Jump to content

4–то писмо


Recommended Posts

4 – то писмо

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОКУЛТНАТА ШКОЛА (продължение)

10. Тази Школа е от памтивека. През нея са минали хиляди, хиляди същества. Които са минали и спазили правилата, те са приели диплом и благословения. Те са излезли от тази Школа и сега се радват. И вие гледайте да минете същия път, да приемете диплом и благословение. Не мислете, че тази програма ще се измени. Тя е една божествена Школа, ще минете по всичките правила, не я критикувайте. Имайте вяра, опитайте, може да поставите всичко на най-строг опит. Но веднъж като опитате, не се съмнявайте. Може да ви дам микроскопически опит да направите - опитайте, но не се съмнявайте, за да не се спъвате в пътя си като ученици.

 

Аз бих желал всички да минете през тази Школа и всеки да счита за привилегия, че е ученик и да каже: аз ще бъда един от примерните окултни ученици. В себе си да кажете това: Ще бъда един от примерните ученици! Съмненията ще дойдат, може да ви приказват, но вие ще вярвате, ще вярвате, че ще бъде!

 

11. В окултната Школа ще развивате мъжество, сила, смелост, решителност, за да работите за своето повдигане. Някои от вас имат по-добри условия, някои имат по-слаби условия. По-силните, у които умът е развит, ще помагат на по-слабите, на които умът не е тъй развит, не могат да разсъждават дълбоко. У един практичният ум не е развит, други не могат да мислят философски, трети имат воля, но сърцето им е сухо. Сега тъй ще се събирате, че ще гледате да дружите с онези, които имат добър ум и добро сърце. В туй отношение можете взаимно да си помагате. Не мислете, че можете всичко сами да направите. Всичко може да направи човек, когато е свързан с Христа, т.е. в дадения момент той е свързан с всички добри, с всички съзнателни хора, които имат един и същ стремеж. И като станете ученици, вие ще се свържете с всички ученици по земята. Някой път аз казвам, че не сте ученици. На физическото поле сте ученици, но в астралния свят не сте, в божествения свят не сте.

 

У всички ви трябва да има един съзнателен подтик. Не искам у вас да работи само съзнанието и самосъзнанието, да се самоосъждате, но моето желание е да живеете във вашето подсъзнание и свръхсъзнание. По някой път трябва съзнанието и самосъзнанието да ги отдалечите, те ви спъват. Почне ли човек да се занимава със своите или с погрешките на другите, той се спъва. Не се стремете да си криете погрешките, но не се самоосъждайте, но се изправяйте.

 

12. Ако посещавате една Школа, каквато и да е, където и да е, била тя в Индия, в Китай, в Тибет, в Америка или в Германия, във всички тия Братства има едно и също правило: Всички ще ви подложат на изпит. Във всяка една окултна школа правилото навсякъде е едно и също. И двете Школи, тази на Бялото Братство и тази на черното Братство, правилото е едно и също. Най-първо, ученикът ще се изпита верен ли е или не. Верност, смелост се изисква. Без страх и без съмнение в тоз път! Придобиете ли това качество, тогава ще пристъпим към първите уроци, на онова истинско знание, за да се освободи духът ви от връзките на материята, ограниченията и престъпленията. Тогава ще се познаете и ще почнете с Любовта.

 

13. Ако вие не преминете през ред сътресения, през ред изпити в живота, какви ученици ще станете? Вие казвате: аз вече цяла една година съм тук в Школата. Хм, една година! Не една година, не един живот. Може би ви трябват един, два, три живота. Може в един живот да направите много, но да не мислите, че е лесно да се добият окултните познания, да се усвоят тия окултни сили и да се научим как да живеем. То е едно от най-великите изкуства. И аз не познавам по-велико изкуство от изкуството да знаеш как да живееш.

 

14. Вие сте влезли в Школата много лесно, всички сте влезли без никакви изпити и мислите, че сте в окултната школа. Не! Вие сте в преддверието на окултната школа, и сега, който ще влезе в окултната школа, ще мине през един изпит. През девет огъня ще ви прекарат. Не мислете, че е лесно. Аз още не съм ви взел на разходка в другия свят. Тук в Школата много лесно влизате, но един ден ще ви взема в Школата горе, да видите как седи в същност работата. Като влизате в Школата най-първо трябва да имате абсолютна вяра и безстрашие.

 

15. Сега, първото нещо: В школата се изисква онези от вас, които искат да придобият истинското знание, да се доберат до един положителен морал, не този обикновен морал, и тогава черното петно в съзнанието, сами ще си го намерите, но затова е необходимо да отправите ума си към своето съзнание, за което вие необходимо да се концентрирате. Като проектирате ума си към вашето съзнание, вие ще видите в себе си една бяла, мека, много приятна светлина, то е вашето съзнание, което прави отражение. Но за това е необходима мъдрост и постоянство. Мъдрост и Истина може да разрешат този въпрос. Любовта после ще дойде.

 

16. Туй, което става в окръжаващата среда, с него искат да отвлекат вашето внимание в друга посока. То е едно налягане, и онзи ученик, който разбира закона, ще знае, че туй налягане отвънка е тъй необходимо, както в една реторта трябва да има налягане, за да може законът да работи. В Школата трябва да има известно съпротивление. Та няма да се плашите от външната обстановка на нещата. Тези свещеници, които днес пречат, те са били ученици някога в окултната школа. Някои от тях са изпъдени от Школата, и като няма какво да правят, станали са свещеници. Но Школата на Бялото Братство е безпощадна. Един ученик веднъж изпъден от Школата за непослушание - неговата съдба е решена - той се деградира постепенно. Постепенно изгубва ония условия, при които той може да се учи, и следователно при всяко едно прераждане условията почват да стават по-тежки и по-тежки, докато той дойде в положението на един посредствен индивид. И тъй са се родили в Индия тези парии, най-бедните, идиотите, най-тъпите. И помнете, всеки един човек ще дойде до това положение, щом веднъж е постъпил в една Школа и се върне назад. В каквато и да е Школа, дали си от Школата на Бялото Братство, или от Школата на Черното Братство, и в двете Школи законът е един и същ, всякога резултатът е смърт! Трябва да знаете, излезете ли веднъж из Школата, очаква ви смърт! Така че връщането назад е смърт. Казва се: "Който претърпи докрай, спасен ще бъде". Не трябва да се страхувате от нищо!

 

Трябва да бъдете безстрашни! Връщане назад е смърт, дали си в едната школа или в другата, законът е един. Затуй и в Бялото Братство, и в Черното Братство всички се отличават с постоянство.

 

Какво постоянство има във всички Братства! Защото те знаят, че ако не издържат, смърт ги очаква! В Черното Братство всеки, който не устои, очаква го смърт. И в Бялото Братство всеки, който не устои, очаква го смърт! И обратно - в Черното Братство ако устои - очаква го живот, и в Бялото Братство ако устои - очаква го живот.

 

Вие едва влизате в Школата, в преддверието на Школата сте, но вътре ще влезете. И след като сте влезли в Школата и се върнете назад, смърт ви очаква. Напред ако вървите - живот ви очаква. Тъй е разрешен въпросът. Да не мислите, че е лесно да кажете: Аз ще се откажа. Ще се откажеш, но смърт те очаква! Напред е живот, назад е смърт, най-малкото поколебание носи смърт. Ако вървите напред, очаква ви младост, знание, мъдрост, истина, свобода, правда, любов, милосърдие и всички добродетели. Върнете ли се назад, очаква ви позор, грехопадане, нещастие, израждане, смърт.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...