Jump to content
Ани

62-ро писмо

Recommended Posts

62 - ро писмо

XI. ЗАКОНИ И ПРАВИЛА ЗА УЧЕНИКА (продължение)

492. От какво трябва да се освободи Ученикът. Сега ще гледате да се освободите от страха и от докачението, обидата. Причината за да се докача човек е пак страхът. Помнете следното нещо: не е било време и няма да бъде, когато някой е сполучил да вземе благото, което Бог е дал някому. Това е един велик закон. Вие седите на една скала, на един велик закон, не се страхувайте, че някой може да ви вземе благото. Казвал съм ви и друг път, че у Бога няма обратни решения. У Бога има нещо велико. И за най-малкото нещо, което е обещал, Той е всякога буден. Това, което е обещал веднъж, всякога го изпълнява. У Бога няма страх. Ако вие сте страхливи, това не е от Бога, това е от дявола. Страхът е начало на греха в света.

 

493. Велик закон. За да бъде човек абсолютно свободен, трябва да бъде абсолютно чист. Абсолютно свободен и чист е онзи, който е безстрашен. Само безстрашният човек може да стане верен на Бога. Той е верен във всички векове, а това е ценно качество. Имаш ли страх, може да измениш на Бога. Добре е човек да върши нещата без страх. Това е едно от най-благородните качества. Не говоря за нахалството, но за безстрашието. Веднъж приемеш едно убеждение, искаш да служиш на Бога, изпълни го. Тогава ще дойде най-малката любов в тебе.

 

494. За излизането от тялото. За да можеш да излезеш от тялото си, трябва да изучаваш закона на смаляването. Аз не ви говоря по този въпрос, защото сте страхливи, а на страхливи хора не може нищо да се говори. Един ден когато се освободите от страха, аз ще ви говоря по това.

 

495. Пътят към безстрашие. За да бъде Ученикът без страх, душата му трябва да бъде изпълнена с любов. Страхът е качество само на животинския човек. Следователно всички хора, които се страхуват, животинското ги управлява.

 

496. Безстрашие. Всички Учители, които са идвали в света, са изисквали от своите Ученици безстрашие. Това е първото нещо, което се иска от Ученика. Но за да се придобие безстрашието, трябва да се придобият други по-малки качества. Какво качество се иска от Ученика, за да бъде безстрашен? - За да бъде Ученикът без страх, душата му трябва да бъде изпълнена с Любов, страхът се проявява в различни форми в живота. И ексцентричността е качество на страха. Който иска да премине от животинското към човешкото, трябва абсолютно да се освободи от страха. Като се освободи от страха, ще влезе в областта на Любовта и ще бъде свободен.

 

497. Нашето тяло като почва. Нашето тяло е почва, в която се посажда нашият духовен кивот. Затова тази почва трябва да бъде богата, за да могат да растат нашите мисли, чувства и желания. Това значи нашето тяло да бъде здраво и добре организирано. Ако почвата е бедна, и нашият духовен живот не ще може да се развива. Когато имате известно желание, то е семенце, за което трябва да имате съответна почва, за да расте и да се развива. Ако нямате почва и го посадите при лоши условия, в малка и слаба почва, Природата ще ви държи отговорни. Вие при вашите условия не може да посадите Любовта в сърцето си. Ако я посадите, тя ще разруши сърцето ви.

 

498. Отношение на силите в човека. Когато тялото се смалява, умът се увеличава. Когато умът се смалява, тялото се увеличава - обратен е процесът. Когато сърцето се увеличава, причинният свят, душата се смалява, т.е. не се проявява. Когато сърцето се намалява, душата се увеличава. Когато чувствата се увеличават, душата се намалява. Когато чувствата се смаляват, душата се увеличава. Това са закони в Природата. Следователно, когато усещате някой път, че вашето сърце се е стеснило, вие трябва да знаете, че нищо не сте изгубили. Твоето сърце се е смалило в микроскопическа семка, но вашата душа се е разширила, тя се проявява. Ако чувствате, че сте изгубили ума си, то значи, че енергията е минала във физическото ви тяло. Следователно, тази енергия само се видоизменя. Ако вашето тяло се развива нормално, умът ви ще се прояви. Материята е необходима като средство, за да повдигне вашия ум. Аз искам да придобиете едно правилно схващане за материята. Тя представя обмяна, смяна на енергиите. Физическият свят може да се смени с умствения. Астралният свят може да се смени с духовния /причинния/. И когато тези енергии се сменят, не трябва да ви текат четири реда сълзи. Смяна става! Сърцето е дете на душата, тя е почвата за него. Такъв е законът. Досега ние слизахме отгоре надолу, а отсега нататък отиваме отляво към дясно.

