Jump to content

10-то писмо


Recommended Posts

10 - то писмо

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОКУЛТНАТА ШКОЛА (продължение)

61. Школата и вярата и съмнението. В Школата всеки ученик трябва да има вяра, която да вижда съмнението, но да не го ражда. Злото не е там, че можем да се усъмним в Бога, в нашите близки, но в това, че можем да се усъмним в себе си и да се спрем в развитието си. Например, ние мислим, че всичко можем да направим, но при един голям изпит, усъмним се, паднем духом и веднага изгубваме половината от своята вяра. Вие, като ученици, ще помните един факт: на земята няма силен човек. Човек, облечен в материално тяло, е едно слабо същество. Не по душа, но по тяло човек е едно слабо същество. Туй трябва да го знаете и винаги трябва да го имате пред вид. Силен може да бъде човек само тогава, когато е свързан с онези вечни принципи на живота, когато е свързан с Бога. Тогава неговият дух владее законите на живата материя, защото ние сега сме в мъртвата материя, а трябва да я одухотворим. Това е една от задачите на Школата - да ни научи как да одухотворим материята, как да повишим нейните вибрации. Тогава човек ще дойде до туй, което в Християнството се нарича новораждане и човек ще стане господар, а не роб, какъвто е сега. Тогава ще дойдете под ръководството на съществата от висшите йерархии, но затова вие трябва да намерите своя Учител и да нямате абсолютно никакво съмнение в него. В небето, в този висш живот, съмнението е изключено. Ученикът като оглашен има право да се съмнява, но като мине този период и влезе във фазата на истинското ученичество, той няма какво да се съмнява, защото знае истината. Съмнява се само онзи, който няма истинското знание. Който има знание няма какво да се съмнява.

 

Като ученици на Школата трябва да знаете, че от невидимия свят, от тези висши йерархии, има определени течения за всеки едного, и една от задачите на Школата е да научи учениците - всеки да намери своето течение и по такъв начин ще се свърже с тези възвишени същества и ще добие едно разположение и светлина. Ще може да учи и да придобива знания. При такова положение съмнението е изключено. Но не мислете, че това се постига лесно. Не мислете, че добродетелите, че знанието може да се добие в един живот - нито в един, нито в два, нито в десет, нито в двадесет живота. Това е един дълъг процес. Туй знание, което сега добиете, то ще е за в бъдеще като основа на други едни знания, които ще добиете.

 

Та казвам, при сегашното състояние, в което сте, ще се явят много съмнения у вас. Но вие трябва да подложите съмнението на научен анализ за да видите има ли то основание, има ли причини или почива на въображаеми причини. Съмнението се явява като една спънка във вашето развитие, а същевременно става спънка на общия вървеж на развитие с известни души, с които сте свързани. С вашето съмнение, по някой път вие косвено въздействувате и на Христовото тяло, понеже сте удове на това тяло. За да се освободите от съмнението, трябва да дадете път на Любовта. Щом Любовта вземе надмощие във вас, тя остава като един господстващ закон над вас и всяко съмнение ще се изхвърли навън. Щом дойде Любовта, идва и светлината, и тогава ние познаваме нещата тъй, както са и няма какво да се съмняваме.

 

Като ученици на Школата, ще знаете, че в която Школа и да влезете, принципите са едни и същи. В черната школа, в Черното Братство ако влезете, там пак не търпят съмнение. Вие няма да се съмнявате във вашата кауза. В Черното Братство искат, като правиш зло, да мислиш, че то е необходимо, че то е добро в дадения случай. Ти няма да се съмняваш върху принципите. Те казват: Ти трябва да вярваш и да не се съмняваш. Щом се усъмниш, те веднага те хващат и ти налагат най-голямо наказание, ще оковат ума и сърцето ти във вериги, докато се примириш. В Бялото Братство като се усъмниш, няма да те изключат, но ще те извадят навън, да понесеш последствията на своите съмнения. Следователно, не мислете, че в света, в който живеете, можете да бъдете свободни. Не! Този свят, дето живеем, е свят на борби, такива преплитания стават, че вие не можете да бъдете абсолютно самостоятелни. Вие мислите, че можете да бъдете самостоятелни във вашата мисъл. Не, вие се лъжете. Борбата е от толкова векове, от толкова хиляди години, и вие можете да бъдете под хиляди преплитания. За вас е важно само да знаете кои влияния да използувате. Тук е вашето спасение. Или казано на християнски език, за вас е важно да познаете в дадения случай, една мисъл на вашия Учител ли е или не, на Христа ли принадлежи или не.

 

В Школата, в която сме, трябва да има единство в принципите и да не се съмнявате в тези принципи и в задачите на Школата. Защото тези принципи не са ни наложени, ние по свобода сме ги приели и знайте, че ако злоупотребите с тази свобода, вие ще злоупотребите спрямо вашата душа. Защото ние работим за Бога и трябва да имаме непоколебима вяра в Него и в принципите, които е положил в основата на живота и на Школата и да знаем, че Бог е с нас. Няма по-велика сила от тази, да придобиеш съзнанието, че Бог е с тебе, да знаеш, че при каквото положение в живота и да се намериш, Той ще те избави. И тогава ще знаеш, че ти си свързан с Онзи, Който ръководи съдбините и от главата ти няма да падне нито един косъм.

