Jump to content

4. Това е философия на живота


Recommended Posts

4.

ТОВА Е ФИЛОСОФИЯ НА ЖИВОТА

Всеки ден ще благодарите на Бога. Дойде красиво чувство, благодарете на Бога. Дойде красива мисъл, благодарете на Бога. Извършите малко добро, благодарете на Бога. Случи се страдание, благодарете на Бога. Направите една малка погрешка, благодарете на Бога, че не е по-голяма. Някому имате да давате, благодарете, че нямате повече да давате. За всичко благодарете, за добро и за зло. Това е философия на живота. Нервен сте, благодарете, че не сте повече. Боли те кракът, благодари, че не са двата. Ти като благодариш, по този начин ще дойде оздравяването. (5/стр. 309, 310)

Благодари и за доброто, и за злото. Като благодариш, доброто ще си остане добро, а злото ще се превърне на добро. Ако избягваш злото, всякога ще си останеш слаб. Щом не се страхуваш от него и благодариш, че те е сполетяло, то ще се превърне на добро. (6/стр. 296)

Дойдат ли болести, нещастия в живота ти, благодари на Бога за всичко. Благодарността е цяр, който освобождава човека от всички мъчнотии и страдания; тя е цяр, който превръща злото в добро, отрицателното в положително. (6/стр. 296)

Дали си скръбен или радостен, не питай защо е дошла скръбта или радостта. В този момент с тебе заедно се радват и скърбят стотици хиляди и милиони хора. Приеми скръбта и радостта като благословение, изпратено от Бога, и благодари за него. Като благодариш, ти ще придобиеш някакво благо. Доволният всякога се възнаграждава. (22/стр. 224, 225)

И дали си разположен или неразположен, отправи мисълта си към Бога и благодари за всичко, което ти е дадено. Ако си неразположен, благодари и за неразположението си. То може да е чуждо, но като благодариш, ще се освободиш от него. Боли те плешката или ръката, пак благодари. (7/стр. 35)

За всяка хубава мисъл, която дойде, и за всяко хубаво чувство благодарете на Бога. Като дойде лошо чувство, и за него благодарете. (23/стр. 74)

Когато мома или момък види първия бял косъм на главата си, въздъхва дълбоко и казва: Започнах вече да остарявам. — Щом види втори бял косъм, пак въздъхва и казва: Старея вече. Губя силите си, губя красотата си. — Ден след ден белите коси се явяват на главата му и той все повече съжалява, че старостта иде. Не съжалявайте за черните коси, но за всичко благодарете. Благодарете и за черните, и за белите коси и ползувайте се от условията, които те носят със себе си. (8/стр. 36)

Седи някой и се оплаква, че е гладен, не знае какво да прави. Много просто! Щом е гладен, ще благодари на Бога за това. Хората мислят, че трябва да благодарят само когато са получили нещо. Те казват: Има смисъл човек да благодари, но когато се нахрани, когато задоволи някаква своя нужда. Защо трябва да благодари, когато е гладен? — И като гладен, и като сит човек трябва да благодари, защото и в двата случая има възможност да познае Бога, да се свърже с Него. (8/стр. 143)

Човек трябва да се научи да благодари за всичко, което му е дадено. Ако не знаете нещо, благодарете, че сте невежи по този въпрос; ако страдате, благодарете, че сте удостоени със страдания. (22/стр. 194)

Окултният ученик не трябва да ходи нито със суеверия, нито с вярвания, но с вяра и доволство. Върне ли се вечер дома си, той трябва да е доволен от всичко, което е прекарал през деня. Той може да е падал и ставал — нищо от това. Нека благодари на Бога за всичко, което денят му е дал. Нека благодари и за страданията така, както и за радостите. (24/стр. 10)

Дойде ли страданието, кажи: „Благодаря Ти, Господи, че ми изпрати това страдание.” Дойде ли радостта, кажи: „Благодаря Ти, Господи, че ми изпрати тази радост.” Всеки ден за всичко благодари. Когато човек се научи да благодари на Бога както трябва, той ще научи урока си. (24/стр. 20)

Благодарете и за най-малката радост, както и за най-голямата скръб, които ви сполетяват. Знайте, че Бог всичко ще превърне за ваше добро. (24/стр. 103)

Какво представят изгревът и залезът? Изгревът е благо за самия човек, залезът е благо за всички. Като знаете това, благодарете и за изгрева, и за залеза. Като изгрява, слънцето носи благо за тебе. Като залязва, то носи своето благо за другите хора. (7/стр. 268)

