Jump to content

5. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ЛЮБОВ


Recommended Posts

УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ЛЮБОВ

Ако всички хора, всички християни проявят Истината, в която влизат Любовта и Мъдростта, светът моментално ще се оправи. Направете опит всеки от вас да предаде своята Любов поне на един човек, той – на втори, втория – на трети, ще видите, че в една година светът ще бъде оправен. Любовта е огън, който от една искра може да обхване целия свят.

„Божествен и човешки свят“, „

Десетте девици“, стр. 347.

Ще ви дам един опит, който да изпълнявате в продължение на един месец. Мнозина от вас могат да го изпълнят. Не мислете, че когато правите опити, всичко е приятно и всичко има резултат. Някога може да имате най-лош резултат, но това да не ви обезсърчава. Най-лошите резултати понякога са най-добри…

Опитът се състои в следното: първо, когато се породи у вас една мисъл на омраза, тя да се превърне в обич! Ще ви дам метод, по който да превръщате омразата в обич: веднага се поставете на мястото на този, когото мразите; допуснете, че и вие имате същата грешка по отношение към Господа и кажете: „Господ при всичките ми грешки ме обича, затова и аз ще направя същото с този човек – ще го обичам!“ Каквато грешка е допуснал или каквото поведение има даден човек спрямо вас, в същото такова положение сте и вие по отношение към Господа. Господ и досега не си е изменил поведението спрямо вас, Той ви обича. Започнете да движите мисълта си от вас до Господа, а после преминете от себе си към другите – към човека, когото мразите. Тази обич, която има Господ към вас, ще мине от вас към другия човек и той ще се постави в същото положение спрямо вас, в каквото сте и вие към Господа, т.е. в съзнанието на този човек ще се създаде същото отношение.

Второ, през целия този месец не одумвайте никого или като ви одумват, мълчете, правете се, че това не се отнася до вас. Може да се вкиснете малко, но считайте, че това не сте вие. Ако жена положи ръцете си във вкиснато тесто, те вкиснати ли са? Даже и цялото ви тяло да се вкисне, считайте, че вашата душа не се е вкиснала. Не приемайте външното вкисване за вътрешно. Не мислете, че е лесно да се откажете от одумването, то е сериозна работа. Аз не искам за цял живот да не се одумвате, но само за един месец. Това е само за един месец, за да опитате каква е вашата воля.

Като ви карам да превръщате омразата в обич, първата няма изведнъж да изчезне и ще продължава да се явява. Ако опитът ви излиза всеки път сполучлив, ще усетите един вътрешен мир и придобиване на една малка енергия. Ако пък опитът ви някой ден излезе несполучлив, ще имате малка загуба от енергията си. През тези тридесет дни ще имате и загуба, и печалба, но главно е крайният резултат да бъде добър… Тези два опита ви давам, защото те работят по естествения път, по който ангелите работят сега в света. Вие ще имате тяхното съдействие.

Трето, произведете в себе си една добра мисъл и я задръжте през целия месец. Когато правите този опит, всякога мислете, че вие сте свободни; не мислете, че външният свят или отношенията, които имате към хората, могат да ви противодействат. Преди да започнете опитите ще кажете така: „Тоз момент, когато започвам опитите, чрез Силата Господня, която е у мене, аз мога да сторя всичко!“ Да не ви смущава думата всичко, тя подразбира всичко добро, но не и всичкото зло. Няма сила, която в този момент може да ви преодолее. Дръжте в ума си живата мисъл: всякога, когато човек иска да извърши едно добро дело, Божието съзнание е будно. Щом решиш да извършиш едно добро дело, между теб и Бога се явява връзка, повежда се вече разговор. В момента, в който решиш да вършиш добро заради Бога, Той мисли за теб.

