Jump to content
Ани

53-то писмо

Recommended Posts

53 - то писмо

XI. ЗАКОНИ И ПРАВИЛА ЗА УЧЕНИКА (продължение)

243. Лошите мисли. Всяка една лоша мисъл като минава през ума ти, ти я остави да си минава, като че нищо няма. Ти си стой тих и спокоен, привлечи онези добри и благородни сили в себе си. Защото всяка една мисъл е резултат на контакт с едно същество от духовния свят. Лошата мисъл показва, че покрай теб минава едно същество на злото. А добрата мисъл показва, че покрай теб минава добро същество.

 

244. В Бялото Братство всички грехове се прощават и то моментално или не, но лъжата никога не се прощава. Туй да го знаете. Съзнателната лъжа никога не се прощава. Не искам да не правите погрешки. Ни най-малко няма да ви държа кусур и 100 погрешки да направите, но като кажете една лъжа, всички ще ви държа отговорни. Аз съм готов всички грешки да залича, но в Бялото Братство не позволяват абсолютно никаква лъжа, нито бяла, нито черна.

 

243. Какво се иска от Ученика. Ученикът трябва да се отличава с искреност и откровеност. Моето желание е в сърцата ви да гори онази истинска Божествена любов. Във всеки момент от вас се иска самопожертвуване.

 

246. Развиване на отрицателните сили при влизане в Окултната Школа. Трябва да изучавате методите за превръщане на мислите, защото при изучаването на Окултизма всякога се развиват отрицателни сили. Във всяка Окултна Школа най-напред се развиват отрицателните сили в такива грамадни размери, че ако не се вземат мерки, много пъти Учениците пострадват.

 

247. Причината за гонението на първите Християни. Първичното Християнство беше една Окултна Школа. И понеже се набраха много Окултни сили, които не се впрегнаха в работа, и не знаеха как да ги трансформират, дойдоха гоненията. Ако и вие изгубите методите, които ще ви дам, ще дойде същият закон. Той не може да се промени. Християните казват, че езичниците били недоволни от тях и затова ги гонели. Не, не е тази причината, но онези набрани окултни сили, които трябва да се впрегнат на работа, не се използваха. Например дойде идеята за комуна. Християните казаха: Не е време за комуни. И други благоприятни сили и условия дойдоха и останаха все неизползувани. Законът е следният: Ако една благоприятна мисъл дойде, ако едно мероприятие се дава вътре в живота ви като условие да го приложите и не го използвате, ще дойде гонението, непременно ще дойдат нещастията.

 

248. Ученикът трябва да бъде смел. При изучаването на Окултната Наука човек трябва да бъде смел. Решиш ли нещо, не мисли за последствията.

 

249. Двете природи на човека. Срещу всеки свещен прилив в света, непременно ще има точно противоположен, обратен прилив. Човек има две души. Яви се едно благородно желание у човека и веднага дохожда така наречената лоша душа у човека. Тя ще те кара да ходиш по обратния път. Това го показва опитът. Това отива по закона на полярността.

 

250. Опазване на законите. В Окултната Школа се изисква спазване на Божествените закони.

 

251. Значението на писането на темите. Ученикът трябва да пише темите, които му се задават. Макар и да не знае какво да пише, да напише две думи. Иначе ще остане в негативно състояние и се спъва.

 

252. За превода на Свещените книги. Когато се прави превод на Свещените книги, човек трябва много добре да разбира окултния език, да разбира думите в тяхното дълбоко значение. А сега превеждат точно според оригинала. В Писанието някои идеи са преведени толкова буквално, че ако се явеше някой пророк или сам Христос, те биха се чудили на гениалността на преводачите, как им е дошло това на ума.

 

253. За проявлението на Окултната Школа в миналото и днес. До сега Окултните Школи в миналите епохи, както и сега, са се считали като едно вътрешно проявление. Окултната Школа в миналите векове периодически само е проявявала своята деятелност външно, и след това пак е преставала, т.е. Школата се е оттегляла в своите вътрешни кътове, понеже времената не са били назрели. Обаче сега Школата се заема да прокара всичките свои възгледи, всичките свои принципи и правила в живота. Тя взема живо участие във всички отрасли на живота.

 

254. Вътрешната борба на Ученика. Мнозина от вас ще срещнат едно съпротивление вътре в самите вас. Ще се сблъскате с вашите стари възгледи, стари навици, стари привички на мислене и действие и ще мине дълго време, докато се освободите от тези стари навици. Не е тъй лесно. И за да можете правилно да се освободите, трябва да имате едно вътрешно разбиране, едно конкретно вътрешно разбиране.

 

255. Ученикът и Истината. Човек, който не може да говори Истината, той не може да бъде Ученик на Бялото Братство. Този закон е вътрешен. В момента, в който вие не може да кажете една Истина или една лъжа както трябва, вие не сте Ученик. Защото Истината може да се каже и при лъжата. Когато Ученикът направи една погрешка, няма да се извинява с условията или с другите хора, но ще си каже конкретно, че е направил погрешка и ще бъде извинен. Щом човек излъже, той се свързва с отрицателните сили в Природата, които ще изчерпят всички сокове на живота и човекът ще остане сухо дърво. Опасността от лъжата е в това, че човек се свързва с тези отрицателни сили. Затова щом кажеш една лъжа, признай в себе си, че си казал лъжа и ще прекъснеш нишката на лъжата и ще се свържеш с Истината и веднага ще потекат Божествените сили в тебе.

 

Ще си турите за правило вътре в Школата, в себе си, в съзнанието си, не допущайте никаква лъжа и никакво оправдание. Говорете фактите както са и ще видите как ще почувствувате в себе си едно вътрешно обновление.

