Jump to content

14-то писмо


Recommended Posts

14 - то писмо

IV. ОБЩО ЗА ШКОЛАТА (продължение)

25. Аз искам всички ученици да бъдат все млади, а не стари. Тук в Школата като влезете, ние не различаваме кой кога е дошъл. Както и когато да е влязъл, той е ученик, нищо повече. В Школата има само ученици. От Школата навън има разни професии, но в Школата като влезете ще бъдете само ученици. Вън като излезете може да имате различни длъжности. Едно правило ще спазвате: Влезете ли тук, в Школата, ще снемете всяка друга длъжност. Тъй ще възпитавате вашата воля и вашия ум.

 

26. В Школата няма да приказваме за болни хора. Недъзите и неспособностите, това са все болести на астралния свят. Че този не се учи, това са все болести. Затова в Школата се изучава астрална медицина, в която се изучават симптомите на болестите.

 

27. В една окултна школа се занимават най-първо с Любовта - с това, какво нещо е животът, как е произлязъл и какво е неговото предназначение на земята и предназначението на земните сили, които са свързани, за да образуват елементите на живота. Това е първото нещо, с което един ученик, който влиза в Школата, трябва да се занимава. След това ще мине да изучава Мъдростта, след това ще мине да изучава Истината и най-после по този начин ще се приготви за своето по-висше предназначение в света.

 

28. Ученикът трябва да работи, а не да се оплаква и да охка. Някои искат да им кажа нещо повече. Но като им дам по-сложни задачи, те казват: "Не е по силите ни". Тогаз, как искате да минете в по-горен клас? Сега не казвам, че аз искам това, но казвам, че в тази Школа всичко е определено, необходимо е. Да любиш, това не е една привилегия, това е една необходимост. Да бъдеш мъдър, това не е една привилегия, това е необходимост. Да бъдеш истинолюбив, това не е една привилегия, това е една необходимост. Да бъдеш милостив, това не е една привилегия, това е една необходимост. Няма да кажеш: "Не мога", но ще се подчиниш, нищо повече. Това е една необходимост. Не се ли подчиниш на тази необходимост, очаква те смърт. Ама защо трябва да любя? - Не любиш ли - няма живот. Ако Любиш, има живот, ако не любиш, няма живот. Ако не придобиеш Мъдростта, условията на този живот се губят. Тъй щото, когато говорим за Любовта, за Мъдростта, за Истината, за Правдата и Добродетелта, ние подразбираме необходимостта на Божествения живот. Няма да казваш "защо", но ще кажеш: Аз трябва да любя, аз трябва да бъда умен, истинолюбив, правдив, - това е необходимост, това е Божествено, наложено ни е, няма изключение. Тъй трябва да мислите. Такава е волята Божия. Разбирате ли каква е волята Божия? Ако не се подчините на тази воля, тя помита всичко. Ако се подчините, ще имате всичко. Тъй ще проповядвате и на другите, че тези неща са необходими. И тогава като ви попитат, какво учите, ще кажете: "Учим, че е необходимо да любим, да бъдем мъдри, да бъдем справедливи, истинолюбиви и добродетелни." Това е необходимост. И страданията в света не са нищо друго, освен това, че невидимият свят иска да вразуми хората, че тези неща са необходими. Много неща са необходими. Туй е сега разумната страна на въпроса. Как стои то от окултно гледище? - Щом това е необходимо от Божествено гледище, необходимите неща най-лесно се изпълняват. Необходимо е да ядеш. Мъчно ли е да ядеш? Необходимо е да пиеш вода и пр.

 

29. На вас като ученици ви трябва едно основно правило. Без туй правило не може да направите никакъв успех. То е следното: Вие трябва да се познавате добре. Но туй познаване не може да стане чрез научно изследване. Вие трябва да употребите Любовта като едно средство, вие трябва да възлюбите един човек, за да го познаете. Бога чрез Любовта ние трябва да го познаем, за да добием вечния живот. Същият закон трябва да се приложи и в Школата. Вие трябва да вложите любовта един към друг, като велик закон, за да се познавате. Само ако се познаваме, можем да работим.