 

С това движение ще започне новата култура, културата на сърцето. И тогава ние трябва да пожертвуваме всичко. Когато казвам, че човек трябва всичко да пожертвува, вие не разбирате това нещо. Ти ще пожертвуваш всичко, за да израстне сърцето ти, понеже силите на това сърце ще дойдат да работят за душата ти. Туй е един процес. Досега ви сте се занимавали с тялото само, със следствията на нещата. Не смесвайте процесите на душата с процесите на сърцето. Душата трябва да обеднее до известна степен, за да се обърне в почва, та да се организира сърцето, да се облагороди, защото плодовете на сърцето трябва да влязат в Божествената житница. Някой път вие чувствате в себе си, като че нещо ви души, мъчи ви, иде ви дори ако ви е възможно да разрушите целия свят. Това се предизвиква от инертната материя във вас. В нея са вложени мислите и желанията на миналите векове. Тази материя трябва да се одухотвори. Затова Божествената енергия трябва да дойде да работи в нас. Само Божественият Дух разбира законите, по които може да се преорганизира тази материя. В нея се съдържат соковете, но трябва да се посадят в нея ред мисли, желания и пориви на душата, които да могат да я преработят тъй, както се преработва торът на земята.

 

Човешкият живот представлява един кръг, разделен на четири части от двата диаметъра. Първата четвърт представя първите 7 години от живота и се занимава с физическото тяло. Втората четвърт представя вторите 7 години и се занимава с астралното тяло. Третата четвърт представлява други седем години и се занимава с мозъка, с умственото тяло. Последната четвърт представлява пак период от 7 години и се занимава с причинното тяло. След това пак се повтаря същия процес. Тъй щото, на всеки 7 години енергиите в човека се трансформират. При това тия седем години пак имат подразделения по месеци. Общият процес е развитието на тялото, но същевременно се развива обективният ум, наблюдателните способности, както и други способности.

 

Ако някой път стават пертурбации в сърцето ви, печели душата. Ако има пертурбации в душата ви, печели сърцето. Душевните пертурбации дават идеи. Ако забележите известна дисхармония в душата, сърцето печели. Ако има дисхармония в тялото, умът печели. Не говоря за заболяване, но за онази вътрешна дисхармония, която се явява. При тия пертурбации или тялото печели, или умът печели. Тъй щото вие трябва да си разяснявате разумно ония естествени процеси, които стават във вас. Някой път вие се уплашите, когато стане във вас една малка пертурбация. Няма защо да се плашите, но трябва да разбирате процесите във вас.

 

499. Закон за приятелството. Вие някой път не оценявате вашите приятели, но след време ще оцените каква стойност има и най-лошият приятел, когото имате. Той ще ви донесе несметни богатства. Сега вие казвате: Как срещнах този несретник? Но един ден ще познаете закона. Най-лошият ви приятел ще ви донесе несметно богатство.

 

500. За значението на музиката. Ще направя няколко изяснения върху музиката. Моето желание е да се повърнем към чистотата на музиката, защото има тонове, които ако се пеят съчетано означават известен чувствен или мисловен стремеж и т.н. Те още не носят добро за човека, но е преживяване. Най-първо ние ще изучаваме природната музика, чистите тонове, които не са покварени. От съчетанието на известни тонове човек може да се развали. Обикновената музика е предисловие на чистата музика. /Учителя изсвири на цигулката един чист тон, после един покварен/, тия покварени тонове, често има трептения, образуват се големи вълни. Когато при пение гласът на някой човек трепти, това показва, че той се афектира. Не, тонът трябва да бъде прям, изразителен. Когато човек се афектира, той пее за другите. Щом иска да печели с пението, да подкупва, това не е музика. Дето съществува подкуп, има огрешаване. В тия чувства не се изразява никаква чистота. Някои от силните музикални тонове изразяват страст. Когато цигуларят свири със сила, той изразява ония страстни чувства, които са на физическия свят, мъжете изобщо са носители на сила. Целта на музикалните упражнения, които ви давам, е концентрирането на ума. Вашият ум трябва да бъде концентриран.