 

Съмнението се заражда още от неразбиране на нещата. Съмнението ще дойде, но пазете се да не се подхлъзнете, да не влезете в примката му. "Всичко изпитвайте, доброто дръжте", казва Писанието. Само така ще добиете сила за постигане на желанията си. Но за успеха в науката е потребна сила в мозъка. За успеха във всяко едно изкуство, за успеха в каквато и да е област на живота се изисква също сила. Затова ученикът трябва да знае как да придобива сила и как да я запазва. А това ще научи в Школата. Вие учениците напразно харчите енергиите си с празни приказки, с речено-казано, с това, че не контролирате мислите и желанията си. Например, когато одумвате някого, вие се демагнетизирате, а той се ползува, защото се свързвате с него. Защото като говориш за някого, законът те свързва. Когато обичащ и когато одумваш, законът те свързва. Та като ученици, ще гледате да не се свързвате, да не си правите излишни връзки.

 

При съмнението се явява и нещо друго. Вие направите една погрешка и търсите причината извън себе си, като казвате: Аз направих тази погрешка, защото тъй и тъй беше. Не, ти просто ще констатираш една своя погрешка и ще кажеш: Аз в дадения случай, имах слаба воля, затова не устоях. Сърцето ми не устоя, умът ми не можа да схване нещата. Съзнай погрешката си и се помоли, не съжалявай за първата погрешка, защото няма да мине много време, ще дойде и втора погрешка. За нея трябва да бъдете готови. За втората се помолете. Ако и втората не можете да издържите, пак се помолете. Молете се за всяка една погрешка, за да ви даде Бог сила да издържите срещу погрешките. Цял ден ще водиш борба, 99 сражения ще имаш и най-после ще кажеш: Победата е моя. Но 95 пъти трябва да се молиш, за да се свържеш с Бога. За да се свърже с Бога от ученика се изисква постоянство. Сега някои от вас искат да влязат като ученици, но като претърпите 10 несполуки, вие сте готови да се усъмните. За да се борите успешно със съмнението, не се самозаблуждавайте да мислите, че сте силни. Всички хора на земята са слаби. Когато мислите, че сте най-силни да знаете, че се намирате пред най-голямата опасност. Туй да го имате като закон. Когато мислите, че сте слаби, тогава имате най-голямото Божие благоволение. Затуй е казано в Писанието: "Господ на смирените дава благодат, а на горделивите се противи". Проверявайте закона! Насилието ражда насилие. Нашият закон е Любовта, ние трябва да вървим по този закон и ще имаме Божието благословение. Ако вървим по Божия закон, нито косъм няма да падне от главата ни. Защото сърцата на всички хора, на всички управляващи в света са в ръката на Господа. Той управлява всички хора сега.

 

В Школата ще бъдете сериозни, ще се учите да ме слушате и ще се съмнявате в мене само тогава, когато от 100 направени опити, 99 излязат несполучливи. Тогава ви давам право да се съмнявате в мене и в принципите на Школата. Окултната наука е наука на опита. Учителят в окултната наука не върви отзад, а отпред. Когато се правят опити, той е в лабораторията си. Тогава и ученици, и Учител са заедно. Той няма да каже: "Направете вие опита". Не, Той ще направи сам опита и ще присъствува през всичкото време, докато трае задачата. Затова не трябва да се съмнявате. Няма по-грубо нещо от съмнението! Най-голямата грубост в света, това е съмнението. Най-голямата подлост, това е лицемерието! Тия два гряха аз ви забранявам абсолютно да ги имате. Не позволявам да си служите с тях! Разсъждавайте, но да се съмнявате, да лицемерите - ни помен да няма! Няма нищо по-жестоко от това, да се съмнявате! Ние сме последователи на една наука на опита, опитайте и не се съмнявайте! Ученикът трябва да бъде буден. Щом се каже нещо на ученика и той си туря уговорки, той не е ученик. С вашето съмнение и с вашето лицемерие вие отблъсквате всички ония творчески сили на Природата, които ще ви помагат. Вие сами себе са опропастявате. Природата не търпи никакво съмнение и лицемерие. За всяко лицемерие и съмнение тя наказва най-строго. За съмнението и лицемерието в Природата има най-тежко наказание.

 

Тези, които се съмняват в Учителя на Школата и в принципите на Школата, тя ги прави инвалиди. Не ги уморява изведнъж, но в продължение на 20, 30, 40, 50 години ще те направи инвалид, ще те прекара през всички страдания, които знае. Тя си има колелета и като минеш през тия колелета и през тия зъбци, ще те пита: Ще се съмняваш ли още? Окултните ученици трябва да знаят това. Та искам да пазите едно свещено правило: Абсолютно никакво съмнение и лицемерие като ученици! Към Живата Природа ще бъдете абсолютно искрени, чистосърдечни.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...