Jump to content

16-то писмо


Recommended Posts

16 - то писмо

V. ДВЕТЕ ШКОЛИ

1. Школите на Бялото и на Черното Братства. Вие влизате в тази Окултна Школа да се научите как да се борите с рогата на дявола, защото ще срещнете духове от Черната Ложа, у които има много знания. Някой път Белите Братя ходят в техните Школи да учат. Синовете на този век са по-умни от синовете на светлината и синовете на светлината трябва да се учат от синовете на тъмнината. Знанието, принципите и в двете Школи са едни и същи, но едните прилагат знанието по един начин, а другите го прилагат по друг начин. Силите, които действуват са едни и същи, няма раздвояване, но важно е приложението. Едни сили могат да се употребят по един начин от учениците на Черното Братство - в Левия Път и по друг начин от учениците на Бялото Братство - в Десния Път. Обаче, ние преспокойно можем да почерпим поука, можем да научим нещо и от един Черен Брат. Вие още не знаете произхода на черните Братя, защо са черни, защо те отидоха наляво, а Белите Братя отидоха на дясно. Както човек има лява и дясна ръка, така е и Битието - Бялото и Черното Братства са дясната и лявата ръка на Битието. Засега ние употребяваме нашата дясна ръка, но било е време, когато лявата ръка е била на работа. Има ли грях, че човек има една лява и една дясна ръка? - Няма. Тези ръце са на местото си, само че в движението си посоката на лявата ръка минава през центъра на земята, а на дясната - през центъра на Слънцето. По това се различават. При единия начин вие ще слизате в най-гъстата материя, в най-големите противоречия на живота, ще има да се борите и ще се намали светлината ви. А при другия - ще минете в най-рядката материя и ще минете през центъра на Слънцето. Няма да се боите, ще има кой да ви предпази.

 

2. В Школите има абсолютна хармония. Никой от лошите духове не може да ви смущава. Те знаят какъв е законът. И едните се учат, и другите се учат. То е закон в Окултната наука. Но щом излязат учениците вън в света, там има вече спор между тях. А в Школата докато се учат няма никакви спорове. И затова се казва и в книгата на праведния Йов, че в Съвета Господен дошъл и присъствувал и представител на Черното Братство. Значи и той присъствувал на този събор в Школата. В Школата няма никакъв спор между Белите и Черните Братя. Че един е черен, а че друг е бял - те се обичат. В Школата се обичат, но щом излязат в света, интересите им не се съвпадат и работят всеки за своите интереси. Обичта си е обич. И едните вярват в правотата на своята кауза, и другите вярват, но вярата на едните се различава много от вярата на другите.

 

3. Като ученици на таза Школа ще имате широки възгледи, а няма да бъдете тесногръди. И Черният Брат и той е един напреднал дух. Тези неща са реални. В школата ще мислите, че всичко в света съществува, защото е необходимо. А онова, което е необходимо, е полезно за развоя на целия Космос. За да има знание в света, непременно трябва да има два процеса. Едни грънци са създадени за почест, а други - за безчестие. Едни гърнета са за помия, а други - за чиста вода и за мляко. Тези грънци виновни ли са? - Не. Гърнето с помията е Черният Брат, а гърнето с млякото е Белият Брат. Гърнетата не са виновни. Онзи, който употребява гърнетата, еднакво му е приятно, че има едно гърне за помия и едно гърне за мляко. И двете му са полезни, защото в едното си туря помията, а в другото млякото. И двете му са еднакво нужни. И тъй, добрите и лошите хора в живота, това са само идейни схващания при сегашния развой на човешкия живот.

 

4. Учениците на Черното Братство са горделиви и тщеславни и много обичат да говорят. Всеки, който много говори, помага на Черното Братство. Който никак не говори и който много говори, и двамата помагат на Черните Братя. А който малко говори, но умно, той помага на Белите Братя.

