Jump to content

7_01_02. За лекуване


Recommended Posts

ЗА ЛЕКУВАНЕ

2. Заучете основната гама – до във възходяща и низходяща степен и когато имате добро разположение, пейте. Които не могат да пеят, трябва да правят усилия, все ще постигнат нещо. Ще се ръководите от пианото или от органа, да започвате от естествения тон, а не произволно. Ако не сте разположени, разгневени сте, пак пейте гамата и наблюдавайте, как ще се отрази върху психиката ви. Ако сте гневен, или изпитвате някакъв страх, пейте гамата, нагоре и надолу, и наблюдавайте в кои тонове се явява дисхармония. Ще забележите, че всяко отрицателно състояние се отразява дисхармонично върху специфичен тон. Като правите тези наблюдения, ще разберете къде е слабото ви място и ще можете сами да си въздействате. Как? Пак чрез музиката. Като пеете известно време, вие ще се тонирате. Някои музиканти не взимат правилно тона ре. Защо? Те са крайно активни. Други не взимат правилно тона до, трети – си или други някои тонове. Истински певец или музикант е този, който всякога взима тоновете правилно. Най-малката дисхармония в пението или свиренето показва, че певецът или музикантът не спазва разумните, природни отношения между тоновете… И тъй, ще пеете гамата две седмици наред: сутрин, след ставане от сън, три пъти, и вечер, преди лягане, пак три пъти. Същевременно, ще правите наблюденията си, да видите, какво влияние ще окаже гамата върху вас…

Пейте и възхвалявайте Бога, за да текат изворите на вашия живот. „Тъжен съм, не мога да пея.“ Сега именно ще пееш. Когато си тъжен, тогава имаш нужда от песен, а не когато си радостен и добре разположен. Когато сте болни, пейте. С песен ще се лекувате. Ако имате цирей, пейте гамата: сутрин три пъти и вечер три пъти – циреят ще се пробие и ще мине. Онези хора, които са изгубили музиката в себе си, не могат да се лекуват. Докато музиката е в тях, те лесно се справят с болести, с неразположения, с неприятности и т.н. Болен си, имаш 40 градуса температура, пей. Песента ще намали температурата и ти ще се почувстваш по-добре. Пейте при всички условия на живота си, да видите голямото влияние на музиката върху човека във всяко отношение. Това ни интересува нас, а не противодействията в живота. Срещу отрицателното и дисхармоничното ще излизаме с хармония, т.е. с музика и песен. Тази е причината, където музиката се прилага навсякъде: в училищата, в църквите, в домовете. Коя майка не е пяла на детето си, за да го приспи и укроти…

Като пеете гамата, няма да пеете като учениците в обикновените училища, да изредите тоновете един след друг, но ще пеете с мисъл. Като вземете тона до, ще мислите, че сега започвате живота, т.е. сега влизате в живота; като пеете ре, ще мислите, че трябва да събирате материал за оформяване на живота; при ми ще мислите за разпределянето на материала; при фа – за неговото съчетание и приложение в работите ви; при сол – ще мислите, как да съградите къщата си; при ла – за замазването ѝ; при си – за поставяне на врати и прозорци. Като дойдете до вратите и прозорците, няма да ги разглеждате като механически неща, но ще имате съзнателно отношение към тях. Прозорецът представя отверстие, през което светлината влиза не само в къщата на човека, но и в неговия ум. Вратата пък е място, през което човек влиза и излиза, т.е. път на движение на човешката душа.

И тъй, правете опити да пеете гамата, но и душата ви да взима участие в пението. Това значи, не само умът и сърцето ви да взимат участие, но и мозъкът, и дихателната система – ларинксът, дробовете, сърцето. С една дума, цялото естество на човека да пее, всяка клетка да трепти. Мозъчната система, както и симпатичната нервна система също трябва да взимат участие при пението. Само така ще се научите да говорите правилно, т.е. музикално. Всеки ден пейте гамата по няколко пъти наред, докато придобиете чистота в пението; всеки тон да бъде чист, ясен, определен. За да пее правилно, човек трябва да има здрави, добре развити дробове, да диша дълбоко. За развиване на дробовете благоприятстват екскурзиите, особено изкачването по планините.

„Трите живота“, „Влиянието на музиката“, стр. 282, 283, 285, 286, 287, 288, 289.

