Това наричаме ние правилни отношения на човешката душа към Бога. Щом благодари на своя Създател, човек се връща между подобните си да раздава от Любовта, от благото, което е получил. (15/стр. 201, 202)

Според новото учение да обичаш някого, значи да намериш в него онова добро, което е скрито от очите на всички околни. Намериш ли това съществено добро в него, да се зарадваш и да благодариш на Бога, че ти е дал възможност чрез Любовта да го намериш. (24/стр. 44)

Когато правя добро и помагам, не е важно да ме познаят хората; важно е какво са придобили те от хубавите плодове и как благодарят на Бога за направеното добро. (7/стр. 326)

Който не е в хармония с общия тон на живота, той е нещастен и постоянно се оплаква, че никой не го обича. Нещастието му се заключава в това, че живее в любовта, а не я вижда. Майка му и баща му го обичат, носят всичките блага, от които той се ползува; братята и сестрите му услужват, но той иска друго нещо. Едва става сутрин от сън, чака го вече готова трапеза с различни блага. Сестрите и братята му го канят да се нахрани добре. Каква по-голяма любов искате от тази? Нищо друго не ви остава, освен да седнете пред трапезата наред с всички и да благодарите на Онзи, Който ви дава изобилно блага. (2/стр. 84)

Когато очите ви се отворят за духовния свят, благодарете на Бога за милостта, която има към вас. (2/стр. 377)

Престъплението не е в това, че човек откъснал една ябълка от някоя градина или че нагребал една кофа вода от някой извор, но в нежеланието на човека да се обърне към Бога, да поиска позволение от Него и като му се разреши, да Му благодари. Има блага в света, които никога не могат да станат частна собственост. Щом се натъкнеш на тях, вземи си колкото можеш да употребиш в дадения случай и благодари на Бога. (3/стр. 113)

Ти като си гладен, благодари на Бога, че си охладнял, защото в този глад ще видиш Божията благост.

Този глад, то е благо на Бога. Ако не ядеш, няма да благодариш. Дойде желанието да спиш, благодари на Бога, че искаш да си почиваш, то е условие да видиш Божията благост. Това е едно схващане. (5/стр. 210)

Искам тази година да възстановите връзката си с Бога, да я съзнавате и за всичко да Му благодарите. (29/стр. 127)

Засега за 120 години вие имате два елемента, чрез които сме осигурени: с въздух сме осигурени, с вода сме осигурени, само с хляб не сме осигурени. Всеки от вас трябва да работи за хляба си. И благодарете на Бога, че работите за хляб. (1/18:28)

Мнозина изгубвате ангелите поради вашето съмнение. Като видиш някой ангел, казваш: „Дали е ангел?” Той вече изчезва. Ти не мисли, не разсъждавай. Ти се спри и благодари. Най-първо отправи душата си към Бога и благодари, че Той го е изпратил. Благодари на Бога. Не искай да хванеш дрехата му, но благодари, че е дошъл. Най-първо ти благодари на Бога, че е изпратил някой ангел. (5/стр. 309)

Гладен си и след няколко часа на масата си намираш хляб. Не питай как е дошъл хлябът. Вземи го в ръката си, начупи го, яж и благодари на Онзи, Който има грижа за всички живи същества. (6/стр. 89)

Бъди доволен и благодари на Бога, че можеш да мислиш, да чувстваш и да говориш. Каквото нещастие да ти се случи, бъди доволен, че можеш да мислиш, да чувстваш и да говориш. Като говориш добре, ще бъдеш между хората; като мислиш право, ще бъдеш между ангелите; като чувстваш право, ще бъдеш между херувимите и серафимите. Какво по-голямо благо можете да очаквате от това? (6/стр. 238, 239)

Дали си богат или беден, благодари на Бога. Дали си женен или неженен, учен или прост, пак благодари на Бога. (6/стр. 296)

„Да ида да събудя Лазара.” Оставете се и вие на Господа, по какъвто и да е начин да събуди заспалия Лазар във вас. Не Му давайте съвет как да го събуди. И след това кажете като Христа: „Благодаря Ти, Отче, че всякога си ме слушал”. (6/стр. 298, 299)

Вие ту изпущате благата, които ви са дадени, ту ги задържате. Успеете ли да ги задържите, вие ще се ползувате от тях и ще благодарите на Онзи, Който ги е Дал. (9/стр. 41)

Бог работи във всички хора и ги подтиква към любов, вяра, знание и свобода. Той ще изкара всичко на добър край. Той ще победи. Следователно на каквито изпитания и страдания да се натъквате, благодарете на Бога. (9/стр. 244)

— Ами защо трябваше да се родя жена? — Благодари на Бога, че си жена. Като жена, ти ще бъдеш проводник на такава любов, каквато чрез мъжа не може да се предаде. (9/стр. 267)

Щом скърбите, вие трябва да изпращате сърцето си при Господа, Той да го възпитава. Като го възпитава, Той внася светлина в него. Когато радости идват в живота ви, пак се радвайте, защото живеете в светлина. Благодарете на Бога и за тъмнината, и за светлината, в която живеете. (9/стр. 318, 319)

Смехът действува здравословно. Весело гледайте на нещата и като останете сами, посмейте се хубаво. Смехът в известно отношение е почивателно състояние. Смехът е външна граница на радостта. Ако не се смеете, ще дойде някоя болест. Ще поблагодарите на Бога, че сте се посмели. (12/стр. 192)

