Jump to content
Ани

61-во писмо

Recommended Posts

61 - во писмо

XI. ЗАКОНИ И ПРАВИЛА ЗА УЧЕНИКА (продължение)

471. Разбиранията на Ученика за Любовта. Любовта в света е велика сила, която не се подчинява на никакви закони. Това трябва да го знаете. Бог следователно не се подчинява на никакви закони. Човек не може да иска Любовта, не трябва да я търси. Който търси Любовта, той я изгубва. Светлината можеш ли да я търсиш? - И светлината не можеш да я търсиш. Любовта ще те търси, светлината ще те търси, а ти ще бъдеш готов да ги възприемеш. В това е смисълът. Всички вие като търсите Любовта, не може да я намерите. Всички вие които търсите светлината, не може да я намерите. На всички онези от вас, които са готови да излязат от къщи като изгрее слънцето, светлината и топлината му ще дойдат при вас. Любовта сама ще дойде при тебе, но ти трябва да имаш сърце да я приемеш. Светлината сама ще дойде при тебе, но ти трябва да имаш готов ум да я приемеш. Тъй седи великата истина. Като Ученици ще знаете, че същото нещо е и със знанието. Вие търсите знанието. Не търсете знанието. Вие никога няма да го намерите. Бъдете готови обаче да възприемете знанието. Знанието вие няма да го създадете, то е създадено отдавна. По-висши от нас Същества са го създали. През него са минали ангелите и то е останало в наследство от тях. Те ще ви пратят знанието, те ще ви научат, но всички вие трябва да бъдете само готови да го възприемете. Туй, което мислите за ново, туй, което мислите че сега измисляте, за тях то е старо. И когато искате да напишете нещо, вие се напрягате. Не, ти сам няма да създадеш нищо. Мисълта сама ще дойде при тебе, а ти ще я възприемеш. Тя ще дойде като зрънце при тебе, а ти ще я посееш в земята, откъдето след време ще изникне.

 

472. Доброто - плод на Любовта. Някой казва: Аз искам да стана добър, но не мога. Добрината е плод на Божията Любов. Следователно, ако си възприел Божията Любов, добрината ще дойде. Щом нямаш добрина, не си възприел Любовта и пътя, по който вървиш е лош.

 

473. Закон за Ученика. Всичко това, което срещате в живота и в Природата, е необходимо за вас, за да възстанови помежду ви хармония. Противоречията вие няма да ги разрешите. Даже няма да се стараете да си въздействате един на друг, защото щом въздействаш комуто и да е, и на тебе ще въздействат. И всеки, който се е опитал да изправи един лош човек, сам е станал лош. Законът е такъв.

 

474. Будно съзнание. Най-първо, съзнанието ви трябва да бъде всякога будно, за да може да се справите с всякакви слабости, които ще се явят у вас и които ще ви хвърлят в погрешка. В човека има много слабости. Предизвикването на известна слабост у вас идва отвън. Ако съзнанието ви не е будно, всяка друга философия е излишна.

 

475. Ученикът и противоречията. Помнете следното нещо: не примирявайте противоречията в света. Знайте, че всичко в света работи за хармония с доброто. Дръжте тази мисъл в себе си като ценно правило.

 

476. Правило. Ще се стремите да бъдете свободни от всякакви предубеждения, от всякакви предразсъдъци. Човек трябва спокойно да работи, за да придобие смирението. Той трябва спокойно да разсъждава за всичко. Докато не придобие това спокойствие, не може да влезе в Окултната Школа. Без това спокойствие нямате достъп до тази Школа.

 

477. Доброто и злото като принципи и сили. Доброто и злото са творчески сили. Те вървят в две противоположни посоки. Доброто и злото, това са известни принципи, необходими за създаването на известни форми. Без доброто и злото, форма не може да се създаде. Корените на едно растение са създадени от злото, а клонищата са създадени от доброто. Значи, едната сила работи в по-гъстата материя, а другата в по-рядката. Ако тези две сили вървят по една крива линия, че всичката им енергия се използва постепенно, то при това си движение те ще се приближат, ще се срещнат, без да се произведе между тях някаква експлозия. От движението им се образува един кръг. Обаче ако човек е задържал в себе си тия сили, то щом се срещнат, ще образуват експлозия. Като се срещнат добрият и лошият човек, те образуват взрив, защото са две положителни сили. Всеки човек, който не прави добро, става лош човек; всеки човек, който не прави зло, става добър човек. Такъв е законът. Енергията може да се превръща.

 

478. Пътят към безсмъртие. Само когато възприемаме храната си направо от Слънцето, ще имаме възможност да бъдем безсмъртни. И сега можем да бъдем безсмъртни, само че се иска голямо усилие. Човек след като е приел един обед, трябва да знае методите, чрез които да превърне в тялото си различните енергии, които е получил от храната. И когато Христос казва: Ако не ядете плътта Ми и не пиете кръвта Ми, нямате живот в себе си, Той разбира Живота, който иде от Слънцето. Ако от Слънцето не възприемете живота, вие не може да имате вечния живот.

