Jump to content

24. Идейната благодарност


Recommended Posts

24.

ИДЕЙНАТА БЛАГОДАРНОСТ

Вие казвате тъй: „Аз съм благодарен на Бога”. Но знаете ли какво нещо е благодарност? Може ли да опишете в една книга, какво нещо е благодарност, да си благодарен, да имаш идейната благодарност. (5/стр. 131)

Благодарен човек аз наричам този, когато дойде онова чувство на благодарност в неговия живот, да няма вече никаква промяна, отрицателни положения, нищо да не е в състояние да измени неговите възгледи. Ако всичките страдания и мъчения не могат да изменят твоето отношение към Бога, мисълта ти, която имаш, ти имаш благодарност. Ти ще се разтърсваш, но ако при всички разтърсвания твоето съзнание остава будно да се бориш, значи ти в душата си имаш благодарност. (5/стр. 131 )

За да се молиш, за да не бъде опетнена твоята молитва, трябва да имаш такава голяма скръб, душата ти да бъде тъй разтърсена, че ти да почувствуваш дълбоко вътрешно желание да се молиш в тайно, никой да не те види и да кажеш на Господа: „Аумен! Господи, обичам Те за всички добрини, които си направил заради мен от толкова хиляди и милиони години. Благодаря Ти за всички милости, за всички блага, с които си ме обсипвал и ограждал.” (1/3:29)

Аз считам религия това, когато ти дойдат най-големите страдания, да издържиш и да казваш: „Благодаря Ти, Господи, за всичко, което си ми дал!” И когато изпаднеш в противоречия, да кажеш: „Благодаря Ти, Господи, хубаво е всичко туй за мен”. (10/13:25, 26)

Аз бих желал да срещна някоя душа, която да се моли безкористно, вън от всички материални несгоди, вън от всички тревоги, та и като я сполетят всички нещастия, да има благородство в себе си, да лъха от тази душа ароматът на розата, на теменужката и да каже: „Господи, благодаря Ти!” Това значи да познаваме Христа. (10/8:26)

Казва Христос: „Блажени сте, когато всички хули приемете”. Колцина се радват от това? Питам: Колко от вас сте претърпели хулите на обществото, на хората, на майка си, на баща си? Всички да ви изгонят от дома, а вие като излезете на улицата, да благодарите за всичко това на Бога и да кажете: „Господи, благодаря Ти, че всичко така се случи”. (10/31:21)

И действително Христос изтърпя всичкото зло. И когато Го оплюха, охулиха, Той обърна очите си нагоре към Бога и каза: „Отче, аз Ти благодаря. Прости им. Аз разбирам великия закон на Любовта, но те не я разбират. Заради Твоята Любов прости им!” (10/31:22)

Има сиромашия, която аз бих предпочел пред богатството. Такава сиромашия е една велика служба! Аз не говоря за онзи сиромах, който се смущава от положението си, който хвърля главата си от отчаяние, но аз говоря за онзи сиромах, който, заобиколен от жена си и децата си, радва се, пее. И като има един хляб, изяждат го с благодарност и казват: „Добър е Господ и занапред!” В онази благодарност на ра-зумното сърце хлябът в този свят може да се увеличи. (10/5:30)

За да носи мъчнотиите и страданията с радост при всички условия на живота си, човек трябва да казва: Такава е Волята Божия. Щом признавате, че Бог е създал света, ще приемете, че всичко, което Той ви изпраща, е добро. Каквото Бог ви дава, приемайте го с благодарност и търсете в него доброто. (11/стр. 69)

Нали всички в Бога живеете? Тогава защо едни сте щастливи, а други сте нещастни? И най-нещастните са най-непокорните. Има нещо криво в тях. Сега за умни хора считам ония, които живеят при всички нещастия и несгоди, които могат да ги споходят на земята, и да са благодарни. Те са благодарни, разбират Божиите пътища. (12/стр. 100)

Колко е мъчно след като си изгубил богатството, да поблагодариш на Бога, че си се освободил от една тревога, от един товар. Болен си — благодари на Бога. Пак ще оздравееш. Болестта не значи, че ще умреш. При болестта ще научиш нещо. При сегашните условия болестите са едно благословение. (12/стр. 244)

Един ден ти изгубиш имането си — да не се породи в тебе желание да се обесиш. Ще кажеш като Иова: „Господ дал, Господ взел”. Съсипе се къщата — ще кажеш: „Господ дал, Господ взел”. Даже като вземат дъщеря ти, ще кажеш: „Ще останеш сам”. Пък може да боледува и тялото. И това е възможно. Ще благодариш на Бога за всичко. (12/стр. 293)

И сиромашията е Божие благословение. Щом дойде сиромашията, не я пъди, но благодари на Бога и кажи: „Да бъде благословена! Дай, Боже, повече.” ...Щом благодариш за сиромашията, и богатството ще се излее изобилно. (13/стр. 216)