Има в нас една признателност, която е много повърхностна. Някой ви казва: „Много ви се радвам”, но това не е още онази дълбока признателност. Някой казва: „Аз много благодаря на Бога”. Нищо не благодари. Това са празни приказки. Като каже човек „Благодаря на Бога”, това значи да бъде носител на всичко онова, което Бог е вложил в него. Да даде ход на Божественото и да употреби всички онези методи, които са вложени от Бога в него. (12/стр. 206)

Ангелът казва на Мария: „Божият Дух те осени. Това, което ще се роди от тебе, е от Бога.” И Христос казва: „Отче, в Твоите ръце предавам Духа си, да бъде Твоята Воля”. В последния час ако можеш да кажеш така! Това са два момента: Да благодарим на Бога, че ни е дал живота, и да благодарим на Бога, когато изпрати ангела при нас. Да благодарим на Бога, когато сме на кръста и да благодарим на Бога, когато всичко трябва да дадем. (12/стр. 220)

По някой път казваш: „Искам Бог да живее в мене”. То е криво схващане. Бог не може да живее в тебе. Неговият Дух, светлина, знанието, силата, любовта може, но Той, Който изпълва цялото битие, да дойде и да се събере в тебе, никога не може да бъде това. Един ден ти трябва да идеш при Него, но Той няма да дойде. Той изпраща Духа, светлината, любовта си и един ден като се развиеш, ще се освободиш от всичките връзки на земята, ще идеш при Него и ще Му благодариш за всичките добрини и благости. (12/стр. 292)

За да не грешиш, стреми се да бъдеш разумен, да постъпваш разумно. Ако постигнеш това, благодари на Бога, че си могъл да проявиш нещо, което е вложено в тебе. (13/стр. 213)

Изчисти ли ви Бог от вашите пороци или от петната, които другите са хвърлили върху вас, благодарете Му и затворете този лист на книгата, не го споменавайте вече. Не си спомняйте за стари грехове, които Бог е заличил от съзнанието ви. (15/стр. 142)

Когато човек мине през най-големите страдания, доброто ще го заведе при Бога. Той ще види засмяното Божие лице и ще благодари за всичко, през което е минал. Само онзи може да види Божието лице, който е минал по пътя на страданията. (15/стр. 298)

Ако уповаваш на Бога, дето и да си, Той ще превърне и най-лошите условия в добри и ще ти съдействува за добро. Като излезеш от лошите условия, ти ще Му благодариш. (17/стр. 259)

Когото срещнете на пътя си, помолете се за него, поздравете го вътрешно за това, което до този момент има. Благодарете мислено на Бога за работата, която е приложил върху него. (18/стр. 70)

И тъй дойде ли ви някакво изпитание, благодарете на Бога. Изпитанията са привилегия за хората. След всяко изпитание човек придобива нещо хубаво. (19/стр. 87)

Сега ще благодарим на Бога за Словото, за храната, за изобилието, което ни се дава тук. (19/стр. 90)

Като сме дошли на планината, ние ставаме рано да се помолим и благодарим на Бога за всички блага. (19/стр. 97)

Според мен всяко сърце, което от сутрин до вечер не се отваря, за да даде всичко, каквото има, и да приеме всичко, което му се пада, е анормално сърце, което не тупти, както трябва. Нормалното сърце е торба, която постоянно се отваря и раздава от нея на бедни, на страдащи. За себе си пък ще остави само една ябълка, една круша, една кифла и ще благодари на Бога за всичко, което му е дал. Тогава Бог ще погледне към това сърце благосклонно и ще каже: Това сърце е разбрало смисъла на живота. (19/стр. 180, 181)

Ето, толкова време как сме тук, ние се ползуваме безплатно от дърва за отопление, за готвене. Вечер, събрани около големия огън, ние имаме възможност да попеем, да посвирим малко и да благодарим на Бога за благата, от които се ползуваме през деня. (19/стр. 181)

И като се наяде, човек ще благодари на Бога, че му е дал една хубава храна. За всеки добър обяд той трябва да благодари на Бога. Той трябва да благодари на Бога, че между многото работи Той се е погрижил и за него. Че как да не се благодари за всичко, което е дадено на човека? (33/стр. 443)

Всяка сутрин като станете, онези от вас, които сте духовни, благодарете на Бога за онова, което ви е дал. Поблагодарете за светлия ум, който имате, за доброто сърце, което ви е дал, поблагодарете за добрата воля, която ви е дал. (15/стр. 328)

Ние имаме резултати, щом съм здрав, щом мога да ям добре, щом мога да дишам добре и щом мога да мисля добре — аз ще благодаря на Бога. (20/стр. 329)

Три месеца, като дойде зимата, и ще се свърши. Тя ще си отиде и тогава ще дойде пролетта. Вие ще излезете навън и ще благодарите на Бога за добрините, които идат. След големите страдания ще дойде Царството Божие между хората и тогава всички ще бъдете радостни и весели. (20/стр. 350)

Представете си, че един много умен човек поправя крака ти, който е счупен. Ще кажеш: „Колко е жесток! Не знае как да пипа.” Не, ти ще благодариш на Бога, че този човек ще ти помогне. Той ще ти причини страдание, но след време ще бъдеш здрав. (23/стр. 33)