3. Някой път, като сте неразположени, употребете музиката, като едно средство да се тонирате. Нека вземем за пример първата буква а с отворена уста. Сега, ако тази буква вие я изкажете обикновено, и я турите в музикален тон, ще имате две различни влияния на буквата. За пример, в българския език казват: „А…а…а“ – значи: „А, ти ли си?“ Нещата, които започваме да познаваме за първи път, те ни учудват; това значи а – първото пробуждане на съзнанието или първото пробуждане на разумния живот. Това е а. И тогава казваме: (всички пеят) – „а…а…а“ – постепенно се усилва, отслабва, замира. Някой път не си тониран – вземи да произнасяш „а…а…а“. Не си разположен, почни да мислиш за а-то, като първо проявление на съзнанието…

Започнахме да произнасяме а със следните движения: дясната ръка настрана, двете ръце настрана, ръцете на гърдите, отворени настрана, напред двете ръце, на главата, на гърдите, на главата, само дясната ръка настрана, двете ръце над главата. (Много пъти се прави туй упражнение.) Запомнете упражненията, това са окултни упражнения, може да си ги правите често. Значи туй а може да бъде полезно в много отношения; много работи може да се извършат сега в музикално отношение.

Ще направим пак едно музикално упражнение с буквите а, о, у. Когато дойде до о-то, ще си турим ръцете на очите. Когато дойдем до у-то, ще си поставим ръцете на ушите, и ще покажем на физическия човек, че той трябва да бъде справедлив, нищо друго. Когато дойде до о-то, ще си хванем клепачите горе. Туй знаете ли какво значи? – Да вдигнем завесата, да няма нищо скрито покрито пред Бога, който знае всичко. Можем да изпеем по няколко начина о-то. Можем да турим двата си пръста на очите, значи да си затворим очите за външния свят, да влезем във вътрешния, в себе си. Всички изпяхме о-то, но взехме друг тон, не върви. Значи, не сте готови всички да си затворите очите, не сте готови на самоотричане. Изпяхме о със следните движения: ръцете на очите, веждите прищипнати горе.

Песен с буквата у. Горе на ушите двата пръста, долу единия. Сега, едната половина от вас ще пеят с буквата а, другата половина – с у. Слушайте, аз ще ви изпея сега. (Учителя запя. Пяхме всички песента с а, о, у, при следните движения):

а – ръцете на гърдите

у – ръцете на ушите

о – ръцете на очите при веждите

а – ръцете на гърдите

у – ръцете на ушите

о – ръцете на очите.

Песента, т.е. упражнението с буквата а върви най-хубаво, значи началото, основата е най-хубава. Имам един метод, аз не съм го проверил още, той е музикален метод. Учителя изпя следните думи: Fir fur fen tau bi aumen.

Ще ви дам тази песенчица, за да се тонирате. Всякога ще можете с нея да се тонирате. Няма мъка на душата, при която тя да не може да се тонира. Последната част на песента е най-силна. Когато някому е тежко нещо, например тежко му е на корема, и иска да се лекува, с тази песен ще може. Тия вибрации ще поправят теченията във вас. Всяко лошо настроение, всяко лошо състояние се дължи на изгубена хармония в тялото ни, а музиката почва да тонира, да прави малки масажи.

Запитват: „На какъв език е това изречение?“ То е на стар език, буквално не може да се преведе. Аз съм го превел тъй: „Без страх и без тъмнина.“ Този превод не е абсолютно точен, оригиналът означава много повече. Това е само частичен превод, целият не може да се преведе, и не е позволено да се преведе. Тази песен ще се нотира и ще се научи. Тя е мелодия, която е приспособена за всички състояния на душата, да може да придобиеш такова състояние на ума, сърцето и душата, че да можеш да се хармонизираш.

Думата aumen означава всички качества, които се съдържат в Божественото. Всичко, което съдържа Божественото в себе си, да израсне, да се прояви в своята пълнота. Tau значи туй абсолютното, непроявеното, безграничното. Bi – значи туй, което се проявява. Аumen съдържа всичко за живота. Но туй не е същински превод. Това са ритмични думи, едно ритмично изречение, на което вибрациите са силни. Само че тук трябва да имаш съзнание, да разбираш вибрациите. Щом ги схванеш, ще можеш да се ползваш. Всички окултни упражнения започват с музика. Тази песен няма да я пеете вънка, ще я пеете само като се събирате, за себе си, за вас, които разбирате, иначе, като се изнесе вънка, тя ще се профанира.

