Jump to content

4_2_3. Упражнения с животни


Recommended Posts

Упражнения с животни

Направете един опит да видите ще можете ли да различите в себе си своя естествен ум. За да познаете това ваше състояние, трябва да се освободите от всяка грижа, да си представите, че сте едно малко дете, или още повече, една малка бубулечица, божа кравица, и се движите с нейното съзнание, с нейното разбиране за живота, с нейните нужди. Ще можете ли да се смалите така? Ще кажете, че не можете. Питам: ако едно възвишено същество, или един ангел, който е завършил своята еволюция, идва да ви ръководи, той не е ли една малка божа кравица? Както виждате, този ангел, това възвишено същество се смалява. Ето защо и вие трябва да направите този съзнателен опит, да влезете в положението на божата кравица най-много за пет минути. Най-добър момент за опита е времето, когато мислите за големи, за велики работи. Наблюдавайте тогава какво може да направите, ако сте в съзнанието на тази малка божа кравица. Защо е нужен този опит? Защото всеки човек, който не може да слезе в положението на една божа кравица, той не ще може да се качи и в положението на един ангел. Когато у вас се заражда желание да слизате надолу, вие изучавате вече великия закон на инволюцията; след това вие ще бъдете готови да се качвате нагоре и да изучавате великия закон на еволюцията. Вие не трябва да забравяте тези два процеса на развитие, през които е минал човекът.

„Новите схващания на ученика“, „Проявленията на ума“, стр. 53-54.

Да ви дам една задача: един паяк с вашата мисъл да го изкарате да излезе из стаята навън, да видим за колко дена можете да го изкарате. Може да направите опита дали ще го изкарате или не. Но ще му кажете да излезе. Употребете какъвто искате метод. С бастун няма да го бутате. Има разни начини. Ще вземеш една метла или пръскалка с вода, ще избяга. Или може да вземете малко тамян да го накадите. Може да ви дам разни методи, с които може да го пропъдите. Но да го заставите разумно да напусне, да кажете: „Ще бъдеш тъй добър да излезеш навън, тук не е хубава стаята.“ Той да ви разбере, че да напусне паяжината. И действително, ако може да го накарате този паяк да излезе навън, вие сте доста умен човек, имате бъдеще. Даже вие си гадаете по паяците – като се спуска някой паяк, казвате, че някой ще дойде.

Но да оставим тия работи. Достатъчно е да се занимавате по пет минути през пролетта. Вкъщи ако нямате някой паяк, на някое място – дърво отвън – някой паяк ще намерите. Паякът има известна интелигентност. Като го бутнеш, той е доста честолюбив, издигне се на краката си, погледне. Той е предметно учение. Ние не знаем какво е тяхното предназначение.

„Пътят към щастието“, „Хубавите неща“, стр.188-189.

Ако някой път влезе един паяк в къщата ви, че направи паяжина, като хване мухата, вие го наблюдавайте. Спрете се и му кажете, да не изяда мухата. Внушете му. Ще видите ще може ли паякът да ви разбере, че да пусне мухата. Ако говориш на паяка да пусне мухата и той ви послуша, ти си силен човек, имаш силна мисъл. Ако ти не можеш да накараш един паяк да пусне една муха, каква ти е силата? Най-после, ако не те послуша с мисълта, пак може да те послуша – отиваш с пръчката и освобождаваш мухата. Ако с мисълта не можеш, с ръката го направи. Говорú му веднъж, дваж, десет пъти. Ако не слуша, вземи пръчката и си кажи: „Пак го накарах да послуша.“

„Най-лесното“, „Реално и привидно“, стр. 98.