Така, както Бог е създал света, трябва да благодарим на Бога за тялото си, за сърцето си, за ума си, за силата си, за всичките възможности, които ни е дал. (23/стр. 37)

Това, което е вярно за евреите, е вярно за всички. Много имат ропот. Казваш: „Децата ми такива, жената ми такава” и прочее. Че благодари на Бога и на всички тези хора, че са работили за тебе. И един ден като излезеш от това временно положение, теб те очаква нещо много хубаво. (23/стр. 57)

Ако ти кажат, че си даровит, приеми го, че си даровит. Ще признаеш, че Бог те е направил даровит. Ще кажеш: „Бог ми е дал таланти, дарби. Аз искам сега да употребявам дарбите си за добро.” Ако ти кажат, че си добър, ще кажеш: „Благодаря на Бога! Ще употребя това за общо благо, за Бога.” Ако ти кажат, че си силен, ще кажеш: „Благодаря на Бога, ще употребя силата си за добро, за Бога”. (23/стр. 113)

Онези, които донасят благата, са ангелите. А пък онези, които разтоварват благата, са хората, любящите хора. Когато придобиваш радост или се разтоварваш от страданието, това са човешки души. Благодари на Бога. Благодари на Бога за онези ангели, които са дошли да ти донесат онова благо. Благодари на Бога, Който седи на едно място сам и гледа всичко. Той вижда всичкото движение и всичкото разтоварване става под Неговия взор. (23/стр. 159,160)

Не мислете, че в този свят, в който влизате, ще влезете лесно. Като влезете в Божествената наука, ще минете през бойното поле, ще минават куршуми, но няма да ви ранят. Ако пък нямате тази наука, ще бъдете ранени навсякъде; няма да имате място, дето няма да бъдете наранени: по лице, ръце, крака и прочее. Ако пък имате Божествена наука, куршумът ще мине само покрай дрехата ви. До вас хиляди ще падат и няма да ви повредят... Първото нещо е: Благодарете на Бога, че сте дошли живи и здрави до това положение. Като погледнете, кажете: „Слава Богу, минахме”. Благодарете и като тръгнете напред, назад не се обръщайте, а напред гледайте — хубавото да седи пред вас. (23/стр. 326)

Ще свържете знанието с един здрав организъм. Казваш: „Знанието добих, но остарях”. Остаряването не е права мисъл. Ти имаш най-хубавото съдържание, турено в една форма, която ще се счупи. Господ не иска никога да туряме такова съдържание в несъответна форма. Ще кажеш: „Придобих знанието”. Благодари на Бога за него. Станеш сутрин, кажи си: „Господ ме направи здрав”. (23/стр. 339)

Утре като станете, нито един да не казва, че е остарял. От всинца искам да благодарите, че Бог ви е дал Любовта Си в сърцето. Да благодарите на Бога, че Той ви е дал Светлината в ума ви и да благодарите за Истината, която влял в душата ви. От всички искам да благодарите и после да си попеете. (23/стр. 341)

Бъдете готови да слушате гласа на Онзи, Който от създаването на света досега е мислил за вас, грижил се е за вашето добро, уреждал е вашите работи. Той е мислил и продължава да мисли за вас. Той ви е дал живот и поддържа живота ви. Ако Него не слушате, никого не можете да слушате. Ако не сте благодарни на Него, на никого не можете да благодарите. (25/стр. 147)

Ще знаете, че Бог е извън вас и вътре във вас. Той ви ръководи и външно, и вътрешно. Следователно ще се свързвате с Бога и външно, и вътрешно и ще Му благодарите за всички условия, които ви дава. (25/стр. 366)

Благодарете на Бога за всичко, което ви е дал: за ума, за сърцето, за волята. Благодарете на Бога, че срещате и добри, и лоши хора. Благодарете на Бога, че срещате учени и прости, бедни и богати. Благодарете на Бога за всичко. (26/стр. 103)

Казваш: Едно мислех, друго стана. Кой е причината за това? — Ти сам си причината. — Аз не исках да стане това, а то стана. — По-рано трябваше да мислиш за това. Станало е вече, няма какво да правиш. Сега ще благодариш на Бога за всичко, което е станало, и ще приемеш новата мисъл. (26/стр. 227)

Едно от условията за възстановяване на вътрешната връзка с Бога е благодарността. Защо трябва да благодари човек на Бога? И защо трябва да се радва? Казано е в Битието, 1 гл.: „В началото създаде Бог небето и земята”. (1ст.) Ако Бог не беше създал небето и земята, нямаше на какво да се радвате. Затова всяка сутрин като ставате, благодарете на Бога, че с очите си виждате небето, а с краката си ходите по земята. (29/стр. 106, 107)

„И нарече Бог твърдта Небе.” (8ст.) Радвайте се на небето, което е устроено и по което виждате слънце, луна и безброй звезди! „И нарече Бог сушата Земя, и събранието на водата нарече Моря.”(10ст.) Благодарете и за сушата, по която днес стъпвате! Направете превод на думите „земя, суша, моря”, те имат вътрешен смисъл. Всички тия неща, които заобикалят човека, завладяват ума му и той започва да учи, да се развива правилно. „И рече Бог. Да прорасти земята зелена трева, която да дава семе, и дърво плодоносно, което да ражда плод по вида си, на който семето да е в него на земята.” (11ст.) Благодарете за тревите, за дърветата, за всичко, което виждате върху земята, по която ходите. Значи днес заедно с вчерашния ден благодарете на Бога, че можете да виждате слънцето и луната на небето, а вечерно време — и звездите. Когато Бог създаде слънцето и луната, тогава и науката се яви у нас. (29/стр. 107, 108)