„Беседи, обяснения и упътвания“ (1922 г.)2,

Музика, работа, пост“, стр. 130-134.

34. Да направим едно упражнение с движение и пение на буквите у, а, и. Лявата ръка напред и малко наклонена, с дланта надолу. Дясната ръка се движи по лявата: започвате от рамото и слизате до китката, като пеете упражнението с буквата у. После ръката слиза до китката, като пеете упражнението с буквата а. Най-после ръката се качва от китката до лакътя и пеете буквата и. Разстоянието на ръката от рамото до лакътя представя материалния, физическия свят, или стомаха. Мястото от лакътя до китката представя Духовния свят – сърцето, а китката – умствения свят – ума. После, поставете дясната ръка напред, а лявата да се движи по нея.

Правете това упражнение сутрин и вечер по 10 пъти, в продължение на една седмица. По този начин ще подобрите положението на стомаха, на гърдите и на мозъка си, ще се лекувате. Който пее, той е здрав човек. Който иска да бъде здрав, той трябва да пее: и като тъжен, и като скърбен, и като неразположен. Казано е: „Пейте и възхвалявайте Господа в душата си!“ В това седи истинският живот, който носи радост и веселие за човешката душа.

„Възможни постижения“, „

Спасителни положения“, стр. 76, 77.

36. Изпейте думата говори на срички. И трите срички са силни, действат върху нервната система. Така, човек може да се лекува. Затова от най-стари времена до днес, окултните школи са прилагали музиката като метод за трансформиране на енергиите и за лекуване. Думата говори е енергична, силна, отпушва човека и го повдига. Ще кажете, че не всички хора са родени за пение. Обаче ученикът трябва да пее. Ако не пее, сам ще си причини нещастие.

„Отворени форми“, „

Мълчание и говор“, стр. 161-162.

46. Българските хороводни песни са лечебни. Направете опит. Идете при някоя ваша болна приятелка и пейте ѝ два-три дена наред хороводни, весели песни. После поиграйте, поскачайте пред нея, без да ѝ говорите нещо. Тя ще ви гледа как играете и пеете и ще забрави болестта си. Ще скочи от леглото си и ще започне да играе. Хванете я за ръка и продължавайте играта заедно. Пейте, скачайте и тихо си нашепвайте: „Няма за какво да се тревожиш. Бог не е създал Земята за болни хора. Земята не е болница. Тя е място за здрави хора, които искат да се учат. Има болести на Земята, но като изключения. В Природата съществува живот, сила и здраве.“ Щом съзнавате, че е така, каквото и да ви се случи в живота, е все за добро. Помни: музиката и песента лекуват.

„Живот и отношения“, „

Вътрешното богатство“, стр. 172-173.

48д. Не сте сядали сега да пеете някой път на някоя ваша болест. Вземете някой път коремоболието. То се образува или от повдигането на вашата диафрагма, или от набиране на газове, отровни газове от храната, или пък от разширение на стомаха. Като ви заболи коремът, започнете да пеете на корема си. Вземете до, до, до, до, до, до, до после ре, ре, ре,…, не минава. После вземете ми, ми, ми,… после фа, фа, фа, …, и там, където изчезне болката, запишете си: „Коремоболието се лекува с до, с ре, с ми. Подготвителни елементи при фа и болката минава.“

„Скръб и радост“, „

Музикален живот“, стр. 411.

50. Тази песен Тъги, скърби са богатство как ще я изпеете? Както я пеете, не се пее. (Учителя изпя песента изразително.) Представете си, че имате едно същество от Невидимия свят, че му пеете. Като пеете, аз ще му изпея както зная. След като я изпея, нека ми направи своята забележка, няма да се плаша, той ще ме разбере. Тъги,скърби са богатство, в душа скрити, пейте в себе си тази песен, тя е за сърцето. За постъпките е Давай,давай, на физическото поле. Сега учете се да пеете. Много малко правила има в музиката за динамичното пеене. Като си болен, като изпееш тази песен, и хремата, и треската, всичко си отива. Като пее песента Давай, давай, тя дава навън и всичко дава. Божественият свят е даване. Какво велико даване има в Бога! Всичко туй изобилно дава Бог.

„Славата Божия, Царството Божие и Волята Божия“,

Новата религия“, стр. 164, 165.