Тези три опита, които ви давам, ще бъдат като основа за обновяване на вашите мисли и сърца, преди да започнете да се борите…

По-после, като направите тези опити, ще дойдете до това да изгонвате ревматизъм, главоболие, сърцебиене, охтика и други болести, които съществуват не само в организма, но и в ума горе, и в сърцето…

Започвайте опитите обикновено сутрин или когато имате разположение. Ще попитате, дали ще ви се приеме молитвата. Ние сме длъжни да се молим, но не трябва да се интересуваме дали Господ ще ни приеме молитвата или не.

„Великата майка“2, „

Съхранение на душевната енергия“, стр. 56-60.

Молете се за себе си, за ближните си, обичайте враговете си. Така е казал Христос. Защо трябва да обичаме врага си? За да не станете подобни на него, да не слезете до неговия уровен. Отнасяйте се към всички с Любов, а не с омраза. Който отговаря на злото със зло, той следва пътя на падналите духове. Който мрази, той е в съгласие с онези, които вървят в широкия път. Любещият възлиза нагоре, по тясната пътека; който мрази, слиза надолу, по широкия път.

„Все, що е писано“2, „
“, стр. 45.

Едно от условията за придобиване на щастието е разбирането на Любовта. Човек трябва да разбира и прилага Любовта, но не както сегашните хора – половин ден да любиш и половин ден да мразиш. Това не е любов, но робство. Любовта е непреривна.

„Все, що е писано“2, „Радвайте се“, стр. 93.

Мома, която люби, влага любовта си във всяко свое действие. Като готви, тя влага любовта си в яденето. Който яде от това ядене, ако е болен, оздравява; ако е недоволен, става доволен. Когато някой казва, че има любов в сърцето си, накарайте го да сготви. От яденето му ще познаете каква е неговата любов.

„Опорни точки на жиота“, „На зазоряване“, стр. 159.

Направете един опит: един ден да живеете, без да се смутите. Целия ден да бъдете весели. Че каквото и да стане, да не изгуби вашето разположение. Да бъдете толкова умни, че никой да не може да ви предизвика. Че много е това. Но е възможно. При Любовта нещата могат да се приложат, но без Любовта не могат. Страданията ще продължават дотогава, докато приемем Любовта и почнем да живеем по нея. И това ще стане по свобода. Това с насилие няма да стане. Щом живеят хората без Любов, всякога ще има насилие.

„Важни и належащи неща“, „Любов без закон“, стр. 248.

Трябва да се ползваме от живота. Знаете ли, в света най-великото благо е да обикнеш някого! Ако всеки ден ти не можеш да обикнеш по един човек, ти не разбираш живота. Казваш: „Всеки ден какво трябва да правя?“ Ще обикнеш по един човек, дете ли, жена ли, мъж ли, каквото и да е, животно ли, растение ли, ще обикнеш. Като ставаш сутрин – трябва да обикнеш. Питате сега какво трябва да правите. Ще обикнеш въздуха. Като обикнеш въздуха, имаш подтик. Тогава и другите работи вървят естествено. Казвам: за 365 дни 365 души ще обикнеш. Ти живееш 100 години, колко души ще обикнеш? 36 500 души. Няма нищо в света по-хубаво, отколкото да обичате. „Бог толкоз възлюби света, щото даде Сина Единороднаго, за да не погине всеки, който вярва в Него.“

„Важни и належащи неща“, „Усмихвай се“, стр. 161.

Ние трябва да дадем Любовта си първо на онзи, който седи близо до Бога. Колкото по-далеч стои човек от Бога, толкова по-малко ще бъде обичан. Ако искате да ви обичат, трябва да седите близо до Бога; не седите ли близо до Него – по-малко ще ви обичат.

„Мнозина казваха“2, „Денят Господен“, стр. 45.