„И създаде Бог человека по образу своему, по образу Божию създаде го: мъжки и женски пол ги създаде.” (27ст.) Благодарете на Бога, че ви е създал по образ и подобие свое! „И благослови ги Бог, и рече им: Плодете се и множете се, и напълнете земята, и обладайте я; и владейте над рибите морски и над птиците небесни, и над всяко животно, което се движи по земята.” (28ст.) Благодарете на Бога за тази власт, която ви е дал. Вие можете да упражните тази власт само тогава, когато благодарите за всичко. (29/стр. 108, 109)

Дойдете ли до някой извор, благодарете, че Бог е създал водата да се ползувате от това благо. Поемете ли въздух в дробовете си, благодарете на Бога, че Той го е създал, за да познавате Неговите мисли. Видите ли сутрин изгряващото слънце, благодарете на Бога, че го е създал, за да можете под неговите лъчи да различавате нещата. (29/стр. 114)

Днес всички хора се намират в положението на Апостол Петра: хвърлени в тъмница, краката им в букаи и чакат да дойде някой да ги освободи. Ангелът се моли сега за вас и слиза от небето да ви освободи. Той влиза в затвора, сваля букаите от краката ви и казва: „Излезте вън!” Излезте вън, не мислете за своите стари затвори, идете при своите братя и сестри и заедно с тях благодарете на Бога, че ви е избавил. (30/стр. 102)

Когато съзнаваш своята грешка, ти си по-добър, отколкото когато не я съзнаваш. Не я ли съзнаваш, ти си на крив път... Тъй щото когато видите лошото в себе си, благодарете на Бога, че ви е дадена светлина да го видите. (32/стр. 223)

В какво седи сегашното верую на хората? Ако преброим сегашните вярващи в света, колко хиляди ще намерим между тях, които да благодарят на Бога? Когото видите, ще чуете, че все иска нещо от Господа. (32/стр. 242)

Ако всичкото знание, което имаме сега на земята, може да се напечата на 90 тома като Библията и като напечатаме това знание, в мозъка на човека ще остане място за още 900 такива тома... Какво широко поле за работа имаме. Казваш: — Какво да правя, не ме благословил Господ. — Не, зная, че Господ ме е благословил. Трябва да Му благодаря! (32/стр. 350)

Казвам: След 5 години ще се оправят работите ти. Той мисли, че няма да го срещна вече. След 5 години го срещна и той казва: „Както ти ми каза, така стана, оправиха се работите. Къща имам, доста пари имам. Каквото каза, така стана.” — Ти благодари на Бога. (32/стр. 396, 397)

Мнозина идват при мен и казват: — Кажи ми по кой път да тръгнем? — Тръгнете в Божествения път, обичайте Господа. — Но как да Го обичаме? — След като се наядеш, обичай Господа. Кажи: „Много Ти благодаря за хляба, който ми даде.” След като пиеш вода, кажи: „Много Ти благодаря за водата, която ми даде.” След като изгрее слънцето, кажи: „Много Ти благодаря за слънцето, което изгря.” Прочети някоя книга, кажи: „Господи, благодаря Ти, че си пратил този човек да напише тази хубава книга.” Слушаш някой музикант, чуваш някой певец, някой художник или видиш красив човек, кажи: „Господи, благодаря за този човек.” Благодари на Бога за всичко. Като срещнеш лоша жена, кажи: „Господи, благодаря Ти за тази лошата жена.” Един ден вие ще благодарите много за лошите хора. (33/стр. 592, 593)

Човек трябва да пее на Господа, да каже: „Господи, благодаря Ти! Аз ще ти попея.” И като пея, и като свиря, да види Господ, че аз прогресирам в света. Добрият живот, това значи да свириш и да пееш. (35/стр. 197)

Сълзите са Божествената вода, която измива очите, за да възприемеш Божествената красота. Може да ги измиваш десет пъти на ден. Не е лошо. Но не туряй повече вода, отколкото трябва... И като поплачеш, поблагодари на Бога, че можеш да поплачеш. И виж колко сълзи са излезли от очите ти, след като си поплакал. (35/стр. 566)

Лекарят казва, че няма да издържиш болестта. Какво да правиш? Приеми мъдростта и на нея уповавай. Излизай всеки ден на планината най-малко на височина до 1500 метра. След три месеца ще имаш 75% подобрение, а след една година — 85%. След две-три години ще бъдеш съвършено здрав. Ще се качваш на планината и ще бъдеш съвършено здрав. Ще се качваш на планината и ще благодариш на Бога. (37/стр. 100)

Как сме приложили Любовта към Бога? Как ще Му благодарим за този хубав ден, за тази красива гледка, която виждаме? Как ще благодарим на Бога за всичко, което ни е дал? В това именно се изразява Божията Любов. (37/стр. 179)

Няма ли да благодарим на нашия Баща, Който е създал света и ни е пратил на земята да се учим? ...Време е сърцата ви да трепнат за Господа. (37/стр. 205)

Изговаряйте думата радост с вяра и не мислете какво ще произведе тя във вас. Духът ви ще извлече нейните сокове и ще ви направи мощни. Като изговаряте думата и видите резултата, благодарете на Бога за нея. (38/стр. 93)

