Jump to content

18-то писмо


Recommended Posts

18 - то писмо

V. ВЪЗВИШЕНИТЕ СЪЩЕСТВА И УЧЕНИКЪТ (продължение)

12. Някой път вие сте недоволни, но знаете ли, че за да бъдете в това положение, в което сте сега, да бъдете ученици на окултната Школа, за вас са работили и небето, и земята, и ангелите с хиляди и милиони години. Хиляди същества са работили върху вас, за да ви доведат до това положение, да ви дадат тези знания, а вие сте недоволни. Човек може да излезе от тези условия на ограничение само когато намери духовния път.

 

13. Невидимият или духовният свят взема живо участие в живота на разумните хора. Разумните същества от този свят посещават всеки ден тези, които разбират. Затова и ние искаме да подготвим условията за вас да разбирате вече небесния език. Защото ангелите говорят отлично на нашите земни езици, те ни разбират отлично когато им говорим, когато идват при нас, и няма да ни карат да учим техния език. Но ние като отидем горе, те няма да ни говорят на нашия език, а ще говорят на техния си език, и ние трябва да се учим да говорим на техния език. Всеки човек има по един гений от духовния свят, който го ръководи. Някои го наричат ангел-хранител. Това е една действителност, една истина. Той е толкова интелигентен, с такова светло лице, с такъв нежен глас, с такива висши трептения наоколо си, че от всяка негова клетка диша живот. И когато той иде при вас, вие всякога ще усещате радост, всичко наоколо ще ви е светло, но щом си замине ставате неразположени, чувствувате стеснение в сърцето си.

 

14. Вие няма за какво да се безпокоите затова как ще преживеете живота си, къде и как ще намерите храната си, защото храната ви е предвидена, определена. Бог е предвидил и ако съзнаеш това, ще я намериш точно на време. Ако разбираш неговия език, ще я намериш точно на време.

 

15. Във всеки даден момент вие имате работа с интелигентни същества около вас, които са минали по вашия път и го познават много добре. И те са готови да ви услужат, тъй както някой виден професор помага на своите студенти в лабораторията. Правете опити и работете. Ако опитите ви не излизат сполучливи, помолете професора да ви покаже как се прави този опит. Той ще започне да работи с вас и ще ви даде всички наставления, които ви са необходими. Той ще ръководи опита, а вие ще работите. Следователно, когато вие се намерите в противоречие с живота, ще повикате на помощ едно от тези разумни Същества, които са ваши приятели, но ще ги слушате. Ще бъдете много внимателни с опита, който правите. Този опит става във вас. Вие сте една лаборатория, а вашите мисли и желания са елементите в нея. Като постъпвате така ще видите, че животът е приятен. Затрудните ли се, ще повикате професора и с всичкото си смирение ще внимавате, ще го слушате и ще си отбелязвате всичко, което той прави. Ще отбелязвате в книжката си кое шишенце на кое место се намира. Трябва да бъдете внимателни към себе си. При това ще приложите вашата вътрешна опитност. Тя ще даде стабилност на характера ви. Туй ще създаде онази вътрешна чистота, която е потребна за развитието на ума ви. Защото има неща, които се разбират само при една вътрешна чистота на съзнанието.

 

16. Всички вие сте под опекунството на невидимия свят. Там имате наставници, които трябва да слушате. Ще се учите от тях и вечерно време ще си давате отчет за всичко. Понякога вие си мислите, че сте независими. Това не е право. Всички сте под настойничество. Някой казва: Човек не е ли свободен? Свободата ще дойде за вас след време, а сега сте под настойничество. Вашите настойници са Възвишени Същества, те имат доброжелание към вас да успявате. И ако носите в себе си великата идея за Бога, ще намерите Истината и ще познаете Бога и още в този живот вие ще се уверите, че наистина се намирате под разумно ръководство на същества, които са завършили своето развитие. Те имат добрата воля да ви направляват в живота, доколкото това е необходимо за вашето развитие. Вие сте под върховното ръководство на Великия Божествен Дух.

