Jump to content

7_01_01. Упражнения с основаната гама (до мажор)


Recommended Posts

УПРАЖНЕНИЯ С ОСНОВАНАТА ГАМА (ДО МАЖОР)

26. Ще изпеем думата миръ. Колко слога има тя? Един. Понеже има само един слог, затова е мир. Тя е едно сложна дума. Колко букви има? Четири. Сега ще пеете думата миръ с постепенно повишение на тона и после с постепенно понижение. При повишението взимате тоновете: do, mi, sol, do, а при понижението се пее от горно do до долно do: do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Колко стъпки има на слизане? Осем. На качване? Четири. От какво произлиза тази разлика? Като съберете 8 и 4, колко правят? 12. А като съберете 1 и 2, прави 3. Значи, имате числата 4, 8 и 3. Те означават хармония в окултната музика. Числото 4 е бащата, който прави четири стъпки, за да излезе нагоре. То е тонът на Мъдростта. Осем стъпки надолу, това е майката. При слизането стъпките трябва да бъдат всякога по-дребни; ако крачиш повече, ще паднеш. При качването стъпките са по-малко четири, защото са по-големи, двойни са те. Който се качва горе, по-едри стъпки прави, иначе ще падне.

„Високият идеал“, „

Волята Божия“, стр. 3-4.

31. Изпейте гамата с движения на ръцете напред, настрана и надолу.

„Светото място“, „

Трениране“, стр. 199.

57. Това, което ще ви дам за до, не е до. Но то е едно отражение. (Учителя пее до и всички пеят с него. Учителя пее до и с него пее само групата до.) Вземете думата свобода в терци. (Първата група изпя думата свобода с тоновете до, ре, ми, няколко пъти.) Може ли да вземете сега обратно – отгоре надолу, да се върнете назад? (Първата група пее думата свобода надолу – ми, ре, до. После нагоре и пак надолу.) Сега нека изпеем цялата гама, но последователно да вземат всички групи участие. Първата група да изпее до, после втората група да изпее ре, след нея третата група ми и т.н. Вие ще помните своите ноти и всеки, като дойде неговия тон, да го изпее. Вие сте живо до, живо ре, фа, сол и т.н. Всеки един от вас ще представлява една жива нота. Като се изпее си и се дойде до горното до, то пак първата група ще го изпее. (По този ред се изпя цялата стълбица до горно до включително. След това първата група изпя пак долно до. После втората група изпя ре.) На кой е ред да изпеят ре. Ре – това значи: на бойното поле. (Всички от групата ре изпяха думите на бойното поле, но с тона ре.) Които са ми да изпеят ми. (Изпяха ми. Учителя изпя следните думи: занесете храна на бойното поле! Само с тона ми. След това групата фа изпя фа; групата сол изпя сол и т.н. до горно до.)

„Силата на мисълта“, „

Езикът на седемте тона“, стр. 224, 225.

В органическия свят, музиката е педагогическо изправление за нашите недъзи. Сега, да ви представя гамата в движения. (Учителя кляка, издига се и ръцете настрани, пее до. Десният крак напред, ръцете успоредно напред, пее ре Левият крак напред, ръцете настрани, пее ми. Десният крак напред, ръцете пред гърди, пее фа. Левият крак напред, отваряне на ръцете нагоре и настрани, пее сол. Десният крак напред, ръцете горе с допрени пръсти, пее ла. Левият крак напред, отваряне на ръцете, средно положение между изправени нагоре и настрани, пее си. Клякане, десният крак напред и ръцете долу, пее горно до.) Ти се сърдиш – изпей си гамата. Преди да си направил един скандал, изпей гамата. Клекни долу и започни. Като клекнеш и като станеш, в тебе ще се смени състоянието. Всяка част на тялото отговаря на един тон. Ре засяга известни мускули, до засяга известни мускули, фа засяга известни мускули, сол засяга… Когато пеем гамата, засяга човешкото сърце, човешкия мозък засяга. Най-деликатната работа, дето нищо друго не може да проникне, музиката прониква там. С вяра ще пеете. Един ден ще имате опитност.

„Великата възможност“, „

Добра мисъл, добро чувство и здраве“, стр. 51.

Хванете с палеца и показалеца на дясната ръка палеца на лявата ръка и изпейте до. После със същите два пръста на дясната ръка хванете показалеца на лявата ръка и пак изпейте до, по същия начин хванете средния пръст на лявата ръка и пак изпейте до. По същия начин хванете безименния и малкия пръст на лявата ръка и изпейте до. Грамадна разлика има между тези пръсти. Палецът е основният тон до, на който е построена мажорната гама. И всички други пръсти са все до, но при палеца имате мярката. Палецът представлява Божественото. В показалеца е благородството на душата. Средният пръст е тона на Страведливостта. Слънчевият пръст е основния тон на Красотата. В малкия пръст е основният тон на търговията, на взимане-даване. Лявата ръка е построена както жената е построена. В лявата имате до минор, а в дясната имате до мажор. Мъжът е построен на до мажор. А пък жената е построена на до минор. Ако пееш до минор, това има връзка с лявата ръка, а пък ако пееш до мажор – с дясната ръка. Една песен се пее в мажорна и в минорна гама. Каква е идеята? Ето каква е идеята. Мажорната гама представлява едно движение нагоре. Въздухът там е чист, водата е чиста. А пък до мажор [вероятно минор] е долината, дето трябва да се копае, да се оре. Ако искаш плодове, ще слезеш в до мажор [вероятно минор], а пък ако искаш чистия въздух, чистата мисъл, поетичното изкуство, ще идеш в до мажор. Следователно, когато мъжът отива нагоре, жената трябва да отива надолу. Когато мъжът отива надолу, жената трябва да отива нагоре. Или другояче казано, сърцето е построено по до минор, а пък ума по до мажор. То е мъжкият елемент. Сърцето е в минорната система, а пък умът е в мажорната система.