Хората се плашат от мъчнотиите и от противоречията в живота си. Не се плашете от мъчнотиите. Благодарете, че имате мъчнотии, за да познаете характера си, да познаете силата на своите убеждения. (14/стр. 411)

Докато при всеки силен гръм или при всяка загуба на пари човек се стряска и прекъсва връзката на съзнанието си, той не е господар на себе си. Ако някой изгуби хиляда лева и благодари за тази загуба, той е човек с будно съзнание. (8/стр. 21)

Казвам: Човек, който живее или е живял на небето, има велика, мощна душа. И при най-големите страдания той е тих и спокоен. Той отправя мисълта си към Бога и благодари за всичко, което му е дадено. Той познава Бога и не се съмнява в Него. (15/стр. 320)

И тъй главната мисъл на тази беседа е, че и в ада, и на небето да сте, да не се роди у вас никакво съмнение, но да останете едни и същи и да благодарите на Бога, че Той е и в ада, и в рая. (19/стр. 249)

При каквито мъчнотии и страдания да се намерите, спомнете си за Божията усмивка. Погледнете към небето, към необятния свят и приемете всичко с благодарност. (25/стр. 55)

Представете си, че сте младеж, свършил гимназия. Искате да следвате в университета, но нямате средства и се мъчите при мисълта, че не можете да постигнете целта си. Дето отидете, все тази мисъл носите... Кажете си: Благодаря на Бога, че ме изпратил на земята, във Великия университет на живота. Ще живея и ще следвам този университет. (28/стр. 137)

Ти като изгубиш 200 хиляди лева, иди запали 10 свещи в църквата и благодари, че те освободили от едно зло. Разболял си се, изгубил си 30-40 килограма, запали 5 свещи и благодари на Бога. (32/стр. 325)

Сега това, което ще ви кажа, не го прилагайте в момента, но приложете го, когато съвсем закъсате в живота си, когато след като сте чели ред философи и никъде не намирате утеха, тогава само приложете това, което ще ви кажа. Щом го приложите, ще видите резултата му. Толкова глупави работи сте правили и вършили, направете и това, което сега ще ви кажа. Чуйте и моите думи, които сега ще ви кажа: Дълбоко в себе си признайте, че всичко онова, което ви се случва в живота, е добро. Благодарете на Господа и кажете: „Господи, аз не искам нищо повече от това, което си ми дал.” Поблагодарете дълбоко в душата си и останете с идеята, че Онзи, Който е създал вселената, не може да направи някаква погрешка. В Него няма никаква несправедливост — нищо повече. Той е абсолютно справедлив. Признайте това нещо дълбоко в душата си и почакайте половин час, за да видите какво ще стане с вас. Това някога може да стане изведнъж, но някога и в продължение на повече време. Ще почакате само година и половина най-много и ще видите как всичко ще се измени. (33/стр. 186)

Та целта ми е да се роди у вас едно желание не да бъдете страхливци, но при всичките положения, в които се намирате, да благодарите на Великото Провидение, което ви е поставило при тези условия. (34/стр. 34)

Който е дошъл на земята да се учи и работи, не трябва да избягва мъчния път. Който е благодарен от трудния и мъчен път в живота, той има условия да се повдигне. (38/стр. 180)

Сократ е бил метач в Атина. Като го запитвали защо мете, той отговарял: Уча се да работя, да измета всичко нечисто от себе си. — Той искал да покаже, че човек може да бъде благодарен на всичко. Същевременно той доказал, че човек може да бъде благодарен и от лошата жена, затова се оженил за Ксантипа, известна по своя лош характер. Както и да постъпвала с него, той всякога благодарял. Тя го хващала за косата, разтърсвала главата му, но той спокойно отговарял: Благодаря, че разтърсваш главата ми да мисля по-добре. — Когато го потупвала по гърба, той казвал: Благодаря ти, че изтърсваш праха от дрехите ми. — Чрез Ксантипа той си изработил една велика философия за живота и си казал: Благодарение на Ксантипа аз станах философ. (40/стр. 204, 205)

Дойдат ли страдания или радости, изпитания, богатство или сиромашия, за всичко трябва да се благодари. За човек с будно съзнание всичко това е привилегия. Тия неща представят условия за работа. (53/стр. 283)

Като ученици, вие трябва да благодарите за всяко изпитание и съзнателно да го използувате. Щом го използувате съзнателно, то ще ви повдигне. (56/стр. 73)

Грешният живот е неорганизирана материя. Следователно светията ще вземе всичката тази неорганизирана материя и от това ще изкара нещо трезво. Ще каже: „Много Ти благодаря, Господи, че ме допусна да сгреша, за да стана гениален, за да стана светия. Иначе нямаше друго с какво да работя.” (66/стр. 228)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...