 

17. Влиянието на изостаналите души. Често вие казвате: Ще остареем. Младостта и старостта, това са вътрешни психически състояния на човека. Човек не остарява само по своя собствена вина. Хиляди поколения са живели нередовен живот, в който са изгубили всичко свещено в себе си, и днес тези души, изостанали в своето развитие, пъшкат, страдат, чувствуват се остарели. Казвате: Какво общо имат тези души с даден човек? Те са свързани кармически с него и докато той не оправи отношенията си към Бога, винаги ще се намира под тяхното влияние. Днес по обратен начин ще си внушавате, че и 500 години да живеете, пак можете да бъдете млади и свежи. Младостта на човека не седи в неговите промени, но в полета на неговата душа и в мощността на неговия дух.

 

18. Едно е важно да знае ученикът: Всяка негова постъпка се хроникира. Подир всеки ученик вървят детективи от Бялата и от Черната Ложи, които всичко записват. Първите хроникират добрите мисли, чувства и постъпки на ученика, а вторите - лошите. И едните, и другите ще използуват на място вашите постъпки. Като хроникират лошите ви постъпки, детективите на Черната Ложа изучават характера ви, за да могат по най-лесен и незабележим за вас път да ви привлекат на своя страна. И едната, и другата Ложи имат желание да ви привлекат на своя страна, заради което ви убеждават, че пътят, който ви предлагат, е правият и най-добрият път. Най-добрият Път за ученика е онзи, в който душата му се освобождава от онези връзки, които са го спъвали в миналото, и които и днес още го спъват.

 

19. Връзката с Космичния Човек. При сегашното си развитие човек трябва да се стреми към Целокупното Човечество, към Космическия Човек. Космическият Човек се проявява в цялото човечество, затова всеки трябва да се стреми да обича всички, да обича цялото човечество. Нови, широки разбирания трябва да има човек, за да привлече към себе си Космическите енергии и да се ползува от тях. Затова се изисква велик морал, какъвто съвременните хора още не познават. Веднъж привлечени тези сили, те започват да работят в човешкия ум, в човешкото сърце, в човешката воля, в човешката душа и в човешкия дух.

 

20. Теченията в Природата и връзката с тях. Освен трите свята - физически, астрален и умствен, които се изразяват като течения, в Природата съществуват и други светове с по-висша култура, които ние приемаме също като течения в Природата. Защото всеки свят влияе и върху по-нискостоящите и върху по-високостоящите от него. Когато човек иска да стане с него някакъв обрат в добър смисъл, той трябва да се свърже с теченията в Природата, които идват от по-високите светове. Задачата на окултната наука е да покаже на ученика законите, чрез които да се свързва с висшите течения на Природата. По този начин неговият ум се развива правилно. Когато едно висше съзнание докосне центъра на човешкото съзнание и влезе в живота на човека, той трябва да бъде готов да се справи със силите, със законите, които го управляват. Да бъде човек готов, това значи да разбира новите условия на средата, в която влиза. Щом попаднете под влиянието на живия кръг /на висшето съзнание/, т.е. щом този кръг засегне вашия център, вие не можете вече да се противите: или ще влезете в течението на този кръг и ще се издигнете, или смърт ви очаква. С други думи казано: всеки, който е тръгнал в Пътя на Истината, той трябва да го следва. Никакво връщане от Пътя на Истината. Който се опита да се върне от този Път, той сам се осъжда на смърт. Човек не може да се противопоставя на движенията, които стават в живия кръг /във висшето съзнание/. Когато човек иска да се избави от влиянието на света, той се съсредоточава към центъра, към Бога, към себе си. Той съсредоточава своята умствена деятелност към Бога. Това значи пробуждане на Божественото съзнание в човека.