Ако аз мога по един начин да проявя Любовта, някой път съм правил разни опити. Дойде някой почетен човек, аз седя на стола, не ставам. Може да се извиня, че не съм разположен, болка имам в кръста, извинявам се. Дойде беден човек, отдалече стана, посрещна го, като че е някой цар. Аз да ви кажа защо. Този беден човек го посрещам, защото Любовта носи. Онзи никаква Любов не носи – боли ме кръстът. Що не го посрещам? Щом има Любов, още от вратата го посрещам. Щом ме боли кръстът, няма Любов. Сега ще обяснят, че той е голям човек. Аз считам голям всеки човек, с когото Любовта иде. Този човек го посрещам, ставам. Всеки човек, който носи Любовта, го посрещам. Аз да ви кажа защо. Казвате: „Защо?“ Понеже е ден, може да го посрещна. Онзи, който не носи Любовта, е мрак. Не виждам, не може да го видя, не може да го посрещна. Онзи с Любовта е ден, онзи с безлюбието е нощ, тъмнина. Не го виждам, затова седя на стола, да се не сблъскам. Ако река да стана, ще се изгубя в мрака, не може да намеря стола. Ако река да посрещна един човек на безлюбието, има опасност да изгубя стола. Защо ще го посрещам? Казвам: на всеки човек, който няма Любовта, не ставайте, защото е нощ. Щом носи Любовта, посрещнете го. Даже един комар, като носи Любовта, посрещнете го. Една муха, като носи Любовта, посрещнете я.

„Важни и належащи неща“, „Трите изкушения“, стр. 176-177.

Де и как ще употребим Любовта, като я придобием? Много нещастни хора има в света, които очакват отнякъде да им дойде помощ. Ето срещате например двама влюбени, но Господ не ги благославя. Защо? Защото не използват правилно Любовта, която им е дадена. Те се чудят какви подаръци да си дават един на друг. Няма защо те да се даряват помежду си. И без това те са дарени, имат най-големия дар – Любовта. Подаръците трябва да се дават на бедните, на сиромасите. Това е Божествена постъпка.

„Който има невестата“2, „Който има невестата“, стр. 12.

Човек има право да се влюбва, но само в Господа. Само тази Любов е вечна и неизменна. Влюбиш ли се в човека, ще се разочароваш: тази любов се изменя и променя. Докато се влюбваш в хората, ти си на крив път. И човешката любов не е лоша, но трябва да знаете, че Слънцето като изгрее – ще залезе. В човешката любов има изгрев и залез, а в Божествената – само изгрев… Коя любов трябва да предшества – Любовта към Бога или любовта към човека? Първо трябва да се прояви Любовта към Бога, а после – любовта към хората… Кое е най-безопасното място? Любовта. Да носиш Любов към Бога в сърцето си – това е най-безопасното място, където можеш да се скриеш… Щом влезете там, всичко се превръща на добро: противоречията изчезват, смъртта отстъпва на живота, лошите хора стават добри и Слънцето изгрява, без да залязва. Щом Любовта напусне това място, противоречията идват едно след друго.

„Новият светилник“2, „Безопасното място“, стр. 266-275.

Еднообразието в мислите, в чувствата и в постъпките убива човека. И в религията еднообразието убива… Когато често се целуват, хората се развалят. Еднообразието в целувките убива и разваля човека. Не целувай всякога с едно и също чувство. Колкото пъти целунеш човека, толкова пъти трябва да внесеш в душата му нещо ново. Каквото внесеш в човека, трябва да е ценно, като диамант. Ако с целувката си не можеш да внесеш нещо ценно в душата на човека, не го целувай. Не можеш ли да внесеш ценното, ще оцапаш душата му. Никой няма право да цапа! Нито момъкът да цапа момата, нито момата – момъка, нито майката да цапа детето, нито детето – майката, нито мъжът да цапа жената, нито жената – мъжа, нито господарят да цапа слугата, нито слугата – господаря. Не се позволява целувки, които цапат!

„Красотата на душата“2, „Главните точки“, стр. 188.

