Jump to content

5-то писмо


Recommended Posts

5-то писмо

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОКУЛТНАТА ШКОЛА (продължение)

17. Вие сега мислите, че като заминете за другия свят, ще заспите. Не, знанието, което сега учите, като идете в другия свят, ще го продължите, още по-добре ще го учите. Ние искаме тази Школа, която сега имате, да се продължи и по-нататък. За сега тя е в елементарно състояние. Днес ние не можем да употребим всички окултни методи, защото има такива методи, които ако ги приложите, знаете ли какво би станало? Вашият организъм, мозъкът ви, мускулната ви система, артериалната ви система, нервната ви система, няма да издържат, не са пригодени. Индусите имат специални методи, които прилагат, но те с хиляди години са се упражнявали върху тях. Например, един от тия методи е методът за дълбокото дишане, който западните народи не може да употребяват. Обаче тия методи са изкуствени, но ние имаме други, естествени методи. Бялото Братство си служи с тия естествени методи, които са отлични. Аз искам да приложа тези естествени методи. Те са нови методи и не са прилагани до сега. Ние ще ги приложим само на онези от вас, които, като ги поставим на изпит, издържат. Ще опитате вие тия методи. С всеки един метод вие ще разрешите една ваша задача в живота си.

 

18. Вие всички трябва да се познавате. Не мислете, че при туй състояние, при което сега се намирате, сте много добри. Аз не си правя илюзии. У вас има добри състояния, но има и лоши. Например някой път, някой от вас не може да мисли. Това е едно особено състояние. Той е попаднал в едно неблагоприятно течение. Но ако го поставите в благоприятно течение, неговата мисъл ще светне. Туй е доказано в окултизма. Който и да е от вас, ако го поставим в магнетичен сън, веднага умът му ще се проясни, и той ще предвижда бъдещето, ще разсъждава много правилно. Отвлечени философски въпроси ще решава правилно. Ще може да стане медик, ще вижда причините на някоя болест, ще може да предпише цяр, но като се събуди, пак нищо няма да знае. Значи, у човека има нещо непроявено. И ние в този живот искаме да ви съединим с туй непроявеното. Искам да ви свържа по един естествен начин, както се казва в Писанието: "Да станете сънаследници с Христа". Да станете сънаследници по естествен път, та туй наследство, което ще приемете, да можете добре да го използувате, да ликвидирате правилно с вашата карма. Ако не го използувате правилно, може да си натрупате още една излишна карма.

 

19. Сега първото нещо, което се иска от вас в Школата, е да се създаде хармония между вас. Всички трябва да направите едно усилие, да се създаде една хармонична атмосфера вътре в Школата. Като дойдете в Школата, всеки един от вас, за един час поне да се почувствува свободен, спокоен, като на почивка. Такова състояние трябва да се образува вътре в Школата! И при това, всички ученици трябва да се стремят към тази хармония. Имайте предвид, че външният свят сипе върху вас много лоши мисли, желания, и всички тия неща, ние трябва по един разумен начин да ги изолираме, а можем да ги изолираме. Ще бъдем точни, ще имаме силна вяра! Това, което обещаем в Природата, ще го изпълним.

 

После ще дойдем към онзи стих от Писанието, който казва: "Надпреварвайте се да си давате почит един на друг". Ако почиташ другите, ще почитат и тебе. Като почиташ другите, ти развиваш едно благородно чувство.

 

Сега, в Школата имаме за цел, между другите задачи, да пристъпим към тия малки практически задачи, които трябва да се реализират. Ако ги приложите, вие няма да съжалявате, но ще благодарите после.

 

20. Вие едва сега влизате в Школата, в преддверието на Школата сте, но вътре ще влезете. И ако вървите назад, смърт ви очаква. Ако вървите напред - живот ви очаква. Когато човек живее и се стреми към Любовта, Мъдростта, Истината, Правдата и Добродетелта, Милосърдието, той върви напред, към живота. А когато изпадне под влиянието на греха и дойде до позор, грехопадане, нещастие, озверяване, това е връщане назад, което носи смърт. Затова ще вървите само напред. Безстрашни трябва да бъдете и тогаз Бялото Братство ще ви помогне по един особен начин. Но няма да ви помогне както вие мислите и очаквате. Всякога Бялото Братство има особен начин на помагане на учениците, които са искрени и чисти. То е много внимателно.

 

21. За да влезете в Школата на Христа, вие трябва да претърпите едно голямо морално падение, т.е. един такъв тежък изпит, какъвто не сте виждали. И сам Христос когато слезе на земята и Той мина един велик изпит. Какъв беше този изпит? - Че върху Неговите плещи трябваше да се сложат греховете и пороците на цялото човечество и Той почувствува, като че сам Той ги е извършил. И Той трябваше да намери модус, като освободи тези души, да им даде един нов подтик, нов тласък, да дойдат пак на земята да се очистят, да се повдигнат.

 

22. Преди да влезе в окултната школа, ученикът се нуждае от ред правила, с които да се предпазва. Запример, много ученици, като влязат в Школата, започват да мислят, че са млади още, че ще се лишат от естествения живот и току виж че един ден напуснат Школата. Това е криво разбиране. Окултната школа има за задача да научи младите именно как да живеят. Значи, окултната наука, която се предава в окултната школа, има за задача да изправи живота на старите и да научи младите как да живеят. Старите ще се изправят, младите ще се учат. Старите религиозни разбирания, старите разбирания за живота могат да се събудят в младия човек и да го спънат. Затова именно, преди да е дошъл до това положение, той трябва да бъде научен правилно да живее. Според законите на окултната школа ученикът сам си създава своето щастие или нещастие.

 

23. Целта на Школата е да ви даде методи и правила, с които да превърнете стария живот в нов, нещо, което и алхимиците са проповядвали. И те са учили старите хора да се подмладяват. За тази цел те са правили ред опити, прилагали са различни начини. Те са вземали например един стар човек, затваряли са го херметически в специална реторта и са го подлагали на разни реакции. В резултат на тези реакции, този стар човек се е превръщал в нов, млад човек, с нови сили, с нови енергии за работа. По същия начин и вас ще затворят херметически, за да се подмладите. Но това няма да бъде днес, някога ще бъде.

 

24. Злото между учениците се ражда тогаз, когато някой от тях пожелае да бъде господар, да разполага със знанието на другите. Злото се ражда и тогаз, когато някои ученици искат да се наложат на другите. Те имат някаква идея в себе си и желаят всички да приемат тези техни идеи. Или някои имат известни навици в характера си, известни сили, които непременно искат да прокарат между другите. Обаче ученикът трябва да знае, че в Природата съществува закон, който регулира действията, проявите на живите същества. За всяка сила тя е поставила граница, предел, до който тя най-много може да се развие. Дойде ли до тази граница, настъпва вече обратно действие. Докато не знаят вашите вътрешни, интимни намерения за нещо, хората са наклонни да ви слушат, да ви се подчиняват. В който момент узнаят целта, намеренията ви, те веднага започват да ви се противопоставят.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...