54. Казвам, ако сега в света искате, ще се молите на Бога да имате един светъл ум, на който тонът е сол. Ако искате да станете религиозен, ще вземете си; ще вземете ла на доброто, което казвам. Ако знаеш да вземеш фа, имаш условия да бъдеш щедър. Ако не знаеш да вземеш фа, щедрост не можеш да имаш. Ако не го вземеш и богат не може да бъдеш. Казваш: „Сиромах съм.“ Фа трябва да взимаш правилно. Във всичките светове трябва да ги взимаш. Във физическото поле трябва да го взимаш, в сърдечното поле, в умствения свят и в Божествения свят. Като влезеш в света, гамата трябва да я пееш. Аз ви казвам, ако влезете в този свят и изпееш фа-то, щом го изпееш ще се отвори вратата, и парите ще идат. Ябълки, круши, всичко ще иде. Като влезеш в този свят, как се взима фа- то? Я, ми изпейте фа-то. Фа-то не е ядене. Ти ще виждаш нещата. Не може да ги ядеш. Фа-то е главният директор за яденето. Капелмайсторът като махне и ще дойде яденето. Фа-то е богаташ, ще приготви, сол ще сготви, си ще разреши. За да може да ядеш, ти трябва да имаш светъл ум. За да може да ядеш, ти трябва да имаш светло сърце. За да може да ядеш, трябва да имаш силна воля. Силната воля е, за да бъдат гласовете постоянни. Този тон трябва да има съдържание вътре. Съдържанието на нещата, то е топлината. Ако не вземете вие правилно този тон, кръвообращението ви няма да бъде правилно. Няма музикално да действа. За да бъде кръвообращението ви правилно и за да бъде сърцето ви здраво, фа ще пееш. Друг път си неразположен духом, нервен си. Казвам сол вземи. Като пееш сол, много лесно ще се освободиш от неразположението. В сол ще дойде дишането. Ти не може да дишаш правилно, ако не пееш сол. Сол като пееш, веднага дишането става правилно. Правилното дишане, доброто кръвообращение има влияние върху човешката мисъл, върху здравето. Един тон, ако се постави на място, ще има последствие върху самия организъм. Целият наш организъм е създаден музикално. Ако ти в живота си не вървиш по тази гама, по която Бог те е създал, ще създадеш своето нещастие. Защо трябва да живеем добре? Мнозина се стремят да бъдат добри, без да пеят. Човек седи да се моли, моли и усеща, че не е чута молитвата. Че как ще чуе Той? Ти ще пееш правилно. Една мисъл трябва да бъде правилна. Една мисъл, за да бъде правилна, трябва да си взел верно до-то. Една мисъл, за да бъде правилна, трябва да си взел верно ре-то. Една мисъл, за да бъде правилна, трябва да си взел верно ми-то. Една мисъл, за да бъде правилна, трябва да си взел верно фа-то. Една мисъл, за да бъде правилна, трябва да си взел верно сол, ла и си. Всичките тонове трябва да ги вземеш правилно.

В музиката има много големи потънкости… Аз, когато искам да взема ре, веднага взимам основния тон в мисловния свят. Защото умът е построен на ключа сол. Сърцето е построено на басовия ключ фа. Сърцето има басов регистър. Умът има солов регистър.

Музикално, да изпеем Махар Бену!

Сега музикално как е построена Махар Бену? Думата Махар има две а. А-то винаги показва едно натоварено състояние. Значи Онзи, Великият в света, Който носи товар, товара на всички. Второто а трябва да се вземе по-меко. А-то е твърда буква. А-то е много отворено. Ако се повтори тонът, много голяма сила се дава. Значи Махар – ти имаш идеята, натоварен си, страдаш. То е Махар. Сега искаш да се маха туй страдание. Ще намериш един начин, меко ще произнесеш. Може така да го произнесете, че да натъртите на второто а. (Учителя изпява втори път Махар, на второто а не дава ударение. След това пее цялото Махар Бену Аба.) При Шела ще мислите. Махар е слизане надолу. Хар – искате да помагате някому, но трябва да мислиш. Щом мисли човек, той не кряска. Я се опитайте в последното да пеете и нагоре да отивате, при Махар. Бену, е-то в дадения случай дава разширение, размножаване, широта дава. И-то в слоговете дава посока на движението в музиката. И-то дава посока на движение. При е-то се разширяваш. У-то мъчно се взема, понеже съответства на мисълта. Ти, като пееш правилно, правилно не може да го вземеш, ако не мислиш. У-то винаги означава мислов процес. А ще пееш, за да бъдеш търпелив. О ще пееш, за да използваш условията. И-то, за да използваш посоката на движението. Е-то, за да се разшириш. У-то, за да мислиш. Тия гласните букви в пеенето, като ги пееш, съвсем друг резултат ще имаш. Сега пееш а. (Учителя пее а.) Когато искаш да бъдеш търпелив, пей а. Ако искаш да използваш условията външно, пей о. Е да се разширяваш. Но тия гласните букви да дойдат в тоновете на музиката. Ако а падне на до, как ще го вземеш? Едно разрешаване е. Защото а е товар, който имаш. В туй напрежение на до ти ще разрешиш този товар да олекне. Трябва да се разпръсне той. Всичко туй трябва да се разпръсне. Има известна мъчнотия, която трябва да я премахнеш. Когато пеете Махар, вземете тихо Махар. При Бену още не сме излезли горе. Р-то, тази буква е едно противоречие, грубост означава.