 

5. Окултната наука отговаря на въпроса, кои са причините за разделянето на Бялото Братство и на Черното Братство. Първоначално, те са били едно Братство, вървели са в една посока, но идват до едно място, от където настъпва разделянето - едните хващат наляво, другите - надясно. Едните възприемат черните лъчи на светлината, а другите - белите лъчи. Тези лъчи ги има в Слънцето. И в слънчевата светлина има бели и черни лъчи, има тъй наречените бяло и черно слънце. От бялото и от черното Слънце идват едновременно две течения, които се сливат. Като казвам "черни лъчи", подразбирам, че вибрациите на тези черни лъчи са по-груби. Всичкото зло и всичките тези лоши прояви и отрицателни качества се дължат на тези вибрации, които идват от черните лъчи. Коя е причината за проявяването на черните лъчи? - Ако не можете да контролирате ума си във всеки един момент на раздразнение, на безволие или каквото и да е качество, което може да дразни или разколебава вашия ум, вие вече сте проводник на черните лъчи. Затова, когато изучаваме Библията, всякога се препоръчва да бъдем положителни. В Окултната наука не се позволява да кажеш: "Ако е рекъл Господ ще вярвам". Ако вярваш, ти си надясно, ако не вярваш, ти си наляво. Защото невярването в едно отношение е вярване в друго отношение.

 

6. Аз искам всички ученици, които влизат в Окултната Школа, да бъдат един изгрев, защото заради вас Бялата Школа е един изгрев. Бялата Ложа, това е един изгрев, а Черната Ложа - това е един залез. Ако залязвате, вие сте в Черната Ложа, ако изгрявате, вие сте в Бялото Братство. Бялото братство винаги изгрява, сутрин са те, а Черното Братство постоянно залязва. И вие трябва да разбирате тогаз двата момента на живота. Ако кажем: Изгрял си - ти си в Бялото Братство. Ако кажем: Залязъл си - ти си в Черното Братство. Ние знаем, че в Бялото Братство залез няма. И щом някой каже, че в него е изгряло Слънцето, ние разбираме, че е от Бялото Братство. Сега под думата "млад" разбирам Бялата Ложа, а под "стар", разбирам Черната Ложа - това са символи. Старият по форма, а не по същество, представя Черната Ложа. Сега вие сте млади, защото ви призовавам в Бялата Ложа. При сегашните условия всички, у които съзнанието се е пробудило, трябва да бъдат в Бялата Ложа, а старият е емблема на Черната Ложа.

 

Сама по себе си Черната Ложа не е лоша, обаче, в живота си, тези две Ложи не изпълняват едни и същи принципи, не изпълняват едни и същи закони. И двете Ложи си имат закони, според които искат да прогресират и да придобиват знания.

 

В Бялата Ложа онези, които искат да проявяват най-малка волност, те са изгубили за хиляди и хиляди години най-добрите условия в живота си. Било е време в еволюцията на човечеството, когато чест е било да бъдеш в Черната Ложа. Тогава Белите са били в залез, а Черните - в изгрев. А сега е обратният процес. Сега е чест да бъдеш в Бялото Братство, а безчестие - да бъдеш в Черното Братство.

 

7. Тези, които вървят в Лявата Пътека, в Пътеката на Черното Братство, в началото продължават времето, а в края го съкращават. А онези ученици, които вървят в Пътя на Бялото Братство, в началото съкращават времето, а в края го продължават. Например, ако онзи, от когото искаш пари на заем, върви по Лявата Пътека, докато ти даде пари ще протака времето, но като дойде време да събира парите, съкращава времето. В Бялото братство методът е обратен - в начало мислим и после действуваме. Но като дойде времето за връщането на парите, той ти казва: Не искам тези пари, задръж ги за себе си, той продължава времето. Сега вие наблюдавайте този процес вътре в себе си. Ако в живота си искаш бързи постижения, да дойде скоро времето за да постигнеш нещо, ти вървиш по Левия Път. Ако искаш бързо да усвоиш нещо, ти вървиш по Лявата Пътека. Ако след като си работил дълго време и оставил плода да дойде най-после, и не бързаш, ти вървиш по Правия Път, по Дясната Пътека. Ако искаш бърз резултат в живота си, ти си в ляво. Ако бързате в началото, вие сте по Бога, ако протакате в началото - по света ходите. Ако съкращавате времето на края, по света ходите, ако го продължавате в края, по Бога ходите. Това е закон, който работи вътре във вас. И когато ти се безпокоиш за резултатите на твоя живот, за онова което си направил, ти си в Ляво. Извършваш ли нещо и се безпокоиш, ти си в Ляво. Когато се безпокоиш от общественото мнение, ти си в Ляво. Туй обществено мнение ние бихме го взели предвид, ако се състоеше от светци, от хора благородни, хора с най-възвишен характер, с ум, сърце и воля благородни. Това мнение ще вземем предвид.

