Jump to content

24-то писмо


Recommended Posts

24 - то писмо

VII. УЧИТЕЛЯ НА БЯЛОТО БРАТСТВО (продължение)

28. Трябва да знаете следното: Аз не мога да говоря когато вие искате или когато аз искам. Това е по човешки. Аз искам да спазвам онзи Божествен закон, според който мога да говоря в най-благоприятни случаи, тогава, когато от Божествения свят искат да ви предадат една Истина, която да ви ползува, защото ако във вашите умове и сърца не е този Божествен Дух, да разбере туй, което ви говоря, какво ще ви ползува то? Ако не е Той, който да ви разясни и хвърли светлина за да се ползувате, тогава говоренето няма да има смисъл. Туй е Божествено. Щом няма този Божествен Дух да ви говори, семето е паднало на лоша почва. Не само аз, но и вие трябва да спазвате този закон. По някой път вие ме виждате не такъв, какъвто искате да бъда. Защо? Вие още не разбирате какво нещо е отговорност в света. Да кажем, имате отговорност за неща, които са важни, и в един даден момент се решава една такава важна съдба в света, дето аз трябва да внимавам, а вие се занимавате с посторонни въпроси. Има време за философските въпроси в света. Та и вие, като ученици в Школата, всеки си има свои задължения.

 

29. В Бялото Братство не трябва да бъдем слаби. Ние ще воюваме. Как? Ако вие бяхте готови ученици, щяхме да прекараме една електрическа вълна от няколко милиона волта и с нея да нагорещим всички пушки и топове на неприятеля. Какво ще правят те след това, как ще воюват? - Ще отстъпят настрана и ние ще бъдем свободни. Ще нагорещим всички камъни по пътищата. Как ще минат? Ще нагорещим всички земни течения, че като минат, краката им ще се спънат. Кого ще гонят тогава? Тъй ще бъде като дойде Бялото Братство. Ще видите какво ще стане на земята. Белите Братя ще пуснат такава артилерия, каквато светът не е виждал. Ще пуснат тези подземни токове, та всички хора да познаят, че има един Велик Закон, на който всички същества трябва да се подчинят. Няма да остане човек, който да не каже: Господи, да Бъде Твоята воля! Ние сме хора неразбрани, ние до сега не изпълнихме Твоята воля, но отсега нататък, трябва да бъдем честни и справедливи. Такова желание трябва да се зароди у всички хора.

 

30. Аз трябва да ви запозная с Бялото Братство. Вие още не го познавате. Искам всички вие да се наричате ученици на Всемирното Бяло Братство, на което Христос е глава. В себе си тъй ще кажете: Ние сме ученици на Всемирното Бяло Братство, на което Христос е глава. И на другите същото ще казвате: Ние сме ученици на Всемирното Бяло Братство, на което Христос е глава. Бъдете смели за себе си и ще видите дали ще пострадате или не. Пък на външния свят може да казвате, че сте окултисти. Теософите казват: "Ние сме ученици но Бялата Ложа". Кое е по-естествено, Бялата Ложа или Бялото Братство? Бялото Братство, това е първото име, но то има по-свещено име, което сега не смея да го произнеса. Дръжте туй име в себе си. Има имена, които не е позволено да се произнасят. Къде е туй Братство? Ще ви кажем къде е.

 

Имайте предвид следното: Във Всемирното Бяло Братство употребяват три метода за работа. Единият метод е методът на Любовта, по който метод Христос сега работи. Вторият метод е методът на Мъдростта, а третият метод е методът на Истината. Това са три метода, три Школи, които Бялото Братство употребява едновременно. Следователно ние боравим и с Любовта, и с Мъдростта, и с Истината едновременно. Християните боравят само с Любовта, теософите - с Мъдростта, а йогите употребяват Истината, за услуга на волята в нейното физическо проявление.

 

И тъй, в Бялото Братство изучаването на Любовта, Мъдростта и Истината са методи за работа, за да се образуват онези духовни връзки за служене на Бога. Христос казва: "Търсете царството Божие и неговата Правда, и всичко друго ще ви се приложи." Тази е идеята на Бялото Братство. Христос казва: "Който се отрече от мене пред человеците, и аз ще се отрека от него пред ангелите". Белите Братя са служители на Бога, те са ангелите. Това е, което се подразбира в стиха. И аз ще се отрека от него не пред Бога, но пред тия Братя. Вие трябва да казвате: Ние се готвим за ученици, да влезем в туй Всемирно Бяло Братство, на което Христос е глава. И в стремлението си няма да отстъпим нито една крачка, няма да се отречем от принципите Любов, Мъдрост и Истина. Само така ще станем негови Членове. Станем ли негови членове, ще започнем истинския живот. Аз ще се спра някой път да ви говоря върху Бялото Братство, има много да се говори върху него, да се запознаете със законите на тази Божествена наука. Постепенно ще ви въведа, не изведнъж. Ако бяхте готови, трябваше да ви приведем между тия Бели Братя, да ги видите, но те не пущат когото и да е.