„Силата на мисълта“, „

Музикална задача“, стр. 184 -187.

60. Никога не казвай тази дума: „Аз не мога да пея.“ Но кажи: „Не съм се упражнявал да пея. Не, мога!“ Не казвай: „Аз не мога да мисля.“ Но тури една запетая и кажи: „Не, мога да мисля!“ Докато всички не станете музикални, вие мъчно може да се справите със себе си. Някой път е нарушено храносмилането ви. Тогаз не сте музикални. Не преяждай! Вие четете ли хапките си? Знаете ли какво е разположението ви в първата хапка? Веднъж се наяжте музикално. Направете един опит. Това да остане тук между вас. Това е потребно за здравето ви! Така то ще се подобри. Вземи една хапка и изпей ѝ мислено до. Вземи друга хапка и изпей ѝ мислено ре. После ми и т.н., 20 хапки – 20 тона. Но мислено, а не да те слушат хората. Вътрешно ще пееш. Вземеш хапката, веднага изпей и глътни, изпей и глътни. Поне за една седмица направете този опит, поне веднъж. Много мъчно е да се направи този опит. Той е много скучен. Ще кажеш: „Гладен ще остана, докато намеря тона и глътна хапката.“ Но ако така ядете и вземате тоновете при хапките, скоро ще станете певци. Още като видиш хапката, ще намериш тона. Та казвам сега, с това ще подобрите дишането си. Главно чрез пението, чрез свободното пение се подобряват дробовете и дишането. А пък щом се подобри дишането, човек е вече здрав. Та трябва да се поддържа пението вътре. И поддържайте идеята за пението. Където и да ходиш, поддържай в себе си идеята за пението. Пей за Слънцето, за небето, за буболечките, за цветята, за карамфила, за розата. Навсякъде пей! Видиш нещо, мине нещо, ти кажи: „Чакай да му попея.“ После видиш друго нещо, попей и на него. Видиш някое дръвче, попей му на това дръвче. И веднага ще се усмихне животът ти. Пей за цялата Природа. И от Невидимия свят, онези, мощните, като дойдат, ще видят, че вие сте от способните ученици. И ще ви дадат нови дрехи… Вие вземете доматите и ако може да им изпеете правилно гамата без погрешка, яжте ги. Ако ли не, турете ги настрани. Вземете друг домат и нему пейте. Аз бих лекувал когото и да е от вас, ще му кажа:

„Няма да ядеш, без да пееш!“ Когато се разболее някой, да пее гамата. Ти ще започнеш с палеца. Тук е волята. Тези три тона на палеца ще създадат волята. (Виж рисунката на стр. 241 в томчето.) Следующите три тона на показалеца ще събудят в тебе благородство. Трите тона на средния пръст ще събудят в тебе справедливостта. После ще почнеш втората октава и ще караш края на малкия пръст. И после пак ще се повърнете назад. Това е упражнението.

„Силата на мисълта“, „

Нагоре и напред“, стр. 245-247.