 

8. Кажеш ли: Ще се разболея, ще умра, нашата работа нека да тръгне напред - лошите последствия идват. Не, всичките тези мисли не са за окултния ученик. Даже учениците на Черното Братство са много по-смели в своите твърдения. Те идват и употребяват положителните методи на Бялото Братство. Един ученик на Черното Братство не казва "не". Той казва: Аз ще направя добро, но като получи силата, употребява я за зло. Затова много от учениците и учителите на Бялото Братство се дегизират и отиват в Школите на Черното Братство, за да изучат методите им; и много от Черното Братство пък отиват в Школите на Бялото Братство, да изучават техните методи. И двете Школи трябва да се поучават.

 

9. Два метода има, чрез които се изпитват учениците на двете Школи - Бялата и Черната. Учениците на Бялата Школа вървят в Пътя без страх и тъмнина, а учениците на Черната школа вървят в Пътя със страх и тъмнина. Значи, ученикът на Бялото Братство върви в Пътя без страх и тъмнина, а тези от противоположното Братство - със страх и тъмнина. Вие трябва да бъдете предпазливи, да знаете по кой Път вървите - по Десния или по Левия, без страх и без тъмнина, или със страх и тъмнина.

 

10. Доброто и злото в света са две училища със съвършено различни програми и методи. Ученикът на първото училище не трябва да минава във второто, защото ще изгуби мястото си, което природата му е определила. Докато е в първото училище, т.е. в Школата на Белите Братя, той ще работи в главата, в гърдите си. Щом влезе във второто училище, това на Черните Братя, той ще работи в стомаха, в черния дроб, дето неизбежно ще се вкисне. Тъй щото човек може да живее или в главата и в дробовете, или в стомаха и черния дроб. И така, той ще работи или по великите закони на Бялото Братство, или по законите на Черното Братство.

 

Тези два вида закони се изявяват навсякъде в живота. Когато някой повдига само единия си пръст, показалеца, запример, с това той искал да покаже, че служи на Бялото Братство. Когато някой повдига двата пръста на ръката си - показалеца и средния, това означава: Аз служа и на двете Братства, или аз благославям от името и на двете Братства, т.е. когато трябва ще кажа Истината, когато не трябва, ще я прикрия.

 

11. Когато влезе в Пътя на Бялото Братство, ученикът се научава да мисли правилно и ще разбере, че злото не е нищо излишно и непотребно, което той може да реформира или отстрани. Едно се иска от вас като ученици: Да бъдете внимателни, да не нарушавате равновесието, което съществува между доброто и злото. Отношението, пропорцията между доброто и злото е определена от самата Природа както следва: На 100 добри хора се падат 10 лоши и обратно - на 100 лоши - 10 добри. Това е първото отношение, което е най-доброто. Има още няколко отношения: На 100 добри хора се падат 50 лоши и обратно - на 100 лоши - 50 добри. Трето отношение: На 100 добри се падат 75 лоши или на 100 лоши - 75 добри. Ако в една епоха от 100 години се случи първото положение, на 100 добри хора да има 10 лоши, в света ще се забележи благоприятен прилив във всички неща. Ако се случи на 100 лоши хора, има 10 добри - в света ще настане отлив. Запример, когато в света се разлее духовно-религиозна вълна, според това отношение на всеки 100 души се явяват на първо време 10 нерелигиозни, а във втория, в обратния случай, на всеки 100 нерелигиозни се явяват 10 религиозни, духовни, добри хора. В никой случай числото на добрите не може да се намали на по-малко от 10. Няма да дойде време, когато добрите хора в света ще изчезнат. Единицата или 10-те са равносилни числа. Единицата представя силата на добрите хора.