Изучавайте растенията и техните лечебни свойства. Има хора, които разбират езика на животните. Те знаят какво внасят различните животни в човека. Например конят придава особена енергия, от която неразположението се превръща в разположение. Ако си неразположен, качи се на кон да видиш как ще се смени състоянието ти. Ако си нетърпелив – купи си два вола и работи с тях. Ако искаш да придобиеш благородство – купи си два гълъба. Ако искаш да станеш певец – купи си една пойна птичка. Големи артисти са птиците! Един познат ме запита какво ще прави, като отиде в другия свят. Казах му, че никой не може да отиде в другия свят, докато не изучи добре растенията, пеперудите, рибите, птиците, животните. За всяко нещо ще държи изпит. Пеперудите представят картинна изложба на ангелите. Като посетите тяхната изложба, ще разберете какъв смисъл крие тя. Художникът трябва да изучава пеперудите, да види в какво малко пространство са поставени толкова много краски. Учете изкуството от пеперудите и цветята!

„Вечно подмладяване“2, „Трите пътя“, стр. 27-28.

Когато се говори за същество със здрав стомах, имаме предвид къртицата. Ако нямаше здрав стомах, тя не би могла да живее под земята и да рови пръстта. Къртицата има отношение към вашия стомах. Следователно, ако стомахът ви е слаб, изучавайте живота на къртицата. Като я изучавате, вие се свързвате с нея и понеже здравината на стомаха ѝ е силно подчертана, вие ще усилите и вашия стомах… В кое живо същество става пълно дишане? В славея. Понеже славеят е добър певец, дихателната му система е добре развита. Щом престане да пее, той е болен. Който иска да усили дихателната си система, трябва да мисли за славея като певец. Другояче казано: за да усили и разшири дробовете си, човек трябва да мисли за пеенето, а същевременно и да пее. За каквото мисли човек, с това се свързва… За да развива мозъка си, същевременно и мисълта си, човек трябва да се свърже с пчелата, която постоянно хвърчи. Тя непрекъснато излиза и влиза в кошера, мисли къде и как да намери сладък сок. Пчелата е в непрекъснато движение из въздуха. В това отношение тя е образец на работник в умствения свят, вследствие на което мозъчната система в нея е нормално развита. Дето живеят пчелите, там владее пълна хигиена – чистота и умерена температура. Каквото и да е времето отвън, температурата в кошера е умерена. Чистота в мисълта, разумност и равновесие са първите условия за нормално развитие на мозъчната система в човека.

„Закони на доброто“2, „Къртица, славей и пчела“, стр. 225-226.

Някои от вас изучават пчеларството, отглеждат пчелите, но отиват при тях с була. Без була! Това не е наука! Ще им свирнеш, като Буда – има особено свирене – те ще те познават. Ние ще ви дадем туй свирене. Като отиваш да им вземеш меда, няма да ги кадиш с духалка, ами ще им свирнеш, ще им кажеш чрез внушение: „Тази пита ще я освободите!“ Няма нужда от духалка! Това е пчеларство, окултно пчеларство! Това ще бъде не занятие, а задача. Когато вие можете да направите това, ще знаем, че имате знания. Тогава вашите мисли могат да се предават и на хората. Можете ли да предадете мислите си на пчелите – на хората ни най-малко не можете да не ги предадете.

„Беседи, обяснения и упътвания“ (1922 г.)2, „Много плод принася“, стр. 118-119.

Бухалът символизира учен човек… Добре е човек да има качеството на бухаловите очи, да събира светлина и вечер да осветява пътя си, но не и грабливия характер на бухала. Намери ли се пред някаква мъчнотия, човек трябва да си спомни за бухала, че и в мъчнотиите той намира светлина, от която се ползва. Когато бухалът хвърка вечер от клон на клон да търси храна, той иска да даде урок на хората върху смелостта. Той казва: „Както аз преодолявам мъчнотиите на живота си със смелост, така и ти трябва да бъдеш смел, да махнеш всички препятствия от пътя си.“ Намериш ли се пред известно изпитание или противоречие, кажи в себе си: „Аз искам да бъда смел като бухала – във всички мъчнотии и пречки да намеря светлинка, която да осветява пътя ми.“ И при най-големите мъчнотии човешкият ум трябва да бъде чист, ясен – да осветява пътя му.

„Посока на растене“2, „Пулс“, стр. 99-100.