69. Давам ви следните думи: Сила, здраве е богатство. Тия думи ще ги изпеете. Всички неща, които не са направени хубаво, имате право да ги критикувате, но хубавите неща не можете да критикувате. Умния човек, добрия човек, силния човек не може да критикувате. Си-ла – това са два тона. Тук има слизане отгоре надолу. Къде е ударението? На първата сричка. Тия думи могат да се изпеят по много начини, но има само един истински начин. Когато пеенето ви е в съгласие с Природата, вие придобивате нещо; не придобивате ли – не пеете хубаво. Ако не пеете хубаво, ще ви критикуват. Аз говоря за музиката, при която се придобива нещо. Музиката дава разположение. Най-първо ще пеете тихо и след като се научите да пеете хубаво, ще пеете по-високо. Хората непременно трябва да пеят. Казано е: „Пейте и възпявайте Господа в душата си.“ Нека да започнем изпяването на тези думи. (Учителя много пъти изпя тези думи: Сила, здраве е богатство.) Всички хора съставляват възможности. Те са едно благословение. Всеки един човек е едно благословение в света. Всяко едно същество, всяко дърво и другите същества са възможности. На всичко трябва да се радваме. Това са възможности, които Бог е създал в света. Радвайте се, че сте един свят на възможности. Я изпейте сега тия думи. Вижте каква сила дойде сега чрез тая песен. Силата дойде от Невидимия свят. Гениите на музиката я изпращат. Необходимо е човек да има спокойствие в душата си. Всеки човек трябва да се владее – и млади, и възрастни, и стари – понеже се намират в един свят на вечни възможности. Не съжалявайте, че нещо не е станало. Радвайте се, че не е станало. Радвайте се на всички страдания, които са дошли. Всичко, което става в света, ще се обърне на добро. (Всички пяхме старата песен.) Влезте в съобщение с мощните сили в Природата. Вятърът като дойде, той раздвижва листата. Те се движат в зависимост от неговата сила и от неговото разположение. Когато дойде Духът, когато пристигне Божественият Дух, той знае как да раздвижи човешкия ум и човешкото сърце. Оставете във вас Божественото да действа. Реалността ни носи постоянно една вътрешна утеха. Казахме: Сила, здраве е богатство. Тогава ще дойдете и до следните три думи: Път, Истина, Живот! Как ще изпеете тези думи? За три месеца пейте песента Сила, здраве е богатство. Развейте знамето! Като станете от леглото, запейте тези думи из стаята. Ако някой ви гледа отвън, ще каже: „Какво прави този човек?“

Колко работи ни пържат! Колко работи ни стягат! Когато имате ставен ревматизъм, или неврастения, или главоболие, това не е ли стягане? Онези от вас, които са нервни, да пеят Сила, здраве е богатство и ще се излекуват! Никакви други церове. И онзи, който има болки в корема, и той по същия начин да пее: Сила, здраве е богатство. Така ще се излекува.

„Вътрешният господар“, „

Вътрешният господар“, стр. 20-21,25.

76. В музиката каква е разликата между един тон от първата октава, от втората октава, от третата октава? За пример тонът до в различните октави по какво се отличава?

до:ми; ре:фа; ми:сол; фа:ла; сол:си; ла:до; си:ре

Какво представят тия ноти? Терци. Какво е терцата? Музиката, тя не принадлежи на физическия свят, тя има духовен произход. Музиката е вече един организиран свят, в които нещата стават веднага, погрешки се правят бързо и бързо се поправят. Колко време ще ви вземе вие да поправите една погрешка, направена в до? Колко трептения има до в съвременната музика, 16 или 32? Каква е разликата между 16 и 32? Един тон от 16 трептения, той не е мек тон. С 16 трептения тон е силен, без да съдържа мекота. Тон с 32 трептения съдържа мекота. Значи със силните тонове може да се проявиш. Силното е проява. Мекото какво прави? Мекото се огъва…

Сега какво ще ви ползва, ако вие пеете? Вземете до, ми, какво ще ви ползва? До мек тон ли е? До не е мек тон. Той е бомба, която се пръска. До е семе, което пониква. Когато искаш да преодолееш някаква мъчнотия в живота, трябва да имаш импулс. До показва импулс, който човек трябва да има. В музиката не знаят закона на до-то за какво да го приложат – пее се обикновено…

Ако искате да вземете до, какво означава до? До означава да посееш едно семе в земята, една ябълка, една круша. До означава да направиш добро, да освободиш някого от затвора. до означава да излекуваш болния. До означава да освободиш наскърбения. до означава човек, който е в тъмнината, да му запалиш свещта. Много работи означава до. За пример, като изпея до, ще запаля лампата. Като изпея до, ще освободя затворника от затвора. Но туй да е в съчетание, да имате цяла една гама построена. Основния тон вече имате на цялата гама, по която този тон ще се прояви.