Аз не казвам, че целувките са лошо нещо, но във всяка целувка трябва да има съдържание на Любов. Всяка целувка, в която няма Любов, е престъпление, а всяко престъпление носи след себе си нещастие или за сърцето, или за душата. Аз не съм от онези, които казват, че е грешно да целуват хората. Може да се целувате, но как? Ще се спрете, ще застанете пред Бога и ще запитате: „Господи, мога ли да изкажа Твоята Любов?“ Ако Господ ви проговори и ви каже: „Изкажи Любовта ми!“ – тогава може да се целунете. Но ако отидеш в името на Господа, туриш подписа Му и не дадеш никаква Любов – това е престъпление, за което Господ ще те държи отговорен. Това е то кармата, кармичното престъпление с Любовта на хората, които си играят с лъжливата любов.

„Трите основи на живота“3, „Любовта“, стр. 7.

Законът на Любовта изисква съвършено чисти отношения между хората. Идеален мъж е онзи, който никога не се съмнява в онази душа, която люби. Защо? Защото неговото повдигане зависи от нея. Същото се отнася и до жената. При това нито жената трябва да казва на мъжа си, че го обича, нито мъжът трябва да казва на жена си. Ако изказват любовта си, техният живот на Земята ще се съкрати. Ако мъжът и жената искат да живеят по-дълго време на Земята, те никога не трябва да говорят за своята любов… Любовта не трябва никога да се изказва. Тя не трябва да слиза до калта на живота, но да остане завинаги на Небето, като небесна царица. Нашият живот пък трябва да бъде израз на Любовта.

„Мнозина казваха“2, „Зарадваха се учениците“, стр. 63.

В каквото положение да ви поставят, трябва да знаете, че това е вашата съдба. Работете върху себе си, да подобрите съдбата си. Това се постига само по един начин: като служите на Бога с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичката си сила… Единствената сила, която може да изправи човешкия живот, е Любовта. Приложете Любовта, и животът ви сам по себе си ще се изправи. Коя любов? За която вие сте готови. Любовта има 350 милиона форми. Задача на човека е да различава формите на Любовта. Тъй щото, когато някой каже, че ви обича, вие трябва да знаете каква е неговата любов: като на червея, паяка, на комара, на кокошката, на кучето, на мечката, на вълка, на вола, на коня или като на майката, на светията, на ангела и т.н. Не е позволено на човека да си служи с любовта на паяка – да смуче кръвта на своята възлюбена или на своя възлюбен; не е позволено и да си служи с любовта на хищника, който разкъсва своята жертва. Бог слиза на Земята не да съди хората, но да ги поучава. Той разтваря книгата на живота пред всеки човек и го заставя да чете, сам да види своите погрешки. Къде греши човек най-много? По отношение на Любовта.

„Все, що е писано“2, „Все, що е писано“, стр. 20-21.

Благодари на Бога за всяка хубава мисъл, която прониква в ума ти; за всяко хубаво чувство, което прониква в сърцето ти; за всяка хубава постъпка, която можеш да направиш! За всичко благодари! Това е дълбокият вътрешен смисъл на живота. Това е да живееш по закона на Любовта.

„Добрият език“, „Постоянната връзка и единствената мярка“, стр. 81.

