Jump to content

9-то писмо


Recommended Posts

9 - то писмо

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОКУЛТНАТА ШКОЛА (продължение)

54. Ученикът и светът. В окултната школа всички ученици трябва да бъдат положителни, диамантена стена трябва да има между тях и света, за да не възприемат неговите недъзи, а спрямо Бога трябва да бъдете в негативно състояние, отворени да бъдете, за да възприемете всички негови добродетели. Това не значи да напуснете света. Ще бъдете в света, без да сте от света, за да не възприемете неговите недъзи, т.е. трябва да се ограждате. А това става като държите в ума си светли мисли и в сърцето си благородни чувства.

 

55. Пазене на свещеното знание, което се предава в Школата. Често у хората се събужда съзнателно или несъзнателно желание да запознаят хората със своите най-свещени идеи, но това е неправилно. Христос казва: "Не хвърляйте скъпоценните си бисери на свинете". Това правило не се спазва почти никъде, а особено в България. Затова виждаме тези свине да хвърлят нашите камъни върху нашите глави. Природата скрива своите богатства, своите скъпоценни камъни дълбоко в земята. Религиозните хора, обаче, всичко каквото имат, изнасят го на пазара, защото не е тяхно, не са го придобили с труд.

 

Най-първо, като ученици на окултната школа ще знаете: Свято ще пазите свещеното знание, което имате, и няма да го изнасяте на пазара, а ще го изнесете само пред тази душа, която мисли и разсъждава като вас, която има същите подтици като вас. С нея само може да споделите този свещен хляб. С всички останали хора може да разменяте мисли върху общи въпроси, които са достъпни за техния ум. Например, някой ви запитва, какви са вашите понятия за Бога, какво е вашето верую и т.н. и вие сте готови веднага да дадете отговор. Но аз ви казвам: Като ученици вие трябва да се въздържате и да не бързате изведнъж да изнасяте своите свещени идеи. В старо време учениците са били подлагани на особен род самодисциплина - да се въздържат от много говорене. В това отношение и вие трябва да правите опити да не бързате да изнасяте знанието си пред външния свят. Знанието е плод, който зрее. Не давайте този плод другиму, преди вие да сте го опитали. Като ученици, вие трябва да знаете, че има неща, които могат да се казват на хората, но има и такива, които трябва да задържите само за себе си. Тези последните представят запас, малък капитал, от който само вие да се ползувате. Всеки човек трябва да има нещо свещено в себе си, което свято да пази от всеки чужд поглед, от всяко чуждо посегателство.

 

56. За изучаването на беседите и лекциите. Беседите и лекциите, които ви се дават в окултната школа, трябва да се изучават по особен начин, а не само да се четат. Всеки за себе си трябва да извади най-важните места от всяка лекция и беседа и да ги приложи в живота си. Знание без приложение не е знание. По същия начин ще проучвате и Библията. Така може да четете и видни автори. Не четете ли по този начин лекциите, беседите, Библията или която и да е книга, те ще ви се видят еднообразни и вие ще потърсите някакво развлечение, но развлечението не е наука. Работете за да придобиете концентрация на мисълта.

 

57. Ученикът и практическата работа. Във всяка окултна школа трябва да се създаде общ интерес към практическа работа. Същото се отнася и до учениците на тази Школа. Вие трябва да се заемете практически с учението, за да придобиете един ефектив, една реална сума, с която да боравите в живота си.

 

Вие като ученици на тази Школа имате много теоретични познания, но трябва да ги приложите на практика. Чрез практиката вие ще си изработите добри навици, необходими за поддържане на бодър и весел дух. При най-големите си изпитания окултният ученик трябва да проявява вяра, търпение и въздържание. Каквото затруднение и да му се случи, той трябва да си каже: Ще се оправи тази работа. Аз ще проуча този въпрос, макар и след много години.

 

Това значи силен ученик, силният ученик никога не отпада духом. Той не отлага въпросите за далечното бъдеще, но работи и проучва всеки въпрос, защото знае, че бъдещето е сега, днес. Щом учите и работите вие и сега, и за в бъдеще ще бъдете добри, отлични ученици. Живата Природа е всякога в услуга на добрите ученици. Бъдете ревностни в учението и предавайте тази ревност и на другите.

 

56. Изпитанията на ученика при влизането в Школата. Вие сега влизате в Школата много лесно, всички сте влезли без никакви изпити и мислите, че сте в окултната школа. Не. Вие сте в преддверието на окултната школа. И сега, които ще влязат в окултната школа, ще минат през изпит. През девет огъня ще ви прекарат, не мислете, че лесно се влиза в окултната школа. Аз още не съм ви взел на разходка в другия свят. Тук много лесно влизате в Школата, но един ден ще ви взема в Школата горе, да видите как седи всъщност работата. Но затова най-първо трябва да имате абсолютна вяра, безстрашие и концентриране на мисълта.

 

59. Ученикът и школата. Да кажем, че някой ученик като влезе в Школата е много ревностен, един от първите е. Но по едно време почва да се явява у него едно охлаждане и той си излиза от Школата. Другите тогава казват: Той е зелен, не е готов още за Школата. Не, въпросът не е там. - Той не е излязъл от Школата, но той е чул някои работи тук и отива да ги провери в света. Може след 4 - 5 години да се върне и да каже: Аз реших задачата. Той е отишъл надалеч и работи. А онези, които не разбират закона, ще кажат, че той е излязъл от Школата. Не, той решава задачата на живота в света.

 

60. Опасността в Школата. Имайте предвид, че окултната школа е опасна в едно отношение: опасна е в своите енергии. Аз ще ви разправя сега защо е така. Като ви казвам, че Школата е опасна, то не е за да се страхувате, а искам само да ви покажа, где лежи опасността, за да не си правите илюзии, да не се самозаблуждавате. Опасността седи в устройството на нашето физическо тяло. Нервната система е една инсталация, а мозъчните центрове са инсталатори, акумулатори на тези идеи. Има случаи, когато тези идеи са с толкова силни трептения, че като се възприемат чрез мозъка, тази инсталация изведнъж усеща едно запалване, едно омаломощаване, а някой път може да усетите едно изгаряне. Сега някой казва: Защо да не възприемем едно вдъхновение от Бога? Ако дойде едно такова вдъхновение, може би твоята нервна система не ще може да издържи този ток. Затова първата основна задача на всяка окултна школа е да даде методи на учениците да могат да закалят своето тяло, да закалят своята нервна система, за да стане добър проводник и да може да издържа на силните вибрации на енергиите, които идват от духовния свят. Има две течения, два вида енергии, които идват едновременно. Едното течение иде от Слънцето, а другото от центъра на земята. Във всяка окултна школа може да има добри резултати, когато умеем да направляваме тези течения, а тези течения са от разни степени, от разни калибри. За тази цел в Школата има ред закони, които трябва да се изучават практически. Не трябва само да казвате, че сте окултни ученици, но ще ви дадем задачи да превръщате тези енергии. За да можете правилно да превръщате тези енергии, трябва в Школата да се създаде хармония, като и всеки в себе си е хармонизирал енергиите си.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...