И тъй, когато плачете, благодарете за плача. Не се обезсърчавайте, че дошъл плачът. Той е Божествен подтик, който иде във вид на светлина и топлина да стопи ледовете и снеговете, които обгръщат ума и сърцето ви. (2/стр. 315)

Може да нямаш обуща на краката си, нищо от това, кажи: „Господи, много Ти благодаря, че виждам краката си тъй, както си ми ги създал.” Можеш да нямаш дрехи, кажи пак така. Защо не? Туй наричам Любов към Бога. (1/3:38)

Някой ден имаш богато разположение на душата си, което струва милиарди, създава ти такава радост и веселие, но някой има да ти дава 1000 лева и не иска да ти ги плати — ти веднага кипваш. Казваш: „Развали ми разположението!” Защо пожертвува щастието си за 1000 лева? Някой жертвува туй свое щастие, туй вътрешно богатство за едно ядене, за един крив поглед от някого или че някой казал нещо по наш адрес. Ако ти разбираш закона, благодари на Бога, че еди-кой си те погледнал накриво. Някой ти казал нещо лошо, благодари на Бога. (10/9:22)

Бъдете и вие благодарни за това, което ви се дава. Тежък бил животът ви — благодарете за това. Не се оплаквайте на никого, нито другите оплаквайте. (6/стр. 126)

Благодарете на водата, която тече, защото измива пътя, по който вървите. Ще кажете, че тази вода носи кал със себе си. Благодарете и за калта. На някои места водата каля, но на други чисти. (9/стр. 57)

Вървиш бързо и се удариш в камък. Не се сърди, не търси виновник за това, но спри се пред камъка, помисли малко и благодари му, че само си се спънал. Камъкът иска да ти обърне внимание да не бързаш много. (9/стр. 103)

Като не разбират смисъла на живота, хората постоянно се оплакват. Някой казва, че къщата му била малка. Той трябва да благодари за малката къща. Ако къщата му беше голяма, той съвсем щеше да обърка работите си. — Ама пари нямам. — Ако имаше много пари, ти щеше да потънеш в океана. Като нямаш пари, и да паднеш в океана, ще изплуваш и знание ще придобиеш. — Знание нямам. — Благодари, че нямаш знание. Ако имаше знание, ти щеше да направиш големи дългове. (9/стр. 124,125)

Като ученици на Великата Школа, благодарете и за радостите, и за скърбите. Благодарете за всички предмети, които ви се преподават в Школата. От тях вие изучавате земята, камъните, растенията, животните. (9/стр. 226)

Благодарете за всичко, което се случва в живота ви. Някой ви обидил, че сте направили някаква погрешка — благодарете за всичко — все ще научите нещо ново. (9/стр. 267)

Благодарете и за богатството, и за сиромашията, в които живеете... Сиромашията може да се уподоби на изгряващото слънце, при което човек става от сън и отива на нивата да работи. Богатството е подобно на залязващото слънце, при което човек се е прибрал от нивата и отива да спи, да почине от дневната работа. И като работи, и като почива, човек непрестанно трябва да благодари. (9/стр. 389)

— Ама ще осиромашеем. — Пак ще забогатеете. — Ще паднем. — Пак ще станете. Благодарете и на богатството, и на сиромашията; благодарете и на страданията, и на радостите; благодарете и за падането, и за ставането. — Защо трябва да благодарим за тия неща? — Защото само по този начин човек има възможност да познае величието на Бога. (11/стр. 183)

Две естества има човек. Всякога трябва да се вслушвате в хубавото и на него да служите, а за другото трябва да сложите памук в ушите си! И даже няма да се занимавате с погрешките си, понеже е опасно. Не разглеждай много погрешките си! Благодари, че малко си направил. Направиш една погрешка, кажи: „Слава Богу, че се отървах с малко!” (12/стр. 63)

Забелязал съм в България някои сестри, които като станат на 40-50 години, казват: „То е загубено време, всичко е загубено вече” — и престават да се интересуват от каквото и да било. В стария човек има много повече условия да придобие каквото иска, отколкото на младини. Като си млад, имаш много условия и като си стар, имаш също много условия. Ти като си млад, благодари, че си млад. И като си стар, благодари, че си стар. Като си сиромах, благодари на Бога, че си сиромах. Като си богат, благодари на Бога, че си богат. Когато си невежа, благодари на Бога, че си невежа. Като си учен, благодари на Бога, че си учен. Това е истинско разбиране на живота. (12/стр. 149, 150)

