Jump to content

7-мо писмо


Recommended Posts

7-мо писмо

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОКУЛТНАТА ШКОЛА (продължение)

36. Питагоровата школа. Едно време учениците от Питагоровата школа са минавали ред изпитания за да се калят, да дойдат до положение лесно да трансформират състоянията си. Например, седи един ученик и размишлява върху някой въпрос. В това време един от учениците се приближава при него и му удря една плесница и си заминава. Първият ученик се стресне, разгневи се, иска да си отмъсти. Колкото по-будно е съзнанието му, толкова по-скоро той ще се овладее. Не само чувствата му се подлагат на изпит, но и неговите мисли и неговите идеи. Запример, когато някой възприеме една велика идея, окръжаващите започват да го подиграват, да му се смеят и да го кръщават с различни епитети. Обаче този човек върви тих и спокоен, от нищо не се смущава, защото той живее в друг свят и обидите не го смущават. Той има убеждение. Той е развил своята мисъл, може да се концентрира и може лесно да разрешава мъчнотиите си и да се справя със състоянията си. Каквото и да му говорят, той не се смущава и се връща дома си разположен като че нищо не е било. Така е било и с апостолите. Също така и вие като ученици ще се натъкнете на тези изпитания в живота, защото сега изпитанията на ученика са в живота.

 

37. Задачата на окултната наука в живота на ученика. Дръжте в ума си идеята, че природните закони не са произволни. Те са живи, разумни и строго определени. Има закони на необходимостта, но има и закони на свободата. И едните, и другите са разумни, вследствие на което вие трябва да се съобразявате с тях. Задачата на окултната наука, на окултната школа е да посочи на ученика методите как да се справя с природните сили и закони. Щом сте дошли на земята, ще имате страдания, изпитания, нещастия, с които трябва да се справите разумно. Радвайте се, че ви се дава светлина да разбирате нещата и да знаете как да решавате мъчнотиите си. Ако нямахте тази светлина, мъчнотиите щяха да ви завлекат. Като ученици вие ще можете разумно да ликвидирате с кармата си. Кармата на човека представя сбор от силите на тъмнината, която вие трябва да разсеете. Когато се справи с кармата си, ще живее в закона на дихармата. Ако сте внимателни и разумни, добре ще ликвидирате с кармата си и ще влезете в дихармата. Ако не сте внимателни и разумни, кармата ще ви завлече. Дихармата е благодатта Божия, за която Христос казва: Всички ще бъдете спасени по благодат. Дихармата е сбор от сили на светлината. Тя представя светлината в живота. Вие сте ковачи, творци на живота си. Желязото е в ръцете ви, огънят е пред вас. От вас се иска разумна работа.

 

38. Опасностите при изучаването на окултната наука. Знайте, че съществуват опасни места в областта на окултизма. И там има сухи реки, които могат да придойдат от големите порои. Като знаете това, ще бъдете послушни. Щом ви се каже да напуснете мястото, на което седите и да отидете на друго място, не питайте защо и за какво, нито чакайте доказателства. Веднъж влезли в Школата, вие трябва да изучавате окултните сили, да се борите, да вземете надмощие над тях. Някои от тези сили са като лисицата. Когато някой започне да ви хвали, трябва да знаете, че сиренето ви ще отиде. Изслушайте го внимателно, но не бързайте да си показвате гласа като петела от баснята "Петел и лисица", т.е. не бъдете тщеславни, че като ви похвалят, веднага да разкриете богатствата си.

 

39. Хармонията между учениците в Школата. Като ученици на окултната школа от вас се иска да пазите пълна хармония помежду си. За да постигнете тази хармония, вие трябва да си създадете нови мисли, а не само да повтаряте дадените в Школата правила и формули. Всяко правило и формула имат значение до толкова, доколкото могат да наведат ученика на мисъл. Ученикът трябва да мисли по съвършено нов начин. Не е въпрос да повтарят едни и същи мисли. Повторението на нещата не води към знание. Каквито и да са условията, при които живеете, те ни най-малко не пречат за приемането на новото. Който чака да дойдат благоприятни условия за него и тогаз да приеме новите мисли и идеи, той е на крив път.

 

40. Окултизмът е велика лаборатория, в която се работи с различни киселини и основи. Най-малкото невнимание от страна на ученика при опити с тези киселини и основи може да му коствува скъпо.

 

41. Предназначението на окултната школа. Всеки възел, в който известна разумна сила се проектира и проявява, се нарича опорна точка. Опорни точки са нужни и в живота, и в Природата. Като знаете това, може да разберете какво е предназначението на окултната школа. Предназначението на тази школа е да подготви ученици, които да послужат за опорни точки на разумните сили на Природата, на Божествените мисли. Следователно, когато се намерите в трудно положение, задайте си въпроса, дали сте опорна точка на Божествените мисли или не сте.

 

42. Значението на лекциите в Школата. Всяка лекция, която слушате в Школата, представя благоприятни условия за посаждането на семена. Използувайте тези условия, за да може посятото да расте и да се развива. Божественото носи условия за растене.

 

43. Ученикът и Школата. Училището дава условия за развиване на дарбите и способностите на човека. Който може да използува тези условия, той може да стане учен човек. Значи, училището не прави човека учен, нито му дава знания, но му дава условия да придобие знания, да стане учен. Черквата не прави човека религиозен, но дава условия за развиване на религиозното чувство. Като знаете това, да имате предвид, че Школата, в която сте, няма изведнъж да ви направи окултни ученици, но ще ви даде условия да станете такива. Ако разумно използувате условията, вие ще станете добри ученици. Ако не ги използувате както трябва, нищо няма да придобиете. Идеите, които се дават в школата, трябва да бъдат толкова ясни за вас, че да не събуждат в ума ви никаква двойнственост. За да възприемете идеите, които ви се дават, трябва да бъдете като децата.

 

44. Ученикът и окултната наука. Вие още не сте започнали да изучавате истинската наука. Тази наука, която сега изучавате в университета, е само предговор, приготовление за онази велика наука на бъдещето. Сегашната наука представя тухличките, необходими за строежа на онова велико здание на бъдещето. Това знание, което всеки от вас придобива в продължение на 60 - 70 годишен живот, ще се постави в котлите на бъдещата наука, в тези котли тя ще вари знанията, придобити от всички хора, и ще ги събере в едно малко мускалче, както събират гюловото масло в такива малки мускалчета.

 

45. Значение на знанието, което ученикът придобива в Школата. Знанието, което сега придобивате в Школата, трябва да го турите като основа на земната наука. Това са материали, необходими за създаването във вас на правилни разбирания за нещата. Като ви казвам това, аз ни най-малко не подразбирам да тръгнете из света и да разправяте на всеки за своите възгледи за нещата като окултни ученици. По тези въпроси вие ще говорите с най-учените хора, а с глупавите ще говорите за обикновени работи - за лук, за чесън и пр. Ако спазвате това правило, вие ще имате по-малко страдания.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...