Jump to content

19-то писмо


Recommended Posts

19 - то писмо

VI. ВЪЗВИШЕНИТЕ СЪЩЕСТВА И УЧЕНИКЪТ (продължение)

27. Помощта на невидимия свят. На смелите хора, на хората без страх винаги се помага. От невидимия свят като видят, че някой е много смел, решителен, като видят един герой пред себе си, те казват: Ще му помогнем, ще го подкрепим. Щом някой е страхлив, те не искат и да знаят за него. Когато вие сте смели и решителни при някоя мъчнотия, непременно ще се яви някой, който да ви услужи. Но плашите ли се, ще кажат: Оставете този страхливец да си върви, той не заслужава никаква помощ. Такъв е великият окултен закон.

 

28. Човек и Космос. Човек се намира под влиянието на всички планети и на всички звезди. От всички планети идват нишки на течения, които преминават през човека. Това са все влияния, които дават подтик на мисълта, чувствата и действията. Вие трябва да пазите да не късате тези нишки. Ако някой път скъсате една от тези нишки, ще дойдат същества, които ще ви спрат в еволюцията. И вие не ще можете да се развивате докато не дойдат други същества да съединят скъсаните нишки. Тъй че, щом човек скъса една от тези нишки, той се спира в своето развитие, спира се и цялата раса, всичко около него е в застой. Като ви казвам, че трябва да живеете добре, с това подразбирам да не късате тези нишки. Като не знаете тази дълбока наука, щом скъсате една от тези нишки, развитието ви ще спре. Нишките лесно се късат, но мъчно се връзват. И в такъв смисъл може да се каже, че човек е изтъкан от Космоса. Целият Космос тъче човека. Всичките тези течения изтъкават човека. Сега аз ви давам тази идея, за да бъдете сериозни в живота си, да пазите това, което ви е дадено. Вие ще бъдете всеки ден под влиянието на различни планети. Човек постоянно се движи и попада под разните влияния на планетите, вследствие на което постоянно се мени. Всички хора се движат в разни посоки - едни отиват към Слънцето, други се връщат оттам. И тъй има постоянно движение на хората в разни посоки. През целия ден влиянията на всички планети ще минат през вашия организъм. И вечерно време като заспите, вашият астрален двойник ще бъде пак под влияние на тези течения, само че в друга форма. Тъй щото, и когато сте будни, и когато спите, цялата Природа работи върху вас. Законът на развитието поставя човека в хармония с влиянията на Слънчевата система. Щом се скъсат някои от тези нишки, у човека става подпушване и се явяват известни кармически последствия. В своето движение за да се развива правилно, човек трябва да отива към Слънцето и оттам към различните планети. Но затова се изискват строги правила. Който не знае тези правила, може да влезе в някой трен, който да го закара там, където не е мислил. Значи, трябва да знаем тарифата, а не да вървим произволно. Като влизаш в тези течения, трябва да бъдеш много точен, защото иначе може да влезеш в друго някое течение и да отидеш там, където не трябва. Вие трябва да разбирате влиянията на планетите, защото като ви вземат в своя кръг, вие ще бъдете за тях като една топка и ще скачате, но после ще научите, че трябва да разбирате астрология. Астрологията се занимава с физиологическите процеси на човешкото развитие. Вие трябва да знаете тези процеси. Това е едно основно знание в Окултната наука. И всеки, който иска да има нормален ум и нормално сърце, трябва да разбира влиянията на планетите. Всяка планета е съвкупност от разумни Възвишени Същества, от които излизат теченията, които проникват цялата Вселена. Чрез тези течения те въздействуват на хората и ги направляват в тяхното развитие.

 

29. Мостове между хората и духовния свят. Сега всички съвременни хора трябва да работят за образуване на мостове помежду си. Днес всички пътища, всички съобщения и мостове между хората са прекъснати. Вследствие на това те се намират в едно колебливо, в едно преходно състояние. Сега Възвишените Същества строят мостове за съобщение на физическия и духовния свят. Могат ли хората да си служат с тези мостове, много от въпросите, които днес ги смущават, ще се изяснят. Запример, някой човек възприеме една идея от Разумната Природа и желае да я реализира, да я прокара в обществото. Ако мостовете между физическия и духовния свят са възстановени, хората от това общество ще разгледат тази идея, ще я проучат добре, и ако е навременна, то ще я приложат без никакъв спор помежду си.

 

30. Духовно ръководство. Помнете, че проявите на живота не са отделни. Всяка постъпка на човека се обуславя от някое разумно същество. В този смисъл, никой не може да каже, че е творец на своята съдба. Затова човек трябва да има будно съзнание, за да различава подтиците, които са плод на различни духовни същества, и да дава път и да реализира само разумните и благородните. В този смисъл човек е творец на съдбата си. Всеки е носител на творчество, на творчески сили, но всички разумни прояви се обуславят от Разумни Същества.

