Jump to content
Ани

25-то писмо

Recommended Posts

25 - то писмо

VII. УЧИТЕЛЯ НА БЯЛОТО БРАТСТВО (продължение)

39. За да бъде някой Учител, трябва да бъде назначен от някого. Както в обикновения живот не всеки, който е завършил средно или висше образование, е учител, а само онзи, който е назначен от министерството на просветата и неговите поделения. Същото се отнася и за духовните, окултните Учители. Не всеки посветен, не всеки, който е завършил Висшата Окултна Школа, е Учител, а само онзи, който е назначен за това от Върховното Духовно Ръководство на човечеството, от Бога, от Христа, Който е глава на Бялото Братство и Ръководител на всички Окултни Школи във всички времена и епохи.

 

В Посланието към българския народ Учителя казва: "Аз ида от горе, по Висше разпореждане на Бога, на нашия небесен Отец, който ме е натоварил с великата мисия, да ви предупредя от лошия път и да ви благовествувам Истината на Живота, която слиза от небесните жилища на Вечната Виделина, да просвети всеки ум, да възроди всяко сърце, да въздигне и обнови всички духове, отбрани чада на Истината, предназначени да съставят зародиша на новото човечество, на което славянското семейство, коляно Юдино, ще стане огнище".

 

40. Учител в света може да бъде само Бог. И когато Христос казва на учениците си: "Един е нашият Отец", Той подразбира Великия, Единния Учител. Учителят - това е Бащата. Бог се превръща в Баща и взема известно отношение към нас.

 

Ето защо под Учител, в окултен смисъл на думата, ние подразбираме Великата Божия Мъдрост, която носи истинското знание в света, което внася всички нови идеи, всички нови форми, всички нови чувства и импулси в живота. И така, един е Великият Учител в света, макар и много да са неговите проявления.

 

41. Всеки, който е натоварен с мисията да изяви на хората Истината, не говори от свое име. Той говори от името на Единния Учител. Затова Христос казва: "Аз не дойдох в света да сторя моята воля, а волята на Оногова, Който ме е проводил".

 

42. Познаването на Учителя е чисто духовен процес. Учителят не може да се яви на физическия свят като завършен акт. Той не може да дойде и като някакво външно явление в живота. Учителят идва като вътрешна разумна проява в човека. Затова отвътре става познаването на Учителя - в душата на ученика. Мнозина възприемат известни мисли по внушение и мислят, че това е техният Учител, който им говори отвътре. Има обаче грамадна разлика между вътрешния говор на Учителя и внушението. Внушението е един акт на насилие. Говорът на Учителя е свободен акт. И затова, когато Учителят говори отвътре, ученикът се вдъхновява.

 

43. Ще повторя накратко това, което съм казал за Учителя в сказките. Мисията на Учителя и Учителя, Братството и Школата, които са направени, и с мисли от Учителя, предадени с мои думи.

 

Идването на Учителя в света, не е случайно явление, а едно космично явление, което е във връзка с развитието на човечеството и се подчинява на закона на космичния ритъм. В Школата на Бялото Братство, понятието Учител е строго определено. Само един е Учителя - Христос, Проявеният Бог, който е проява на Абсолютното, Безграничното в проявения свят. Учителя има много проявления в света, но по същество Той е един - Божествената Мъдрост, която има най-пълно изявление в Христос, в Логоса, в Космичното Слово. И когато някой човек носи името Учител, той или трябва да е проявление на Христа, или да е самозванец. И едното, и другото съществуват в света, което става по закона на полярността - сянката винаги придружава предмета. Самозванецът винаги като сянка придружава Учителя и задачата на ученика е да познае кой е Учителя и кой е самозванецът.

 

Най-същественото, което отличава Учителя на Бялото Братство от самозванците, които са оръдия на тъмните сили, е смирението. И Христос казва: "Елате при мене, защото съм кротък и смирен по сърце". Смирението подразбира пълно отсъствие на личен елемент, на личен интерес в работата. Такова същество съзнава, че то е проводник на Великото в света и няма никаква друга грижа, освен да бъде добър проводник, а останалото оставя на Великото, което се проявява. И Учителя казва: Аз не съм дошъл в България по свое желание, а по нареждане на Бога, на Невидимия свят. Това, което върша, е Божия работа. Затова всяко препятствие, което се поставя на пътя на това движение, ще се помете. Нашата работа не е човешка работа.

 

44. Учителя на Бялото Братство не иска да блести със своите знания, той винаги скрива светлината и знанията си и ги проявява в най-слаба степен, за да не засенчва слабите същества, всред които е слязъл. Затова Учителя скрива светлината си, защото проявена в нейната сила е опасна за крехките човешки души, които не могат да издържат на нейното напрежение, на нейните силни вибрации, тъй както ранните пролетни цветя не могат да издържат на силните слънчеви лъчи. Човешките души трябва постепенно да се приспособят, за да могат да влязат във връзка със светлината и живота на Учителя.

