Jump to content
Ани

2-ро писмо

Recommended Posts

2 - ро писмо

I. ПЪТЯT НА УЧЕНИКА В ОКУЛТНАТА ШКОЛА НА БЯЛОТО БРАТСТВО

1. Новото учение е изучавано от хиляди години в окултните школи.

 

2. До сега Бялото Братство е държало своята Школа скрита и затворена. Сега то отваря своята Школа, изнася я пред света, за да могат да влязат да учат всички, които имат силен стремеж към знанието.

 

3. В миналото Школата е излизала временно пред света от своите вътрешни убежища, хвърляла е своята светлина за епохата,давала е известен духовен импулс и след това се е оттегляла в своите вътрешни убежища. Но сега Школата е решила да прокара своите идеи в целокупния живот на човека и човечеството, като обнови и одухотвори целокупния живот на човека и човечеството.

 

4. До сега Школата се е явявала на няколко пъти в Европа, но е била затваряна поради дисхармония и недоразумение между учениците. Сега Бялото Братство пак отваря своята Школа, но гледайте да бъдете верни на принципите на Школата, като спазвате закона на хармонията, за да може Школата да продължи своето съществуване и да прокара всичките си идеи в целокупния живот на човека и човечеството.

 

5. В различните епохи Школата дава различни методи за работа на учениците, в зависимост от задачите, които си поставя Школата в дадена епоха.

 

6. Има главно три вида методи, които се прилагат в Школите на Бялото Братство. Те сa методите на Любовта, методите на Мъдростта и методите на Истината. Към тях се прибавят методите на Правдата и Добродетелта. Така методите, с които Школата работи, стават пет вида методи. По пътя на Любовта вървят християните. По пътя на Мъдростта вървят теософите, антропософите и различните окултни Школи в миналото и настоящото. По пътя на Истината и волята вървят йогите. Ние прилагаме едновременно и трите вида методи - методите на Любовта, методите на Мъдростта и методите на Истината.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОКУЛТНАТА ШКОЛА

1. Целта на окултната школа е да приготви умовете и сърцата ви, за да разбирате и прилагате истината. Тази Школа е същевременно една опитна школа. Аз говоря за окултната Школа на Всемирното Бяло братство, което ще ви покаже Пътя, да приложите истината в живота.

 

2. На всеки от вас, не че му липсва нещо, но има нещо, което не е турено на място. А щом не е турено на място, не може да се придобият онези качества, онези сили, които са потребни в даден случай за да създадат характера. Затова окултната школа трябва да ви разглоби, за да може да постави всичко на своето място. Тази е целта на Школата. В тази школа ще ви разглобят, не всичко, но ще има неща, които ще трябва да се разглобят, за да се турят на местата им. Туй се нарича вътрешно хармонизиране. Туй насила няма да стане. В една окултна школа насила нищо не вършат. Вие ще хлопате 10 пъти при майстора, който трябва да намести частите ви, и чакате вънка на вратата, докато Той отвори, а вие влезете. Този Майстор в християнството се нарича Светия Дух.

 

Когато Светият Дух дойда в човека, той няма изведнъж да преобрази човека. Той ще започне най-първо с разглобяване. При туй разглобяване вие ще почувствувате една вътрешна болка. Този нож ще почне да работи там. Човешката душа е тъй преплетена в тялото, вътре в този инструмент, че когато дойде Великият Дух да работи и прокара своя нож, непременно вие ще почувствувате вътрешна болка. Това се дължи на вътрешното разглобяване на частите на човека, за да бъдат наместени на техните места. И когато се наместят всички части на местата им, човекът ще почувствува една вътрешна лекота, ще дойде едно вътрешно просветление.

 

3. Вашата задача в школата е да се учите, затова ще служите с умовете си, ще чувствувате със сърцата си и ще прилагате с волята си. Методите на окултната школа се различават от всички онези методи, които съвременните училища въобще прилагат.

 

4. В окултната школа ние имаме за цел да развием центровете на вярата, надеждата и любовта, да развием музикалното чувство, да развием въображението, да развием математичните способности, разсъдителните способности, творческия ум, да развием дружелюбието, да урегулираме човешкото честолюбие и човешката гордост. После да впрегнем изпълнителните способности на човека в работа, да развием речта и да я турим в правилен път. После да създадем правилна форма за живот. Това са задачите, върху които трябва да се работи. И след като се развият тези центрове, тогава ще ги свържем. Всеки един център е свързан с известни космични течения. И тогава можем да манипулираме вече. Та предстоят упражнения, упражнения.

 

5. Сега тук в школата не е място нито за молитви, нито за разсъждения, а за учене. Вие сте дошли в Школата с известни предубеждения, мислите че знаете нещо. Вън от Школата знаете много, вътре в Школата нищо не знаете. Сега вие влизате в школата и мислите, че Господ ще ви просвети и ще ви научи. Който не учи, Господ не го научава. Тук в Школата ще се стегнете да работите, разбирате ли? Аз ще очистя Школата, аз не искам ученици, които не се учат. Които не се учат, нямаме нужда от тях. А вън в света има много работа, тук не си губете времето, грехота е. Вие ще паднете в едно изкушение, да си представяте, че се учите и след това ще дойде лицемерието и лъжата. Нека останат 10 души, но които учат. Ако и те останат и не се оправят, и тях не искаме. Онези, които мислят, че много знаят, да си излезнат. Нямаме нужда от тях. И тези, които знаят да критикуват, моля да излезнат, няма защо да се занимаваме с тях. В школата ще останат само онези, за които е казано в Писанието: Ако не станете малки като децата, няма да влезете в Царството Божие. Царството Божие е наука, велика наука, която се изучава в окултната школа. Църквата може всичко да търпи, но Царството Божие невежество не търпи, престъпление не търпи, зло не търпи. То търпи само вечна хармония. Това е Царството Божие на земята, на истинската земя.

 

6. Задачата на окултната школа е да развие вашите висши способности, да събуди Божественото, вашия Висш Разум. Събуди ли се във вас Божественото, вие ще имате вече друго разположение към нещата и живота. Вашата воля ще бъде мощна и силна, тя ще има един нов елемент в себе си, т.е. ще има един такъв силен подтик нагоре, че при каквито условия и да се намира, нейната сила няма да се измени, няма да отпадне.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×