 

31. Духовно ръководство. Това, което Природата е вложила в човека, той трябва да го тури в действие. Когато човек започне да работи и влезе в контакт с други хора, тогава невидимият свят ще му дойде на помощ. Само тогаз хората, с които е в контакт, доброволно ще му предложат услугите си. В този род услуги има естествена обмяна: един работи за всички и всички - за един. Например, един химик започва едно изследване, като същевременно се ползува от изследванията на ред още химици, които са работили и работят в това направление. Така постъпват и астрономите, и математиците, и духовните хора помежду си. Те взаимно си разменят мисли и си помагат. По този начин се избягват всички спорове.

 

32. Съществата от висшите светове, които се занимават с човека, имат точни данни за него. Те знаят за всеки човек, колко косми има на главата, на веждите, на брадата, както и по цялото тяло. Те знаят още каква е дължината и дебелината на тези косми, по колко см. нарастват всяка година. А като се дойде до вътрешния, до психичния живот на човека, те го познават в най-големи подробности. Те държат точна и подробна сметка за развитието на човека от раждането до смъртта му.

 

33. Любовта като метод за връзка. Сега ви препоръчам като метод за работа, за приложение, закона на Любовта. Чрез този закон вие може да влезете във връзка с всички ваши Напреднали Братя в невидимия свят и да се ползувате от техните знания и опитности. Не може ли да направите това, свържете се поне с вашите съкласници от провинцията. Всеки от вас трябва да им пише поне 2-3 писма в месеца, за да предаде основните мисли на лекциите и беседите, които слушате тук.

 

34. Духовното ръководство. Няма човек в света, който да не е попадал в капан, поставен от неразумни същества на пътя му. След големи страдания и плачове, Възвишени Разумни Същества от невидимия свят слизат да го освободят. Като се освободи, човек забравя да благодари за свободата, която тези Същества са му върнали. Той мисли, че сам се е освободил. Докато е в капана, човек се обезсърчава, отчайва, иска да се самоубие, но щом излезе от капана, всичко забравя и казва, че не струва човек да се отчайва. Той не трябва да забравя, че някое Разумно Същество е платило за него за да го освободят. Много пъти човек попада в такива капани, докато най-после научи урока си и като ги види, отдалеч още бяга.

 

Светът е пълен с Разумни Същества, които помагат на човека, освобождават го от робството и ограниченията, в които е попаднал. Който помага на ближните си и на него помагат. Правете добро без да се страхувате. Започнете с микроскопически добрини и вървете към по-големите. Не се страхувайте, че ще изгубите времето си. За едно микроскопическо добро не се изисква даже и минута. Като работите по този начин, вие постепенно ще се приготвите за възприемане на новото, за придобиване на новия живот. Новото прониква в науката, в религията, в изкуството, в целокупния живот. Стремете се към новия живот, който осмисля всичко.

 

35. Мисълта като връзка с Възвишените Същества. Чрез мисълта си човек се свързва с Интелигентните Центрове във Вселената и по този начин възприема и предава тяхната мисъл. Ако цялото човечество може да направи съзнателна връзка с Възвишения Свят, това ще се ознаменува като нова епоха в културата. При това положение човек ще може да добива знанията си направо от този свят. Някои от посветените египтяни са добивали знанията си именно по този начин.

 

36. Човек и Висшите Същества. Висшите Същества се радват на човешкия живот, на всички негови прояви. Всяка проява на хората не е нищо друго освен извор на енергия, а разумните същества използуват тази енергия на място. Те я впрягат на работа. Изобщо, всяка енергия, която човек развива в себе си, е на място, ако разумно се използува. Не се ли използува на място, тя е вредна. Като знаят това, Разумните Същества са будни. Те използуват всяка свободна енергия. По този начин те помагат и на себе си, и на цялото човечество.

 

37. Духовно ръководство. Като е дошъл на земята, човек трябва да знае, че каквото и да са случи в живота му, всичко е строго определено според разумните закони на Природата. Разумните Същества, които ръководят човешката еволюция, познават добре законите и постъпват съобразно с тях. Че някой прекарал 10 години в лудницата, това не е важно. За тях е от значение да научи урока си. Ако го е научил, те са доволни от него. Ако не го е научил, той може да прекара още 20 години в лудницата. Те не гледат на живота като обикновените хора. Ако някой е научил законите на живота, те веднага прекратяват зададената задача, като му дават нова. Не е ли научил още урока си, те му оставят същия урок, макар и за 20 години още. Че някой се молил по 3 пъти на ден, че се молил 20 години наред, това нищо не значи. Той пак може да не получи никакъв отговор от Бога, ако не си е научил урока.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...