 

30. Школата има три основни принципа, върху които е основана. Затова за да постигнете своя идеал, спазвайте следните неща: Осветявайте името Божие в себе си, Търсете Царството Божие и неговата правда и изпълнявайте волята Божия. ДА ИЗПЪЛНЯВАШ ВОЛЯТА БОЖИЯ, ТОВА ЗНАЧИ ДА СЛУЖИШ НА ИСТИНАТА. ДА ТЪРСИШ ЦАРСТВОТО БОЖИЕ И НЕГОВАТА ПРАВДА, ТОВА ЗНАЧИ ДА ПРИДОБИЕШ ИСТИНСКОТО ЗНАНИЕ И МЪДРОСТ. ДА ОСВЕТЯВАШ ИМЕТО БОЖИЕ, ТОВА ЗНАЧИ ДА ДАДЕШ МЯСТО НА ЛЮБОВТА В СЕБЕ СИ. ДОКАТО НЕ ДАДЕ ПЪТ НА ЛЮБОВТА В СЕБЕ СИ, ЧОВЕК НЕ МОЖЕ ДА ОСВЕТЯВА ИМЕТО БОЖИЕ. ДОКАТО НЕ НАМЕРИ ИСТИНСКОТО ЗНАНИЕ И МЪДРОСТ, ТОЙ НЕ МОЖЕ ДА ТЪРСИ ЦАРСТВОТО БОЖИЕ И НЕГОВАТА ПРАВДА. ДОКАТО НЕ НАМЕРИ ИСТИНАТА, ТОЙ НЕ МОЖЕ ДА ИЗПЪЛНЯВА ВОЛЯТА БОЖИЯ. ТОВА СА ПЪТИЩА, ПО КОИТО МОГАТ ДА СЕ РАЗРЕШАТ ВСИЧКИ ВЪПРОСИ.

 

31. Вие като влизате в окултната школа, ще се намерите в едно противоречие. Като влезете в Школата няма да мислите, че много знаете, а ще се заловите да учите, ще учите първата буква на Божествената азбука "А". В българския език буквата "А"значи: "Аз, който съм съзнал, че Бог ме е изпратил на земята да извърша Неговата воля, трябва да я извърша, както той желае". Това значи "А"-то - Аз, човека, който иска да служи на Бога по любов, той е ученик. Ученик значи, да служиш на Бога съзнателно, което значи да знаеш как да учиш. В окултната школа искат от вас работата, на която ви поставят, да я извършите без погрешка. Там всяка погрешка е изключена.

 

Първото нещо, което искам от учениците е да станат бодри, весели и свободни. Като влезете в окултната школа искам всички да оставите вън раниците си. Един час в Школата ще прекарате без раници, ще се чувствувате свободни. Като влезете в Школата ще свалите раниците си, ще извадите книжките си и ще започнете да учите. Затова Христос казва: "Аз съм вратата". Като влезете през нея, всички трябва да учите. Защото, казва Христос, Мъдрост, знание слизат всякога отгоре. За да имаме знание, непременно трябва да имаме светлина в нашите умове. А Христос казва: "Аз съм светлината на света. Щом имате светлина, туй знание ще дойде. Но затова трябва да държите връзка с Христа. Туй, което ви се дава в Школата, ще го проучвате. И тогаз един на друг можете да си проверявате знанията. Правете опити и ще бъдете полезни и за себе си, и за другите.

 

32. Знайте, че окултната школа не е едно религиозно общество, в което да се афектирате от своите чувства, а е едно общество, в което всички трябва да учите и да развивате мисълта си и всичките мозъчни центрове, за да бъдете всестранно развити и във всичките си желания, мисли и действия да постъпвате точно. На ученика не се позволява да се стряска. Ако искате да успявате, трябва да имате спокойствие, самообладание, да не обръщате внимание на страничните мисли, които ви идват от дявола, когато вие се молите и когато учите. Трябва да се концентрирате и да не се поддавате на странични мисли, които искат да ви отклонят. Всеки може да възпита така волята си, че в даден момент да регулира всички мъчнотии.

 

33. За придобиването на обикновеното знание, за обикновената наука се изискват 20 години, а като окултни ученици ви трябват още повече, трябват ви най-малко още 20 години, в течение на които ще добиете поне елементарни окултни познания, които ви са необходими в живота, за по-нататъшното ви развитие като окултни ученици. Защото окултното развитие не може да се завърши в едно прераждане, необходими са най-малко няколко прераждания.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...