..Човека. И той работи, труди се и по три пъти на ден се храни. Седне пред трапезата, хапне си и казва:

Добре е създаден светът. — Наистина светът е добре направен, но трябва да благодариш на Господаря си, Който те храни за работата, която си свършил. (38/стр. 181)

Смъртта е ликвидация със старата култура. Казвате, че еди-кой си умрял. Не казвайте, че е умрял, но пожелайте и вие да ликвидирате като него със старото. Кажете си: Благодаря на Бога, дето със смъртта на моя близък ми напомня, че и аз трябва да ликвидирам със старите си сметки. (39/стр. 40)

Докато дойде часът за заминаването ви на онзи свят, вие трябва да сте се отрекли от всичко земно... Не носете със себе си неща, които гният и се развалят, но занесете своите добри, светли и възвишени мисли, чувства и постъпки и благодарете на Бога за тях. Благодарете за всичко, което ви е дал. Благодарете и за страданията, и за радостите, които сте имали на земята. Всичко ще се превърне на добро. (40/стр. 87, 88)

Светлината и топлината слизат на земята благодарение на Любовта. Всички блага слизат на земята благодарение на Любовта. Казано е, че Бог е Любов. Следователно благодарете на Бога за всичко, което ви дава. (40/стр. 105)

Отправете ума, сърцето и душата си към вашия Баща и благодарете, че ви е изпратил на земята. Благодарете Му, че пак ви приема, като блудния син, който съзна положението си и пожела да бъде приет като слуга, а не като син. (40/стр. 322)

Не бягайте от страданията, които разумният свят ви изпраща. Благодарете на Бога не само за доброто, но и за изпитанията и мъчнотиите, на които се натъквате. Няма зло в света, което Бог да не е превърнал на добро. (41/стр. 104)

Казвам: Благодарете на Бога и като здрави, и като болни. Кой се моли по-добре: здравият или болният? (41/стр. 105)

Да се обърнем към Господа и да благодарим за всичко, което ни е дал, и за всичко, на което ни е научил. (41/стр. 144)

Свръхсъзнанието извлича живота от въздуха чрез мозъка и чрез дробовете. Ако не дишаш правилно и ако мозъкът не възприема правилно енергията от въздуха, ти си осъден на заболяване. Ако дишаш и благодариш на Бога за въздуха, който приемаш, твоето свръхсъзнание правилно приема благата, които въздухът носи, и правилно ги предава. Благодари на Бога и като приемаш въздуха, и като го изпущаш. (41/стр. 282)

Да си доволен, то значи: ако днес си спечелил 3 лева, радвай се за това и благодари на Бога. Утре като станеш, ако спечелиш пак 3 или 4-5 лева, пак благодари на Бога. Не казвай: „Малко спечелих”. „Доста е на деня неговото зло.” Един грош спечелиш, благодари на Бога; десет гроша спечелиш, пак благодари на Бога. Достатъчно ти е това. (43/стр. 38)

Тези неща, които ви говоря, са неразбрани за вас, но нищо от това, благодарете на Бога и за това, което не разбирате, както благодарите за това, което разбирате. (43/стр. 138)

Благодарете на Бога за устата, която ви е дал, за устните, за красивия език, с който изразявате хубави и сладки думи. (44/стр. 261)

Аз искам зад страданията да виждате Любовта. Каквото страдание да ви дойде, знайте, че то е временно; зад него е Любовта. Щом го минете, кажете си: Благодаря, Господи, че лесно се освободих. — Радвай се, че чрез страданията придоби Любовта. (44/стр. 274)

Стани рано сутрин, направи молитвата си и благодари на Бога, че си здрав и че можеш да работиш. (44/стр. 281)

И тъй работете върху себе си да се подмладите. Затова е нужно да обичате своите органи — нос, ухо, око, уста като фирми, с които работите. Благодари на Бога, че имаш очи, с които можеш да виждаш. Срещнеш един човек — благодари, че си го видял. Виж поне една добра черта в него. (44/стр. 318)

Във всички условия, в каквито и да се намирате, то е само един малък момент. Сиромашията е един малък момент. Богатството е един малък момент. Благодарете на Бога! (45/стр. 316)

И Бог когато ни е обикнал, първо е мислил за нас, после ни е чувствал и най-после е действувал за нас. Ние трябва да Му благодарим! Ти си недоволен, че хората не те обичат. Бъди доволен, че Бог те обича. (49/стр. 219, 220)

Дойде ли ви някакво нещастие, веднага благодарете на Бога, че се е спряло само дотам, не се е продължило по-нататък да дойде по-голямо зло. (53/стр. 176)

Любящият, разумният, този, който разсъждава, той е единственият, който ходи да благодари на Господа, че е оздравял. (54/стр. 252)

Ще ходите и ще се радвате. Ще седнете на свежата трева да си хапнете, да пийнете малко гореща водица. Това е физическата страна на разходката. После ще си попеете. Това е духовната страна на разходката. И най-после ще се вглъбите в себе си, ще благодарите на Бога за благата, които сте получили. Това е Божествената страна на разходката. (56/стр. 119)

По какъв начин ще искате слънцето да ви даде нещо? Излезте вън, изложете се на слънчевите лъчи — нищо повече. Щом излезете вън и се изложите на слънчевата светлина и топлина, нищо друго не ви остава, освен да благодарите на Бога. (59/стр. 82)

