Jump to content
Ани

3-то Писмо

Recommended Posts

3-то Писмо

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОКУЛТНАТА ШКОЛА

7. Една от задачите на Школата е да ни запознае с божествената Мъдрост. Само мъдростта ще ни покаже онези свойства, които се крият в нас, свойствата и качествата, които се крият в нашето съзнание. Това е целта на Школата. Ами че ако в Школата не узнаем онези причини, които са спъвали нашия живот, ако в Школата не можем да подобрим живота си за в бъдеще, защо ни е тогаз Школата?

 

Аз мога да ви говоря за небето, за ангелите, за светиите, за къщите им какви са, много работи мога да ви кажа и вие ще кажете: много интересно е това. Действително, това е интересно, но не е умно от моя страна да ви говоря за тези неща, когато вие сте болен на легло и страдате. Преди да ви говоря за тези работи, аз трябва да ви покажа как да се справите с вашите болести и недъзи. Не е ли по-умно, да ви кажа как да подобрите живота си и тогаз да ви говоря за висшия живот? Първото нещо в окултната школа е че тя има за цел да ви помогне, да ви научи да премахнете всичките недъзи, които съществуват във вас, които от памтивека са останали от разни култури и вие ги носите със себе си. Затова в първия етап на Школата ученикът трябва да се справи с всички свои недъзи и отрицателни страни, да придобие морален устой, морална стабилност. След това той ще пристъпи към изучаване на великите божествени тайни, на великата Божествена Мъдрост.

 

На вас ви трябва много знание за да се спасите. На вас ви трябва знание за да разберете какво нещо е Любовта, какво нещо е Мъдростта и какво нещо е Истината. Приложения трябват сега, в сегашния реален живот. Ако вие действително разбирахте Любовта, щяхте да имате безсмъртие. Ако вие действително разбирахте божествената Мъдрост, щяхте да имате вечна хармония, т.е. знание щяхте да имате, щяхте да бъдете силни. Ако разбирахте Истината в нейната пълнота щяхте да имате вечна свобода - велик простор на живота - и тогаз нямаше да се намирате в тъмнина, нямаше в такава ограничена стая да се разговаряме за такива работи, но ние щяхме да пътуваме с една необикновена бързина в пространството - най-малко с 50,000 километра в секунда. Ще отидем на Луната за една секунда и оттам ще се отправим за Слънцето, след това за Алфа Центориус. Тези пътешествия ги правят напредналите ученици на окултната школа.

 

И вие трябва да се приготвите за това пътешествие за в бъдеще.

 

Като влезете в астралния свят ще правите други пътешествия. Като влезете в менталния свят, той е по-другояче устроен. И първото нещо, което трябва да се роди у вас, е една истинска жажда за знание.

 

Искам всички да мислите. Мен ме радва вашата мисъл, но нека да бъде една оригинална мисъл, която като проникне в ума ви, да роди смирение. Първата идея, която се роди в човешката глава, тя е най-великата, тогава човешката ръка - волята - има с какво да се занимава. За туй е Школата.

 

На всички ви трябва мъдрост и знание. Някои от вас, които са по-напреднали и са чели окултни книги, в които се описват различните полета на невидимия свят, нека да запознаят и останалите с тези неща. Старайте се да проучите тази работа. Аз нямам време, не искам да се спирам да говоря за неща, за които е написано и говорено. Ние нямаме време да предъвкваме написаното в книгите. Нашето време е скъпо. Това, за което е писано в книгите, вие ще го прочетете от книгите, а пък аз ще говоря за неща, за които не е писано. Това, което е писано за различните полета, повече се отнася до анатомията и физиологията на тези полета, а аз ще говоря за психологията на тези полета.