Вие се стремите към самоусъвършенстване, но за това се изисква положителна наука. За пример, имате някакво неразположение в себе си. Направете опит да го смените на добро! Какъв опит ще направите? Казвате, че обичате приятеля си. Вижте сега може ли любовта към приятеля ви да измени вашето състояние. Помислете за приятеля си и ако състоянието ви се измени – вие наистина го обичате. Ако състоянието ви не се измени – не обичате приятеля си както трябва. Някой ден се разгневите, търсите някого да излеете гнева си върху него. Външно изглеждате тих, спокоен, като светия, но отвътре се вълнувате като вулкан. Помислете в този момент за приятеля си, когото обичате. Ако състоянието ви не се измени – любовта ви не е силна. Казвате, че вярвате в Христа – кажете тогава: „Нека вярата ми в Христа измени моето състояние.“ Казвате това, но състоянието ви пак не се изменя. Вярвате в Бога. Апелирайте към тази вяра да измени състоянието ви! И тази вяра не ви помага. Какво показва това? Че нито любовта към приятеля ви е силна, нито вярата ви в Христа и Бога е силна. Какво трябва да направите, за да измените състоянието си? Застанете като дете пред Бога и кажете: „Господи, имам нещо криво в себе си, някаква погрешка, която не мога да изправя. Тя ми пречи, не мога да изменя състоянието си. Нито любовта ми към приятеля ми, нито вярата ми в Тебе са в сила да помогнат. Покажи ми път, по който да тръгна, да изменя състоянието си.“ Като кажете това, оставете да се изпълни волята Божия. Кажете ли така, състоянието ви веднага ще се измени. Това значи: „Кажи само реч, и момчето ми ще оздравее.“ Казвам: никога не оставяйте едно ваше състояние самó да се измени. Състояние, което самó се изменя, не е във ваша полза. Когато взимате участие в известно ваше състояние и успеете да го измените, вие се ползвате. Ученикът се ползва, когато взима участие в задачата си и сам я решава. Ученикът се ползва, когато и други взимат участие в решаване на неговата задача, но по-добре е сам да реши задачата си. Учените хора, които с векове са работили и работят, помагат и на нас, но и ние трябва да работим като тях… Следователно когато духовните хора искат да изменят някое свое състояние, достатъчно е да се обърнат към Бога с думите: „Господи, кажи само реч!“ Ако при тези думи състоянието им се измени, за този ден те имат нещо положително в себе си, на което могат да разчитат.

„Който има невестата“2, „Момчето ми“, стр. 179-181.

Желай най-малките неща. Като станеш сутрин, пожелай Слънцето да изгрее добре, да няма буря, да няма земетресения или голям, проливен дъжд. Желай доброто на народа, за да бъде добре и на тебе. Минаваш покрай един стражар, който е строг, прави бележки на всички. Помоли се в себе си да не го предизвикаш с нещо. Отиваш в някой магазин – помоли се да не бъдеш излъган, да се отвори сърцето на търговеца, да направиш добра покупка. Като се молиш за себе си, ти помагаш и на търговеца. Като мислиш за себе си, ти мислиш и за другите. Това е закон. Мисли за малките работи, за да се домогнеш до големите.

„Вечно подмладяване“2, „Да оздравееш“, стр. 41.

Ще ви дам един метод, по който можете да постигнете желанията си. Някой иска да стане богат, учен, силен. Сами по себе си, тия качества са нули, с които не можете да постигнете нищо. Добродетелта пък представя единицата в живота. Следователно, ако към единицата прибавяте последователно една, две и повече нули, те вече се осмислят. За пример, искате да станете богат. Прибавете нулата към единицата и ще получите числото десет. Ако искате да станете и учен, ще прибавите и втора нула и ще получите числото 100. Искате ли да станете силен, към единицата ще прибавите още една нула – ще получите числото 1000. Обаче, ако изтриете единицата, нулите отново се обезсмислят и обезценяват. И тъй, Добродетелта, като единица, е единствената величина, която дава цена на нулите. Много обещания са дадени на човека, но едно му е нужно – единицата, т.е. добродетелта. Физическият свят крие в себе си условия и възможности за развиване на душата на човека. Математиката, геометрията също са условия за развиване на човешката душа. Обаче, ако човек не разполага с единицата, с която започва всяка работа, нулите губят цената си. Както нулите без единицата пред тях, нямат никаква стойност, така и човек, без положителното знание, е като лодка без кормило.

„Път към Живота“, „Единица мярка“, стр. 80-81.

Турете да реализирате надеждата на Земята. Турете да реализирате вярата в Духовния свят. И Любовта – да се свържете с Божествения свят. През тази година всичко туй трябва да го направите на опит, да имате микроскопически опит.

„Славата Божия, Царството Божие и Волята Божия“,

Правилно разбиране“, стр. 296, 297.