 

Тонът Ми е магнетичен, затова онези, у които преобладава мъжкият принцип, не могат да го вземат. Какъв е тонът Фа - мъжки или женски? Тонът До е бащата, Ре е синът, Ми е неговата възлюбена, Фа е вече роденото детенце. Синът е малко по-мек от баща си. Между бащата и снахата няма хармония. Най-първо ще се стремите да взимате чисти тонове. Пейте тия чисти тонове само за себе си. Пеете ли ги, вие ще почнете да си подбирате тоновете. Сегашната музика е виновна за характера на хората, защото музикантите са създали много малко класически парчета със син цвят. В съчетанието на тоновете сега преобладава повече червеният цвят. Червеният цвят действа повече на чувствата, на афекциите. Има някои парчета със син цвят и щом човек ги слуша, те го отнасят от този свят, в него се зараждат най-възвишени състояния. Щом излезе от концерт, човек трябва да направи едно добро. Някои говорят за класическа музика, но за нея трябва много силен гръбнак. Много от съвременните музиканти са почти инвалиди, понеже тази музика не мени техните чувства, а развива честолюбие, тщеславие и ред други лични чувства, резултат на червения цвят. Музикантите като се съберат, не могат да се търпят. Някой като пее хубаво, поражда завист в другите. Нека слушат и да се повдигнат. Този, който слуша хубаво пение или свирене, трябва да бъде благодарен. В него обаче се заражда амбиция и той да пее. То е резултат на червения цвят. Аз желая като пеем нашите песни да внасяме синия цвят. От вас зависи това. По някой път като ви слушам виждам червен цвят, зелен, портокален и се явява дисхармония. Тогава пението ви изглежда като че цепите дърва. Щом дойдете на синия цвят, ще почувствате вдъхновение, ще дойде веселието. Окултната музика започва със синия цвят. Жълтият цвят много мъчно се възпроизвежда, но по-лесно синият и белият. Синият цвят ще внесе подем, разширение, а белият цвят ще донесе мир. Белият цвят ще внесе спокойствие и мир, а синият цвят ще внесе разширение, енергия, чистота на ума и на сърцето.

 

501. Най-силното желание на Ученика. Страхът води към израждане. Който се страхува, не може да намери и познае Господа. Господ няма нищо общо със страхливците, Господ няма нищо общо с мързеливците. Господ няма нищо общо с мъртвите. Господ има отношение към онези души, в които има едно дълбоко желание за учене, едно непреодолимо желание да Го познаят. Такъв човек ще преброди целия свят, ще обърне земята, и казва: Ще намеря Господа. Господ може да го зарови в центъра да земята, но той ще Го намери. Толкова силно е желанието на душата да намери Господа. Няма сила в света, която може да спъне човека.

 

502. Ученикът трябва да покаже образец. Човекът е един колектив от много душички, групирани около една централна монада. И когато казваме, че трябва да работим върху себе си, разбираме, че трябва да дадем един образец на тези душички в нас, как трябва да работят. Централната монада е като център. Тя трябва да даде образец, идеал на тези душички в нас. И когато един човек греши, тези душички знаят това и вземат всичко под внимание, докато един ден започнат да напускат човека една по една и той остава сам. Тогава вие ще дойдете на мястото на една от тези малки душичк, и ще влезете в състава на един друг организъм и хиляди години ще ви трябват докато излезете от този организъм и добиете свободата си. Ако не можете да дадете образец, други ще дойдат на вашето място, а вас ще лишат от тази свобода. Човек се лишава от тази свобода, когато наруши великите Божи закони. Всеки човек е една съставна част от този велик Божествен организъм. И ако ние не можем да дадем образец на тези малки душички в нас, образуват се ред извратени мисли, желания и действия в нас и ние идваме в стълкновение с общия закон, идваме в едно противоречие. Така се създава кармата, която трябва да изкупим с ред страдания, мъчения, докато дойде часът на изкуплението. Всички тези неизвестни душички във вас трябва да ви станат известни. Те са свързани с цялото Битие, с Целия Космос. Тези малки души са специално назначени на известна длъжност: възприемат някоя мисъл и я предават на централната монада. Те са чиновници в човека и без тяхната помощ човек не би могъл да мръдне. И оттам като казваме, че човек е една малка вселена, право е. Действително, той е един малък свят.