 

45. Знанието на Учителя е опитано и произлиза от самия живот и е знание за самия живот. То не е някаква абстрактна философия. Не, то е живот и носи живот в себе си. Онзи, който го приеме и приложи, придобива живот в себе си. Защото словото, чрез което Учителя предава своето знание, е живо и дава живот, тъй както водата, която извира от извора, дава живот на всички същества, покрай които минава и които я приемат. Същото е и със словото на Учителя. Защото Учителя е един извор, от който извира живата вода, която носи безсмъртния живот. Затова и Христос казва: "Аз съм живата вода и живият хляб, слязъл от небето". Христос казва още: "Аз дойдох да им дам живот и то преизобилно". Така че знанието, което Учителя ни дава чрез словото си, е живо и носи живот, светлина, свобода и сила. По това се познава знанието на Учителя на Бялото братство, че е жива вода и жив хляб, което носи живот, светлина, свобода и сила. Всяко знание, което не носи тези неща, не идва от Бялото Братство, не идва от Учителя на Бялото Братство.

 

46, Учителя се явява периодически в света за да даде нов импулс на човешкото развитие, да даде нова, по-изобилна светлина, да даде нови методи за работа. Защото във всяка културна епоха Учителя дава нови методи, както за духовен и природосъобразен живот, така и за окултно обучение и развитие. Защото във всяка епоха се развиват специфични страни от сложното човешко естество, които изискват специфични методи.

 

47. Когато идва в света, Учителя се проявява чрез някой велик посветен, който е минал през всички фази на окултното ученичество и е издържал всички изпити, решил е всички задачи, които Учителя му дава. Затова Учителя казва: Не си правете илюзии да мислите, че Христос, Великият Учител на Бялото Братство, може да се прояви чрез когото и да е. Това е тъй невъзможно, както е невъзможно един гениален цигулар да свири на една дъска, на която са опънати четири струни, и да изпълни нещо велико, и то да го изпълни хубаво. За да се прояви Учителя чрез известен човек, той трябва да е постигнал високо просвещение, да се е издигнал много високо в своето духовно развитие, да е придобил морална чистота и святост. Само чрез такъв човек може да се прояви Христос - Великият Учител на Бялото Братство. Такъв човек е организирал своето духовно тяло и го е направил безсмъртно и е префинил своето физическо тяло, за да може да стане добър проводник на най-висшия живот.

 

48. Учителя прави контакт на космичните енергии със земята. Така че чрез Учителя се изливат космичните енергии на Любовта, Мъдростта и Истината, които създават условия за пробуждане на човешката душа. Под влиянието на топлината на Любовта и светлината на Мъдростта, които се изливат чрез словото на Учителя, човешките души ще се пробудят от дългия сън, който са прекарали в лабораторията на материята, и ще заживеят нов живот. Мисията на Учителя е да даде всички методи и начини и да създаде условия с привличането на съответни космически сили за пробуждане на човешката душа.

 

49. Понеже с почването на възхода, човечеството навлиза в нови области на космичното пространство и в човека се пробуждат нови сили, то мисията на Учителя е да посочи пътя на човешките души в тези нови области, да посочи онези принципи, закони и методи, по които може да се изгради животът в тези нови области, да посочи методите, по които може да се реализира новият живот.

 

50. Учителя се явява в един от най-важните моменти на човешкото развитие - когато се завършва органическото развитие и се почва духовното развитие на човека и човечеството, когато се подготвя пробуждането на човешките души и организирането на духовното тяло. Това е именно мисията на Учителя - да подготви човечеството за новата фаза, в която навлиза развитието, и да стимулира и да привлече от Космоса онези сили, които извършват това развитие.

 

Така че мисията на Учителя е да помогне на човешките души да се пробудят, да се роди ново съзнание в тях, да се съединят с Духа, и да сложат по такъв начин началото на новата раса, която ще бъде раса на Любовта и Братството между хората и народите. Така че от друга страна, мисията на Учителя е да подготви Братството между хората и народите, като пусне токовете на Любовта, която ще разтопи ледовете на егоизма и индивидуализма и хората ще разберат, че са братя и имат общи интереси.

 

51. Мисията на Учителя е да направи връзка между физическия и духовния свят, като даде методи за организиране на духовното тяло и за пробуждане на душата, с която се прави именно тази връзка между двата свята. Мисията на Учителя е да свърже Земята със Слънцето, със слънчевата енергия, от където идва той, за да изпълни тя /Земята/ своята мисия - проникването на Любовта по цялата планета и нейното оживяване и одухотворяване. Мисията на Учителя е да свърже пробудените души с Възвишените Същества на Космоса, за да проникне светлината на необятните простори в лабиринта на гъстата материя.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×