Jump to content

1-во писмо


Recommended Posts

1 - во писмо

ВМЕСТО ПРЕДГОВОР

Обични братя и сестри

 

Понеже сме ученици на една Велика Школа, начело на която стои Учителя, който ни донесе светлината на Божествения свят и ни посочи Пътя към този свят, който Път изисква от нас да живеем в братско общение и любов, затова намерих за добре да споделя с вас ред мисли от Учителя за Школата и Пътя на ученика. В ред последователни писма ще изнеса разбирането на Учителя за Школата, за методите, с които Школата работи, за Учителя като ръководител на Школата, за ученика - неговото предназначение в живота на човечеството и неговите задължения към Бога и Великите Разумни Същества, които взимат активно участие в нашия живот.

 

Понеже на нас ни предстои важна работа както над себе си, така и в света, в който живеем, затова ни е необходимо да си припомним всичко, което Учителя ни е казал за Пътя на ученика и за методите, с които трябва да работим за да имаме положителни резултати, да знаем да градим, а не да разрушаваме. Всеки е чел и чете лекциите и беседите на Учителя и му е известно всичко, което ще изнеса, но моята задача е само да дам материала, разпръснат в много лекции и беседи, малко по-събран, без да е напълно систематизиран в съвременен смисъл на думата.

 

Учителя е изнесъл много подробно Пътя на ученика, който е новото, което Бог сега внася в света. Учителя казва в "Пътя на ученика": "Пътят на ученика, това е новото, което Бог днес дава. И като ученици, вие трябва да имате ясна представа за "Пътя на ученика". "Животът, който обуславя Пътя на ученика, тече във висшите слоеве на мозъка".

 

"По какво се познава ученика? - Вие ще познаете ученика по следните качества: той носи в себе си мека светлина, която не предизвиква никакво дразнене на очите. Той говори с такъв мек тон, че никога не дразни ухото. Той може да те нахрани с такава храна, че никога да не разстрои стомаха ти, нито да развали вкуса ти. Вие трябва да разбирате тези неща не по форма, но по вътрешен смисъл".

 

Нека през новата година бъдем по-възприемчиви на Божествената светлина, за да е светъл пътят ни в живота.

 

1. I. 1968 г.

С братски поздрав: В. Пашов

 

Мото:

 

1. Не смесвайте окултните истини с религиозните. И религията е един метод за възпитание на хората, но тя е по-външен метод. Религията е забавачница за малки деца, а една окултна школа, това е училище за по-напреднали души. На някои хора, умовете са подигнати, за да могат да разберат основните закони, които действуват в техния организъм, които действуват в обществото и ръководят човешката еволюция. За тях е окултната школа, която да им даде светлина по тези въпроси. Вие не можете да устроите вашия дом, да бъдете щастливи, докато не разберете окултните закони. Вие не можете да обичате приятелите си, докато не разбирате тези закони. Докато не познават тези закони, хората ще се женят и разженват, ще се сприятеляват и ще се скарват, ще се примиряват и разделят.

 

А народите ще водят войни, докато не разберат онези окултни закони, които природата е турила в основата на съвременното общество. Когато хората не се подчиняват на тези закони, Природата допуща всички крайности, които сега съществуват - явяват се болести, войни, страдания, земетресения, урагани, бури и други подобни.

 

2. Аз имам всичкото добро желание да дам един обрат, една нова насока на живота ви. С всички думи, които ви говоря, аз внасям една нова енергия във вас, събуждам нещо ново, Божествено. И ако вие ме слушате, тази енергия ще действува благотворно във вас, а ако не ме слушате, тази енергия ще произведе обратен резултат.

 

3. Помнете едно - ние ще преодолеем всички мъчнотии. Небето и земята ще преминат, но нито една резка от онова, което съм казал, няма да премине. Всичко каквото Бог е казал ще се изпълни без никакво изключение. Сега не си правете илюзии, но работете, работете защото животът е в бъдещето. Сегашният живот е достигнал до крайния си предел.

 

И сега какавидата на пеперуда ще стане. Този живот сам по себе си ще определи новия живот, а този нов живот ще бъде 10 пъти по-добър от сегашния. Затова заслужава да пожертвувате всичко за него.

 

4. Като ученици на окултната школа, вие трябва да работите според методите на окултните, на мистичните школи. Тези методи са взети от Живата Природа. Само с тях човек може да се справи с противоречията на своя живот.

 

5. Сега понеже вие влизате в Школата, трябва да знаете, че методите на Школата са различни от онези, които имате при обикновените молитвени събрания.

 

Учителя

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...