 

503. Закон. Първото нещо, което се иска от вас като Ученици, е да си създадете един определен характер. А второ, не се занимавайте един с друг, не се занимавайте с погрешките на другите.

 

504. Закон на Школата. У всички има личен елемент на амбиция, на докачение. Вие трябва да знаете, че като влезете в една Божествена Школа, въпрос за докачение никога не трябва да става. Защото законът е такъв: Ако някой би се опитал да ви докачи, да ви обиди, с това престъпва един закон и той се намира вън от Школата. В Школата всеки има право да бъде една свещ. И като кажем на някого да каже Истината, нека я каже по закона на Любовта.

 

505. Правило за критикуване на погрешките. Онези, които правят бележки някому, трябва да знаят едно правило. Никога не критикувайте една погрешка, която сами не можете да изправите. Туй, което ти сам в себе си не си могъл да изправиш, не критикувай. Туй, което ти си оправил в себе си, за същото можеш да помогнеш и на другите. Когато ние поправяме една погрешка у другите, трябва да изхождаме от личен опит - сами да сме я поправили в себе си. Само така тази погрешка може да бъде изправена. Или когато искаме да запознаем някого с някоя добродетел, ние трябва да сме направили опит с нея. Ако вие спазвахте тези правила, във вас щеше да се зароди една хармония.

 

506. Неправилна преценка. Всички хора изобщо имат за себе си по-високо мнение, отколкото са. И затова мислят, че от тях може да излезе нещо много, но впоследствие се натъкват на условия, които им противодействат, и те се убеждават, че не могат да постигнат това, към което се стремят. Човек може да постигне много неща, но той трябва да знае дали тези побуждения произлизат от душата му или са дошли отвън. Вие трябва да се пазите от всички посторонни влияния. За всяко желание, което произтича от душата ви, може да се родят хиляди препятствия отвън, но то пак ще успее. А вие като срещнете 10 - 15 препятствия, казвате: Тази работа няма да я бъде.

 

507. Значение на Окултните формули. Сега в живота има известни изречения, които трябва да заучавате. Тези изречения могат да изменят вашето душевно състояние. Такива изречения има у всички древни и нови поети. Има малки песни, запример от един куплет, взет от някоя свещена книга: от Евангелието, от Псалмите, които също могат да променят състоянията ви. Тях трябва да заучавате, да обогатявате вашата памет. Паметта ви трябва да бъде богата.

 

508. Ученикът и Школата. Целта на всяка Школа е да сближи Учениците по закона на Любовта.

 

509. Основното в живота на Ученика. Мъчнотиите, които се явяват във вашия живот, те са второстепенни неща, тях ще оставите на заден план. Най-първо ще решите основното в живота. Туй основното взема най-малко време, за да се разреши. Когато ние дойдем да се занимаваме с Бога, да го проучваме, с този въпрос най-лесно ще се оправим. Ученикът трябва да знае, че от всички същества най-лесно може да намери Бога. И като го намери, ще придобие едно разширение на душата, каквото никога не е предполагал. Това е първото качество. Той усеща една абсолютна свобода, умът му е пъргав, деятелен. Някои мислят, че като намерят Бога, няма за какво да мислят, всичко им е в ред и порядък. Не е така. Онзи, който изгуби Господа, за него е тъй, но онзи, който намира Господа, той ще има хиляди работи, с които да се занимава.

 

510. Първото нещо. Първото нещо е да имате положителен разум и непреодолима вяра.