Сега за един месец да видите, че има нещо хубаво във вярата, има нещо хубаво в надеждата и да намерите и хубавото в Любовта. Като разглеждате живота на кой да е брат, да намерите нещо хубаво. Като разглеждате по знание, по ум – да намерите нещо хубаво. Като разгледате свободата му, да намерите нещо хубаво. В Любовта, в Мъдростта, в Истината, в живота, в знанието и в свободата, във всеки един човек да намерите нещо хубаво. Сега не се безпокойте. Изпитът ще бъде много лек. Ха сега, няма да турим четири седмици, но три седмици. Три е хубаво число, късметлия. Три е късметлия, защото надеждата участва, вярата участва и Любовта участва. Искам всички туй да го направите по добра воля, по свобода… В името на добрите хора го направете, това е надеждата. В името на добрите хора ще го направите това. В името на всички Свети Духове ще го направите това. И в името на Любовта направете това. В името на всички добри хора, в името на всички добри духове и в Името на Бога, заради Неговата Любов ще го направим. Каквото и да вършиш, навсякъде да виждаш доброто. Ще имате изкушения, се ще имате някакви спънки, но това да не ви смущава.

„Всеки ден по една добра мисъл“, „Три седмици“, стр. 142-143.

В сегашния живот, тъй както хората се проявяват в своите постъпки, те извращават чувствата си. Това се дължи на обстоятелството, че хората не разбират правилно закона на Любовта и не могат да го приложат правилно в живота. Между чувствата на хората не става правилна обмяна. Когато един човек те обича и ти не отговаряш на тази обич, ражда се една вътрешна реакция, която образува язва. Ако той те обича, а ти си индиферентен, в него се раждат чувства на омраза. Значи тази обич ще се изрази по друг начин… Ако този човек те е обикнал, ето една задача, която трябва да разрешиш. Ако свещта свети, признай, че има защо да свети. Ако някой те обича, признай, че той има право да изяви чувствата си. Ако чувствата са проводници на Божията Любов, ти имаш право да ги проявиш. Искаш ли да проявиш чувствата си, ще извикаш Божественото в себе си и ще кажеш: „Господи, как да постъпя?“ Има начини, по които може да се постъпи. Вие често избягвате да проявявате чувствата си. Не трябва да избягвате тия неща, но трябва да изявявате чувствата си правилно.

„Две свещени положения“, „Високият връх“, стр. 120-121.

Всички ще се стремите да разрешите по любовен начин вашите отношения към окръжаващите ви. Не мислете, че любовта няма да дойде. Ако любовта не се прояви в положителен смисъл, ще се прояви в отрицателен смисъл: в омраза, отмъщение, негодуване и т.н. За туй съзнанието ви всякога трябва да бъде будно. Когато дойдем в противоречие с любовта в живота, ние трябва да обърнем мисълта си към Бога – изворът на живота. Всяко противоречие насочва мисълта ни към Бога и казваме: „Господи, Ти, Който си Любов, най-високият връх, помогни ми да се изкача на този връх, оттам да погледна!“ И започваш да се качваш на този връх. Защото в седенето си на ниските места, без да се качваме на този връх, ние няма да можем да обичаме и да ни обичат. Започват ли да те обичат хората – качи се на този връх. Обичаш ли хората – пак се качи на този връх. И в двата случая – когато обичаш и когато те обичат, трябва да се качиш на високия връх. Не се ли качиш, ти ще изживееш най-големите противоречия, които животът може да ти донесе. Някой казва: „Аз намерих една душа, с която можем да се разбираме.“ Намерил си една душа, но след две години намериш друга душа, а първата изоставяш. След други две години намираш трета душа и т.н… Всички ние сме образ на Бога, на Неговата Любов. Нашият живот на Земята ще придобие смисъл само тогава, когато изразим Божията Любов, когато се качим на най-високия връх. Само тогава нашият живот ще се осмисли и само тогава ще може да придобиете тази красота, която търсите.

„Две свещени положения“, „Високият връх“, стр. 129-130.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...