Падналите листа знаят много повече, отколкото листата, които сега израстват. Падналите листа преминават през страдания, а онези още не са минали страданията. Аз съм гледал стари хора. Старият казва: „ Така един ден ще повехнете, ще паднете и вие”. Така един ден със смирение трябва да слезете долу при дървото, да те носи вятърът навсякъде и пак да си благодарен. Листата един ден ще пожълтеят и ще влязат в един живот по-висок, отколкото тези листа, които сега израстват. (12/стр. 218)

Бог е създал света, за да се учат хората, а не да бъдат щастливи. Задачата на човека е да се учи, да разрешава противоречията на живота правилно и да бъде доволен и благодарен за всичко, което му е дадено. Който разбира живота, той еднакво благодари и за сиромашията, и за богатството; той еднакво благодари и когато е здрав, и когато е болен. (13/стр. 217)

Съществената мисъл, която трябва да задържите в ума си, е следната: Имайте свещени мисли и чувства към Бога и благодарете за всичко, което ви сполетява. (14/стр. 387, 388)

Благодарете за всички положения, през които минавате, и разумно ги използувайте. (14/стр. 365)

За да не попадне в закона на пресищането, човек не трябва да желае повече неща от тези, които има.

Той трябва да бъде благодарен на това, което има, поне за даден момент. Ако го сполети някакво зло, той трябва да благодари, че не е по-голямо. Същият закон важи и за доброто. Дойде ли ти някакво добро, не пожелавай да бъде по-голямо. Бъди еднакво благодарен и на доброто, и на злото, които в даден момент са те посетили. Радвай се, че не са по-големи, отколкото трябва. (15/стр. 291)

Ако направите една малка погрешка, благодарете, че е малка. Ако направите голяма погрешка, благодарете, че чрез нея сте избегнали злото, което ви е дебнало. (18/стр. 201)

Като направите голяма погрешка, окръжаващите спират вниманието си върху тази погрешка и се стремят да не изпаднат в същото положение. В такъв случай вие трябва да благодарите, че по този начин сте избавили близките си от същата погрешка. (18/стр. 201, 202)

Питам в какво седи господарството. Господар е всеки човек. Аз го наричам господар, когато той може да се зарадва на една своя добродетел и я прегърне, и я целуне. На една своя погрешка какво трябва да направи? Той трябва да и благодари за голямата услуга, която му е направила. На погрешката си той трябва да благодари, понеже тя му е донесла известно знание. (20/стр. 148)

Първото нещо, изисква се необятна Любов за Бога. Познаваш-не познаваш, като дойде до Него, ще ти трепне сърцето. За Него като мислиш, и ще остарееш, и ще се подмладиш. Ако ти си стар, ще се подмладиш, ако си млад, ще остарееш. Като млад ако остарееш, ще благодариш и като стар като се подмладиш, пак ще благодариш. То са велики смени в живота. (23/стр. 357)

...Това е все едно жененият мъж да срещне жена, по-красива от неговата. Трябва ли да се съблазни от нея? Той не трябва да се съблазнява, но да благодари на Бога, че е внесъл красотата в света да повдига хората. Ако срещне грозна жена, пак трябва да благодари. Тя го навежда на мисълта за противоречията в живота. Те съществуват, защото човек живее и в тъмнина, и в светлина. Щом излезе от тъмнината, противоречията изчезват. (26/стр. 31)

Не казвайте, че времето вън е лошо, но кажете, че времето е отлично и житото ще израсте добре. Ако вън има силен вятър, кажете, че времето е отлично и радиото работи навсякъде. Вятърът разнася човешката мисъл. Благодарете за всичко, което природата дава. (30/стр. 88)

Човек... Трябва да се стреми към мир в душата си. Че бил болен, че три дена не ял — той трябва да благодари. Че работите му не били уредени както трябва — пак да благодари. Човек трябва за всичко да благодари — от това зависи неговото вътрешно благосъстояние. (30/стр. 193)

Виждам — един човек прави погрешка, радвам се, не го съдя. Пада. Не му казвам: „Сляп ли си ти?” Не е сляп. Аз ако бях при неговите условия, щях да направя същата погрешка. Като падне, да стане, да се изтърси и да благодари, че не си изкълчил крака. (31/стр. 198)