 

31. Моето говорене, моите отношения към вашата основна идея, целят следното: Аз искам да създам условия, при които нашата основна идея ще може да се развива. Обаче, ако вие сте невнимателни към тези условия, които аз ви създавам, можете да дойдете до неблагоприятни резултати. Образно аз представям това по следния начин: Вие искате да си построите някъде къща на едно високо място, където поройните дъждове ще подкопаят почвата и ще се събори вашата къща. Аз за да ви предпазя от това, започвам да посаждам дръвчета наоколо, които да задържат пороя, да не отвлече къщата. Но вие изкоренявате тези дръвчета и се излагате с това на опасност. Когато вие разваляте това, което аз посаждам, за да улесня вашето развитие, с това вие пакостите на себе си.

 

32. Когато влезе в клас Учителят дава на учениците си от своите знания, а учениците взимат. Когато Учителят изпитва, учениците дават нещо от себе си. Колкото повече знания има Учителят, толкова повече дава. При това способният Учител може да предаде и най-великите истини и на децата, и на възрастните. Разликата в предаването му се заключава само във формата.

 

33. Сега аз не съм се проявил още, аз даже не съм проявил една стотна част от себе си. Сега аз ви занимавам с една философия, която е още предисловие, а има нещо Велико в света, има един жив опит, един велик жив опит, който можем да направим, не след сто години, а още днес можем да го направим.

 

34. Някой се страхува какво ще стане с него, когато Учителят му замине за другия свят. Този страх не е на място. Съзнателният Учител е подобен на опитен капитан на параход. Той никога няма да спре парахода всред морето, щом е тръгнал на път, той благополучно ще изведе пътниците на определеното пристанище. Ако Учителят замине за другия свят, учениците му ще се намерят в същото положение, в каквото са били при него. Добрият и съзнателен Учител внася светлина в умовете на учениците си, благодарение на което и без неговото външно отношение към тях, те продължават да учат. Ако това можем да кажем за обикновения Учител, колко повече можем да кажем за Великия Учител, който представя външно отношение на Бога към хората. Учителят предава част от своята светлина на окръжаващите, както свещта предава част от светлината си, и всеки, който иска, може да се ползва от нея. Учителят е проява на божествената светлина. Колкото повече приема човек от тази светлина, толкова повече се свързва с Учителя си, не по форма, но по съдържание и смисъл. Словото излиза от Учителя, но принадлежи на Бога. Помнете: Един Учител съществува в света. Искате ли да се ползвате от благословението му, пазете Името Му свещено в ума, сърцето и душата си. Това трябва да бъде идеал на човешката душа.

 

35. На всеки 2000 години се ражда един Велик Учител, на всеки 1000 години се ражда един светия, на всеки 100 години се ражда един гений.

 

36. Наглед Учителят живее като всички хора и само по своето учение той се обявява за дете на небето. Той учи и разправя това, което сам е опитал и знае, и затова е категоричен във всичко. Учителят е една написана книга, по която хората се учат. Учителят е един завършен процес, един узрял плод на дървото на живота.

 

37. Който търси Истината, трябва да съзнае в себе си, че в света съществува само един Велик Учител, който посочва на всички хора Пътя на Истината. Думите на този Учител са силни и мощни. Съзнае ли човек, че само една Истина съществува, после той ще познае, че има само една Мъдрост, една Любов, една Правда, една Добродетел, един Живот. Съзнае ли това, той ще бъде в сила да се освободи от всички заблуждения. Когато човек съзнае, че има само един Учител, една свещена идея, той ще има единство в душата си, което е необходимо за неговото развитие. Докато не възприеме човек идеята, че има само един Бог и един Учител в света, много люшкания и превръщания ще има в неговия житейски път. Няма по-велико нещо от това, да намери човек свещеното място на своята душа и да съзнае къде живее самият той. Да намери човек себе си, това е свещен момент в живота на човека. Да се види човек, това е епохален момент в живота му. Външното, което виждате, не сте вие. Търсете себе си и като се намерите, направете връзка с Първата Причина, Която ви е пратила на земята, и ще видите, че между Бога и вас никакъв клин не може да влезе. Един човек представя звено, брънка от великата верига на живота. Съзнаете ли това, вие ще се освободите от кошмарното сънно състояние, в което се намирате. Сега вие се чувствувате отделност в живота, но това е илюзия. Пожелавам ви всички да намерите своя Учител. Един е Учителят, който носи истинско знание. Той има много проявления в света, но по същество е Един. Намери ли човек един от моментите на неговото проявление, едновременно с това той ще намери и себе си. Закон е: Като намериш Бога, ще видиш себе си. И обратно: Като видиш себе си, ще видиш и Бога. Да видиш Бога, да видиш себе си, това е най-свещеният момент в живота на човека. За този момент именно живее човек.

 

38. Христос казва: Не се наричайте Учители, защото един е вашият Учител - Христос, а вие всичките сте братя помежду си.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...