 

256. Правило за Ученика. Като Ученици на Школата, никому няма да четете морал. Вътре в Школата ще имате братски, приятелски отношения. Ще си търпите възгледите, колкото и противоречиви да са.

 

Всички жени, които клюкарствуват, и всички мъже, които лъжат, са вън от Школата. Това да го знаете.

 

257. Учителя за себе си. Знайте, че аз всякога съм на страната на слабите, всякога съм на страната на онези, които са онеправдани. Това е правило в мен.

 

258. Ученикът трябва да бъде искрен и честен във всичките си постъпки.

 

259. Като Ученици трябва да имате точно определени понятия за всички неща.

 

260. Правилна оценка. Вие като Окултни Ученици няма да се лъжете. Всякога вашата преценка за нещата трябва да бъде вярна - ни повече, ни по-малко. Трябва да имате правилна оценка за нещата. Да не бъдем строги в преценката на нещата, но да кажем Истината.

 

261. Красота и добродетел. Красотата без добродетел не е нищо. Зад красотата всякога трябва да стои една добродетел.

 

262. За темите, давани в Школата. Както виждам някои от вас не пишат върху зададените теми. Всеки от вас, който три пъти не напише зададена тема, трябва да напусне Школата. Или Ученици ще бъдете, или не. Щом сте Ученици, трябва да бъдете верни на себе си. Два реда да напишеш, но напиши нещо, глупаво да е, но напиши нещо. Темите, конто се дават в Школата, вървят по един особен закон. Вие може да не кажете нещо умно и аз не искам да кажете нещо, но да размишлявате върху зададената тема. Вие като разсъждавате върху темата, самият предмет, върху който размишлявате, ще внесе малко светлина, а тя гради нещо във вас.

 

263. В Школата. Аз изнасям какви са законите на развитието. Божиите закони са неумолими в развитието ни. Те не са нещо, което да се изменя. Ние трябва да се подчиним абсолютно на тези закони. Това трябва да имате пред вид. Тъй както Бог действува, и ние ще действуваме.

 

264. Изпитанията на Ученика. В света има много книжни прегради за изпитание на Ученика. Затова Ученикът трябва да бъде смел. На първо място ще турите диамантена воля, на второ място - музиката като едно средство за облагородяване и после ще говорим за друга наука.

 

265. Като Ученици на Окултната Школа за всеки предмет, който проучавате, ще се спирате върху главните отличителни черти.

 

266. Ролята на Любовта в живота на Ученика. В сегашното ваше положение като Ученици бъдещата ви карма ще се определи от вашата Любов. Вашата сегашна Любов ще определи бъдещето ви положение в другите съществувания.

 

267. Ученикът и неговите мисли и чувства. Вие като Ученици още не мислите. Да мислиш, значи да проверяваш нещата. Да чувствуваш, значи да преживяваш нещата, поне частично, поне малки преживявания да имаш.

 

268. Правило. Всякога, когато говорим, и каквото и да вършим, трябва да съвпада с ритъма на сърцето.

 

269. Правило. Едно от правилата в Окултната Школа е, че като направиш една погрешка, не се смущавай, но тури в ума си мисълта, че ще я поправиш.

 

270. Правило. Първото нещо за Окултния Ученик е, че той трябва да бъде внимателен във всичките си действия. Трябва да се самовладаме да не губим своята енергия в света.

 

271. Ученичеството е закон на подмладяване. Няма да мислите, че сте стари или възрастни.

 

272. Целта на Школата. Окултната Школа има за цел да научи Ученика да има будно съзнание. При това положение Ученикът няма да идва пак да се превъплотява отново. Това е един тежък кармически закон. Ще те приспят и после ще те пробудят наново. То е дълъг процес. А тъй в един живот ти като си събуден, съзнанието ти да остане будно и при заминаването от Земята, и тогава с будно съзнание можещ да се вселиш, без да изгубваш съзнание.

 

273. Ученикът и смъртта. Съзнанието на Ученика трябва да бъде будно и при заминаването от Земята. Но затова не трябва да се плашите. Ако заминете с будно съзнание, там ще бъдете с будно съзнание и ще влезете във връзка с възвишените същества. Но ако се уплашите, ще ви приспят и ще изгубите съзнанието си.

 

274. Правилното развитие на Ученика. Окултният Ученик трябва да развива правилно всичките си способности и те да действуват в своето нормално състояние. След като той развие всичките си способности, ще влезе в Божествения свят. Всички тези Божествени сили ще могат да ви тонират и ще влезете в света на духовете на музиката.

 

275. Молитвата и ученето на Ученика. Молитвата към Бога не замества ученето на уроците. Ще се молиш, защото си длъжен. То е дишане на душата. А ученето е процес на Мъдростта, на главата. Двата процеса вървят едновременно, паралелно.

 

276. Първото качество, което трябва да имате, то е че трябва да имате много голямо търпение, но не без деятелност, но на работа.

 

277. Основен принцип. Има един Бог на Любовта, един Учител на Мъдростта, и един Дух на Истината.

 

278. Условие за Ученичество. Самопожертвуването е условие за влизане в Пътя на Мъдростта. След като Ученикът е разрешил въпроса за самопожертвуването, той може да влезе в Пътя на Мъдростта и може да преодолее всички мъчнотии, но не е ли научил Божествения закон на самопожертвуването, той в Пътя на Мъдростта не може да ходи и Любовта не може да прояви.

 

279. Ученикът и Истината. Ученикът трябва да бъде смел и при всички случаи де се застъпва за Истината.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×