„Силата на мисълта“, „

Изкуството на ангелите“, стр. 215-216.

Когато човек не иска да чувства и да мисли, той гледа да избягва хората. Щом почне да мисли, той ще пее. Първото нещо е – трябва да възстановим хармонията във всичките ни удове. Аз ще взема до. (Учителя пее до.) В кое поле е това до? В Духовния свят как ще бъде? Как ще вложиш в до съдържание? Ще повишиш трептенията му. Тогава трябва да вложиш известно съдържание в своите чувства. Да кажем, че се намираш в известни мъчнотии. Ти като вземеш правилно до, органически и психически, тези мъчнотии веднага ще се премахнат и ти ще почувстваш в себе си едно облекчение. (Учителя пее до.) Правилен ли е този тон, според строежа, който имате? Има строежи виенски, парижки и пр. Пианото ни е парижки строеж. Пък органа ни е виенски строеж. (Учителя, с всички ни, пее до.) Ти искаш да вземеш до правилно. Да кажем, че ти обичаш някого. Тогава изпей с тона до слога лю на думата Любов. (Учителя пее слога лю с тона до.) Но у българина има една друга мъчнотия. Лю е учудване. Той казва: „Лю!“ (Учителя с всички заедно изпя тона до.) Ре е ра. Това значи, че Слънцето е изгряло. (След това Учителя с всички заедно изпя ми. Учителя изпя тоновете от долно до, до ми на втора октава, като чукаше с пръстите на дясната ръка ставите на лявата по следния ред) До е в основата на палеца. Ре е следващата по-горна става на палеца и т.н. Това не го казвайте на другите. Утре може да се измени. Това е отчасти сега. Като станете сутрин изпейте си гамата по този начин и ще видите какво ще добиете. Във втората октава се качвате до ми. Вие не можете да влезете в красотата само в първата октава. За да имате един изящен характер, вземете изящно, ще минете във втората октава. Палецът е свързан с лицето. Той представлява Божественото в човека. Средният пръст във всичко вижда доброто и лошото. Показалецът е на благородството. А пък ако искате изящество в живота, това е свързано със слънчевия пръст.

„Силата на мисълта“, „

Нагоре и напред“, стр. 240.

Я ми изпейте сега правилно: до, ми, сол, до. Изпейте го мелодично, силно, без камертон. Всеки да мисли, че няма друг в салона. Не се обезсърчавайте. Тия упражнения са много пъти по-хубави, отколкото да направите някои велики работи. Тия упражнения струват десет пъти повече от някой концерт. Ще добиете свобода.

„Към извора“, „

Срещата на Любовта“, стр. 131-132.

Ако дойдем в музиката, да ви дам три правила: до, ми, сол, до. Ако искаш туй, което правиш, да го правиш добре, трябва да вземеш до много хубаво. Като пееш до, ти сам да се радваш. Този глас ти да го слушаш. Не да питаш другите как си го пял. Ти като вземеш тихо тона, да го слушаш сам. От едната страна като пееш и от другата страна като пееш, ти сам да си публика. Като пееш този тон хубаво, ще ти тръгне работата.

„Факти, закони, принципи“2, “

Малките правила“, стр. 72.

58. Трябва да знаете как да пеете на ухото. Когато пееш можеш музикално да погладиш ухото си. Отде да започнеш? Как ще гладиш ухото си? (Учителя изпява октавата, на ушния ръб на лявото ухо с пръстите на лявата ръка.) Почва се от горния край на ушния ръб и се върви надолу, като се стигне до долния ръб на ухото и после се извива нагоре до средната вътрешна издатина, там е горно до. Сега да направим упражнението с вас. Изпейте октавата или стълбицата като движите пръстите си показания начин. (Виж рисунката в томчето!)

„Силата на мисълта“, „

Нагоре и напред“, стр. 243.

62. Да ви дам едно упражнение. Пишете добро, пишете движи, пишете кол‘ло (наместо колело), пишете светлина, пишете красив, пишете живот, пишете земя. Какъв смисъл има в тия думи? Вземете сега добро за основен тон до. Вземете движи за основен тон ре. Вземете кол‘ло за основен тон ми. Вземете светлина за основен тон фа. Вземете красив за основен тон сол. Вземете живот за основен тон ла и земя за основен тон на си. Изпейте гамата. (Изпяхме гамата. Изпяхме гамата със съответните думи на всеки тон.) За да изпеете добро, ще изпеете два пъти до. Изпейте го гладко, както пеете гамата. По същият начин пеете, но ако се спирате на идеята, че на туй добро да се даде подтик.

„Смяна на състоянията“, „

Смяна на състоянията“, стр. 20-21.

За работа с основната гама използвайте и упражнения с номера: 2 и 60 - описани в раздела „за лекуване“, 27 - „музиката и пеенето“, 61 - „помощ при разни случаи“, 66 - „справяне със гнева, страха, дразненето и неразположението“, 83 - „разрешение на мъчнотиите“.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...