 

479. Закон за приятелството. Ако искате приятел, трябва да изберете човек, на когото силите на сърцето са насочени към центъра на Слънцето. Ако усещате, че вашите сили на сърцето са насочени към центъра на земята, търсете приятел, на когото силите на сърцето са насочени към центъра на Слънцето. В човека има два центъра, които съответстват на центъра на Слънцето и центъра на Земята. Когато се движи към центъра на Земята, възможността да направи зло са по-големи, отколкото възможностите да направи добро. Когато се движи към центъра на Слънцето, или когато се движи към Бога, възможностите да направи добро са повече, отколкото възможностите да направи зло. Бог е великият център, към Който трябва да се стремим. Светът всякога показва центъра на Земята. От желанията, които имате в даден момент, се определя и посоката на движението ви - към центъра на Земята или към центъра на Слънцето се движите. Човек, който иска да има къщи, ниви и други богатства, не може да бъде добър.

 

480. За лекуване с лекар или без лекар. Когато някои ме питат трябва ли да ни лекува лекар, аз отговарям: Ако сте грешни, лекари ще ви лекуват. Грешния - лекар ще го лекува, а праведния - светлината. Следователно всеки, който се лекува от лекар, е грешен човек.

 

481. Ученикът и енергията. Вие трябва да се стремите да използвате енергията, която се накопява във вашия организъм, за ваше добро. Трябва да знаете, че около вас има отрицателни сили, на чието влияние може да се подадете и да пострадате. Ако отидете при болен, който е силно концентриран в болестта, ако вие сте слаба натура, ще възприемете неговата болест и ще усетите болка там, където той е болен. Туй е болестта на болния, едно отражение на неговата мисъл, мнозина от вас страдат по отражение. Срещате се с някой човек, който скърби, и като се отдалечите от него, вие сте вече скръбни, тъжни. Който е скръбен, трябва да направи една изповед пред тебе. Изповедта е хирургическа операция, разрязване на този цирей, който предизвиква скръбта. Мнозина от вас страдат по единствената причина, че криете циреите си. Не, циреят е един вътрешен недъг, който трябва да излезе навън и да се пререже. Онези от вас, които искат за вбъдеще да се повдигнат, да станат поети, музиканти, художници, или каквото и да е друго, не трябва да имат циреи. Отрицателните качества в света не правят човек положителен. Вие ще се стремите да превръщате енергията, да я трансформирате. Как? - Ще намерите един ваш приятел, сърцето на когото се движи в противоположни посока на вашето. Той ще ви подейства. Тогава между сърцето на един добър човек и на един лош човек има допирни точки, както между корените и клоните на растението, вследствие на което става и растенето. Тъй щото лошото и доброто всякога се допират.

 

482. Ученикът и теченията в Природата. Вие може да живеете с един лош човек стига вие да сте добър. Вие ще бъдете едно допълнение за него. Много от Учениците са дошли до една фаза, където стълкновят ли се с този закон, те се спъват. Това става, защото в Ученичеството те се срещат с разни електрични и магнетични течения. Много течения се прекръстосват в Природата. И за да излезете благополучно от тези течения, затова си изисква една велика наука. Щом слизаш надолу, трябва да намериш едно подходящо течение. Като говорим за Любовта, подразбираме едно велико течение. Когато говорим за Мъдростта, подразбираме пак едно такова течение. Когато говорим за Правдата, подразбираме същото. Когато говорим за Истината, подразбираме пак едно велико течение. Когато говорим за Добродетелта, подразбираме също така едно велико течение. Когато говорим за Милосърдието, подразбираме същото. Това са символи, които означават известна среда, в която действат определени закони. Щом влезеш в тази среда, ти имаш вече всичко. Ти ще влезеш в туй течение и ще вървиш спокойно, тъй както не се безпокоиш къде ще те заведе параходът или тренът, в който си влязъл. Затова ще се стремите към познаване на законите на Природата.

 

483. Ученикът и старият живот. Няма да отхвърляте сегашния живот. Злото в него ви е потребно дотогава, докато придобиете новото. Вие трябва да държите стария си живот до тогава, докато опитате, че новите методи наистина дават по-добри резултати. Тогава ще заместите старото с новото. Така е и в Природата. При сегашните неблагоприятни условия, при които живеете, трябва да знаете, че лошото, което дяволът ви туря отгоре, е първата превръзка. Затова мълчете си, работете разумно отдолу и когато създадете новите условия, старата превръзка сама по себе си ще падне. Не се старайте да премахнете неблагоприятните условия, при които живеете. Работете под тях, докато си създадете един добър характер, докато създадете новото в себе си. Само тъй се създава човешкият характер. Трябва да знаете, че само онези хора са създали от себе си велик характер, които са издържали, които са превъзмогнали неблагоприятните условия на живота си. И Писанието казва: Когото Бог обича, поставя го в неблагоприятни условия, за да създаде благоприятни. Ако сега имате неблагоприятни условия, то е, защото Бог ви обича. Бог ви поставя при неблагоприятни условия, защото за вбъдеще мисли да ви даде нещо по-хубаво.