Ние трябва да благодарим на Бога за всичко, което всеки ден ни се дава, и да се научим да преценяваме всичко това. (59/стр. 82)

Когато отива на черква, красивият човек трябва само да се моли и да благодари на Бога за богатството, което му е дал. Привилегия е за човека да бъде красив. Под думите „красива мома и красив момък” разбирам всички дарби, вложени в човека, които той трябва да разработва. (59/стр. 96)

Божественото начало заставя човека да яде и сладко да яде. Ето защо като яде, човек трябва да благодари на Бога. (59/стр. 139)

Ако дойде нещастието или страданието при тебе, кажи: Дай ми пет минути на разположение да си свърша работата. — Обиди те някой, кажи: Дай ми пет минути да си свърша работата. — Кажи същото и на кредитора. Петте минути ще употребиш за молитва да благодариш на Бога, че ти изпратил изпитанието. Законът е такъв. (60/стр. 28, 29)

Има едно положение, при което никой не може да те обере. То е да станеш голям извор. Тогава колкото и да черпят от тебе, никога не могат да те изпразнят. Като станеш извор, ще благодариш на Бога, че никой не може да ти отнеме доброто, любовта, светлината, мисълта. (60/стр. 210)

Искате ли да се ползувате от изобилието на живота, благодарете на Бога за всичко, което ви е дадено. При каквито условия и да се намирате, благодарете. Щом можете да учите при тия условия, вие сте ги използували разумно. (61/стр. 140)

За всичко благодарете на Бога, без да Му разправяте, че сте грешни или че хората не ви обичат и т.н. Това са излишни разговори. Бог знае това по-добре от Вас. (61/стр. 140)

Добре е човек да има силна памет, но да помни само доброто. Помни ли и злото, нека благодари на Бога, че паметта му е слаба. (61/стр. 248)

Бог е помислил за нас, Той е чувствувал за нас, имал ни е в Себе Си и е действувал за нас. И трябва да Му благодарим. (64/стр. 161)

Ти си недоволен, че хората не те обичали. Че ти благодари на Бога. Благодари Му за онова, което имаш. (64/стр. 161)

Дишайте полекичка, та да има един ритъм — полека, полека да влиза този въздух, да се стопля. И после благодарете на Бога, че във въздуха има нещо, което ти трябва да приемаш. В този наситения въздух от светлината има един живот, който трябва да се приеме от дробовете. (64/стр. 276)

Аз съм благодарен за Христа, но трябва да идем по-далеч — трябва да благодарим на Бога за онова, което ни е дал Той преди Христа; преди историческия Христос Той пак е поддържал хората и след историческия Христос пак ги поддържа. (64/стр. 281, 282)

Ако имате един мъж, той трябва да бъде светия за вас. И да благодарите на Бога, че ви е дал един другар много добър. Да кажете: Той е толкова добър, добър е той! Гениален човек, талантлив, светия, всичко, като него не съм срещал. В света няма като него. (64/стр. 347)

Не разправяй как си се излекувал, понеже болестта ще се върне пак при тебе. Това е една слабост. Не разправяй как си се излекувал. Щом се излекуваш, благодари на Бога, че си се освободил. И на другите хора дай им това наставление. (64/стр. 388)

Казвам: При лошите условия Бог е отзад, а при добрите условия Бог е отпред. Тази идея е вярна. Когато дойде страданието, Бог отзад го наблюдава. Когато дойдат радостите, тогава Бог е отпред. Като се радваш, Бог е отпред, благодари на Господа ти. (65/стр. 240)

Бог иде. Каквото и да мине отляво и отдясно, ти Господа гледай... Гледайте Господа, Който е зад вашите страдания, и Господа, Който е пред вашите радости. Господ е зад страданията на вашето сърце. Господ е в радостите на вашия ум. Та благодарете на Бога. Гледайте и благодарете всякога. (65/стр. 240)

Не за дълго, но за един момент, за два, за три секунди, един свещен момент да мислиш за Онзи, на Когото дължиш всичко, защото ние сме дошли на земята толкоз милиона години и всичко даром ни се дава. Ние още искаме много работи. Не сме се спрели един ден да кажем на Господа една сладка дума от сърце, да кажем: „Колко Ти благодаря, Господи.” Да благодарим. (65/стр. 260, 261)

Господ ще каже: „Посадете ги” — и тогава като излезе, ще видим кое е реално и кое не е. Реалното ще дойде с мене, нереалното ще окапе като листата на растенията. Няма какво да плачете, но ще кажете: „Благодаря на Господа, че ме освободи от моите заблуждения.” (65/стр. 346, 347)

Тъй щото не се обезсърчавайте от мъглата, от облаците, които засенчват вашето небе. Ако идете при Господа, небето веднага ще се изясни. Божественото слънце ще ви огрее. Като изгрее вашето слънце, всичко у вас ще възрасте и вие ще благодарите на Бога. (65/стр. 347)

Невидимият свят е толкова отзивчив, ако ти благодариш на Бога, като дете да изпееш на Господа „Бури минаха”, веднага ще почувствуваш едно спокойствие. Няма да се мине него ден, някой приятел ще дойде отнякъде, ще започнат работите лесно да се уреждат. (65/стр. 407)

Казвам: Благодарете на Бога. Трябва да благодарим. Всеки ден трябва да благодарим на Бога. Ние сме същества, които не сме се научили още да благодарим. Да благодарим на Господа, защото е толкоз добър, да бъдем като Него. (65/стр. 514)