 

511. Кой може да дава съвети. Някой ви казва, че не е време за нещо, имаш още да се прераждаш. Онзи, който ти казва това, може ли да ти каже колко прераждания си имал? Той ти казва: Ти в следващото прераждане ще направиш това. Онзи, който ти дава такъв съвет, трябва да ти опише едно, две, десет, сто твои прераждания и да ти каже в еди кое си прераждане, еди какви си качества си придобил, такъв човек може да ти услужи. Онзи човек пък, който ти казва: Чини ми се, че си бил такъв, тъй мисля, този човек не може да ти даде съвет. Кой не мисли, кой не усеща? Усещането и мисленето, това са само възможности.

 

512. Кой е силен човек. Силен човек е този, който владее ума си. Трябва да владеете ума си, за да бъдете силни. И ще се учите да мислите и да гледате само положителни, хубави неща. Върху отрицателното няма да се спирате, ще бъдете глухи и слепи за него.

 

513. Какво иска Бог от човека. Бог иска от човека това, което той може да направи, в зависимост от условията, при които се намира. Той не иска невъзможни неща от човека. Невидимият свят е много снизходителен, но за това, което можеш да направиш, е много взискателен.

 

514. Приомите на Черното Братство. В Черното Братство има ред методи, по които могат да ви скарат. Когато искат да постигнат известна цел, те вдигат скандал. Целта е да се скарате, да се създаде дисхармония. Те искат да постигнат своята цел и от нищо нещо създават. Това не е метод на Бялото Братство, методите на Бялото Братство са съвсем други. Двама братя могат да се спогодят ако постъпват разумно.

 

515. Положението на главата на Ученика. Когато правите някакви упражнения, ще държите главата си отвесно. Това е най-доброто положение. Посоката на главата ви трябва да съвпада с центъра на Слънцето. При всяко отклонение от центъра в ляво или в дясно, напред или назад, вие попадате под растителното царство, под закона на случайностите, т.е. когато вие вече не сте господар на вашата съдба.

 

516. Ние като деца в Окултно отношение. В Окултно отношение вие сте още деца. А на деца философия не се разправя. За философията на Окултизма се иска друга подготовка. Ние разправяме за обикновената философия, но Окултната не я засягаме. На вас представяме само образно туй, което вие можете да разберете.

 

517. Ходенето и позата на Ученика. Първото важно нещо за вас е: ходите ли, лягате ли, ставате ли, всякога дръжте в съзнанието си мисълта, умът ви да е насочен към Слънцето, да има отвесно положение. И първото нещо за всички ви е, че трябва да ходите изправени, да не се прегръбвате. Това е правило. И онзи Ученик, който не спазва това правило, ще попадне под влиянието на света. Ще ходите изправени, за да държите връзка със Слънцето, със Слънчевата енергия, която слиза отгоре. Kогато гърдите на някой човек започват да хлътват навътре и той се прегръбва, това е лош признак. Когато коремът на някой човек изпъква навън, това показва, че във физическия свят има отлагане на непотребни неща вещества и няма да мине дълго време, този човек ще заболее от някаква болест.

 

518. Работата на Ученика. Ако един човек не може да преобрази своето тяло, което е резултат на неговата душа, как ще може да работи с по-висшите сили? Ако ти не започнеш със своите уши, със своите очи, ако не можеш да се разправиш със стомаха си, как ще се разправяш с другите хора? Силата на човека зависи от онова, което той упражнява върху своето разумно тяло.

 

519. Ученикът и светът. Когато някой започне да изучава Окултната Наука, казва: Мен вече не ме интересува светът. Не, вас трябва да ви интересува светът, но в нова форма. Не трябва да ви интересуват излишъците на света, но трябва да ви интересува съзнанието на света.

 

520. Разсъжденията на Ученика. Във всички ви трябва да се зароди желание да обичате простотата в разсъжденията. Знаете ли какво значи една елементарна мисъл? - Идея, от която нищо не можеш да отнемеш, нито да притуриш. Тия идеи са много малко. Такива мисли и желания в човека се срещат много малко. Вие трябва да имате няколко от тези основни мисли. Вие казвате например понякога, че имате разположение на духа, че Духът Божи, мирът Божи е във вас. На какво се дължи това? - На тия основни мисли.

 

521. Задачите в Пътя на Ученика. Ученикът на Божествената Школа трябва да разбира Пътя, в който е поставен. В този Път има хиляди малки задачи, които трябва да се решат. В тази Школа вие сте поканени да решите тези задачи.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×