Казвате, че човек не трябва да се занимава с малки работи. Според мен разумният се занимава с малки работи. Ако види, че две мравки се бият за една трошица хляб, той ще се спре пред тях и ще ги примири. Ще извади от джоба си няколко трошици и ще им ги даде, да се задоволят. Виждаш, че два клона на дървото се преплели. Минаваш и казваш: „Не се занимавам с дребни работи.“ В това време нещо отвътре ти казва: „Дървото принадлежи на Бога. Помогни на това дърво, разплети клоните му!“ Дървото е част от Цялото, а в Природата действа законът на Цялото. Ако помагаш на Цялото, ти си свободен човек; ако не помагаш, не си свободен. Щом е добре на Цялото, и на тебе ще бъде добре… Хората не мислят за Цялото, но искат Цялото да мисли за тях. Често хората мислят само за себе си, а с това сами се спъват.

„Новият светилник“2, „Средство за подобряване“, стр. 71.

Бог разполага с хиляди методи, чрез които може да помогне на всеки човек. Трябва да бъдете смели, от нищо да не се безпокоите. И мечка да срещнете на пътя си, не се безпокойте. Ще се качите на някое дърво и ще се спасите от нея. „Ами ако няма дърво?“ Ще се качите на някой голям камък. „Ако и камък няма наблизо?“ Тогава, ако сте страхлив, ще легнете на земята и ще се престорите на умрял. Обаче това са все методи на страхливците. Ако окултен ученик срещне мечка, той ще коленичи на земята, ще повдигне очите си нагоре и усърдно ще започне да се моли на Бога. Като види това, мечката ще отстъпи настрана, понеже е срещнала човек, който знае да се моли. Има случаи, когато всички животни се молят. Вие не сте виждали мечка да се моли. Ако я погледнете в този момент, на лицето ѝ ще забележите особен израз, нещо подобно на усмивка. Това вече не е религия, не е обикновена молитва, каквато религиозните правят. Това е преживяване. Следователно човек не трябва да бъде религиозен, но духовен – да води живот, пълен с вътрешни преживявания.

„Четирите кръга“2, „Работа на Природата“, стр. 231-232.

Гледайте как да изкорените този страх, който се увеличава у човека. Ще се стараете тогава да се приближавате до котка, или до всичко онова, от което се боите. Ще се доближите да го пипнете. Ако е змия например, най- първо ще се стараете да я гладите отдалеч, после ще я пипнете по-спокойно. Ако е умряла, ще я вземете, ще прекарате ръцете си през цялото ѝ тяло и ще се ободрите. След туй, зимно време, като намерите някоя змия, ще я прекарате през ръцете си и после, като вземе да мърда, ще я хвърлите – тъй ще правите, докато страхът изчезне. Щом излезе страхът от вас, вие наполовина сте решили тази задача. Туй е само един метод – а не че всинца ще ходите да гоните змии, да ги хващате. Това ще бъде задача може би за едни от учениците – да ловят змии. На други може да се падне случай да имат работи с мечки, с малки мечки и т.н… Ако искате да добиете хладнокръвие, ще хванете някоя жива змия и ще прокарате ръката си по тялото ѝ, ще хванете змията за главата и ще прекарате ръката си по дължината на тялото ѝ до опашката. Туй е въпрос за хладнокръвие. Ето, сега сърцето ви трепери вече! Змията е много хладнокръвна. Тя, като хване жабата, вземе си я и от нищо не се смущава. В змията има всичкото спокойствие и хладнокръвие. – „Как да я хванем?“ Ще вземете един чатал, ще натиснете главата ѝ, тя ще изпусне отровата си и ще я хванете. Много пъти змиите си страдат заради онези интелектуални змии: тях знаят. Щом видим днес змия, казваме: „А, змия!“ А то ни най-малко не показва, че тя е лоша.

„Беседи, обяснения и упътвания“ (1922 г.)2,

Изпитвайте Писанията“, стр. 227, 250.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...