Ако вземете ре, вече имате друга гама. Какво означава ре? Вие искате да победите някаква мъчнотия, не може да започнете с до, с ре ще започнете. Друга гама е вече, ще избереш начин за воюване. Значи една река, която тече, е ре. Вятърът, който духа, е ре. Цветята, които излизат из земята нагоре, това е ре. Плодовете, които капват, това е ре. Парите, които се намират, това е ре. Как ще намерите изгубените пари, ако не знаеш? Ре като запееш, изгубените пари ще дойдат при тебе…

MOK_19_2_5_1.GIF

Какво е терца? От до до ми имате терца. Ако имате до, завъртите веднъж, ре – два пъти. Като вземете ми, какво ще имате? Ще имате светлина. до, ми, сол. до, ми, сол, до. От до до ми имате терца. От сол до до имате кварта. Защо, като вземете до, ми, сол, имате терца, а от сол до до е кварта? Какви са побужденията? Квартата е един завършен процес. Квартата е един четириъгълник. Имате и един триъгълник. Този триъгълник трябва да оживее. Това са линии, които показват посоката на движението.

MOK_19_2_5_2.GIF

Всеки тон трябва да има сила, трябва да има съдържание, трябва да има смисъл. Или всеки тон трябва да има светлина, трябва да има топлина и трябва да има съдържание, всеки тон трябва да има сила. Тогава в музикално отношение, когато говорим, че музиката възпитава, трябва да знаете да произведете светлина, топлина, сила. Ако произведете светлина, ползва се вашият ум. Ако произведете с тона топлина, ползва се сърцето ви. Ако с тона произведете сила, ползва се тялото…

Та казвам, в музиката аз вземам терцата като основа. Що е терцата? Три тона, които имат един потенциал. Ре е потенциал, ре е основа. Ако ре го няма, тогава не може да съществува и терцата. Какво е квартата? Тя има два потенциала. Тази енергия е в запас, тя отпосле ще се прояви. Защото, ако вземете, между до и ми имате един потенциал. Между ре и фа тогава какъв е потенциалът. Между ми и сол, фа е потенциал. Така щото всеки един от вас може да бъде потенциал. Потенциал е даден човек, който може да ви бъде в услуга. Добрият човек, той е потенциал, той може да ви бъде в услуга. В дадения порядък между до и ми, ре е, което може да помогне на терцата. Ако ре не съществува, тази терца не може да се вземе правилно.

„Пътят към щастието“, „

Езикът на тоновете“, стр. 66, 67, 70, 71, 74.

78. Истинският музикант е най-разположеният човек, като свири. Той трепери. Някой тон не е взет право, кряска, дразни се, че не е взел фа диез. Че как ще вземе фа диез? Фа диез, като го вземеш, ако си болен, ще оздравееш. Фа диез, ако го изпееш, ако си умрял, ще възкръснеш. То е фа диез. В музиката тон, който не може да възкресява, не е правилен. Неразположен си, нещо ти липсва, фа диез – оправят се работите. Фа бемол ще снеме от товара. Фа диез, значи имаш по-малко, отколкото ти трябва. Вземеш фа диез, да дойдеш на мярката. Тогава ще вземаш фа бемол, да намалиш от товара си. Ако имаш повече, отколкото ти трябва, тогава ще вземеш фа бемол. Бемолът и диезът, това е равновесие.

„Пътят към щастието“, „

Основната мисъл“, стр. 175.

79. Музиката може да я употребите за лекарство. Ще имаш едно парче и щом се разболееш, ще започнеш да пееш, ще оздравееш. Вие сега казвате: „Това ми остана сега, като се разболея, да пея.“ Когато си болен, пей, тогава си певец. Когато си здрав, тогава по-малко пей. Казвам, трябва приложение на музиката. Дотогава, докато музиката не се приложи, вие не може да се ползвате от нея. Дотогава, докато музиката не се приложи за вашето здравословно състояние, вие няма да може да разберете цената на музиката.

„Пътят към щастието“, „

Хубавите неща“, стр. 181, 182.