Та единствената мисъл, която трябва да остане у вас, е следната. То е новото в света: ЕДНА БЕЗЗАВЕТНА БЛАГОДАРНОСТ. Човек като стане благодарен на Бога, че той е останал да живее. Като се върнеш вечерта, благодари на Бога, че не те е премазала някоя кола. Аз виждам хиляди такива нещастия. Денем може да се случат. Да благодариш, че Бог ни пазил през целия ден при най-лошите работи, които може да се случат; при всичките злини, които може да дойдат, ти си останал. Някои неща допуща заради ваше добро. (65/стр. 517)

Станете сутрин, благодарете на Бога. Имате работа, благодарете на Бога. Свършите работата, благодарете на Бога. Излезете навън, благодарете на Бога. Направите нещо, благодарете на Бога. Дойдете вкъщи, благодарете на Бога. Понаквасите се от дъжда, благодарете на Бога. Духне ви вятърът, благодарете на Бога. Слънцето ви огрее, благодарете на Бога. Каквото и да се случи, навсякъде благодарете. Погледнал ви някой зле, благодарете. За всичко се научете да благодарите. Срещне те някоя мравя, благодарете, че ви е удостоил да срещнете мравята. Благодарете за облаците. Благодарете за дърветата, че ги виждате, благодарете за цветята, че цъфнали. То е един метод. По този начин ще приемете едно благо, което по никой друг начин не може да се приеме. Благодарното сърце приема всичките Божии блага. (65/стр. 519, 520)

Всички благодарете на Бога, че имате една отлична глава, че имате отлични дробове. Благодарете на Бога, че имате едно отлично сърце. Благодарете на Бога, че имате едно отлично благоутробие, един отличен стомах. Благодарете за всичко. Като станеш сутринта, благодари на Бога. (65/стр. 565)

Като отидете при Бога, първо какво ще кажете? — „Татко, благодарим Ти, ние бяхме на земята. Свършихме Твоята Воля. Наскърбени утешихме и сега дойдохме при Тебе да приемем Твоето благословение, за да слезем пак отново да работим.” (65/стр. 579)

Казвате: „Той ме целуна”. Благодарете на Бога, че ви е целунал. Казвате: „Той ме удари”. Благодарете на Бога, че ви е ударил. Мушнал ви е. Благодарете на Бога за това. (65/стр. 595)

Ако сте добри, де седи добрината ви? Във вашето чело, във вашия нос, във вашите ръце. Ако имате хубаво чело, благодарете на Бога за челото си, благодарете на Бога за носа си, благодарете на Бога за ръцете си. Ако челото ви не е добро, заемете се да работите за челото. Уредете го. (65/стр. 657)

И като се научим да обичаме Бога, ще дойде новата Любов. И от тази нова Любов на Бога излишното ще го предадем на другите. Така трябва да започнем и ще благодарим на Бога, че ни е дал един нов начин да работим, да се молим. (65/стр. 696)

Най-първо сутрин направи едно упражнение, изчети „Отче наш” с дишане. Как го четете досега „Отче наш”? Аз не съм срещал досега нито един да чете „Отче наш” както трябва. Най-първо ще напълниш дробовете си с въздух. Ще приемеш въздуха от Бога и после ще кажеш: „Господи, благодаря Ти, че ми даде” и най-после ще кажеш: „Отче наш, Който си на небесата и на земята”. (66/стр. 366)

Докато и вие не кажете като Христа „Прости им, Господи” и не забравите всички страдания и огорчения, няма да излезете от калта на живота. Щом кажете така, краката ви ще излязат от калта. И като видите, че сте свободни от нея, ще помолите Господа да ви очисти. Благодарете, че ви извади от калта на мъчението. Така наричам аз астралната кал. (67/стр. 50)

Благодарете на Бога за доброто, за благото, което ви е дал. Благодарете на Бога за хубавите думи, които ви е казал. На Бога само ще благодарите. Не благодарите ли на Него, каквото и да казвате на мене или на когото и да е друг, нищо няма да ви ползува. Бог е Първоизточникът на всички блага. Нему ще благодарите и към Него ще отправите ума и сърцето си. (68/стр. 63)

Ще благодарите на Бога за хубавото време, за хубавия живот, за добрите условия на живота; ще благодарите, че ви е пратил на земята между този народ; ще благодарите, че сте член на човечеството; ще благодарите, че сте свързани с ангелите, а понякога и Той сам благоволява да говори с вас. (68/стр. 63, 64)

Имате ли някакво животинско желание, постарайте се да го трансформирате, да го превърнете в човешко. Не успеете ли да направите това, през целия ден работата ви няма да върви успешно. Обърнете се към Бога с молба да превърнете вашето желание в по-благородно и докато не почувствувате мир в душата си, не започвайте никаква работа. След това се измийте, благодарете на Бога и започнете работата си. (70/стр. 96)

Човек трябва да приема енергия от слънцето за своя мозък, за своите дробове, за своя стомах и за своето тяло. В тази енергия е скрито Божественото начало, т.е. разумността. Когато слънчевата енергия влезе в човека, Божественото начало в него започва да благодари на Бога за великото благо, което му изпраща. (71/стр. 273)