 

12. Знайте, че положителните и отрицателните сили, т.е. доброто и злото са потребни за вас, но вие трябва да се справите с тях по най-разумен начин. При това положение, вие не трябва да се критикувате, да търсите отрицателните си страни, защото сами ще се заразите от тях. Когато някой ученик направи една погрешка и се отклони от пътя си, другите трябва да бъдат внимателни, да видят в какво седи погрешката, защото и те могат да бъдат подложени на същия изпит. Не можете да се произнасяте за погрешките на хората докато не познавате Истината.

 

13. Когато някой мисли че много знае, ще го поканят от Бялото или от Черното Братство на работа. От Бялото Братство ще го пратят за проповедник в някоя голяма черква и след 10 години ще се произнесат за характера на неговите проповеди. Ако Черното Братство го покани, ще го постави за пръв министър или друга важна държавна служба, с което ще си създаде много неприятели, които ще му причинят големи злини. Това значи, да мисли човек, че много знае. Щом много знае, и двете Школи ще го впрегнат на работа за своите собствени цели.

 

14. В Бялото Братство могат да те оцветят и да те избелят. В Черното Братство боядисат ли те веднъж, никакво избелване по-нататък не става. Тяхната краска с нищо не се избелва. Черните хора са боядисани с краската на Черното Братство. Хиляди години трябва да минат, за да се освободят, да се очистят от тази краска. Следователно и в Бялото Братство, и в Черното Братство оцветяват платовете, само че платът, оцветен с призмата на Бялото Братство, моментално може да стане бял, когато при Черното Братство това е невъзможно.

 

15. Като кажем, че един човек е от Черната Ложа, това е наше схващане. В невидимия свят няма такива идеи, каквито ние тук имаме. Черната Ложа, това е едно философско течение в невидимия свят, понеже Божественият план на нещата може да се разглежда от двояко гледище. Аз задавам въпроса: Ако тези грешници, така наречените Черни Братя, съществуват, то как им е позволило Провидението за толкова хиляди години да бъдат господари на Земята, и как им е дадена власт? И Христос казва: Иде князът на този свят. Иде като княз. Кой му даде тази власт? Тези от Черната Ложа си имат свои закони. И вие се намирате под тяхно управление и контрибуция им плащате. Питам тогава: Как ще оправдаете това с Божествената Мъдрост? Ако е тъй, както ние тясно схващаме въпроса, как е допуснал Господ тези лоши хора да управляват Природата? Един Черен Брат е философ и може да ви заблуди.

 

По какво се отличават сега Бялата и Черната Ложи? Аз ще ви представя две качества толкова съществени, че да имате ясна представа. Сега на всички онези ученици, които ме слушат тук, казвам, ето по какво се отличават двете Ложи, Бялата и Черната. И бялата, и Черната Ложи употребяват светлината като средство. И едните, и другите си служат със светлината, но как? Един маг от Черната Ложа със светлината си служи само за себе си. Ако един такъв маг иска да погледне колко е часът, той ще обърне светлината към часовника си и вижда колко е часът, само той го вижда. Когато иска да изследва нещо, той отвори, светне и знае кое как е, но бързо след това скрива тази светлина. Тази светлина той я държи специално само за себе си, а за другите е скрита.

 

В Бялата Ложа е обратно. Един Бял Маг си запалва лампата и чете, но той навсякъде върти светлината. Като извади своята лампа почва да я движи, а като я движи в кръг наоколо, осветява цялото пространство, служи на всички. Следователно, по тези две качества се отличават Бялата и Черната Ложи - Белите Братя със светлината си служат на всички, а Черните Братя я държат само за себе си. Ако един човек държи скрита светлината си, той следва Пътя на Черната Ложа. Ако светлината му е отворена и за другите, той е от Бялата Ложа. Това са техните качества.