Сиромашията и богатството са две страни, които много се обичат. Вие имате крива представа за тях. Сиромашията ни най-малко не е сиромахкиня, но богатата сестра е касиерката на сиромахкинята. Богатата сестра е по-младата от двете. Когато сиромашията ви посети, вие трябва да и благодарите. Голяма привилегия е, че ви е посетила. (34/стр. 31)

...Та второто положение — той може да ми каже: „Господа не питах, но тебе питам. Имам много нужда, ако можеш да ми услужиш.” Той да остави на мене и да не ми определя време. Той да каже: „Сега имам нужда, но когато ти намериш за добре”. И ако аз му услужа, той да бъде благодарен и ако не му услужа, пак да бъде благодарен. (35/стр. 623, 624)

Обрал те някой, благодари, че те обрал; казал някой лоши думи за тебе — благодари; заболял си нещо — благодари. Това са сенки на живота, през които неизбежно ще минеш. (40/стр. 201)

Че времето е дъждовно или ветровито — благодари; че имаш или нямаш нови дрехи — благодари. (40/стр. 201)

Благодарете и за сиромашията, и за болестите, които също ви са дадени. Болестите, страданията, сиромашията представят проявите на Бога, Който ви хваща с ръцете си и изпитва любовта ви. Вие се сърдите, недоволни сте, защото не знаете, че чрез тях ви посочват НОВ ПЪТ КЪМ Любовта. (40/стр. 203)

Като умираш, ще благодариш; и като се раждаш, пак ще благодариш. Днес като се ражда някой, всички благодарят; като умира, всички скърбят. Щом дойде смъртта, кажи: Благодаря, че е дошло време за умиране. — Има ли нещо страшно в смъртта? Ако умреш, за да излезеш от затвора, ти придобиваш свободата си. По-страшно е, когато се раждаш в затвор. Благодари и при единия, и при другия случай. Герой е онзи, който благодари и когато умира, и когато се ражда. (40/стр. 203, 204)

Учете се да благодарите за всичко. И като ви обидят, и като ви похвалят, еднакво благодарете. Не е въпрос да благодарите механически, но съзнателно, като превръщате горчивината в сладчина. (40/стр. 207, 208)

Дали космите от главата ви падат, или не падат, пак благодарете. Всеки косъм е закон. Като се свързвате с тези закони, трябва да ги прилагате. (40/стр. 210)

Когато жената плаче, нека благодари, че в нея се пораждат сълзи, защото този момент е най-благоприятен, за да превърне своята енергия в отрицателна и да каже на мъжа си: „Виждам, мъжо, че ти имаш право”. А в живота обикновено и двамата имат право, затова и двамата са криви. (43/стр. 151)

Старият, грешният живот, който носи хиляди страдания и неволи, си отива. Щом си отиде, ще му благодарите, защото и той донесе нещо добро. (44/стр. 65)

Вие не разбирате Божиите пътища. Знайте, че всичко, което става в света, е за добро. Удариш се някъде, благодари, че не си се ударил по-лошо. Някой ти каже една добра дума — благодари; каже ти обидна дума — пак благодари. (44/стр. 185)

Светостта е прогресивна, в известен момент ти можеш да паднеш и после пак можеш да станеш. Нищо от това, че си паднал, но трябва пак да станеш... Значи има възможност и да паднеш, и пак да станеш. Като паднеш, кажи на Бога: Благодаря, че кракът ми не се счупи! (45/стр. 61)

Ами че беднотията все ще дойде, непременно човек ще мине и през беднотията, и през богатството. Бъди благодарен на беднотията! (45/стр. 196)

— Ама не съм способен човек, грешен съм. — Не мисли за това. Благодари, че си грешен, че си неспособен човек. Ти си дошъл на земята да познаеш Божията благост. Като я познаеш, тогава ще познаеш и себе си. (47/стр. 134, 135)

Докато не познае Бога, човек нищо не може да направи. Познае ли Го веднъж, той ще стане велик човек. Докато дойде до това положение, човек трябва да благодари за всичко без разлика на това, дали е слаб или силен, учен или сиромах. Всяко положение, в което човек се намира в даден момент, е на място. (47/стр. 135)