 

414. Пак за Ученика и лекарите. Като имате някаква болест, най-първо ще се определите в себе си на Бога ли служите, или на себе си. Ако служите на себе си, ако сте грешни, ще викате един, двама и десет лекари, докато ви помогнат. Ако служите на Бога, нито един лекар няма да викате, не се плашете. Болестта за вас има съвсем друго предназначение. Ще ви кажа едно правило: В света Бог всичко е предвидил. Всичко абсолютно става за добро. Това трябва да знаете. Не мислете, че Господ е намислил да направи някому зло или да му изпрати някакво нещастие. Злото идва, защото вие мислите, че ще ви сполети някакво зло, та привличате тези сили.

 

485. Правило. Ще се стремите да използвате разумно енергиите, които са вложени във вас. Не влагайте отрицателни мисли в ума си. Не питайте защо това е така направено, а не иначе, гледайте как Бог работи. Това не е лесна работа.

 

486. Ученикът и Беседите. Сега помнете едно правило: При всяка беседа, която ви държа, и доброто у вас се увеличава, и страданията ви се увеличават. Едновременно с това и радостите ви се увеличават, и скърбите ви се увеличават. Затова не се стремете да ме надхитрите. Щом сте влезли в този Път и не работите, няма да ви се помогне. Това не зависи от мене. От невидимия свят се интересуват от вас, държат ви за всичко сметка. Следователно всяка вечер идват при вас и разглеждат как сте завършили деня. Тъй щото ако речете да се оплаквате от нещо, не забравяйте, че ви наблюдават.

 

487. Подобното подобното познава. Само чистият може да познае чистия човек. Ако си чист, ще ме познаеш. Всеки познава подобния си. Това е закон в света. Чистият ще познае чистия, любещият ще познае любещия, мъдрият ще познае мъдрия, силният ще познае силния, праведният ще познае праведния и т.н. Това са закони, в които няма изключение за никого.

 

488. Три фактора в живота. Има три категории влияния върху вас. Първото влияние е светът. Той ви влияе и вие не може да се избавите от него. Второто влияние е вашата плът, вашето тяло. Плътта казва: Аз искам хляб, аз искам вода и пр. Третото влияние е влиянието на дявола. Света, плътта и дявола, това са три фактора, които днес човечеството е опорочило. Дяволът работи вече във вашия ум. Той иска да крадеш, да лъжеш, да убиваш. Плътта иска да ядеш и да пиеш. Светът казва: Ти трябва да се запознаеш с всички окръжаващи, силни на деня, да ти помагат. Всеки един от тези три фактора си има методи за постигане на крайната цел. Вие ще гледате да превъзмогнете тези три изкушения, тези три слабости. Няма да ги отхвърляте, но ще ги заместите. На мястото на дявола ще турим Христа. На мястото на плътта ще турим Духа. На мястото на света ще турим Царството Божие. Царството Божие, Духът Божи и Любовта на Христа, това са трите нови фактора, трите метода, с които можем да работим и да се повдигнем нагоре.

 

489. За отваряне на духовните очи. Вашите духовни очи не са отворени, защото сте страхливи. Единственото нещо, което спъва сегашните Ученици да прогресират бързо в духовната наука, е страхът. Аз съм срещал много малко смели хора в света. Не говоря за смели, за безстрашни само за момент. Страхът е, който ви спъва навсякъде. Този страх влияе върху ума ви, пречи ви да се проявите.

 

490. За изправянето на големите и малките погрешки. Някои от вас мислят, че лесно се решават малките въпроси. Лъжете се, не е така. Големите погрешки в света по-лесно се изправят, отколкото малките. Като казваме, че трябва да поправяме малките погрешки, това подразбира, че трябва да се започне една сериозна работа.

 

491. Правилният Път. Вие всички се плашите дали ще спечелите нещо от това, към което се стремите, или не. Дотогава, докато във вас седи идеята, че ще спечелите нещо, че ще можете лесно да влезете в небето, вие сте на крив път. Ако аз ви подкупвам с обещания, това не е правилен път. Ако ви говоря на Божествен език, няма да ви обещавам нищо. Ще ви кажа само: Елате с мене! Казано и свършено. Ето защо когато вие разсъждавате за Истината, трябва да разсъждавате извън времето и пространството. То значи, че онова, което схванете по даден въпрос, трябва да стане моментално.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×