Няма по-хубаво нещо за човека от това да бъде доволен от положението си не за целия си живот, но само за дадения момент. И тогава кой как погледне на положението си, да каже: За този момент съм доволен. — Този момент е извън времето и пространството. Благодари на Бога за положението, в което си поставен. Той те е поставил при тази обстановка, за да те изпита. Щом бъдеш доволен и издържиш изпита си, положението ти моментално ще се подобри, но пак за даден момент. В това именно седи красотата на живота, че нещата не са постоянни и ние живеем във вечно разнообразие. (72/стр. 53)

Христос казва: „Смъртта на Лазара е за Слава Божия, за да познаят хората, че има Един, Който може да възкресява”... Лазар трябваше да отиде при Бога да изкаже благодарността си, че животът му е възвърнат. (73/стр. 248)

Помнете: „Дигнете камъка от гроба!” Така казва Учителят. И заповяда Учителят всеки да дигне камъка от гроба си и да чуе гласа на своя Учител: Излез вън! Всеки сам да дигне камъка си, да излезе вън и да благодари на Бога. (73/стр. 250)

Божественото в човека е извор, на който трябва да се даде ход. Ако не му дадеш път, ти се намираш под известно напрежение и казваш: Тежко ми е, не зная какво да правя. — Отвори крана да потече водата навън. Ако не можеш сам, ще дойде някой да ти помогне. След това казваш: Благодаря на Бога, олекна ми. (74/стр. 14)

Когато малкото момченце донесе вода на някой стар, 80-годишен дядо, последният благодари за услугата ... Щом някой ти направи услуга, трябва да имаш правилно отношение към него, да знаеш, че в услугата се крие една Истина. Благодари на Бога, че не те е забравил, че е пратил човек да ти услужи. (74/стр. 152, 153)

Ние трябва да започнем от ранната възраст и да благодарим на Бога. (75/15:25)

Ученик, който дойде на екскурзия, трябва да си носи хлебец, да пие вода и да благодари на Бога. (75/22:20)

Казвате: — Какво ще стане, като загубя тялото си? — Ще почнеш да мислиш как да създадеш една по-добра къща. Като изгори първата ти къща, ще направиш втора, по-хубава, по най-модерен начин и ще благодариш на Бога, че първата е изгоряла. (75/ 34:9)

Тия Божествените работи остават вечно в паметта. Те никога не могат да изчезнат. А обикновените работи всякога ще ги забравиш. И ако ги забравиш, благодари на Бога, че си ги забравил. Някой път напъваш ума си да си ги припомниш. За пример — ще осиромашееш. (76/стр. 131)

...Аз търся моите погрешки. И като ги намеря, казвам: „Благодаря на Бога”. (76/стр. 195,196)

Вярата, Любовта дава една хубава благородна осанка, една светлина на лицето, бистри очи, един хубав поглед, мек, безкористие, доброжелателство, абсолютна вяра. Човек е снизходителен, прощава, щедър е, занят с велики работи. От сутрин до вечер той мисли това, което Господ мисли. Не го занимават дребни работи. Мисли, което Господ е направил. Някой беден човек дойде, ще му се оплаква; той му казва: „Много хубаво, много добре, че ти си осиромашал. Ако не беше осиромашал, ти нямаше да дойдеш до мене. Благодари на Бога, че те направи сиромах, да дойдеш при мене. Аз имам едно задължение към тебе.” (76/стр. 275)

Не да си недоволен и постоянно да роптаеш. Но всяко страдание като дойде в тебе, то трябва да роди в тебе една благодарност — да благодариш на Бога, че си се удостоил да страдаш. Да кажем, малко ти плащат за работата. Благодари на Бога — удостоил си се да страдаш. Заболяла те главата — благодари на Бога, че си се удостоил да страдаш. Не живееш добре с жена си — благодари на Бога, че си се удостоил да страдаш. Приятелите не те разбират — благодари на Бога, че си се удостоил да страдаш. Времето е студено — благодари. Че обуща нямаш, благодари! Че шапката се съдрала, благодари! Хората имат лошо мнение за тебе — благодари. Навсякъде благодари. Палтото овехтяло, 10 години как го носиш — благодари на Бога. Иначе може да имаш едно хубаво палто, но може да бъдеш един голям грешник. С този оскубания балтон Небето те харесва. (76/стр. 340)

Ти имаш едно желание за нещо. Благодари на Бога. Искаш да се жениш. Благодари на Бога, че ти е дошло туй желание. Не искаш да се жениш. Благодари пак на Бога. Осиромашееш, обогатееш — за всичко, каквото стане, благодарете на Бога! То е истинското възпитание. Истинското възпитание в това седи. За всяко нещо, което стане в живота, ти благодари на Бога. Добро или зло. Защото ако е зло, Бог ще го превърне на добро. Пък ако е добро, то само по себе си е добро. Пак благодари на Бога. За да можеш да вкусиш от хубостта на туй добро. (76/стр. 583, 584)

Едно просто правило. Казва: „Какво трябва да правим?” При мен като дойдете, една дума ще ви кажа. „Какво да правим? Голямо нещастие имам.” Благодари на Бога! Благодари за твоите нещастия. Благодарете на Бога: „За всичко туй, което си ни дал, и превърни го на добро”. Тъй ще кажете. Туй е един лек сега. За всичко благодари на Бога! Това за себе си ще го знаете, не отвънка. В себе си благодари за онова, което имаш. И тогава ти си събуден. (76/стр. 584)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...