Има разумни страдания, които трябва да се приемат по същия начин, както се приемат и радостите. За нас страданията и радостите трябва да бъдат еднакво приети. Дойде ли една радост, благодарете на Бога. Дойде ли едно страдание, пак благодарете на Бога. Правите ли разлика между радостите и страданията, като приемате първите с благодарност, а вторите с недоволство, това показва, че вие не разбирате великия Божи Закон. Разумните страдания идат от Господа. Трябва ли да се оплаквате, че Господ ви изпраща страдания? (51/стр. 100)

Тъй щото не питайте защо се спъвате, но благодарете, че ви дават възможност да видите своя недостатък. (55/ стр. 309)

Ако дрехите и обущата ви са скъсани, и за това благодарете. Ще дойде ден, когато всичките ви работи ще се оправят. (57/стр. 152)

Щом дойдете до страданията, викате към Господа, искате да види колко много страдате. Защо и при радостите, и при скърбите, при красотата и грозотата в живота не се обръщате към Бога с благодарност за всичко, което ви е дал? Защо не носите и страданията, както носите радостите? (59/стр. 83)

Ако влезеш в стълкновение с разумни същества, все ще придобиеш нещо. В първо време ще бъдеш недоволен от тях, но след това ще кажеш: Благодаря на тези същества, много спечелих от тях. — Важно е, ако страданията са причинени от някое разумно и добро същество. Каквото и да ти направи разумното същество, то всякога ще произведе добър резултат. (60/стр. 116)

Аз наричам истински човек онзи, който и при най-големите страдания пак да е радостен. Аз съм срещал само един пример и ще ви го приведа. Един господин, макар и милионер, бил скържав и постоянно треперел да не изгуби богатството си. Но изпаднал и му останали само сто лева. Казва: Досега толкоз пари имах, никак не се отпуснах, но сега ще се повеселя. Повикал музиканти, свирили, пели — веселил се човекът, че се освободил от милионите. За пръв път в живота си прекарва без пари, но весело му е. Аз това наричам характер: да погледне весело на страданията си. Загубил си милионите, да кажеш: Благодаря, че се освободих от този товар. — Но кой от вас би казал тъй? (62/стр. 146)

Ако стане земетресение и не разбираме как е устроен светът или пък ако дойде дъжд, вятър — и ние се уплашим. Че какво от това. Най-хубавото нещо на света е вятърът. Вие благодарете, че има вятър. (63/стр. 254, 255)

Сега вие мислите да уредите работите си на земята. Работите ви няма да се уредят. Всички ще закъсате.

Вън от това, което съм ви казал, всички ще закъсате. Но в пътя на ученика ще благодарите за всичко онова, което ви се дава. Дръжте се за Бога. Сега са времена на изпитания. Няма отлагане. (64/стр. 86)

Да допуснем, че гладуваш, не си ял. Ти благодари! Да допуснем, че пари нямаш. Благодари! Да допуснем, че дрехите ти са скъсани. Благодари! Обуща, шапка нямаш. Благодари! А пък ти казваш: Търпи ли се това нещо! — Целият свят е пълен само с хора нетърпеливи. (65/стр. 103)

Научете се да бъдете благодарни. Философия се изисква. (65/стр. 386)

Аз ще ви кажа: в боя има една хубава страна. Ако един човек ме бие и аз поумнея, аз ще му благодаря. (66/стр. 196)

Не мисли в ума си да се пенсионираш, понеже Господ не те е пратил на земята да се пенсионираш. Благодари на Бога, че ти е дал едно добро. Ако има пенсия, благодари! Ако няма пенсия, пак благодари! (66/стр. 279)

Нека благодарим в душата си за всяка скръб, която иде, и да кажем като псалмопевеца: „Добре ми стана, че се наскърбих”. (68/стр. 219)

Дойде ли ви някакво щастие или нещастие, благодарете и за едното, и за другото. Всеки ден невидимият свят изпраща на хората щастие, но зависи как те разбират нещата, а оттам кое наричат щастие и кое — нещастие. (72/стр. 71)

Казвам на този син: не чакай дядо ти да умре, но започни да работиш, сам да печелиш пари. И ако дядо ти остави нещо след смъртта си, благодари; ако нищо не ти остави, пак бъди благодарен. (72/стр. 82)

Когато благодарите за всичко, което ви се дава, вие разбирате смисъла на живота. За всяко нещо благодарете: и когато сте гладни, и когато сте сити; и когато сте учени, и когато сте прости; и когато сте болни, и когато сте здрави; и когато ви е студено, и когато ви е топло. (72/стр. 112)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...