В музиката всяко нещо е на мястото си и си има точно определено време. Тогава всичко туй е определено музикално. Музикално нещата се уреждат магически. Всичко туй само по себе си иде. Направете един опит. Вие по някой път имате хрема. Попейте на хремата – тя ще си замине, нищо повече. Какви са тоновете на хремата? Не бързайте да си замине болестта изведнъж. Болестта в дадения случай е публика. Вие като погледнете на болестта, тя да остане доволна, че да ви плати. Публиката е болест. След като ѝ попеете, като си замине болестта, вие ще бъдете доволен. Без пеене болестта не заминава и вие сте недоволен. Като замине болестта, вие сте доволен. Музикално трябва да ѝ пеете. Имате главоболие – попейте на главоболието. Нямате пари, в безпаричие сте. Попейте на безпаричието – ще дойдат парите. Къща нямате – попейте, къщата ще дойде. Нямате нива – попейте и нивата ще дойде. Каквото и да пееш, магически става. Каквото и да помислиш, става. Попей на Слънцето – ще идеш на Слънцето. Попей на Марс – ще идеш на Марс. Попей на Юпитер – ще идеш на Юпитер. Но да знаеш как да пееш. Да знаеш кой тон да вземеш, откъде да започнеш.

„Буден ум и будно сърце“, „

Божии блага“, стр. 238.

Ако вие пеете, а не може да измените своето състояние, това не е истинско пеене. Пеене е – ако нараните ръката си и изпеете една малка песен, ръката веднага да оздравее. Пеенето лекува. За да познаете дали пеете хубаво, като се нараните, започнете да пеете. Ударите се някъде, започнете да пеете Бог е Любов. Като свършите песента, ако болката престане, хубаво пеете, знаете да пеете. Това е практическата страна на музиката.

„Ако говоря“, „

Правилното пеене“, стр. 279.

(Учителя се изкашля.) Туй е тщеславието на хремата. Да не бъдат виновати, да смекча закона. Те като се кашлят, и аз се изкашля, да стане едно с тях. Ще кажете на вашата кашлица: „Отивам на свещено място. Ако може да мълчиш, добре дошла, ако не можеш, остани отвън.„ Така ще кажете на кашлицата. Вие ще кажете: „Аз няма да ида на клас.„ Пейте на кашлицата. Като се върнете, най-малко, пейте на кашлицата. Направете си една песен. Препоръчвам ви, ако обичате, всеки да си направи една песен на хремата, на кашлицата да си направи, да си съчини някой думи, да си ги пее. Ще дойдете до една нова идея. Не ви казвам туй да го направите. Ако искам, един хубав опит е.

„Великата разумност“, „

Музика в живота“, стр. 67.

Трябва да имате един опит. Някой от вас има възпаление на крака. Като започнем всички да пеем, ще се махне възпалението. Някой, който има силно възпаление на крака, ще му пеем, да видим за колко минути ще се премахне възпалението на крака. Или когато ви заболи кракът, хванете някой музикант да ви свири. Да повтаря песента, да видите след колко време ще се премахне туй възпаление на крака. Ето как седи научно: има една музика, която внася топлина. Тази болка, която се явява в ставите – винаги става едно свиване на капилярните съдове, явява се страдание. Кръвта като минава, в нея се намират полеорганически вещества, започват да трият капилярните съдове, образува се възпаление. Започват да се разширяват капилярните съдове, отвърстията стават по-големи, кръвта започва да минава по-лесно. То е всичкото.

„Буден ум и будно сърце“, „

Музикални подтици“, стр. 130.

80. Ако някой от вас иска да свири на пиано, а пък няма пиано, нека вземе една дъска и с пръстите си да свири по нея. Ще кажете: „Това е детинска работа.“ А да се карате с вашите съседи и да им говорите какво ли не, това е научно. Че такова едно упражнение струва много повече. Ако напишете някоя статия неверна във вестника, това ли е по-ценно? Такова едно упражнение струва 10 такива статии. Такова едно упражнение струва 10 ваши караници. Ако правите това упражнение и свирите, вие ще бъдете три пъти по-здрави, отколкото сте сега. За да си купите едно пиано, ви трябват най-малко 20 хил. лева, а така със 100 лева ще имате едно пиано. Много музиканти има, които се тревожат по единствената причина, че искат да обърнат вниманието на хората. Пък аз може да ви дам един ден концерт на такава дъска, и да видите колко хубаво излиза свиренето. Ще пея и ще акомпанирам на дъската. Аз много зная да свиря на такава дъска. Вие може да кажете, че това е залъгалка. Те са неща, които съм проучвал, правил съм опити. Ако това приложите в бъдещото възпитание, хиляди мъчнотии, които сега имате и които ви спъват, ще изчезнат.

„Важни и належащи неща“, „Да работим с радост“, стр. 54.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...