 

21. Връзката с Бога. На земята науката служи само да свърже ума, сърцето и волята на човека в едно, т.е. да възстанови връзката между тях. Щом се възстанови връзката между ума, сърцето и волята на човека, едновременно с това се възстановява и връзката му с Божествения свят, с Бога. Без тази връзка, човек не може правилно да мисли, нито правилно да расте и да се развива.

 

22. Духовното ръководство на човека и човечеството. Природата заедно със всички Възвишени Същества, които работят съобразно нейните закони, като са пратили човека на земята, те са изчислили всички възможности, предвидили са всички условия, при които неговият ум и неговото сърце и неговата воля могат да се развиват нормално. Следователно, условията на вашия живот, в които се намирате, са най-добри за вас. По-добър живот от този, който сега имате, не може да ви се даде. За бъдеще може, но при сегашните условия и разбирания, които имате сега, този ви живот е най-добрият. Погрешката, която правите в живота си, е че вие не сте верни на вашата душа.

 

23. Пожеланието на Учителя към учениците. Аз искам всички ваши сили на ума, сърцето и волята да се използуват за добро. Аз искам вашият бъдещ живот да бъде съграден не на гранит, а на една диамантена воля, която да не са разклаща от никакви ветрове, от никакви бури, и да имате една основна идея в себе си, да вървите в Божествения Път без никакво спиране. Туй, което трябва да стане с всеки едного от вас. Аз ви говоря приятелски, защото искам да се развивате, да напредвате в живота. Но вие трябва да знаете, че за постигане на възвишеното и благородното в човека се изискват усилия. Вие трябва да правите тези усилия. Аз искам животът ви да бъде красив, най-първо да сте доволни от себе си. Има едно вътрешно, морално, Божествено доволство в човека и аз желая да имате не външна похвала, а това дълбоко вътрешно доволство в себе си. Когато човек има това доволство в себе си, той е силен, мощен, не отпада духом. Това доволство аз наричам вътрешна връзка, която съществува между всички възвишени същества. Сега тази връзка не е скъсана, но е разслабена, но аз желая да се уякчи.

 

24. Вътрешна връзка с Източника на живота. Където и да ходите, през морета ли минавате или през какъвто и да е път, едно правило трябва да спазвате: За нищо в света да не късате връзката, с която сте слезли на земята, и с която ще се качите нагоре. Докато се държите за нея, можете да се завъртате 10 пъти около нея, нищо няма да ви се случи. Скъса ли се тази връзка, вие сте една прашинка вече и можете да станете играчка в ръцете на съдбата. Тази връзка може да се скъса когато съзнанието ви не е будно.

 

25. Нападението на тъмните сили в Школата. Злото в света, това са интелигентни разумни същества, това са въплътени дипломати, които действуват със силите на Природата. В някои отношения те действуват прямо, а в някои отношения умствено, чрез мисъл. Когато се създаде един окултен клас, какъвто е вашият, непременно ще имате противодействащи сили. Вие сте изложени вече като една мишенка на бойното поле. Това е защото срещу всички организации за добро, за духовен подем, Черното Братство излиза с цел да внесе смърт и разстройство между тях. Те внасят една лоша, отрицателна мисъл в едного, във втори, в трети, и какво ще стане най-после? – Ще вземете да обръщате внимание на света, ще изгубите вярата в себе си, в Бога, докато станете играчка в техните ръце. И съвременният християнски свят е станал играчка на тези тъмни сили.

 

26. Божественият Промисъл. Ако сте верни на Божествения Принцип, Той ще ви извади от всички противоречия, в които може да се намерите. Дали вие вярвате или не вярвате, то е друг въпрос. Но ако вие имате достатъчно търпение, да издържите на всички мъчнотии, непременно това Божествено Съзнание ще ви изведе на добър край. Движението на Божественото Съзнание в религията го наричат Божествен Промисъл. Но то е една неопределена дума. Аз го наричам "Движение на Божественото Съзнание". В съзнанието на човека има едновременно две движения - движението на Божественото съзнание е винаги нагоре.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...