 

Условията, при които живеят Черните Братя, са такива, че те трябва да крият светлината си. Толкова са еволюирали те! Следователно ако се повръщаме на този уровен, на който е Черната Ложа, тя е останала назад в своето развитие. Тя е в корените долу, в най-гъстата материя. Там светлината е непотребна. Понеже Бялата Ложа е излязла вънка от гъстата материя и е влязла в по-рядка материя, тя може да употреби своята светлина.

 

16. И двете Ложи работят за общото развитие на Природата. Има закони, които регулират действията на едните и на другите. Когато един маг на Черната Ложа и един маг на Бялата Ложа се срещнат, те се здрависват, говорят си приятелски и пак се разделят приятелски. Нямате право да казвате, че този или онзи е от Черната Ложа. Като дойдете до дълбоката наука, трябва да се пазите да не съдите. Не съдете, за да не бъдете съдени. Туй е за учениците, не за света. Научно изучавайте тези велики закони, но не съдете, не е ваша работа защо нещата са така построени. Научно изучавайте постъпките и на едните, и на другите, но не съдете, защото като съдите и вашите постъпки също ще бъдат съдени. Като спазвате това правило, умовете ви ще бъдат спокойни.

 

17. При учениците на Бялото Братство Слънцето изгрява, а при учениците на Черното Братство Слънцето залязва. По това се отличават учениците на Бялото Братство от тези, на Черното Братство. И тъй, щом усетите това състояние, вие може да го измените. Ще се обърнете към Бога, ще се поляризирате, ще кажете в себе си: Истината е една, Бог е един Бог, който се проявява, Той е Любов, Мъдрост, Истина - нищо повече. Понеже Бог е Любов, Мъдрост и Истина, ние не можем да бъдем излъгани от никого, защото живеем в тях. Това е формула, която ще прилагате когато искате да разрешите някой въпрос. Та важното за вас е да укрепнете по дух. Аз желая всички ученици да имате воля, стремеж, съзнанието ви да укрепне. Вие сте били вече в Пътя на Черната Ложа, няма какво да се връщате назад. И в какво седи значението на Черната Ложа? Аз някой път ще се спра да разгледам какво се придобива в Черната Ложа и какво в Бялата Ложа, т.е. какво се придобива от едните и от другите сили. И ще видите, че при сегашните условия, в които се намираме, по-голямо превъзходство имат силите на Бялото Братство. А Черното Братство си служи за своите цели с излишъка на тази енергия, която Бялото Братство не може да употреби и я препраща към центъра на Земята, където е центърът на Черното Братство.

 

18. И тъй, ще знаете: Истината в света е една. И когато някой ви говори за Бяла и Черна Ложи, тези са отличителните качества, да ги помните. На ученика на Бялото Братство Слънцето му е на Изток, а също и над главата. Затова духовете от Бялото Братство когато идват в сеансите носят големи звезди или на челото, или над главата, а онези от Черното Братство нямат никаква звезда. Всеки един дух от Бялото Братство, който ще се яви, ще има или една петолъчна звезда на главата или на челото си, или един светъл кръг около главата си или светла аура по цялото си тяло. Тази аура и денем се вижда, той издава светлина от себе си. А онзи, който е от Черната Ложа, няма никаква звезда, никаква светлина около себе си. Тъй е сега. Черният маг не може да има звезда, тя изгасва, защото те крият светлината си. Те ходят в тъмнина, иначе в светлината те се издават. Щом си тури звезда, той става член на Бялото Братство. Ако един черен маг се опита да си тури звезда, въпросът е свършен, изключват го от Черното Братство. Той или трябва да се покае, да се върне назад, или да мине в Бялото Братство. И ако някой от Бялото Братство иска да изгаси светлината, същият закон е и за него, той престава да е от Бялото Братство.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...