 

Сега някой рече да говори за нещо, което е чел от окултните книги, вие веднага казвате: чакайте да питаме Учителя. Той какво ще каже? Няма какво да ме питате за такива неща. Там е писано в книгите, прочетете го, ако ви хареса, приемете го, ако не ви хареса, имате ум, преценете го. А като дойда аз да говоря за тези неща, мимоходом ще минавам и ще се спирам само дотолкова, доколкото има връзка с предмета, за който говоря. Защото моята цел е да ви заставя да мислите както аз мисля и тогава можем да проучваме нещата. Но докато вие не се научите да мислите, аз ще употребявам мотиката, т.е. ще говоря в забулена форма, със загатвания. Това аз наричам копаене. Аз ще копая и вие ще копаете, докато се научите да мислите.

 

Сега нека трима ученици, които са запознати с въпроса за различните светове, искам от тях: един да напише едно кратко изложение за физическия свят - за неговите сили и закони, за състоянието на материята в него, друг да напише едно кратко изложение на астралния свят, да го определи, да определи какво е състоянието на материята, на силите и от какви закони се управлява. Трети да напише върху менталния свят, за да имате една ясна представа за физическия свят, за астралния свят и една ясна престава за менталния свят, който е свят на Мъдростта. Докато астралният свят е светът на най-ниското проявление на Истината.

 

8. Сега като влизате в окултната школа, трябва да се стремите да научите Божествения език на нещата. Това е една от задачите на Школата, да ви научи на азбуката на Божествения език. Знаете ли какво значи да се говори на Божествен език? Този език си има азбука. Азбуката на Божествения език всеки ден ви се преподава. И туй дето се молим, любим, вярваме, това за сега са средства да ни предадат този език, да изучим Божествения език и да разберем силата му. Любовта е път за изучаване на Божествения език, Вярата също е път да научим Божествения език. Мъдростта също е път да научим Божествения език. Истината също е път да научим Божествения език. Щом научите този език, сегашният ви живот ще се осмисли.

 

Знаете ли какъв е Божественият език? - Две неща има, по които вие можете да го познаете. Когато сте научили някои от Божествените дума и сте се молили, вие ще усетите под лъжичката една приятна топлина, ще се разшири душата ви и ще усетите, че скоро ще ви се отговори на молитвата, получавате насърчение. И не се минава час, два, три и както сте усетили, тъй ви се отговаря. А някой път се молите, но усещате в себе си една твърдост, ожесточение, като че молитвата ви е една педя над главата и не дохожда никакъв отговор. В такъв случай вие говорите с Бога на един непознат език и Той не ви отговаря. Когато говорим съобразно неговата воля, Той ни отговаря.

 

9. Школата има за задача да ни научи как да съградим своето ново тяло по законите на подсъзнанието и свърхсъзнанието, защото сегашното ни тяло е съградено по законите на съзнанието и самосъзнанието. Съграждането на новото тяло е цяло изкуство, което трябва да проучваме. А това ще научите в Школата от своя Учител. Учителя като дойде, ще ви каже първата дума и по образ на тази първа дума, ще почнете да градите новото си тяло. Тогава ще имате и друго сърце. В туй ново тяло не само сърцето ви ще се промени, но и умът ви ще се промени. Ученикът трябва да има пред вид само съграждането на своето ново тяло, никаква друга задача не трябва да ангажира неговото висше съзнание. В своето съзнание и самосъзнание той може да се ангажира с обикновения живот, но никога да не си позволява тези обикновени неща на съзнанието и самосъзнанието да ги внася в подсъзнанието и свърхсъзнанието. С това той прави една погрешка и е осъден на страдания. В своето самосъзнание като търговец, като учен човек можеш да живееш както искаш, но опиташ ли се в Божествения свят, в подсъзнанието и свръхсъзнанието да внесеш една от тези човешки мисли, ти ще се спънеш в своето развитие. И когато ние казваме, че по Бога трябва да живеем, ние не разбираме самосъзнанието, но ще се подигнеш в своето свръхсъзнание и ще живееш като човек. Човекът ще живее като човек в самосъзнанието, там са корените на неговия живот, но той трябва... (бележка - тук страницата свършва)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×